Anda di halaman 1dari 70

SPKTEARKNADTIEKHGAKITAKENDIAKSPHTERNADTEKGAITAN

HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI

Caraataulangkah/tindakanyangmesti dilaksanakanuntukmencapai objektif pengajarandanpembelajaran

Lebihmenjurusdanmenumpukankepadapencapaianatauhasil pembelajaran.

MODEL PRINSIP

PENDEKATAN

DAN TEORI
PEMBELAJRAN

STRATEGI
PENGAJARAN

KAEDAH-KAEDAH

TEKNIK-TEKNIK
MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

G Eu M
r u UmSeAmT aAin
a nU p
P
N kG
R eUr a n a n y a n g u t a m a .

G u r u y a n g m e n g u a s a i d a n m e n g a w a l s e g a la a k t v it i p e la ja r a n .

G u r u b a n y a k m e m b e r i k a n p e n e r a n g a n d a n m u r id m e n d ia m k a n d ir i.

K a e d a h d a n t e k n i k y a n g d ig u n a k a n

s e p e r t i p e n e r a n g a n , d e m in s t r a s i, s y a r a h a n , b e r c e r it a d a n p e n g a ja r a n m ik r o .

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU

KCPSMetourmariyduengpbiikansjnadaimjknugriruptenlreabgkisthadmfifnngtaulneortbatkimhgaudi.ndrapnneismkcautatrfi.ddkiarbpolphajeusetifnnagyumb. ajyurniblanmguk.r paetndaperktmmebrankag emosi.


T e k m g u d it m p u k e p d y m p i n a k t - f s e c a r m n g h a f l. p e m b a j r n m u id b a n y k e r b n tu k m e g in a t d m e n g a h f l d n k u r a g b e u p a y m e b u a t in e r p s t a i.
PEMUSAT
AN MURID

Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan,perbincangan,main peranan dan sumbangsaran.

Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran.

Murid memainkan peranan yang penting.

Murid digalak melibatkan diri secara aktif

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.

Kaedah yang berkaitan ialah audio-visual dengan penggunaan projektor,televisyen, komputer


dan sebagainya.

Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan
tanpa kehadiran guru.

jM
lK
B
ro
ie
a
h
n
p
e
a
n
m
e
a
k
n
iJu
tg
m
u
k
s
d
s
b
r
l
u
a
t
r
g
u
d
e
n
a
b
h
n
B
a
h
n
p
e
l
j
a
r
n
m
e
a
i
k
n
p
e
r
a
y
n
g
p
e
t
i
.
n
a
p
e
r
m
a
n
g
K
o
m
u
n
i
k
a
s
d
i
n
t
e
r
a
k
s
b
l
u
a
n
t
r
g
u
d
e
n
a
b
h
n
p
e
g
a
j
r
n
t
u
m
r
i
d
e
n
g
a
b
h
n
p
e
g
a
j
r
n
.
tD
ie
tn
ia
m
n
g
k
v
p
y
a
n
g
b
e
r
m
a
k
n
e
n
kap
e
rkm
b
a
n
g
ko
itf,ja
sm
n
id
ro
h
a
n
i Ju
d
ya
b
h
-lj,iu
p
g
e
ta
h
u
n
yg
a
b
strk M
g
a
m
e
n
t
i
g
k
a
t
i
v
p
n
y
a
g
b
e
r
m
a
k
n
e
l
u
i
p
n
g
a
l
m
y
n
g
s
e
b
a
r
.
D
e
n
g
a
d
n
y
a
b
h
n
a
p
e
l
j
a
r
n
,
i
m
u
p
e
n
g
t
a
h
u
n
y
g
a
b
s
t
r
k
d
a
p
t
i
k
a
n
d
e
g
s
i
t
u
a
y
n
g
k
o
r
i
t
.
rko
p
e
tg
a
in
n
.itjf,sa
y
g
p
e
n
u
m
r
d
g
a
n
b
h
p
e
n
g
a
j
r
.
im
ie
n
o
h
la
u
pla
m
yg
se
b
n
a
r.
d
a
p
tika
n
d
e
g
situ
a
yn
g
ko
rit.
STRATEGI

PEMUSATAN
BAHAN.

Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta
lebih berkesan.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.

PEN
DEK
ATA
N

P e n d e k a t n m e ru p a k a n s a tu s e t a n d a i n y a n g
m e m b e n tu k s ifa t b a h a s a , p e m b e la j r a n d a n
p e n g a j r a n y a n g d ija l n k a n .

P
S
I-J
T
A
K
D
N
E

e
P
a
kiu
td
n
fP
if P
tu
ka
d
n
e
d
e
n
ta
ik
lP
if P
u
m
to
a
k
d
n
e
to
a
k
d
n
e
rl n
a
timp
k
d
e
p
tim
a
k
d
n
e
r
s
Gu ru

Ak ti v it

Pe lb a g a i

KO N SE P IND UK T IF

Mu ri d

Se be l um

MODEL INDUKTIF

Merancang Aktiviti

Pelaksanaan

Penilaian
Membuat
Kenalpasti
Sediakan
Kesimpulan
Maklumat
Contoh

Memberikan
contohcontoh
Mencuba
Generalisasi

Membuat
Generalisasi

Membuat
Konsep

Memberikan
contohcontoh

Pendekatan Induktif/
Binaan/ Jumpaan

M
b
m
d
n
e
tu
p
a
k
s
r-c
g
o
h
ilv
jf,.w
y
JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF

J,fw
vC
P
S
sG
lb
d
-M
h
co

typ
iku
jrm
a
g
n
e
()
.&
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARANINDUKTIF.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN


INDUKTIF

P E R IN G K A T 12 (P E R AD NE C A HN G A )N
P E R IN G K A T 4 ( P E M B E N T U K A N K E S IM P U L A N )

P E R IN G K A T 5 ( P E N U T P )

KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF

Pela jaran dit er imad enga nca ra ya ngle bihk onkr it ker anai adis ertai deng anco ntoh -con tohy angb aikd anm una saba h.

Ses uai d enga nkeh end aki lm upe ngaja r an danp endi dikan , iait ubeb erap aam atan akan me njadi satu tang gapa n.

kana k-kan akm emp elaja ri nya mel aluili san, baca anda nka rang an. ia t ida klah disam paik and isam paika nse baga it aju kpel ajara nyan gbe rasin gan.

Tidak per lume ngha fazk eran akan ak-k anak akan fah am s etela hdib erika ncon toh-c onto hit u bebe rapa kali.

Bah an-b ahan dite ri ma seca rat id akla ngsu ngda nda pat d iguna kan seca rapr akti k.

G ur u muda hm enyu sunp elajr an m engik ut pr insip -pri ns ip ba gaim ana kana k-ka nakb elaja r yak nida ri pad aya ng se nnag kep ada yang lebih susa hda nse terus nya.

KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF

Kana k-ka nakm emp elaja r ibe nda- bend ayan gbe rgun adan bi as adit em ui dala mba caan dan kara ngan .

kip
rP
o
g
ld
sta
e
G
n
j g
b
m
likm
ra
n
e
s
u
cd
o
.t-jP ifko
h
lg
a
p
stru
m
h
e
n
BP
u
sp
ym
h
tilb
ka
d
n
e
JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF

PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF.

PP ee rr ii nn gg kk aa tt mmp e e n n d gc e ua d bmn a a uh kl ikaas ninsk ga eno n g es e r na p el .i sr aa lsi si .a s i .


P e r in g k a t p e n u t p
KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK.

M enjim atkan m asa dan tenaga, tidak perlu m em buat


banyak persediaan.

Cara yang m udah untuk m enyam paikan


isi pelajaran.

P endekatan ini patut dan sesuai digunakan oleh kerana secara tradisinya, guru patut m em berikan penerangan sebelum
m em ulakan pengajaran dan pem belajaran.

KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK

SMC
dmp
mntn
sd
y
d(

e a C u SM d r r a e a iu i d k r d r a i i i t h d k a i t n y a
ae p e mh pn e n a ae e n g n tr n e g ay g r ua n a g n g n u a a g n k n a
i d a bbe ad a n aan ka k ahhu p t i aaln a d i s ss t a aa k
a i dn m h iy n a e a y j n at a a u . t k l a i a s k n a
a bs n a a g h h a a j s a a .
k i np o y e na l nk a r g j i a t ) r . i .
( d k i o p n e k l a r ij ta ) r . i .

KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF

STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF

APS

eT

knA
ikeG
iatP

t d
v
t a

a k
i n

pG
emA

naN
a
n

e
I

A
R

J
u

A
t

ln
h

ta
n

msnN
guaK
ibagM
yauU

ua
n

U
P
L
.

hr
A

GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN.


MODEL 1.
Generalisasi

Contoh

Generalisasi

Generalisasi
Deduktif
Contoh

PENDEKATAN ELEKTIF
Induktif

Generalisasi

PISeinlbgpamjsr,uknditmlar ekgntbrhalis,dpk-utoehcnbd,asykrmluinpe d-tamrkjlniehygu.mbtrikdange pls-kaibhg.ynedakipljrsebum rikancoth- yangdiperluk.


Model 2
Contoh
Induktif
Generalisasi

PENDEKATAN ELEKTIF
Deduktif

Contoh

PISeinlbgdpamjsr,uokndbitmhlaregsnmpbaricoyth,df-kulegbmonhratisdckeplm-uobatni.hrdelgmpbjurika.n-cothselugik.m- yanberkitdganspekbhyangdijrtu.
KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF

S e c a r a u m u m , p e n d e k a t a n in i m e m b e r f o k u s k h u s u s k e p a d a m u r id .

H a l in i k e r a n a m a n u s ia p e r lu b e r k o m u n ik a s i u n t u k s a m a a d a s e c a r a in t e r p e r s o n a l a t a u in t r a p e r s o n a l b a g i t u ju a n m e m e n u h i k e p e r lu a n d a n k e h e n d a k n y a .

A n t a r a la in m a n u s ia b e r k o m u n ik a s i u n t u k m e n y a t a k a n p e r a s a a n d a n e m o s i, m e n c ip t a im a g in a s i, m e m p e r o le h b a r a n g a n d a n p e r k h id m a t a n , b e r t u k a r p a n d a n g a n , m e m p e r o le h d a n m e n y a m p a ik a n m a k lu m a t .

P r in s ip a s a s p e n d e k a t a n k o m u n ik a t if in i ia la h m u r id m e n g e t a h u i d a n m e m a h a m i t u ju a n m e la k s a n a k a n a k t iv it i t e r t e n t u d a la m p r o s e s p e m b e la ja r a n n y a .

P r o s e s p e n g a ja r a n b a h a s a d ila k s a n a k a n d a la m k o n t e k s w a c a n a m e n g ik u t i p r o s e s k o m u n ik a s i s e b e n a r.

B ahan bantu m engajarber fungsi sebagai d oro ngan k epada muri d-m urid unt uk b ela jar;

Mu rid-m ur id di galak kan m enyam paik an idea s ec ar al isan (ber tut ur );

B ahan bantu m engajarper lu sesuai m eng ikut t ahap um ur dan kem ahiran mu ri d-m urid .

Terje m ahan bole h di gunakan , asal s aja m urid -mu rid m em per ole h m anfaat darip ad any a;

P engucapan baha s aper lu sekad ar untukdif aham i sahaja;

C IR I-CIRI PEN T ING PE NDEKATAN K OMUNIKATIF

Ma k na san gat dip enti ngk an;

Lat ih tubi p erlu tetapi bukan keut am aan;

Di alo g ji k a dig una kant er ar ah kep adap ro ses kom unika ti f buk an unt uk tujua nhafa lan;

Pem bel aja ran bahasa ber fok u sk epad a kepe rl uan belaj ar untuk berk omun ik as i;

K ontek s dan sit uasi kom uniti f s angat diber i k eutama an;

PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN.

PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF(BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN


LITTLEWOOD (1981)

REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF


G
R
A
M
A
T
I
K
A
L

S
OK
SE
IC
OE
-K
LA
IP
NA
GN
US
IT
SR
TA
IT
KE

W
A
C
A
N
A

G
I

OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.

