Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian KSSR

Mata Pelajaran

: Sains

Kelas

: Tahun 5A1

Tarikh

: 19.8. 2015

Masa

: 60 minit

Bilangan Murid

: 28 orang

Tema/Tajuk

: Sains Fizikal/ Sifat Cahaya

Standard Kandungan

: 6.2 Cahaya boleh dipantulkan

Standard Pembelajaran

6.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti.

6.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian seperti:

cermin sisi kereta

periskop

cermin muka.

6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan pantulan cahaya pada permukaan
cermin.

Objektif Pembelajaran

Menyatakan cahaya boleh dipantulkan secara lisan dengan tepat.


Memberikan sekurangnya 2 contoh kegunaan pantulan cahaya secara bertulis

dengan tepat.
Melukiskan gambar rajah sinar tentang pantulan cahaya berlaku secara bertulis
dengan tepat.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:


1
2

Menayangkan video dan menjawab pertanyaan guru


Menunjukkan situasi gambar pantulan cahaya dan meminta murid melukis gambar

3
4
5

rajah sinar tentang situasi tersebut.


Membuat simulasi tentang pantulan cahaya secara berpasangan.
Membuat demonstrasi mengenai pantulan cahaya.
Membuat refleksi pengajaran pada hari ini.

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid tahu bahawa cahaya boleh dipantul melalui cermin

muka.
Kemahiran Proses Sains

: Memerhati,membuat inferens

Kemahiran Berfikir

: Meramal, mencirikan, membuat inferens, menjana idea

Sikap Saintifik dan Nilai Murni


-

Yakin dan berdikari


Berani mencuba
Bekerjasama

Sumber Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

: Persembahan video, persembahan

slaid, lembaran kerja, LCD, komputer riba, periskop


Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

: Kreativiti dan Inovasi

Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran:


Fasa/ masa
Orientasi/
Persediaan
(5 minit)

Kandungan
Tayangan video

Aktiviti P&P
Murid memerhati

Catatan
KPS:

Anjing dan bayang-

video yang

Memerhati

bayangnya

ditayangkan

Membuat inferens

Murid menjawab

Sumber:

Apakah yang

soalan yang

Persembahan

dilihat oleh anjing

ditanya.

video

Guru mengaitkan

LCD

permukaan air?

video tersebut

Komputer riba

Adakah bayang-

dengan

Speaker

bayang tersebut

memperkenalkan

berwarna

topik pelajaran.

Cadangan Soalan:
a

tersebut pada
b

gelap
/memanjang/
Pencetusan
Idea/ Imaginasi
(10 minit)

besar?
Pantulan cahaya

berlaku apabila cahaya

Guru menunjukkan

KPS:

beberapa gambar

Meramal

mengenakan pada

Murid meramal

Membuat inferens

suatu objek atau pada

Murid melukis

Sumber:

suatu permukaan.
Cadangan soalan:
a) Ramalkan apa

gambar rajah sinar


tentang pantulan
cahaya.

Persembahan slaid
Lembaran kerja
Sikap & Nilai:

yang akan terjadi

Yakin dan berdikari

apabila sumber

Berani mencuba

cahaya
dikenakan pada

Penstrukturan

objek ini?
Melakukan eksperimen

semula idea/
Perkembangan

Ketua kumpulan

KPS:

untuk menyiasat

tampil ke hadapan

Memerhati

pantulan cahaya

mengambil nahan

Membuat inferens

yang disediakan

Berkomunikasi

Murid mendengar

KB:

dan memerhati

Membanding dan

demonstrasi

membezakan

langkah-langkah

SUMBER:

yang diberikan

Cermin, lampu

oleh guru

suluh, kertas putih,

Murid berbincang

pita pelekat,

dengan kumpulan

kadbod

untuk menyiasat

Sikap & Nilai:

tentang pantulan

Bekerjasama

cahaya

Sistematik

(30 minit)

Murid melukis hasil


yang diperhatikan

Murid dan guru


berbincang hasil
pemerhatian

dalam merekod
dan mengesahkan
data
EMK:
Kreativiti dan

Guru membuat

Inovasi
KPS:

demonstrasi

Meramal

Murid memerhati

Membuat inferens

sisi kereta, periskop ,

dan menjawab

KB:

cermin muka, cermin

pertanyaan guru

Menjana idea

Aplikasi/

Pantulan cahaya

Tindakan

mempunyai kegunaan
dalam membuat cermin

(10 minit)

Jujur dan tepat

pergigian, cermin

SUMBER

cembung.

Cermin muka

Cadangan soalan:
a) Apa yang dapat
kamu lihat?
b) Selain daripada
ini, apakah
kegunaan lain
tentang pantulan

Refleksi /

cahaya?
Membuat kesimpulan

Penutup

tentang sifat cahaya

rumusan dengan

yang boleh

bertanyakan

dipantulkan.

soalan tentang

Cadangan soalan:

topik yang telah

(5 minit)

a) Pada minggu
lepas, anda telah
belajar bahawa
cahaya
mempunyai satu
sifat. Apakah sifat
tersebut?
b) Pada hari ini,
apakah sifat
cahaya yang
telah kamu
pelajari?

Guru membuat

diajar pada hari ini.

KPS:
Membuat inferens
Sikap & Nilai:
Berani mencuba

Anda mungkin juga menyukai