Anda di halaman 1dari 10

DOKUMEN

NEGARA
SANGAT RAHASIA

SUSULAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Jenjang
Program
Hari/Tanggal
Waktu

:
:
:
:
:

ILMU KALAM
Madrasah Aliyah
KEAGAMAAN
Senin, 16 Maret 2015
90 menit (Pukul 08.00 09.30)

PETUNJUK UMUM
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berdoalah kepada Allah SWT sebelum memulai mengerjakan paket soal.


Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Madrasah
Berstandar Nasional (LJUAMBN) dengan menggunakan pensil 2B sesuai
petunjuk di LJUAMBN.
Isikan jawaban soal ke dalam LJUAMBN sesuai petunjuk di LJUAMBN.
Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal.
Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima)
pilihan jawaban.
Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang
kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan jawaban pada huruf A,
B, C, D, atau E pada lembar jawaban yang disediakan.
1. Latar belakang ulama menentukan pendefinisian terhadap suatu ilmu. Pernyataan berikut ini
yang menunjukkan pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun adalah .
A. ilmu untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah dari pengkaburan yang dilakukan oleh ahli bid'ah
B. ilmu yang berisi argumen-argumen tentang akidah berdasarkan dalil-dalil rasional
C. ilmu yang berkaitan dengan akidah keimanan yang dibangun di atas argumentasiargumentasi rasional
D. ilmu untuk memperkuat akidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional
E. ilmu yang berisi pembahasan tentang pokok-pokok ajaran agama Islam dari dalil-dalil aqli
dan naqli.
2. Ilmu kalam memiliki beberapa penyebutan. Di bawah ini merupakan nama lain dari ilmu kalam
kecuali.
A. ilmu ushul
B. fikih akbar
C. ilmu aqoid
D. teologi Islam
E. ilmu tauhid
3. Sebagian ulama menyamakan istilah ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Hal itu karena ilmu
kalam .
A. menjamin ketauhidan orang yang mempelajarinya
B. membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya
C. membahas berbagai aspek pokok ajaran Islam
D. membahas pokok-pokok ajaran agama Islam yaitu akidah
E. membahas keesaan Allah yang merupakan inti akidah Islam
4. Dengan mempelajari ilmu kalam secara benar dan bersumber pada dalil-dalil naqli dan
pendekatan filosofis logis , maka akan dapat .
A. mengantarkan seseorang memiliki keyakinan bidah
B. menaklukkan faham agama lain
C. membahayakan akidah seseorang
D. menguatkan landasan keimanan seseorang
E. menambah jumlah orang yang masuk Islam
5. Di antara obyek pembahasan dalam ilmu kalam adalah tentang hal-hal yang terkait dengan
kenabian atau nubuwwat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pembahasan tentang.
A. hari akhir
B. al-Quran
C. zat Allah
D. malaikat
E. alam jin
6. Berikut ini adalah pernyataan yang menurut hukum akal adalah wajib (wajib aqli) .
A. tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengatur kehidupan
B. Allah memberi kelebihan rizki kepada hamba yang dikehendakiNya
C. alam dan jagad raya ini ada dan terjadi dengan sendirinya
D. dalam mengatur kehidupan Allah membuthkan peranan makhluk
E. Allah yang menciptakan manusia dan memberi rizki

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

7. Dalil aqli atau dalil rasional memiliki peranan penting untuk menjelaskan pokok-pokok
keyakinan Islam. Penggunaan akal untuk memahami ajaran Islam juga didukung oleh al-Quran
dan as-Sunnah. Di antara ayat al-Quran yang menunjukkan hal tersebut adalah .
A.
B.
C.
D.
E.
8. Antara ilmu kalam dan tasawuf memiliki fungsi saling melengkapi untuk menguatkan keimanan.
Hal ini karena ilmu kalam berusaha memahami keimanan berlandaskan dalil-dalil naqli yang
dipertemukan dengan dalil-dalil rasional, sementara tasawuf lebih banyak menggunakan .
A. logika murni
B. pendekatan dogmatik
C. pendekatan ilmiah
D. dzauq dan riyadhah
E. pendekatan komprehensif
9. Dalam menanamkan akidah dan keimanan kepada para sahabat, Rasulullah saw menggunakan
pendekatan sebagai berikut, kecuali.
A. mengembangkan metode debat
B. dengan cara yang mudah dipahami
C. dengan cara yang sederhana
D. dengan cara yang logis
E. membangkitkan akal untuk memikirkan ciptaan Allah
10. Persoalan kalam yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam adalah persoalan .
A. sah tidaknya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib
B. apakah al-Quran bagian dari Zat Allah yang qodim atau makhluk
C. kedudukan antara otoritas akal manusia dan wahyu
D. penetapan atau peniadaan sifat-sifat Allah SWT
E. siapa yang kafir dan siapa yang tidak kafir dalam peristiwa tahkim
11. Banyak aliran-aliran kalam yang berkembang hingga sekarang ini. Adapun aliran kalam berikut
ini yang muncul pertama kali adalah .
A. Qodariyah
B. Jabariyah
C. Khawarij
D. Mutazilah
E. Salafiyah
12. Gerakan penterjemahan dalam dunia Islam memiliki pengaruh besar terhadap munculnya
aliran-aliran kalam, terutama penterjemahan yang dilakukan umat Islam terhadap .
A. ilmu pemerintahan Romawi
B. warisan budaya Persia
C. filsafat Yunani
D. kitab-kitab kuno
E. ilmu astronomi
Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

13. Wafatnya Rasul juga memiliki pengaruh langsung dalam melahirkan benih-benih perbedaan
faham di kalangan umat Islam terutama terkait dengan persoalan .
A. imamah
B. hakikat iman
C. kedudukan akal dan wahyu
D. perbuatan Allah
E. perbuatan manusia
14.

Dalam memahami potongan QS. al-Fath ayat 10 ini kaum muslimin awal
berkeyakinan bahwa.
A. Allah tidak memiliki tangan karena hal itu menyerupai makhlukNya
B. Allah memiliki tangan yang lebih besar dan lebih panjang dari tangan manusia
C. Allah memiliki tangan seperti tangan yang dimiliki oleh manusia yang sempurna
D. Allah memiliki tangan tanpa membahas bagaimana tangan Allah tersebut
E. ayat tersebut termasuk ayat mutasyabihat yang tidak dapat dipahami

15. Perhatikan nama-nama tokoh aliran kalam berikut ini!


1. Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi
4. Washil bin Atha
2. Diror bin Umar
5. Abdullah bin Ibad
3. Nafi bin Azraq
6. Abun Mansur al-Maturidi
Yang merupakan tokoh-tokoh aliran Khawarij adalah .
A. 1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 1, 3 dan 5
E. 2, 4 dan 6
16. Pendapat-pendapat dalam ilmu kalam sarangat beragam, namun dari pendapat-pendapat
masing-masing aliran kalam memiliki ciri khas masing-masing. Di bawah ini adalah aliran
kalam yang identik dengan faham pengkafiran adalah .
A. Khawarij
B. Syiah
C. Murjiah
D. Mutazilah
E. Qodariyah
17. Pak Edy adalah penganut agama Islam yang tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu.
Namun demikian ia juga memiliki kegemaran berzina dengan pelacur. Jika dilihat dari
perspektif aliran Murjiah maka perilaku pak Edy tersebut .
A. telah mengeluarkan statusnya dari keimanan dan menjadi kafir
B. termasuk perbuatan orang fasik dan kelak ia akan ditempatkan di neraka yang paling ringan
C. tidak mempengaruhi status keimanannya dan dosanya diserahkan kepada Allah
D. merupakan perbuatan dosa besar yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka selamalamanya
E. merupakan perbuatan dosa biasa yang kemungkinan besar diampuni karena masih beriman
18. Dalam perkembangannya aliran Murjiah terbagi dalam kelompok moderat dan kelompok
ekstrem. Tokoh utama dari Murjiah ekstrem adalah .
A. Hasan bin Bilal Muzni
B. Jahm bin Shofwan
C. Abu Sallat Samman
D. Diror bin Umar
E. Hasan bin Muhammad bin Ali
Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

19. Pandangan kaum Syiah terhadap kepemimpinan (imamah) Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan
Usman bin Affan berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam. Yaitu.
A. imamah Ali bin Abi Talib lebih unggul dari pada imamah ketiganya
B. imamah mereka tidak sah karena tidak mendapat pengakuan umat Islam
C. imamah mereka tidak sah karena tidak mendapat wasiat dari Nabi
D. imamah mereka tidak sah karena tidak sesuai dengan sistem yang diajarkan nabi
E. imamah mereka berlanjut hingga akhir zaman.
20. Di antara hal yang membedakan aliran Syiah dengan aliran lain adalah pandangan mereka
tentang imamah. Doktrin Syiah terkait dengan pengangkatan seorang imam (imamah) adalah
sebagai berikut .
A. imam diangkat berdasarkan pilihan langsung (baiat rakyat)
B. imam diangkat berdasarkan wasiat dari imam sebelumnya
C. imam diangkat berdasarkan musyawarah mufakat
D. imam harus berasal dari keturunan Nabi
E. imam dipilih dan diangkat oleh ahlul halli wal aqdi
21. Masing-masing aliran kalam memiliki ciri khas tertentu. Di bawah ini merupakan ciri-ciri
penganut aliran Syiah, kecuali.
A. memuliakan semua sahabat Nabi
B. memuliakan ahlul bait
C. meyakini bahwa para imam adalah masum
D. menganut faham taqiyyah
E. memperingati hari Asyura
22. Di antara sekte Syiah adalah Syiah Imamiyah yang memiliki keyakinan bahwa yang berhak
menduduki imamah adalah keturunan ahlul bait dari Ali bin Abi Thalib dan berlanjut hingga
imam kedua belas, yaitu .
A. Imam Muhammad al-Mahdi
B. Jafar bin Muhamad
C. Imam Jafar as-Shadiq
D. Imam Zainal Abidin
E. Imam Muhammad al-Baqir
23. Berikut ini adalah tokoh-tokoh ulama yang mendirikan aliran-aliran kalam. Yang merupakan
tokoh pendiri aliran Qodariyah adalah ....
A. Abu Manshur al-Maturidi
B. Ghailan ad-Dimasyqi
C. Washil Bin Atho
D. Abdullah Bin Wahab ar-Rosribi
E. Jahm Bin Sohfwan
24. Berikut ini adalah ayat-ayat yang dijadikan dasar faham aliran Jabariyah, kecuali .
A.
B.
C.
D.
E.

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

25. Qodariyah dan jabariyah memiliki pandangan yang berseberangan tentang manusia. Dalam
pandangan aliran Qodariyah manusia adalah .
A. makhluk yang berkuasa
B. makhluk yang paripurna
C. makhluk yang lemah
D. makhluk yang tak berdaya
E. makhluk yang bebas berkehendak
26. Istilah mutazilah berasal dari kata i`tazala ya`tazilu i`tizalan yang berarti memisahkan diri.
Hal itu karena tokoh utama pendiri aliran ini memisahkan diri dari halaqah gurunya Hasan alBashri. Tokoh yang dimaksud adalah .
A. Mujahid Bin Jabir
B. Al Jubai
C. Washil bin Atha
D. Abu Hasan al-Asyari
E. Muammar bin Abbad
27. Di antara keyakinan pokok aliran Mutazilah adalah doktrin at-tauhid yang memiliki arti
spesifik, yaitu bahwa Allah harus disucikan dari segala hal yang mengurangi arti
keesaanNya. Implikasi dari doktrin ini kaum Mutazilah menolak pandangan bahwa
Allah.
A. menciptakan semua perbuatan manusia yang baik dan yang buruk
B. memiliki sifat-sifat yang memberikan gambaran fisik seperti melihat dan mendengar.
C. mengampuni siapa saja yang dikehendakiNya dari pelaku dosa besar
D. dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat kelak
E. berkuasa mutlak atas kehidupan manusia dan jagad raya
28. Perhatikan daftar istilah berikut ini !
1. al adlu
2. at tauhid
3. al ilmu
4. al amru bil maruf wan nahyu anil munkar

5. al wadu wal waid


6. al irjau
7. al manzilah baina al manzilatain

Yang bukan merupakan al-ushul al-khamsah dalam doktrin Mutazilah adalah.


A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 5 dan 7
E. 3 dan 6
29. Diantara doktrin Mutazilah adalah al-manzilah baina al-manzilatain. Dibawah ini yang
merupakan maksud dari doktrin al-manzilah baina al-manzilatain adalah.
A. adanya tempat yang bukan akhirat dan bukan dunia
B. faham tentang sifat Allah antara muatthilah dan mujassimah
C. status pelaku dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir
D. tempat yang bukan surga dan neraka tapi berada di antara keduanya
E. tempat yang dihuni oleh jin dan manusia

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

30. Abu Hasan Al-Asyary sebagai pendiri faham Asyariyah tentu sebelumnya menganut faham
yang lain sebelum munculnya aliran tersebut. Adapun faham yang dianut oleh Abu Hasan alAsyary sebelum mendirikan faham Asyariyah adalah.
A. Mutazilah
B. Syiah
C. Murjiah
D. Maturidiyah
E. Salafiyah
31. Salah satu pandangan Asyariyah adalah bahwa di akhirat kelak Allah SWT dapat dilihat secara
mata telanjang oleh orang-orang yang dikehendakiNya. Dalil yang mendukung pandangan ini
adalah .
A.
B.
C.
D.
E.
32. Dalam persoalan kalamullah dan keqadiman al-Quran, aliran Asy'ariyah berpandangan bahwa
al-Qur'an sebagai kalam Allah adalah qadim, tetapi huruf-huruf dan bunyi al-Quran tidak
melekat pada esensi Zat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Asyariyah berada di
tengah-tengah antara faham .
A. Mutazilah dan Syiah
B. Mutazilah dan Dzahiriyah
C. Mutazilah dan Khawarij
D. Mutazilah dan Murjiah
E. Mutazilah dan Salafiyah
33. Seorang ulama yang pertama kali membangun aliran Maturidiyah adalah ....
A. Syaikh Abu Hasan al-Asyari
B. Syaikh Abu Bakar al-Baqilani
C. Syaikh Abu Manshur al-Maturidi
D. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali
E. Syaikh Abu Jahroh
34. Aliran Maturidiyah mula-mula berkembang di daerah .
A. Hijaz
B. Damaskus
C. Iraq
D. Samarkand
E. Bukhara

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

35. Dalam persoalan perbuatan manusia, aliran Maturidiyah mengenalkan teori kasab. Maksud
teori tersebut adalah .
A. perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, tetapi Allah menciptakan baginya daya untuk
menentukan perbuatannya
B. perbuatan manusia terjadi karena kehendak mutlak Allah tanpa ada ikhtiar manusia.
C. perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri dengan kehendak mutlak untuk
melakukan perbuatannya
D. perbuatan manusia adalah ciptaan Allah dan manusia tidak memiliki andil sama sekali
dalam perbuatannya
E. perbuatan manusia adalah ciptaan Allah dan sekaligus ciptaan manusia itu sendiri
36. Dalam pandangan Maturidiyah sifat Allah adalah mulazamah dengan zatNya, maksudnya.
A. sifat Allah melekat pada zatNya
B. sifat Allah tidak melekat pada zatNya, tetapi tidak terpisahkan dari zatNya
C. sifat Alah berada di luar Zatnya
D. sifat Allah dapat difahami dengan memahami zatNya
E. sifat Allah bersifat unik dan tidak dapat difahami secara harfiyah
37. Faham Mutazilah mencapai puncak kejayaannya pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah,
khususnya pada masa tiga khalifah, yaitu .
A. Al-Mahdi, al-Hadi dan Harun ar-Rasyid
B. Al-Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Mamun
C. Al-Mamun, al-Mutashim dan al-Watsiq
D. Harun ar-Rasyid, al-Mamun dan al-Mutawakkil
E. al-Manshur, al-Mamun dan al-Mutawakkil
38. Pada masa Abbasiyah perkembangan aliran Mutazilah sangat pesat. Selain karena keyakinan
akan pentingnya peran akal secara maksimal, juga karena ada faktor lain, diantaranya adalah
....
A. didukukng oleh seluruh kaum muslimin waktu itu
B. mendapat dukungan penuh dari khalifah waktu itu
C. mendapat tantangan sehingga semakin gigih dalam mempertahankannya
D. tidak ada hambatan sama sekali dari aliran-aliran yang lainnya
E. mendapat dukungan dana dari para pengikutnya
39. Tindakan pemaksaan faham kemakhlukan al-Quran pernah dilakukan oleh Khalifah alMakmun dalam peristiwa mihnah atau pengujian. Mihnah atau pengujian tersebut terutama
ditujukan kepada ....
A. para lawan politik
B. penganut faham aliran lain
C. para keluarga raja
D. para pejabat dan aparat pemerintah
E. semua rakyat
40. Berikut ini adalah tokoh-tokoh ulama yang menolak faham kemakhlukan al-Quran pada
peristiwah mihnah, kecuali .
A. Imam Syafii
B. Imam Ahmad bin Hambal
C. Al-Hasan bin Hammad Sajadah
D. Ubaidillah bin Umar al-Qowariri
E. Muhammad bin Nuh al-Jundaisapuri

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

41. Dalam perkembangannya aliran Mutazilah tidak selamanya bertahan menjadi aliran yang
mendapat pengikut cukup banyak. Aliran ini akhirnya mengalami kemunduran setelah rentetan
peristiwa mihnah. Puncak kemundurannya adalah pada masa Khalifah .
A. Harun ar-Rasyid
B. Al-Mutashim
C. Al-Watsiq
D. Al-Mutawakkil
E. Al-Mahdi
42. Setelah kemunduran Mutazilah aliran Asyariyah mendapat tempat di hati umat Islam dan
berkembang dengan pesat antara lain karena aliran ini mengambil jalan tengah antara.
A. aliran-aliran yang ada dalam Islam
B. aliran fatalis Jabariyah dan aliran Liberalis Qodariyah
C. aliran rasionalis Mutazilah dan aliran tekstualis ahli hadits
D. aliran rasionalis Mutazilah dan aliran ahlussunnah
E. aliran Syiah dan aliran Khawarij

43. Bagi aliran Maturidiyah meskipun akal bukan menjadi dasar penetapan kewajiban-kewajiban
syari akan tetapi akal dapat mengetahui baik dan buruk serta dengan akal manusia dapat
bermarifat kepada Allah. Dengan demikian dalam pandangan aliran ini.
A. akal berada di bawah wahyu
B. akal memiliki kedudukan yang sejajar dengan wahyu
C. akal tidak diperlukan lagi dengan adanya wahyu
D. dengan akal manusia tidak memerlukan wahyu
E. wahyu tidak diperlukan bagi orang yang menggunakan akalnya
44. Konsep iman menurut aliran Khawarij .
A. bagian terpenting dari iman adalah ketaatan kepada Allah, sedangkan meyakini dengan hati
tidak penting
B. iman tidak cukup diyakini dengan hati, tetapi harus diwujudkan dalam ketaatan beragama
dan meninggalkan larangan agama.
C. iman cukup diyakini dalam hati, sedangkan perbuatan tidak ada kaitannya dengan iman
D. yang paling penting dalam keimanan seseorang adalah keyakinan dalam hati yang kuat
E. syarat minimal iman adalah membenarkan dengan hati dan amal adalah kesempurnaanya
45. Syarat minimal iman dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah .
A. membenarkan dengan hati
B. mengikrarkan dengan lisan
C. mewujudkan dalam amal perbuatan
D. membaca kalimat syahadat
E. membenarkan dengan hati yang diverbalkan dengan ikrar (syahadat)
46. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar dapat dinyatakan telah kafir
jika .
A. dilakukan dengan sengaja
B. dilakukan berulang-ulang
C. dilakukan dengan segaja dan berulang-ulang
D. dilakukan secara terang-terangan
E. tidak meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Ilmu Kalam_Madrasah Aliyah_Program Keagamaan_SUSULAN

47. Faham bahwa Allah wajib berbuat baik dan terbaik bagi manusia (as-shalah wa al-ashlah)
sebagaimana dalam pandangan Mutazilah ditolak oleh aliran Asyariyah karena aliran
Asyariyah tidak menerima faham .
A. keadilan Tuhan
B. Tuhan berbuat baik pada makhluknya
C. adanya baik buruk dalam perbuatan Allah
D. kemutlakan kehendak Tuhan
E. Tuhan memiliki kewajiban
48. Istilah yang mengambarkan faham Mutazilah tentang sifat Tuhan adalah .
A. muatthilah
B. musyabbihah
C. kasab
D. taqiyyah
E. mihnah
49. Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam adalah ciptaan
Tuhan dan al-Quran adalah firman-Nya, maka tidak akan ada pertentangan di antara keduanya.
Pendapat ini dikemukakan oleh ....
A. Muhammad Abduh
B. Jamaluddin al-Afghani
C. Muhammad Iqbal
D. Sayyid Ahmad Khan
E. Ibnu Taimiyah
50. Sejalan dengan keyakinan bahwa bahwa manusia dikaruniai oleh Allah kebebasan dan
kesanggupan untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, maka Muhammad Abduh
berkeyakinan bahwa kehendak Allah tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh .
A. perbuatan manusia
B. kebebasan manusia
C. sifat rahman dan rahim-Nya
D. sunnatullah
E. hukum syari

Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI

Anda mungkin juga menyukai