TahTahTahapM a t apapl a m lperkeperi na ttgue uhr ntgubui slr uta iankkt ingf danm dapeanennm icapankandubelstt e r uapi mjerapengare sa ndinton nen((dy bliak ahasa(nganb ahal i n sagusebagi s t i k ai
bb ersahasat lea mnd siiaskanpengmse i obagait i kl ua dahanalanpengli sn pei sp renkeuk aahsali lr a ani au nhntanniu kl)a di . )i p e l a j a r i )
(sisebaga
( p em b el a j a r a n baha sa m er e nt a si kur i k u l u m sekol a h)
per a saaan)
PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF

KONSEP PENDEKATAN ORAL.

ktivbacndpeulsrhjIm-g,yPoB.CAf

satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalamaktivitinpembelajaran bahasa.

ini dilakukan sebelumseseorang itu menguasai kemahiran-kemahiran yang lain seperti membaca dan menulis.

perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalamrekabentuk pendekatan ini. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian.

CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY)

PENDEKAT
AN
TEMATIK

Sesuai

Berkait

Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik uama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian.

TCK
eu
Amm
aRp
u
Al
a
n
PA

E
RR:
L
A
K
S
A
N
A
A
N

KUMPULAN
2
KUMPULAN

KUMPULAN
1
KUMPULAN
Topik X
Sub-Topik

Topik X
Sub-Topik

TEMA

TEMA

Sub-Topik
Topik X
KUMPULAN
KUMPULAN
3

T
C
K
e
o
u
n
m
a
t
p
o
u
h
l
a
n
A
B
C

KUMPULAN
2

KUMPULAN
1
Topik X

Topik X

TEMA

Topik X
KUMPULAN
3

KONSEP PENDEKATAN MASTERI

K
M
M
e
e
e
m
r
m
a
n
a
h
a
n
g
i
g
s
u
r
k

t
a
a
u
n
m
i
s
ik
a
ia
n

Teknik
Objektif
P&P

Tentukan
objektif
secara
eksplisit

Penggunaan
teknik yang
berkesan.

Penilaia Aktiviti
n
Susulan

Nilai hasil
pembelajaran
dengan ujian
formatif.

Laksanakan
aktiviti pemulihan
untuk muridmurid yang
belum
menguasai
kemahiran.

RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI.

ljk
m
P
M
b
g
d
su
rn
te
ya
-iK
pe
.h
R
S
B
ly.P S
b
ktsrijm
d
p
a
u
g
n
c.
jrstid
b
p
u
m
g
yn
h
la
ko
e
PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI.
Menentukan objektif pembelajaran masteri.

Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan.

Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif.

LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI.


Melaksanakan pengajaranpengajaran mengikut objektif
pelajaran.

Ujian formatif selepas


pengajaran-pembelajaran
sesuatu unit pelajaran.

Pembelajaran bebas untuk


murid yang telah mneguasai
pelajaran

Pemulihan untuk murid yang


belum menguasainya

Meneruskan pengajaranpembelajaran untuk unit


pelajaran yang berikutnya

Penialian mengesan
penguasaan

Murid yang gagal


Mengulang proses diatas
hingga unit pelajaran terakhir.
Murid yang lulus
Penilaian sumatif.
Mengulang proses di atas
hingga unit pelajaran terakhir.

K
A
D
E
H
A

tu
a
S
g
c
rn
e
p
im
b
d
s
o
lkj,.

lg
n
k
a
p
ru
e
M
-jy
h
tsid
b
m
co
f
KONSEP KAEDAH

KE ad mw au rsdu D M de .iwnA a H n tjh.( oeH ndu yis :n k e& t iSg a t )i H: a j r H j. A b d u l A z i :

empunyaisgcktldhbr.Ko,j-SMf&()

rlKm
tu
n
h
a
d
e
rje
-n
h
a
tb
sd
KK
sK
tru
h
d
e
a
fz K
k
ju
h
d
e
a
-tk K
s
u
g
lin
h
d
e
a
u K
m
s
itfb
n
g

o
k
h
d
e
a
u
A
rl
o
h
d
e
a

H
D
E
A
K
IS
N
J
-

FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK

O b je kti f- be rg a ntu n g ke pa d a ke pe rl ua n mur id ,k em a h ira n ba h as a (m e nd en g ar ,b e rtu tu r, mem b ac a d an me nu lis ).

