Anda di halaman 1dari 85

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

PEKERJAAN 1994
(OSHA 1994)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN JOHOR


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Visi

Misi

Menjadi Peneraju Keselamatan dan


Kesihatan Pekerjaan

Memastikan Keselamatan dan Kesihatan


Pekerjaan Terjamin

DOSH

Objektif

Mencegah kemalangan industri dan penyakit


pekerjaan menjelang tahun 2015 seperti berikut:
Pengurangan kadar kemalangan dan penyakit
pekerjaan sehingga 20%
Pengurangan kadar kemalangan maut yang
dilaporkan sehingga 30%
Peningkatan bilangan penguatkuasaan dan
pemeriksaan tempat kerja sehingga 20%
Pertambahan orang yang kompeten dalam
bidang KKP sehingga 30%

PENYEDIAAN STANDARD
PENGUATKUASAAN

Kajian Dasar
Penggubalan Peraturan, Garis Panduan, & Kod Amalan
Industri
Statistik: Collection & Analysis
- Kes Kemalangan
- Penyakit Pekerjaan
- Data Penguatkuasaan & Promosi

PROMOSI

Kelulusan & Kebenaran


Pendaftaran
Pengikitirafan & Persijilan
Pemeriksaan
Siasatan
Tindakan Undang-undang

AKTIVITI
UTAMA
JKKP

Kempen / Program Keselamatan


Ceramah / Penerangan
Bengkel
Pameran
Road show
Association / NGO training Program
3

Akta Kilang dan


Jentera 1967
(Akta 139)

Akta Petroleum
(Langkah-langkah
Keselamatan) 1984
(Akta 302)

Akta Keselamatan &


Kesihatan
Pekerjaan 1994

(Akta 514)

Dikuatkuasakan bagi tujuan


semua sektor
di dalam Jadual 1, AKKP 1994)

Menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan


pekerja semasa bekerja serta orang lain
4

Perdagangan
Borong
& Runcit

Perlombongan
& Penguarian

Kemudahan (Elektrik,
Gas, Air &
Perkhidmatan
Kebersihan)

Hotel &
Restaurant

Perkhidmata
n Awam &
Pihak
Berkuasa
Berkanun

Pertanian,
Perhutanan
&
Perikanan

Pembuatan
Pembinaan
Kewangan, Insurans, Harta Tanah
Pengangkutan, Penyimpanan & Perkhidmatan Perniagaan
& Komunikasi
5

OBJEKTIF
Di akhir sesi ini, para peserta akan dapat:
menyenaraikan 15 bahagian di dalam AKKP
1994
menyatakan tujuan utama AKKP 1994
menyatakan falsafah dan prinsip AKKP
1994
menghuraikan bagaimana majikan dan
pekerja melaksanakan tanggungjawab
mereka di bawah AKKP 1994

23-Oct-14

KEPERLUAN

Akta Kilang dan Jentera (AKJ)1967


Skop
Preskriptif
Terlalu bergantung kepada kerajaan

23-Oct-14

Peningkatan Jumlah Kemalangan

Falsafah AKKP 1994

Kewajipan Bagi Memastikan Keselamatan Dan


Kesihatan Di Tempat Kerja Terletak Pada Mereka
Yang Mewujudkan Risiko Dan Mereka Yang Bekerja
Dengan Risiko Tersebut

Prinsip Panduan

PERATURAN KENDIRI (SELF REGULATION)


PERUNDINGAN (ENGAGEMENT)
KERJASAMA ANTARA PEKERJA & MAJIKAN

KANDUNGAN OSHA 1994


Limabelas (15) Bahagian
1. Permulaan (Preliminary);
2. Perlantikan Pegawai (Appointment of
Officers);
3. Majlis Negara bagi Keselamatan &
Kesihatan (National Council for OSH);
4. Kewajipan Am Majikan & Orang Yang
Bekerja Sendiri (General Duties of
Employers and Self-Employed Persons);
23-Oct-14

KANDUNGAN OSHA 1994

5.

6.
7.

23-Oct-14

Kewajipan Am Perekabentuk, Pengilang


& Pembekal (General Duties of
Designers, Manufacturers and
Suppliers);
Kewajipan Am Pekerja (General Duties
of Employees);
Organisasi Keselamatan & Kesihatan
(Safety and Health Organizations);

10

KANDUNGAN OSHA 1994


Pemberitahuan Mengenai Kemalangan,
Kejadian; Berbahaya, Keracunan
Pekerjaan & Penyakit Pekerjaan &
Siasatan (Notification of Accidents,
Dangerous Occurrence, Occupational
Poisoning and Occupational Diseases and
Inquiry);
9. Larangan Terhadap Penggunaan Loji atau
Bahan (Prohibition Against Use of Plant or
Substance);
10. Tataamalan Industri (Industry Codes of
Practice);
8.

23-Oct-14

11

KANDUNGAN OSHA 1994


11. Penguatkuasaan & Penyiasatan

(Enforcement and Investigation);


12. Liabiliti bagi Kesalahan (Liability for

Offences);
13. Rayuan (Appeals);
14. Peraturan-peraturan (Regulations);

15. Pelbagai (Miscellaneous).

23-Oct-14

12

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
[Seksyen 1(2)] Pemakaian
Orang Bekerja
Di semua sektor ekonomi dalam Jadual
Pertama;
Kecuali di atas kapal atau angkatan tentera.

23-Oct-14

13

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 2 Undang-undang yang
Mengatasi
Peruntukan tambahan kepada mana-mana
undang undang bertulis yang lain
berhubungan keselamatan & kesihatan
pekerjaan;
(2) Peruntukan AKKP mengatasi peruntukan
yang bercanggah atau tidak konsisten.
(1)

23-Oct-14

14

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 3 Tafsiran
Industri- perkhidmatan awam, pihak
berkuasa berkanun atau mana-mana aktiviti
ekonomi dalam Jadual Pertama;

Loji- Apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas,


alat atau peralatan, apa-apa komponennya
dan apa-apa yang dipasang, disambung dan
diperlengkapkan padanya;

23-Oct-14

15

MESIN
ANGKAT

DANDANG
STIM

PENGANDUN
G TEKANAN

16

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 3 Tafsiran
Majikan-majikan langsung atau majikan utama
atau kedua-duanya;
Majikan langsung- berhubungan pekerja
yang diambil khidmat oleh atau melaluinya;
Majikan utama-pemunya suatu industri
termasuk pengurus; penghuni; wakil disisi
undang-undang; mana-mana kerajaan,
pihak berkuasa tempatan atau badan
berkanun;
23-Oct-14

17

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 3 Tafsiran
Pekerja- seseorang yang diambil kerja
dengan diberi gaji di bawah kontrak
perkhidmatan;

Penghuni- seseorang yang menguruskan


atau mengawal tempat kerja;

Tempat kerja- Premis tempat orang bekerja


atau yang digunakan untuk penyimpanan loji
atau bahan;

23-Oct-14

18

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 3 Tafsiran
Premis- termasuk- Mana-mana:
Tanah, bangunan atau bahagian manamana bangunan;
Kenderaan, vesel atau pesawat udara;
Apa-apa pepasangan di atas tanah,
pepasangan di luar pesisir atau di atas
dasar atau terapung di atas mana-mana air;
Khemah atau struktur bolehalih;
23-Oct-14

19

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 3 (2) Tafsiran
Risiko yang wujud daripada aktiviti orang
bekerja termasuk risiko berkaitan dengan:
Cara pengusahaan yang dijalankan;
Loji atau bahan yang digunakan;
Keadaan premis yang digunakannya.

23-Oct-14

20

JENIS BAHAYA DITEMPAT KERJA


BAHAYA KIMIA
Gas/Wap
Habuk
Wasap

BAHAYA FIZIKAL
jentera
elektrik
ergonomik
bising/getaran
tinggi
panas
tekanan

BAHAYA
PSIKOLOGI
Gangguan seksual
Tekanan perasaan
Keluarga/ jiran
Penyalagunaan dadah

BAHAYA BIOLOGI
bacteria/virus/spores
habuk tanaman
2
1

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 3 (3) Bagi maksud Akta ini

Kerja kerja sebagai seorang pekerja atau


sebagai orang yang bekerja sendiri;

Seseorang sedang bekerja sepanjang masa


dia berada di tempat kerjanya;

Orang yang bekerja sendiri adalah sedang


bekerja sepanjang masa yang
ditumpukannya kepada kerja sebagai
seorang yang bekerja sendiri.
23-Oct-14

24

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 4 TUJUAN AKTA

Memastikan keselamatan, kesihatan dan


kebajikan orang yang bekerja;

Melindungi keselamatan atau kesihatan orang


lain, selain daripada pekerja yang berada di
tempat kerja;

23-Oct-14

25

BAHAGIAN I:
PERMULAAN (PRELIMINARY)
Seksyen 4 TUJUAN AKTA

Mempromosikan persekitaran pekerjaan yang


bersesuaian dengan kehendak fisiologi dan
psikologi pekerja;

Mewujudkan satu kaedah ke arah sistem


perundangan berdasarkan peraturan dan
tataamalan industri.

