Anda di halaman 1dari 21

Panduan

PEGAWAI PENILAI

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Lantikan dan Agihan Tugas

Prinsip Asas Penilaian


1. Adil dan telus berasaskan
kepada kompetensi, potensi
dan keberhasilan dalam
melaksanakan tugas dan
tanggungjawab
2. Menggalakkan persaingan
positif dalam meningkatkan
kualiti dan produktiviti ke arah
pencapaian objektif organisasi
3. Fokus kepada tanggungjawab
dan tugasan mengikut bidang
tugas.

Sebar luas
kepada
warga

Kehadiran
Taklimat

Tahu
Username
dan
Password

Kefahaman
Instrumen Penilaian

Kuasai
Bidang
PYD

Penilaian
dan
Pelaporan

KONSEP PENILAIAN

Job Based

Workplace

5 Standard
Utama
Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT);

Ke
pe
a i lba
K a an g
ed
ah

Indivi
du

Kriteria Kecemerlangan (KC) time based berdasarkan


kecemerlangan;
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) - Standard 4
(Keguruan);
Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) yang
menggantikan PTK tetapi telah ditangguhkan mengikut SPP Bil

a
ai
su
se sa
Ke Ma
n

Pengupayaan (empowerment) kepada


pegawai penilai untuk merealisasikan
penilaian berasaskan tugas dan
tempat bertugas

Fleksibiliti
Kesesuaian
Tempat

01

E1 Kepimpinan Instruksional
A1.1 Pencapaian Matlamat
A1.2 Perancangan dan
Pembangunan Pengajaran
A1.3 Perkongsian
Pengetahuan dan
Pengalaman
A1.4 Penyeliaan dan
Pemantauan
A1.5 Pembelajaran dan
Pengajaran

02

E2
Pengurusan
A2.1 Berfokuskan
Bidang Tugas
A2.2 Kewangan
A2.3 Pembangunan
Fizikal
A2.4 Sumber Manusia
A2.5 Maklumat

03

E3 Kepimpinan Organisasi
A3.1 Pengurusan
Organisasi
A3.2 Proaktif Dalam
Tindakan

ARAS PENILAIAN

CEMERLANG
Berkesan, Relevan
Guna, analisis dan
menilai dengan
cemerlang
Berkesan, terkawal,
menarik, selamat
Menerapkan nilai
murni, kritis dan
kreatif
Tindakan susulan

BAIK
Menggabungjali
n
Bimbingan
minimum
Guna, analisis
dan menilai
dengan baik
Berkesan tetapi
kurang kawalan
Menarik dan
selamat

SEDERHANA

LEMAH

Menguasai

Kurang menguasai

Masih
memerlukan
bimbingan

Sentiasa
memerlukan
bimbingan

Merancang
Kurang
menggunakan,
Kurang berkesan,
kurang kawalan,
kurang menarik

Tidak ikut
prosedur, Tidak
menggunakan,
Tidak berkesan,
Tidak menarik

E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

A1.1 Pencapaian Matlamat

Kaedah

Semakan Bahan/ Temu bual


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang,
melaksana, menyelia
dan menilai
pelaksanaan strategi
bagi mencapai matlamat
organisasi untuk
penambahbaikan
berterusan dengan
berkesan.

Merancang,
melaksana, menyelia
dan menilai
pelaksanaan strategi
bagi mencapai matlamat
organisasi untuk
penambahbaikan
berterusan dengan
baik.

Merancang,
melaksana, menyelia
dan menilai
pelaksanaan strategi
bagi mencapai matlamat
organisasi untuk
penambahbaikan
berterusan dengan
memuaskan.

Merancang,
melaksana, menyelia
dan menilai
pelaksanaan strategi
bagi mencapai matlamat
organisasi dengan
kurang memuaskan.

Perancangan,
pelaksanaan. penyeliaan
dan penilaian PS, SKT
dan KPI jelas, tepat serta
mencapai matlamat
organisasi dengan
berkesan.

Perancangan,
pelaksanaan. penyeliaan
dan penilaian PS, SKT
dan KPI mencapai
matlamat organisasi
dengan baik.

Perancangan,
pelaksanaan. penyeliaan
dan penilaian PS, SKT
dan KPI memuaskan
dengan bimbingan
minimum.