D a la m men e ntu k an ma tla ma tk om u ni ka si ,mu rid t id ak p er lu men g ua sa i be nt uk d a ns tr uk tu ra y at te ta pi d iha ra p ka n da p at be ru ru s an d en g an s es u atu s e t op ik te rte n tu d al m s e su at u sit ua si .

Ma tla ma t- ke la s si as as ka n k ep ad a tu g as an y an g d ap at me men uh i ke pe rl ua n mur id .

KAEDAH NATURAL

K u ra ng me ne ka n ka n ru ju ka n ke p ad a an a lis is gr am a ti ka l, lat ih tu bi g ra mati ka la ta u te o rit at ab a ha sa t er ten tu .

Mel iba tk a nd u a ca ra ia it up e ng u as a n (s em u la ja di )d a np e mbe la ja ra n( pe ra tu ra n) .

Ka e da h in ime lih a tb ah a sa se ba g ai s at ua la t un tu k men gh u bu ng k an ma kn a de n ga n mes e j.

ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL.

PGuBP aee gnriuelankhtiahnnar nuamusnta tmearaidbd aamhlaabhseau rkbtieeanphtanu dmekfaoa nkppu ege rri uskne tmup tk badhna ahmapab nps areiand pke gun -mgt bapanergma unar ugahr nau mntlitnuau kgn oumedbisajnet ilyakemmemd ipbduarenhlaakmsa. an k ey ala s .
sa taa su amer a nm .b e n tu k la tih a n s e n d ir .
Me n e n t u k a n ma s a u n t u k me m mu la k a n p e n g h a s ila n p e r t u t u r a n .

T a n g u n g ja w a b mu r id :
Me m b e r ik a n ma k lu m a t e n t a n g ma t la m a t k h u s u s me r e k a
Me n g a m b il b a h a g ia n y a n g a k t if .

KAEDAH TATABAHASA
TERJEMAHAN

Terjem ahan dian gg ap satu cara yang p en tin g u ntuk m empela jari p erb en da ha raan ka ta.

Kaeda h ini m en ek ankan ke mahiran m en ulis bu kan be rtutur.

D ik en ali ju ga sebagai ka ed ah nahu tradision al .

Kae da h ini untu k m emb olehka n mu rid m em ah am i nahu sesu at u b ah asa dan jug a m e lat ih murid menuls denga n meng guakan b ahas a yang betul.

TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

MMB eee llr mae k tn eibhg b ok moal e lup e h rk hi kad aan- mnn m u mmur i rdeui d mrm- i md be -una m ruc i dluai s rd i ded aen mnng ga eman nn ept en rt bj e r mjn e d am a h a k a h a r kan aa nn k a ta
mymb a a een hn mg ag lgasu uaha n sa a mu sk na i ntn ut ga kb t kaad ehib g a aub s hnaa a h yksaaa snn ag s d ebna selaa ut tum ia fl t pau et an uu l i jsa a t ni .d a n

m a k n a b u k u - b u k u y a n g d ib a c a k e p a d a b a h a s a
bis b ea u bh n aa d ls ia ka .n . y a .

PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA


TERJEMAHAN

Mul a -m ul a mu rid d ip erk en al ka n de ng an u nd an g-u nd an g ata u hu ku m-hu kum ta ta ba ha sa .

Mu rid -mu rid d im in ta mem bi na a ya t d en ga n men gg un ak an s en ara i pe rbe nd ah ara an k ata b erda sa rkan hu kum ta ta ba ha sa y an g tel ah d ip el aj a ri.

Guru m emb eri ka n pe ne ran ga n ten ta ng h uk um tata ba hsa di ik uti d en ga n co ntoh .

Pe mbe la ja ran d al a mb ah as a ke du a se na rai p erb en da ha raa n ka ta di pa san gk an d en ga n ma kn a da la m ba ha sa k ed ua te rseb ut.

Muri d p erl u me ng ha fa z hu ku m-hu kum ta ta ba ha sa s up ay a ti d ak b erl aku kes il ap an .

Kemu di an muri d-mu rid di be rika n se na rai pe rb en da ha raa n ka ta ya ng p erl u di l afaz .