23-Oct-14

26

BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGI


KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
Seksyen 9 - Majlis Negara Bagi Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan
Keahlian di antara 12 - 15;
Dilantik oleh Menteri;
Menjalankan penyiasatan berkenaan;
perundangan, pentadbiran/penguatkuasaan,
menggalakkan hubungan kerjasama,
masalah-masalah khusus, penggunaan
bahan kimia, perangkaan, kemudahan
kesihatan, tataamalan industri, pemulihan
Pengerusi Jawatankuasa Rayuan
23-Oct-14

27

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN


DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
Seksyen 15
Setakat yang Praktik
(1) Memastikan keselamatan, kesihatan &
kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya;
(2) Ini termasuk: Mengada dan menyenggara loji dan sistem
kerja;
Membuat perkiraan bagi penggunaan,
pengendalian, penanganan, penyimpanan
dan pengangkutan loji dan bahan;
23-Oct-14

28

Perkiraan

Rancang Program KKP


Prosedur Kerja Selamat
Latihan berkaitan KKP
Kebajikan Pekerja
Komunikasi

KOMUNIKASI
30

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN


DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
Seksyen 15(2)
Setakat yang Praktik,
Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan
penyeliaan;
Mengada dan menyenggara tempat kerja
dan laluan keluar / masuk ke / dari sebarang
tempat kerja;
Mengada dan menyenggara persekitaran
kerja dan dengan kemudahan kebajikan yang
mencukupi;
23-Oct-14

31

Komander Insiden (IC)


MOHD HAZLIM BIN HUSAIN
Timbalan Pengarah (Operasi)
Koordinator Insiden
HAIZUL AFTA BIN MASRI
Penolong Pengarah

Skuad Kebakaran

Skuad First Aider

Penolong Pegawai
Keselamatan & Kesihatan

32

Pelan Tindakan kecemasan


KELU
AR
STOR

BILIK
FAIL

BILIK
KEBA
L

STOR

PANT
RY

STOR

KELU
AR
BILIK
FAIL

23-Oct-14

BILIK
PENGARA
H

BILIK
MESYUARAT A

BILIK
MESYUARA
T B

PERPUSTAK
AAN

BILIK
TIMBALAN
PENGARAH

KAUNTE
R

33

34

3
5

Arahan, Latihan & Penyeliaan

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994

Seksyen 15(2)(c)

Latihan
kesedaran
Prosedur Kerja
Selamat
Kenalpasti risiko
Fire drill
Latihan semula
3
6

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN


PEKERJAAN

Seksyen 16
Tiap majikan dan orang yang bekerja
sendiri menyediakan pernyataan bertulis
dasar am keselamatan dan kesihatan

Pengecualian
Menjalankan pengusahaan tidak lebih
daripada lima pekerja

37

38

Dasar keselamatan &


Kesihatan Pekerjaan

1. Nama Syarikat
2. Komitmen serta tanggung jawab
majikan dan pekerja - dalam
penyediaan tempat kerja yang
selamat dan sihat
3. Bertanda tangan dan bertarikh
4. Bertulis

ABC (Malaysia) Sdn. Bhd.


DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN

ABC berkewajipan dan mempunyai tanggungjawab yang asasi untuk


menentukan semua pekerja-pekerjanya bekerja di dalam suasana yang sihat
dan selamat. Kami akan mematuhi semua peraturan dan undang-undang
keselamatan dan kesihatan serta mengambil segala langkah untuk
mencegah kecederaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan.
Adalah menjadi dasar ABC untuk:i.
Menyedia dan memelihara suasana amalan kerja yang bersih dan selamat
untuk semua pekerja kami,
ii.
Merumus dan menguatkuasakan amalan kerja yang selamat serta
memberi latihan kepada pekerja-pekerja berhubung dengan perkara ini,
serta
iii.
Mempertanggungjawabkan semua pengurus bagi mencapai matlamat ini.
Setiap pekerja adalah penting di dalam program Keselamatan dan Kesihatan
syarikat dan kami mahu penglibatan mereka yang sepenuhnya terhadap
matlamat-matlamat ini, dengan melaporkan keadaan-keadaan yang tidak
selamat dan sihat di tempat kerja.
Perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan yang sempurna untuk
melindungi kakitangan syarikat adalah keperluan yang amat penting bagi
kejayaan sepenuhnya perusahaan kita.
Dasar ini memperkukuhkan, dan tidak sekali memansuhkan dasar-dasar
yang sedia ada berkaitan dengan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar.
______________
( ZAFARY B. HUSIN )
Pengarah Urusan 12hb. Ogos 2013

PPE Training

Sesi Penerangan

Sampel Keperluan Pelindung Diri

Ujian Penilaian Kefahaman

Ruang Komunikasi

Sudut OSH-MS

Borang
Cadangan/Maklumbalas
KKP

Borang
Aduan/Pemberitahuan
Kemalangan

Tool Box Briefing

contoh program latihan


Bil

Aktiviti

Tarikh

Pic

Kumpula
n
Sasaran

Catatan

12 Jan 2013

Pn Norlin

Semua
Pekerja

Perunding

Penerangan
berkaitan
Perundangan KKP

7 Feb 2013

En Ahmad

Pekerja
terlibat

Penyelia

Latihan
Mengendalikan
Jentera

Latihan Penggunaan
PPE

11 Mei 2013

Cik Nor

Operator

Pembekal
PPE

Latihan Penggunaan
& Pengendalian
Bahan Kimia

8 & 9 Jun 2013 Hj Salleh

Pekerja
terlibat

Perunding

Latihan Penggunaan
Alat Pemadam Api

20 Okt 2013

Semua
Pekerja

Pembekal

7 Apr 2013

En Siva

Contoh prosedur kerja

Prosedur kerja selamat


CUTTING MACHINE

SEBELUM
Pastikan pekerja menggunakan goggle
Pastikan tempat kerja kemas dan teratur
Pastikan kabel elektrik dalam keadaan yang baik dan tidak koyak
Pastikan pekerja tahu kedudukan suis kecemasan
Pastikan suis kecemasan berfungsi
Pastikan bahagian yang berputar di hadang
Pastikan pisau pemotong dalam keadaan baik dan tidak retak.
SEMASA
Pastikan kedudukan pekerja semasa memotong sesuai dan tidak membahayakan diri.
Pastikan besi yang hendak dipotong diikat dengan sempurna.
Pastikan besi yang telah siap dipotong, diletakkan di tepi dan tidak menghalang laluan kerja.
Berhati-hati dengan mata pisau yang berputar
Jika sekiranya terdapat kemungkinan bahaya akan berlaku, sila maklumkan kepada orang
yang ditugaskan.
Jangan bermain semasa menjalankan tugas.
Ambil perhatian semasa memotong.
SELEPAS
Pastikan tempat kerja kemas dan teratur.
Sisa-sisa buangan hendaklah dibuang di tempat yang sesuai.
Pastikan mesin telah berhenti sepenuhnya sebelum meninggalkan mesin.
Pastikan mesin tidak mengakibatkan kecederaan terhadap orang lain yang akan
menggunakan mesin berkenaan.
Tandatangan:

Tarikh:

4
4

Contoh prosedur kerja

Prosedur kerja selamat


CUTTING MACHINE

SEBELUM
Pastikan pekerja menggunakan goggle
Pastikan tempat kerja kemas dan teratur
Pastikan kabel elektrik dalam keadaan yang baik dan tidak koyak
Pastikan pekerja tahu kedudukan suis kecemasan
Pastikan suis kecemasan berfungsi
Pastikan bahagian yang berputar di hadang
Pastikan pisau pemotong dalam keadaan baik dan tidak retak.
SEMASA
Pastikan kedudukan pekerja semasa memotong sesuai dan tidak membahayakan diri.
Pastikan besi yang hendak dipotong diikat dengan sempurna.
Pastikan besi yang telah siap dipotong, diletakkan di tepi dan tidak menghalang laluan kerja.
Berhati-hati dengan mata pisau yang berputar
Jika sekiranya terdapat kemungkinan bahaya akan berlaku, sila maklumkan kepada orang
yang ditugaskan.
Jangan bermain semasa menjalankan tugas.
Ambil perhatian semasa memotong.
SELEPAS
Pastikan tempat kerja kemas dan teratur.
Sisa-sisa buangan hendaklah dibuang di tempat yang sesuai.
Pastikan mesin telah berhenti sepenuhnya sebelum meninggalkan mesin.
Pastikan mesin tidak mengakibatkan kecederaan terhadap orang lain yang akan
menggunakan mesin berkenaan.
Tandatangan:

Tarikh:

4
5

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN


DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
KEWAJIPAN LAIN
Menjalankan pengusahaannya tanpa
menjejaskan keselamatan orang lain yang
bukan pekerjanya; [Seksyen 17(1 )]
Mengadakan maklumat kepada orang lain
berkenaan pengusahaannya;
[Seksyen 17(2 )]

