Anda di halaman 1dari 1

Nama

Tahun

014/1
Bahasa
Inggeris
Ogos
2015
50 minit
SK SUNGAI SEBUNGAN
SEBAUH
UJIAN BULANAN 3
OGOS 2015
BAHASA INGGERIS
TAHUN 5
Kertas 1
Lima puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas soalan ini mengandungi 9 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Jawapan ditulis di dalam ruangan jawapan yang telah disediakan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

:Noor Badariah Binti

Nama

: Atikah Binti Ibrahim

Abu Bakar

( Ketua Panitia Bahasa Inggeris)

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak