Anda di halaman 1dari 8

KEMAHIRAN BERFIKIR

SECARA
KRITIS DAN KREATIF

AHLI KUMPULAN:
JIMCHON LASIUAN
CT11210101
NEMESIUS GALIS
CT11210194
ROBERT GOBUK
CT11210112
MATHEW SUGANG
CT11210085
ZAIMAN SYAH BIN OTHMAN
CT11210666

a yang dapat anda perhatik

Menilai
Kemunasabahan &
Kewajaran
sesuatu idea

Meneliti
Keberkesanan &
Kelemahan
Sesuatu Hujah

Membuat
Pertimbangan Yang
Wajar

Kecekapan &
Keupayaan
minda

9 Hierarki KBK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kemahiran
Berfikir Secara
Kritis

Mencirikan
Membanding & membezakan
Mengumpul & mengelaskan
Membuat urutan
Menyusun mengikut
keutamaan
Menganalisis
Mengesan kecondongan
Menilai
Membuat kesimpulan

Contoh-Contoh

Membanding dan membeza


Membuat kategori
Meneliti bahagian kecil &
keseluruhan
Membuat urutan/sekuen
Menerangkan sebab
Membuat ramalan
Mengusul periksa andaian
Membuat inferens
Mengesahkan sumber

Menjana
dan
menghasilk
an idea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inovatif
Penyelesaia
n masalah
Kecekapan
minda
Kemahiran
Berfikir Secara
Kreatif

Menjana idea
Membuat inferens
Menghubung kaitkan
Meramal
Membuat hipotesis
Mensintesis
Mengitlak
Menganalogi
Membuat gambaran
mental

Mencipta
sesuatu

baru

asli
Luar
biasa
Pelbagai
sifat
KB Kreatif

Mencipta analogi
Menjana dan
menghasilkan idea
baru
Mencipta metafora

Sekian
Terima k
a s ih