23-Oct-14

46

BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKAN


DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI
Seksyen 18
Kewajipan seseorang penghuni premis
bukan domestik:
- Memastikan tempat kerja selamat dan
tanpa risiko kepada kesihatan kepada
orang lain selain daripada pekerjanya yang
bekerja di premisnya

23-Oct-14

47

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM
PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL
Seksyen 20 / Seksyen 21
Setakat yang Praktik
Memastikan loji / bahan direkabentuk
dengan selamat dan tanpa risiko
kesihatan apabila digunakan secara
betul;
Mengatur atau menjalankan ujian dan
pemeriksaan;

23-Oct-14

48

BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AM
PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL
Seksyen 20 / Seksyen 21
Setakat yang Praktik
Maklumat yang mencukupi;
Mengatur kajian untuk menghapus
atau mengurangkan hazard;
Membina dan memasang loji yang
selamat;

23-Oct-14

49

Mempunyai
MSDS
Bekas Yang
Berkeadaan
Baik

Ada Lebel

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA


Seksyen 24
Memberi perhatian munasabah bagi
keselamatan diri dan orang lain;
Bekerjasama dengan majikan dan
orang lain;
Memakai dan menggunakan
kelengkapan pelindung diri (PPE)
yang dibekalkan;
Mematuhi arahan keselamatan yang
lain;
23-Oct-14

51

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA


Seksyen 25

Seseorang:
Tidak boleh mengganggu atau menyalahguna
apa-apa yang diadakan atau dilakukan untuk
kepentingan keselamatan kesihatan dan
kebajikan dengan sengaja;

23-Oct-14

52

BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA

Majikan tidak boleh mengenakan caj ke atas


pekerja; (Seksyen 26)

Majikan / Kesatuan Sekerja tidak boleh


mendiskriminasi (memecat, mencederakan
atau menukar kedudukan); (Seksyen 27)

23-Oct-14

53

BAHAGIAN VII: ORGANISASI


KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Pengawasan Perubatan (Medical


Surveillance); (Seksyen 28)

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety


and Health Officer); (Seksyen 29)

Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan


Kesihatan (Safety and Health Committee);
(Seksyen 30)

23-Oct-14

54

BAHAGIAN VIII: PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN,


KEJADIAN BERBAHAYA,KERACUNAN PEKERJAAN DAN
PENYAKIT PEKERJAAN, DAN SIASATAN

(Seksyen 32)

Majikan memberitahu pejabat Keselamatan &


Kesihatan Pekerjaan yang terdekat;

Penyakit Pekerjaan - Pengamal Perubatan


berdaftar melapor kepada Ketua Pengarah;

23-Oct-14

55

TINDAKAN OLEH MAJIKAN


JIKA BERLAKU KEMALANGAN / KEJADIAN BERBAHAYA / PENYAKIT / KERACUNAN

Berlaku kemalangan /
kejadian berbahaya/
penyakit / keracunan
Peraturan
5 (2) & 7A

Tidak perlu buat


pemberitahuan
dengan serta merta

Ya

Perlu
laporkan?
Ya

Peraturan
5 (1)

Perlu buat
pemberitahuan
dengan serta merta

Isi borang JKKP 6 atau


JKKP 7 dan hantar ke
Pejabat JKKP terdekat

Tidak

Lakukan siasatan

Peraturan
10(1)

Masukkan dalam
Borang JKKP 8

Peraturan
10(3)

Hantar Borang JKKP 8


sebelum 31 Januari
Tahun berikutnya

JKKP 6
Bahagian A - Maklumat Pemberitahu

Bahagian B - Orang yang terlibat

Pemberitahu - Peraturan 5 (1)&(2) Majikan

(Jika lebih dari seorang, sila gunakan borang berasingan )

Nama

Nama
Hj. Salleh bin Salahuddin

Shah Rukh Khan


12/3/1984
Tarikh Lahir
No K/P atau No. Paspot A 200456729
Warganegara
Bangladesh
Jantina L / P
Pekerjaan
Nama & Alamat Organisasi

Jawatan
Penyelia KKP
Nama & Alamat Organisasi
Kerja Cermat Sdn Bhd
No.13, Jalan 1/4
Presint 14
Putrajaya
No. Pend. JKKP WPKL/2/200
No.R.O.C. 456 V
Orang yang boleh dihubungi (Jika lain dari atas)

Kerja Cermat Sdn Bhd


No.13, Jalan 1/4
Presint 14
Putrajaya

Tempat Kejadian
Unit pemasangan pembuatan kereta (nyatakan unit, tingkat, blok)

No.Telefon
012-3456789
Kod Klasifikasi Industri (Jadual 3)

45612

Tarikh dan Masa Kejadian


Tarikh Mula Lapor kepada JKKP

3/9/2013 12.00am
4/9/2013

Bahagian C - Huraian kemalangan atau kejadian berbahaya

Borang JKKP 6 perlu


dihantar dalam masa
7 hari jika berlaku:
Kemalangan maut
Kecederaan serius
Masuk wad lebih drp 24
jam
MC lebih dari 4 hari
Kejadian Berbahaya

Sila huraikan apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas kejadian.

