RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN

PENDAHULUAN KENAPA RIMUP ? RIMUP

KENAPA RIMUP ?
PENGENALAN
Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional, semangat kebangsaan, perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini, maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y.A.B Perdana Menteri.

Pada tahun 1986, Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. Pada peringkat awalnya, pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP, kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat, iaitu di peringkat negeri, daerah dan sekolah. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya.

Pada tahun 2004, Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Sehubungan itu, Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010, iaitu Membina Negara Bangsa.

Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus.
• Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM, JPN, PPD, PPG dan Sekolah. • Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. • Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat.

Merupakan satu usaha perluasan, pemantapan, dan penambahbaikan program sedia ada.
a. Lama Baru : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. : Melibatkan semua sekolah, ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. : Tidak semua negeri terlibat. : Melibatkan semua negeri. : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum.

b.

Lama Baru Lama Baru

c.

Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan.

PENGENALAN RIMUP

BAB 1

LATAR BELAKANG
RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. sahaja.

DASAR KPM
Hubungan rapat terjalin antara murid. Wujud persefahaman dan perpaduan. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.

KAEDAH
Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG. Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat.

KONSEPRIMUP KONSEP RIMUP
Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya:
Dua agensi utama menjayakan RIMUP, iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid
KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA

MATLAMAT KONSEP RIMUP
MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA:
BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU

OBJEKTIF RANCANGAN KONSEP RIMUP
PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN:
MASYARAKAT SETEMPAT, PARA GURU, MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG, KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI, SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN.

KEGIATAN KHAS KONSEP RIMUP (6 Kumpulan Pendekatan)
AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI

JAWATANKUASA RIMUP KONSEP RIMUP
PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH

PELAKSANAAN PROGRAM
SEKOLAH RENDAH
KELOMPOK
A B C D : SK, SJK(C) & SJK(T) : SK & SJK(C) : SK & SJK(T) : SJK(C) & SJK(T)

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok, sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.

PELAKSANAAN PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH
KELOMPOK
A B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP

PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok, sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.

PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN e-INTEGRASI
Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum, Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan e-Integrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut, murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK, SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. (Rujuk lampiran M1 dan M2)

BATASAN DAN KUASA
AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA, MUHIBAH, TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM

BAHASA

BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN

NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN
Peruntukan bagi melaksanakan program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan. Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok, sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti.

Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri, keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah, iaitu: A. RM 2,000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. B. RM 1,500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B, C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. C. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.

PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH

Pendahuluan
Satu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah. Rujuk LAMPIRAN 7a dan LAMPIRAN 7b

Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada:

1. Pengerusi 2. Naib Pengerusi I 3. Naib Pengerusi II 4. Setiausaha

5. Penolong Setiausaha 6. Bendahari 7. Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 8. 2 orang Pemeriksa Kira-Kira

JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK
Penasihat Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah : Guru Besar/Pengetua

Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid*

Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Wakil Guru

Ahli Jawatankuasa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua-ketua Kaum Setempat Penghulu/Ketua Kampung

10. Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan 11. Alumni setiap sekolah

JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH
Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : Pegawai Pelajaran Daerah : Guru Besar/Pengetua : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru

Ahli Jawatankuasa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan

10. Wakil ibu bapa bagi setiap kaum 11. Penghulu/Ketua Kampung 12. Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan 13. Alumni

Penyandang Jawatan
1. Pengerusi: Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. 2. Naib Pengerusi I dan Naib Pengerusi II: Hendaklah dipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan. 3. Setiausaha: Hendaklah dilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya menjadi Pengerusi Jawatankuasa RIMUP. Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan.

4. Penolong Setiausaha: Hendaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa RIMUP. 5. Bendahari: Hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang menjadi Ahli Jawatankuasa RIMUP. 6. Pemeriksa Kira-kira: Hendaklah dipilih daripada Ahli Jawatankuasa RIMUP. 7. Semua pelantikan Ahli Jawatankuasa RIMUP adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan.

Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP
1. Tugas Jawatankuasa RIMUP adalah untuk merancang, mengatur, melaksana, dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. 2. Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP hendaklah diadakan tidak kurang daripada dua kali setahun. 3. Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bilabila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. 4. Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat.

Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan
Pengerusi
Pengerusi Jawatankuasa RIMUP hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat. Jawatankuasa bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat.

Naib Pengerusi I
Dalam masa ketiadaan Pengerusi, Naib Pengerusi I hendaklah menjalankan tugas-tugas Pengerusi.

Naib Pengerusi II
Dalam masa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I, Naib Pengerusi II hendaklah menjalankan tugas-tugas Pengerusi. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir, jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa.)