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

K E B A IK A N
KELEM AHAN
KONSEP KAEDAH TERUS

M e n u r t s a l h m o d k ib ( 1 9 7 5 ) , a e d h t r u s in a l k e d h p n g a j r s e c p b u a l n t k m e p r n a lk b h s e d u a k p n - k a . M e n u r t k a m d in h j. H u s ( 1 9 8 ) , k a e d h in m g u ta k n p r i s m e g a j r b d s k n p i o l g a k - n .
Perhubungansecaralangsungantaraperkataandenganbendaatauayat denganfikiranatausebaliknya.

PERKARAASASKAEDAHTERUS

Pengajaranharusdikaitkandenganpengalaman-pengalamansediaada.

Timbulkanperasaaningintahukanak-kanakmelalui soalan-soalanyangtelahdirancangkan.

Mengutamakanbahasalisan, tidakmempelajari undang-undangtentangbahasayanghendakdipelajari, mengutamakansebutanyangbetul, ulangandanpengukuhanharusdibanyakkan, danmempelajari sesuatuyangmudahsebelumsesuatuyangkompleks.

CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN)

enydiakblthmgrjus-Mpco.
TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS.

S angat sesuai dipelajari oleh kanak-kanak.

K EB
A IK
AN

M em erlukan m asa yang panjang.

K EL E
MAH
AN

C irinya yang sam a dengan cara m enguasai bahasa ibunda kanak-kanak.


C irinya yang sam a dengan cara m enguasai bahasa ibunda kanak-kanak.

K em ahiran m em baca tidak boleh dilakukan serentak dengan kem ahiran


Kem ahiran
lisan. m em baca tidak boleh dilakukan serentak dengan kem ahiran lisan.

M urid-m urd lem ah akan ketinggalan.

M urid-m urd lem ah akan ketinggalan.

KAEDAH AJUK HAFAZ.

kGdKsRTaeiurbtc ngmhadiseu-lktbjomrgnaids yfbelo-ktidahcsnurblkmitaydhenvsugbifay. tnzgusbmeyar.lgsuikayendt-shpaiefrcotmlnaih-.drplePtunga j,r n ad lh


kbaerudlhngaukdlio.-

KAEDAH KOD-KOGNITIF

BSDMeernnagsoa kagdnaynpbegndpiaeupkgndtamgtaoehlunpgnalsejmdriemntakiluaisntymabneghmuanseglikhiatba rhusaensy oemrabangg ietiusdahatupis tem bpaehl jsraiby nhgasdi as rkan p da huk m -huk m
kdimtureaentivogramn-ebneotarkml sate.r ntu.

CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF.

iM
K
e
m
a
h
rtjn
lg
iksa
rm
k
u
a
n
g
ib
e
n
p
e
n
P
b
tn
b
h
sd
trka
skca
rl.a
n
g
su
n
g
ya
n
g
b
o
le
h
d
ila
kum
e
la
u
ip
e
n
d
ka
tn
d
e
u
ktif.

PKD ra o e l s ad e ma s h p m i en eni mgn a ge j har u r ap r na k id k a a n n s p a b e t uam h kb a e es l a da j a k hr aa tner a m d a ie sh si o t iinl a h l , b e r u p a y a


mom l eee hn n g ig tg u g a ukl a an k e a k d ka a an h n m i n a u i pr a i ld di k am a kse e in b tg aa g ti uka an b na a k dh a a an n s s a e b a n y a k m u g k i n
kk ee ml e ma m a hp au na nn y k a r .e a t i f
tr a n s fo r m a s i - g e n e r a tif.
KONSEP KAEDAH LINGUISTIK.

,M
jc
-P
fB
g
s
o
D
irp
.K
tm
b
lk
u
h
a
d
n
e
y

TU JU A N
M E N G A JA R
KAEDAH
L IN G U IS T IK

M e m b o le h k a n m u r id m e n g u n a k a n b a h a s a y a n g
te la h d ik e ta h u in y a u n tu k m e m p e la ja r i b a h a s a
b a h a r u d a r i s e g i b u n y i.