- ulasan mengenai kejadian kemalangan (sebelum, semasa dan selepas)


- nyatakan masa, tarikh, nama penuh mangsa, kerja yang dilakukan, peristiwa yang berlaku , peralatan/bahan/ hartabenda yang terlibat
- huraikan secara ringkas/jelas dan padat tentang peristiwa yang berlaku.

Tanda Tangan Pemberitahu


Tarikh

10/23/2014

Merujuk kepada
Peraturan 5,
Jadual Pertama dan
Jadual Kedua
NADOPOD
57

JKKP 7
JKKP 7 - LAPORAN MENGENAI KERACUNAN PEKERJAAN/PENYAKIT PEKERJAAN
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI
KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) 2004

Bahagian A1

Bahagian A2

Pemberitahu - Peraturan 7(1) Majikan

Pemberitahu - Peraturan 7(2) Pengamal Perubatan Berdaftar

Jika lebih dari seorang, sila gunakan borang berasingan untuk setiap seorang.

Nama

Nama
Hj. Salleh bin Salahuddin

Jawatan

Jawatan

Penyelia KKP
Nama & Alamat Organisasi
Kerja Cermat Sdn Bhd
No.13, Jalan 1/4
Presint 14
Putrajaya
No. Telefon
012-3456789
456 V
No. Pend. JKKP WPKL/2/200
No. R.O.C.
Kod Klasifikasi Industri (Jadual 3)
45612
Orang yang boleh dihubungi (Jika lain dari atas)

Pembantu Penyelia
Alamat Klinik/Hospital

Bahagian B - Orang yang Terlibat

Bahagian C - Keracunan Pekerjaan/Penyakit

Nama
Shah Rukh Khan
Tarikh Lahir
No. KP/No. Paspot
A 200456729
Warganegara
Bangladesh Jantina
Pekerjaan
Nama & Alamat Organisasi
Kerja Cermat Sdn Bhd
No.13, Jalan 1/4
Presint 14
Putrajaya
Lokasi Kejadian

Borang JKKP 7 perlu


dihantar dalam 7 hari jika
didiagnos oleh doktor atau
disyaki menghadapi:

No. Telefon
012-3456789

Penyakit pekerjaan
Keracunan pekerjaan

12/3/1984

Diagnosis/Diagnosis Sementara
jenis penyakit
Tarikh Diagnosis

L / P

Nama & Alamat Doktor yang merawat

Unit pemasangan pembuatan kereta (nyatakan unit, tingkat, blok)

Bahagian D
Huraian pekerjaan yang membawa kepada keracunan pekerjaan/penyakit pekerjaan (Sila huraikan sebarang kerja
yang dibuat oleh orang yang terlibat yang mungkin telah membawa kepada penyakit. Jika penyakit mungkin
disebabkan oleh pendedahan kepada sebarang agen semasa kerja, contoh kimia yang spesifik - sila nyatakan agen
berkenaan)
- ulasan mengenai kejadian kemalangan (sebelum, semasa dan selepas)
- nyatakan masa, tarikh, nama penuh mangsa, kerja yang dilakukan, peristiwa yang berlaku , peralatan/bahan/ hartabenda yang terlibat
- huraikan secara ringkas/jelas dan padat tentang peristiwa yang berlaku.

Tandatangan Pemberitahu
Tarikh

10/23/2014

Merujuk kepada
Peraturan 7 dan Jadual
Ketiga NADOPOD
58

MEREKOD KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA,


KERACUNAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN JKKP 8

JKKP8 (1)

JKKP8 (2)

JKKP8 (3)

JKKP8 (4)

Apa yang perlu direkod

Semua kemalangan
Kejadian berbahaya
Keracunan Pekerjaan
Penyakit pekerjaan

Merujuk kepada
Peraturan 10
NADOPOD

BAHAGIAN IX: LARANGAN TERHADAP


PENGGUNAAN LOJI DAN ATAU BAHAN
(Seksyen 35)
Kuasa Ketua Pengarah JKKP (DOSH);
Minta pendapat Jabatan Kerajaan atau
badan lain yang pada hematnya sesuai
sebelum membuat perintah;
(Seksyen 36)
Orang yang terkilan boleh merayu