Setiausaha
1. Setiausaha hendaklah mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat, menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB.

2.

Penolong Setiausaha
Penolong Setiausaha bertanggungjawab membantu Setiausaha dalam semua urusan RIMUP dan menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha.

Bendahari
Bendahari bertanggungjawab:
1. 2. 3. Dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit

Tempat Mesyuarat
Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui

Korum Mesyuarat
Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Korum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP

PELAKSANAAN
PANDUAN AM
Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. kaum. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan. Undang-undang dan peraturan diterangkan dan diajar terlebih dahulu. Aktiviti dipersetujui bersama-sama. bersama- sama. Cara mendapatkan kewangan mesti mendapat persetujuan Jawatankuasa RIMUP (peruntukan SMK boleh digunakan). digunakan). Aktiviti sebagai kegiatan tambahan kepada aktiviti yang sedia ada di luar waktu sekolah. sekolah. Mesti melibatkan semua kaum, semua jenis sekolah dalam setiap kaum, kali aktiviti diadakan. diadakan. Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam kegiatan khas. khas.

KEGIATAN KHAS
1. Program Kecemerlangan Akademik

9 Jenis Aktiviti dicadangkan:
a. Seminar Menghadapi Peperiksaan b. Karnival Sains dan Matematik c. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris d. Jejak Sejarah

e. f. g. h. i.

Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Pertandingan Fotografi Perpaduan

2. Aktiviti Sukan dan Permainan
a. Permainan Tradisional b. Sukaneka/Sukan Rakyat c. Mencari Harta Karun

3. Aktiviti Kokurikulum
a. Kebudayaan b. Sambutan dan Perayaan c. Perkhemahan dan Lawatan

4.

Khidmat Masyarakat Aktiviti Khidmat Masyarakat akan diadakan dalam bentuk Kegiatan Khas. Terdapat 5 aktiviti yang dicadangkan sebagai Kegiatan Khas RIMUP, iaitu: a. Gotong-royong b. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim c. Bantuan Bencana Alam d. Program ala “Bersamamu” e. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa)

5. Aktiviti Meningkatkan Patriotisme Aktiviti untuk meningkatkan patriotisme yang akan dijalankan dalam bentuk Kegiatan Khas RIMUP, iaitu: a. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan b. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara c. Kelab Rukun Negara d. Kempen Kibar Jalur Gemilang

6. e-Integrasi
Program e-Integrasi melibatkan satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tematema perpaduan yang menggalakkan pembelajaran merentasi budaya persefahaman, saling menghormati dan semangat toleransi dalam kalangan peserta. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif untuk memupuk hubungan dan persefahaman antara kaum secara tidak formal. Program e-Integrasi akan mewujudkan minda secara virtual menggunakan platform ICT dalam kalangan murid daripada pelbagai aliran sebelum bermulanya pertemuan fizikal.

Kementerian Pelajaran telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 337 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi dan diperluas sepenuhnya menjelang tahun 2010.

Carta Aliran Pelaksanaan
Mengenal pasti aktiviti dan melantik Jawatankuasa Aktiviti Mesyuarat Jawatankuasa Aktiviti dan melantik Jawatankuasa Kecil (menyediakan kertas kerja) Mendapat sumber kewangan Garis panduan, undang-undang, syarat-syarat, peraturan dan pelaksanaan aktiviti Penerangan kepada Jawatankuasa Teknikal Penerangan kepada peserta Bedah Siasat Penambahbaikan Laporan
SELESAI

Perjalanan aktiviti Dokumentasi

Jadual 3.1 Proses Kerja dan Tindakan
BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada guru masing-masing tentang konsep dan matlamat RIMUP . Kegiatan Khas yang dicadangkan Perancangan dan pelaksanaan Penyeliaan rancangan Pelaporan rancangan
Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP Konsep dan Matlamat Kegiatan Khas yang dicadangkan Perancangan dan pelaksanaan Penyeliaan rancangan Pelaporan rancangan
Memberi penerangan / taklimat kepada PIBG, Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP Konsep dan Matlamat Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan Penyeliaan rancangan Pelaporan rancangan

TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid, Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri

2

3 4

Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua

5

Semua Guru Besar dan Pengetua

6

Semua Guru Besar dan Pengetua

BIL 7

PROSES KERJA Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat dan menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Pelantikan pemegangpemegang jawatan Menentukan kekerapan mesyuarat Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis kegiatankegiatan khas yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada / boleh didapati Cara-cara bagaimana rancangan dijalankan termasuk penjadualan dan pengelompokan murid-murid mengikut kegiatan-kegiatan khas yang dirancang Cara-cara menyelia rancangan Meneliti rancangan untuk dilaksanakan dan dibuat pengesanan oleh semua pihak yang berkenaan Rancangan diteruskan