L
K
M
e
a
d
g
tin
u
h
m
k
b
r
lo
jfz
y
c
.s
p
KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL

Akhir seka l idib er ik an te ks untu k dib aca ole h mur id -mur id .

Lat ih an dib eri ka n ke pada muri d pada se si akh i rpengaja ra n apabila murid - muri d sud ah m ah i r membac a t eks .

Apab i la mur id sudah mahir meyebu t perk ata an ata u r angk ai ka t a,baharu la h l atih tu bipola - pol a ayat berd asark an str uk t ur bahasa ya ng dib er ik an kepa da m ur id .

Pr osedur pengajaran kaedah oral-aura

Gur u memperd engark an seb ut an pe nutu r ja t im ela lu i pi ta r aka m an .

Akt iv it i nibole h di ja la nka n da l am bentu k kumpul an

Mur id -m urid di min t a menye but per kata an ata u r ang kaia n kata yang did enga r i da r ip ada pita ra kam an seh i ng ga l an car.

P r o s e s p e m b e la ja r a n b a h a s a ia la h s a t u p r o s e s m e k a n ik y a n g m e lib a t k a n p r o s e s p e m b e n t u k k a n p e r la k u a n .

K E S IM P U L A N

K A E D A H

O R A L -A U R A L

K e m a h ir a n b a h a s a m a m p u d ik u a s a i s e k ir a n y a d ip e la ja r i b e n t u k - b e n t u k lis a n d a h u lu s b e le u m

m e n g e t a h u i b e n t u k - b e n t u k p e n u lis a n .

C a r a m e n g a n a lo g i b a h a s a le b ih k u k u h d a r ip a d a c a r a m e n g a n a lis is .

P e n g e r t ia n k a t a - k a t a d a la m

s e s u a tu b a h a s a d a p a t d ip e la ja r i d e n g a n m e n g e t a h u i b u d a y a te m p a t b a h a s a itu d ig u n a k a n .

KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI

BT e rirk b a a i t h raa s p a tm d e s n t ig l a h n b a e m rma l ua ln a p d e a n rig p a j da ar a n


cb ia r ih - ca i s r ia b a u s n i yn ig , a y a n t g d a d n i s me b o u d t e s l -e m b ao gd ae il t e k n i k
ak eb ms t ra a n k u bs ia h a a n s . a .

P ro s e s
p e rk e m b
angan

P ro s e s
kom uni
kasi

P ro s e s
kebuda
yaan

P ro s e s
in te rp e rs
onal
P ro s e s
p e n d id i
kan

P ro s e s
k e s e lu ru h a n
in d iv id u
PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI

PROSE
S
S O S IA L
DALAM
BAHAS
A.

PP EE RR IINN GG KK AA TT PKK EE RLD ITMUGAP MA AT

PT eE n gK e Nn d Ia Klia n s u a t u o r g a n is a s i y a n g b e n a r - b e n a r b e r la k u d i d a l m b il k d a r ja h d i
m a n a ia d ig u n a k a n u n tu k m e n c a p a i s e s u a tu o b je k tif.
a
M
r S
e
p
in
im
s T
la
u
trb
a
e
ci

J
IS
N
E
T
N
K
E
I

m
to
n
e
P
i M
m
ta
s
e
uP
e
rm
-b
in
a
s
h

a
L
b
u
tih

J
E
N
I
S
S
I
M
U
L
A
S
I

S o s io d r a m a

M a in p e r a n a n

KONSEP SOSIODRAMA.

Berdasarkan sesuatu cer ita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik, mempuny ai per watakan yang menentang dan sebagainya.

Sosiodrama akan bermula setelah membac a skrip drama yang disediakan terlebih dahulu.

Skrip biasanya disediakan ter lebih dahulu.

Murid boleh menyatakan perasaan dan s ikap melalui lakonan, penyusunan idea dan melatih untuk ber tindak balas sec ara spontan.

KONSEP MAIN PERANAN.

T
e
m
ka
g
tn
lib
yd
sh
u
r-o
p
.

t
o
scrp
lm
a
g
n
e
P
AKTIVITI MAIN PERANAN.