23-Oct-14

60

BAHAGIAN X:
TATAAMALAN INDUSTRI
(Seksyen 37)
Diwartakan oleh Menteri;
Boleh dipinda;
Mengandungi sebarang tata,
standard, peraturan, spesifikasi
atau kehendak keselamatan dan
kesihatan;
Boleh digunakan dalam prosiding;
(Seksyen 38)
23-Oct-14

61

BAHAGIAN XI:
PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN
(Seksyen 39)
Ketua Pengarah;
Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan;
Kuasa untuk memasuki,
memeriksa, menyiasat, mengambil
sampel dan lain-lain;
Notis Larangan dan Pembaikan;
(Seksyen 48)
23-Oct-14

62

BAHAGIAN XII:
LIABILITI BAGI KESALAHAN
(Seksyen 51)

Penalti Am
Maksima RM10,000 atau Satu Tahun Penjara
atau kedua-duanya sekali;
Pelanggaran berterusan - maksima RM 1,000
sehari;

23-Oct-14

63

BAHAGIAN XII:
LIABILITI BAGI KESALAHAN

Siapa yang boleh didakwa?

Badan Korporat bersama dengan


Pengarah Syarikat, Pengurus,
Setiausaha atau yang lain;
(Seksyen 52)
Kesatuan Sekerja;
(Seksyen 53)
Seorang ejen; (Seksyen 54)

23-Oct-14

64

PENALTI

JENIS KESALAHAN
Gagal mematuhi Notis

Kewajipan Am Majikan
dan Orang yang bekerja
sendiri

23-Oct-14

PENALTI
Maksima RM50,000 @
LIMA tahun penjara
@kedua-duanya sekali
@/dan RM500 setiap hari
Maximum RM50,000 @
DUA tahun penjara @
kedua-duanya sekali

65

PENALTI

PENALTI
JENIS KESALAHAN
Maksima RM20,000 @
Kewajipan Am
DUA tahun penjara @
perekabentuk, pengilang
kedua-duanya sekali
dan pembekal berkaitan
loji/bahan
Kewajipan tidak
Maksima RM20,000 @
mengganggu
DUA tahun penjara @
menyalahguna apa-apa
kedua-duanya sekali
yang disediakan

23-Oct-14

66

PENALTI
JENIS KESALAHAN

PENALTI

Diskriminasi terhadap
pekerja dan lain-lain

Maksima RM10,000 @
SATU tahun penjara

Berkaitan dengan
pemeriksaan

Maksima RM10,000 @
SATU tahun penjara

Organisasi keselamatan
dan kesihatan
Kewajipan Am pekerja

23-Oct-14

Maksima RM5,000 @
ENAM bulan penjara
Maksima RM1,000 @ TIGA
bulan penjara
Kedua-duanya sekali
67

BAHAGIAN XIII: RAYUAN


(Seksyen 63)

Jawatankuasa Rayuan dilantik oleh Menteri;


Pengerusi - Anggota Majlis;
Dua orang lain;
Rayuan ke atas seksyen 36 atau 50;

23-Oct-14

68

BAHAGIAN XIV:
PERATURAN-PERATURAN
(Seksyen 66)

Menteri diberi kuasa membuat Peraturan;


Bagi mengawalselia atau melarang;
Contoh : Pengilangan, pembekalan atau
penggunaan loji, bahan;
Memastikan pengadaan kemudahan
kebajikan yang memadai;

23-Oct-14

69

BAHAGIAN XV: PELBAGAI


(Seksyen 67)

Kewajipan menyimpan rahsia


Seseorang tidak boleh mendedahkan rahsia
(pengilangan atau komersil) semasa
melaksanakan tugas;
Penalti Maksima RM20,000 @ Dua tahun
penjara @ kedua-duanya;

23-Oct-14

70

PERATURAN PERATURAN DI
BAWAH OSHA 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan


Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am
Keselamatan dan Kesihatan
Majikan)(Pengecualian) 1995;
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap
Bahaya Kemalangan Besar Dalam
Perindustrian) 1996;
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa
Keselamatan dan Kesihatan) 1996;
23-Oct-14

71

PERATURAN PERATURAN DI
BAWAH OSHA 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan


Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan,
Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia
Berbahaya) 1997;
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan
dan Kesihatan) 1997;
Perintah Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan
Kesihatan) 1997;
23-Oct-14