TINDAKAN

Guru-Guru Besar, Pengetua, PIBG, Lembaga Pengurus Sekolah, Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat

8

Semua Guru Besar dan Pengetua JPN, PPD, PPB, Guru Besar dan Pengetua

9

10

Mengadakan mesyuarat seterusnya yang telah dirancang dan menyelia pelaksanaan RIMUP Menentukan penyelia-penyelia bagi kegiatan-kegiatan tertentu Memastikan rancangan berjalan mengikut jadual Mengatasi masalah-masalah yang timbul. Menyediakan laporan program RIMUP Semester Tahunan Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan

JPN, PPD, PPB, Guru Besar dan Pengetua

11

Setiausaha

12

Pengerusi , Setiausaha dan Bendahari

Pemantauan dan Pelaporan RIMUP

Aspek penting menentukan keberkesanan. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai.

Perancangan
Berdasarkan 6 PENDEKATAN KHAS: 1. Aktiviti Kecemerlangan Akademik 2. Aktiviti Kesukanan dan Permainan 3. Aktiviti Kokurikulum 4. Aktiviti Khidmat Masyarakat 5. Aktiviti Meningkatkan Patriotisme 6. Aktiviti Virtual e-Integrasi “Setiap aktiviti yang dirancang hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setahun”

Pemantauan
Pihak yang bertanggungjawab 1. Bahagian Sekolah KPM 2. Unit Hal Ehwal Murid JPN 3. PPD/PPB/PPG
“Pemantauan akan diadakan secara berjadual berdasarkan instrumen yang ditetapkan”
* Rujuk lampiran

Instrumen Pemantauan KELOMPOK SEKOLAH 10a 10b

Penilaian
Penilaian berdasarkan 1.Pengurusan 2.Pelaksanaan 3.Keberkesanan 4.Penilaian khas 5.Inovasi Instrumen penilaian 1.KELOMPOK : LAMPIRAN 11a 2.SEKOLAH : LAMPIRAN 11b

Pelaporan
1. 2.

3.

Dua kali setahun Format laporan i.KELOMPOK DAN SEKOLAH: LAPORAN 12a ii.JPN/PPD/PPB/PPG: LAMPIRAN 12b iii.KPM: LAMPIRAN 12c Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program

Proses Kerja dan Aktiviti
Keseluruhan program dan aktiviti RIMUP memerlukan satu jadual kerja yang sistematik dengan berpandukan instrumen dan borang yang spesifik Rujuk jadual 4.1 dalam buku panduan RIMUP

Kesimpulan
Aktiviti RIMUP dirancang dan dilaksanakan mengikut perancangan Jawatankuasa ditubuhkan secara formal dan berfokus Borang-borang khusus yang digunakan: i. Perancangan ii. Pelaporan iii. Pemantauan iv. Penilaian

BORANG PEMANTAUAN

1

Kategori Kelompok

LAMPIRAN 10a PEMANTAUAN KPM/JPN/PPD/PPB/PK

2 Lokasi.* BORANG PEMANTAUAN PROGRAM RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) PERINGKAT KELOMPOK 2.1 Bandar 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Pinggir Bandar Kampung Felda Estet

Sekolah Terlibat 3.1 3.2 3.3 .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

4 5 6 7.

Daerah ...................................................................................................................................................................... Nama Pengerusi ............................................................................................................................................................... Bilangan AJK .................................................................................................................................................................... Agensi luar(komuniti ) yang terlibat 7.1 7.2 7.3 ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

8 9

Bilangan Program Setahun……………………………………………………..................................................................…. Kekerapan mesyuarat setahun..........................................................................................................................................