B
e
rm
u
la
d
rip
a
dsa
tu
sia
syn
g
d
ire
ka
o
le
h
g
u
r. P
e
la
ko
n
h
e
d
a
klh
m
eikra
n
cra
p
e
n
yle
sa
in
m
a
slh
ya
n
g
tim
b
u
l. M
u
rida
p
tm
e
n
g
u
kh
a
n
ke
m
a
h
irn
p
e
rtua
n
dm
e
la
tih
d
riu
n
tkm
e
n
yle
sa
ikn
m
a
slh
.
B
e
rm
d
rip
a
sa
tu
a
syn
g
d
e
ka
le
h
u
r. P
e
la
kp
o
n
h
d
a
klh
m
e
ilkh
rp
a
n
cd
rka
e
n
yle
sa
in
m
a
slh
ya
n
g
tim
b
u
l. M
u
rm
id
a
p
e
n
g
u
h
a
ke
m
a
h
irm
n
p
rb
tu
a
n
d
m
e
tih
d
iu
n
m
e
n
ytle
sg
a
ikh
n
a
so
h
.a
M
iu
-la
kd
n
m
e
lskio
n
tu
a
sirw
to
tg
n
T
m
le
o
n
n
d
a
e
.p
e
b
o
le
h
ktm
rikd
-m
u
rin
d
le
ih
m
e
la
kla
n
jra
,stka
p
d
lm
ku
rln
g
in
d
a
lm
situ
a
siyn
g
se
b
n
a
r.
TUJUAN SIMULASI.

UU nn tt uu kk mm ee mm bb ii nn aa
U n tu k
mpsms iie kt ee uma nn a p gig sk uapii r aisot kessn aabi t aniie f nn i saa i l r i t i s
m e m p e lb a g a ik a n
kdpd eaea mnl a jmak a rh r i tabi ri snai l i nk d e n g a n
a k tiv iti
adp sae prm j ea b kh e . al a f ej a k r t a i f n. .
KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI.

M e n i g k a t m h r n p e tu a . M e n g a s h b k t m u r id M e m b ri p lu a n g k d e j r m ik c a p e n y l s i m a h . M e n g a l k i t r s d a n m u i - r d .
KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.

PKH era e rjn as yts a a s am i n p u ea gr i lk ed a t l kt iy s vo a in t h i g y s y n i ma a n gu g l ak us ir a n g


mbt e e uer rl nig b ga a krn t ikt na u ak n t iak gm an kbn e u mp l ad e da w al au mj u d k a n s u a s a n a
kypm ae e lnr a ms g n e p gmd e a i aer n o am l mne b h uyo i ras i dna .gn k r a n p . i .
p e n g a la m a n .

G u r m e n y a p ik s e l ja r n d g p e u a n t k i b e r c a . p n y m i c e r t a b o l h m u i s a n , t m r d - u i e n g a r t u m o n s a b il m e d n g r c t a m e n g u a k p t - u n g ( b o e k a )

TEKNIK LATIH TUBI.

KMPT e Ee k Ln gEi ka h M j ah Ader a knH nad A nai sN ki l eakT abhE ne K db eNua r nsIa K agd na L n bA eh T re I f H ni k d i Tr a Udk alB a n Ih
mbd ea e rl antu mu r mup taep un gk. au na s d a a y n a g k u r er u a tia f g ma r u t r i d a - mk u r i d
m e n d a ta n g k a n k e b o s a n a n .

l a

t u

r a

j u

i a

i n

i n

t e

i i n

f a

t e

r a

i h

t e

r a

t a

i k

r b

l a

r t i n

l a

r t i n

l a

l a

j a

i n

j a

l a

l u

j e

t i f

t e

r s

i r a

l a

r a

l i h

i k

i s

r a

TEATER BERCERITA

r m

i n

t e

r s

i a

i t u

d
b
o
p
ctsMe
riu
.g
kn
la
e
a
sio
u
yPu
,p
g
cn
lm
kd
t.rw
b
t.GM
ksp
ya
n
m
h
le
o
b
rid
.T
ctksg
m
h
e
o
b
n
la
rid
u
vl.
o
,cp
m
rd
tg
a
isu
kn
e

Muridlebhmangtsjk/p.T,yGozBcS
MESTAMU