72

PERATURAN PERATURAN DI
BAWAH OSHA 1994

Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


(Larangan terhadap Penggunaan Bahan) 1999;
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan
Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya
kepada Kesihatan) 2000;
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai
Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan
Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004
23-Oct-14

73

PK&KP (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan


Kesihatan Majikan) Pengecualian) 1995

Seksyen 16
Tiap majikan dan orang yang bekerja
sendiri menyediakan pernyataan bertulis
dasar am keselamatan dan kesihatan

Pengecualian
Menjalankan pengusahaan tidak lebih
daripada lima pekerja

23-Oct-14

74

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan


Besar Dalam Perindustrian) 1996

OBJEKTIF

Mencegah kemalangan kimia yang besar;


Menghadkan akibatnya kepada manusia dan
persekitaran;

23-Oct-14

75

PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan


Besar Dalam Perindustrian) 1996

Terpakai untuk semua aktiviti industri yang


mempunyai kemudahan penstoran bahan kimia;
Pepasangan bahaya besar dan bukan bahaya
besar adalah berdasarkan kepada kuantiti
ambang;
Penyediaan Laporan aktiviti industri dan
Demonstrasi Operasi Selamat;

Lebihkurang 200 bahan kimia disenaraikan;

23-Oct-14

76

PK&KP (Jawatankuasa Keselamatan dan


Kesihatan) 1996

Peraturan menggariskan:
Komposisi;
Pemilihan dan perlantikan ahli;
Kuasa;
Lain-lain hal.

23-Oct-14

77

PK&KP (Pengelasan, Pembungkusan dan


Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997

Terpakai kepada pembekal Bahan Kimia


Berbahaya;
Kewajipan:
Mengelaskan bahan kimia, membungkus
dengan selamat, melabel bahan kimia; dan
menyediakan Risalah Data Keselamatan
Bahan Kimia (CSDS).

23-Oct-14

78

PK&KP (Pegawai Keselamatan dan


Kesihatan) 1997
Peraturan menggariskan;
Kelayakan
Pendaftaran
Kewajipan

Majikan dan Pegawai


Keselamatan dan Kesihatan

23-Oct-14

79

Perintah K&KP (Pegawai Keselamatan dan


Kesihatan) 1997
Terpakai bagi menentukan;
Kelas

Industri yang perlu menggajikan

seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan


(SHO)

23-Oct-14

80

Perintah K&KP
(Larangan Penggunaan Bahan) 1999
Maklumat Bahan

Skop Larangan

Krosidolit
(Barah Paru-Paru)

Karbon disulfida;
Pembersihan dan menghilangkan gris
Karbon tetraklorida dan
n- Heksana ;(Keracunan sistemik)
Benzena; {Barah(leukimia)}

Fosforus putih
(Keracunan Kronik)

23-Oct-14

Semua tujuan melainkan tujuan


penyelidikan atau analisis.

Penggunaan dalam pembuatan


mancis.

81

Perintah K&KP
(Larangan Penggunaan Bahan) 1999
Maklumat Bahan
4-Aminodifenil; Benzidina;
2- Naftilamina;
4-Nitrodifenil; garam bahanbahan ini dan apa apa bahan
yang mengandungi
sebatiannya,dalam apa-apa
bahan lain pada jumlah
kepekatan melebihi 0.1%
(Barah pundi)

23-Oct-14

Skop Larangan
Pembuatan dan Penggunaan
untuk semua tujuan termasuk
apa-apa proses pembuatan
dimana bahan yang dihuraikan
diatas terbentuk, kecuali bagi
tujuan penyelidikan dan
analisis.

82

PK&KP (Penggunaan dan Standard Pendedahan


Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000
Keperluan Peraturan

Menyediakan satu rangka undang-undang


yang sah bagi majikan dalam mengawal
penggunaan bahan kimia berbahaya;
Mengadakan satu standard pendedahan
dalam melindungi kesihatan pekerja;
Mempromosikan pengurusan bahan kimia
yang cemerlang;
23-Oct-14

83

PEMATUHAN AKKP, 1994


DI SEKTOR AWAM
PEMATUHAN KEPADA
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PEKERJAAN, 1994
DI SEMUA AGENSI KERAJAAN
TELAH DIKELUARKAN
OLEH
TAN SRI SAMSUDDIN OSMAN
IAITU KETUA SETIAUSAHA NEGARA (KSN)
PADA 20 OGOS 2004
(No. Ruj: UPTM 159/267/50 Klt 4 (46)
JKKP MALAYSIA
84

KESIMPULAN

Keperluan OSHA 1994;

Falsafah OSHA 1994;

Kandungan OSHA 1994;


Lima belas Bahagian;

23-Oct-14

85