B
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENGURUSAN
PERKARA Jawatankuasa Mesyuarat Minit Mesyuarat Perancangan Laporan Program Penglibatan Komuniti Penyata Kewangan Sistem Fail Sebaran Maklumat ADA * TIADA * CATATAN

C
BIL 1 2 3 4 5 6

PROGRAM & AKTIVITI
PERKARA Sukan dan Permainan Lawatan dan Perkhemahan Khidmat Masyarakat Perayaan dan Perhimpunan Kecemerlangan Akademik Penglibatan Semua Kaum ADA * TIADA * CATATAN

D
BIL 1

SIKAP DAN NILAI
PERKARA Kerjasama Guru ADA * TIADA * CATATAN

2 3 4 5

Kerjasama jawatankuasa Kerjasama Komuniti Kreativiti dan inovasi Kefahaman

E
BIL 1 2 3 4 5 6 7

MASALAH
PERKARA Kewangan Kepakaran Kemudahan dan Peralatan Sikap Pentadbir Sekolah Sikap Guru-guru Sikap Murid Sikap Masyarakat & Ibu bapa ADA * TIADA * CATATAN

*Tandakan Pemantauan KPM/JPN/PPB/PPD

F

RUMUSAN

Skala Rumusan

1-Sangat Baik

2-Baik

3-Sederhana

4-Lemah

1.

Tahap Pelaksanaan

2.

Tahap Penglibatan

3.

Tahap Keberkesanan

G

Ulasan Pemantau .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. (Nama Tarikh :...........................................................................) ;...........................................................................

LAMPIRAN 10b Pemantauan KPM/JPN/PPD/PPB/PS

BORANG PEMANTAUAN PROGRAM RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP) PERINGKAT SEKOLAH

A

BUTIR SEKOLAH 1. Nama dan Alamat Sekolah ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2 3 4 5 No. Telefon: .................................. Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi* 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 Bandar Pinggir Bandar Kampung Felda Estet Faks:...................................................

..................................... .....................................

Bilangan Guru Jantina Melayu Cina India Lain-lain Jumlah

Lelaki Perempuan Jumlah

7.

Bilangan Kakitangan Melayu Cina India Lain-lain Jumlah

Jantina Lelaki Perempuan Jumlah 8.

Bilangan Murid Melayu Cina India Lain-lain Jumlah

Jantina Lelaki Perempuan Jumlah

9. Nama Pengerusi ................................................................................................................................................................... 10. Bilangan AJK ....................................................................................................................................................................... 11. Agensi luar (komuniti luar) yang terlibat a...................................................................................................................................................................... b..................................................................................................................................................................... c...................................................................................................................................................................... d.....................................................................................................................................................................

12.
13.

Bilangan Program Setahun
Kekerapan Mesyuarat Setahun

B BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C BIL 1 2 3 4 5 6

PENGURUSAN PERKARA Jawatankuasa Mesyuarat Minit Mesyuarat Perancangan Laporan Program Penglibatan Komuniti Penyata Kewangan Sistem Fail Sebaran Maklumat PROGRAM & AKTIVITI PERKARA Sukan dan Permainan Lawatan dan Perkhemahan Khidmat Masyarakat Perayaan dan Perhimpunan Kecemerlangan Akademik Penglibatan Semua Kaum ADA * TIADA * CATATAN ADA * TIADA * CATATAN

D

SIKAP DAN NILAI

BIL 1 2 3 4 5

PERKARA Kerjasama Guru Kerjasama jawatankuasa Kerjasama Komuniti Kreativiti dan inovasi Kefahaman

ADA *

TIADA *

CATATAN

E BIL 1 2 3 4 5 6 7

MASALAH PERKARA Kewangan Kepakaran Kemudahan dan Peralatan Sikap Pentadbir Sekolah Sikap Guru-guru Sikap Murid Sikap Masyarakat & Ibu Bapa ADA * TIADA * CATATAN

* Tandakan Pemantauan KPM/JPN/PPB/PPD

F

RUMUSAN Skala Rumusan 1-Sangat Baik 2-Baik 3-Sederhana 4-Lemah

1.

Tahap Pelaksanaan

2.

Tahap Penglibatan

3. G

Tahap Keberkesanan Ulasan Pemantau ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

(Nama Tarikh

:...........................................................................) :............................................................

MAKLUMAT LANJUT
Sila lawati laman web berikut : http://www.moe.gov.my http://www2.moe.gov.my/sekolah/

Penutup
Perpaduan dan Integrasi Nasional merupakan agenda negara dan perkara ini termaktub dalam cabaran pertama Wawasan 2020. Salah satu daripada alternatif strategik Kementerian Pelajaran ialah melaksanakan RIMUP. Bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti RIMUP secara bersepadu, terancang dan berterusan maka komitmen daripada pelbagai pihak perlu bagi memantapkan lagi dasar, struktur organisasi, latihan, pelaksanaan, peruntukan kewangan dan infrastruktur ICT.

Diharapkan melalui RIMUP, negara akan dapat membangunkan modal insan dalam kalangan generasi muda yang berupaya membudayakan perpaduan serta dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan, pembangunan dan kesejahteraan negara.