Perancangan,
pelaksanaan. penyeliaan
dan penilaian PS, SKT
dan KPI kurang
memuaskan dengan
bimbingan sepenuhnya.

E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

Kaedah

A1.2 Perancangan dan Pembangunan Pengajaran

Semakan Bahan/ pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang pelan
pembangunan PdP dan
menetapkan projek/
aktiviti bagi
meningkatkan kualiti
dalam pelaksanaan PdP
serta melaksanakan
program dan menilai
program pembangunan
PdP pada tahap
cemerlang.

Merancang pelan
pembangunan PdP dan
menetapkan projek/
aktiviti bagi
meningkatkan kualiti
dalam pelaksanaan PdP
serta melaksanakan
program dan menilai
program pembangunan
PdP pada tahap baik.

Merancang pelan
pembangunan PdP dan
menetapkan projek/
aktiviti bagi
meningkatkan kualiti
dalam pelaksanaan PdP
serta melaksanakan
program dan menilai
program pembangunan
PdP pada tahap
memuaskan.

Merancang pelan
pembangunan PdP dan
menetapkan projek/
aktiviti bagi
meningkatkan kualiti
dalam pelaksanaan PdP
serta melaksanakan
program dan menilai
program pembangunan
PdP pada tahap kurang
memuaskan.

Kemahiran dalam
menyampaikan
maklumat pengajaran
dan motivasi murid

Kemahiran dalam
menyampaikan
maklumat pengajaran
dan motivasi murid

Kemahiran dalam
menyampaikan
maklumat pengajaran
dan motivasi murid

Kurang kemahiran dalam


menyampaikan
maklumat pengajaran
dan motivasi murid serta

E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

A1.3 Perkongsian Pengetahuan dan Pengalaman

Kaedah

Semakan Bahan/ Pemerhatian


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Berinteraksi dengan
guru/ pensyarah atau staf
bukan akademik bagi
memperbaik dan
meningkatkan mutu
prestasi kerja serta
berkongsi
pengetahuan dan
pengalaman untuk
perkembangan PdP
secara sangat efektif.

Berinteraksi dengan
guru/ pensyarah atau staf
bukan akademik bagi
memperbaik dan
meningkatkan mutu
prestasi kerja serta
berkongsi
pengetahuan dan
pengalaman untuk
perkembangan PdP
secara efektif.

Berinteraksi dengan
guru/ pensyarah atau staf
bukan akademik bagi
memperbaik dan
meningkatkan mutu
prestasi kerja serta
berkongsi
pengetahuan dan
pengalaman untuk
perkembangan PdP
secara kurang efektif.

Berinteraksi dengan
guru/ pensyarah atau staf
bukan akademik bagi
memperbaik dan
meningkatkan mutu
prestasi kerja serta
berkongsi
pengetahuan dan
pengalaman untuk
perkembangan PdP
secara tidak efektif.

Perkongsian ilmu
pengetahuan, kemahiran
dan pengalaman dengan
subordinat berkaitan
dengan bidang
kepimpinan sangat

Perkongsian ilmu
pengetahuan, kemahiran
dan pengalaman dengan
subordinat berkaitan
dengan bidang
kepimpinan efektif dalam

Perkongsian ilmu
pengetahuan, kemahiran
dan pengalaman dengan
subordinat berkaitan
dengan bidang
kepimpinan kurang

Perkongsian ilmu
pengetahuan, kemahiran
dan pengalaman dengan
subordinat berkaitan
dengan bidang
kepimpinan tidak efektif

10

E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

Kaedah

A1.4 Penyeliaan dan Pemantauan

Semakan Bahan/ Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menyelia, mencerap
dan memantau
pelaksanaan operasi
organisasi serta
memberi bimbingan
profesional mengikut
bidang tugas dengan
konsisten dan sangat
berkesan.
Konsisten dan sangat
berkesan dalam
melakukan kawalan dan
bimbingan ke atas
sesuatu tugas dalam
memastikan aktiviti
dijalankan mengikut
perancangan, jangka

Menyelia, mencerap
dan memantau
pelaksanaan operasi
organisasi serta
memberi bimbingan
profesional mengikut
bidang tugas dengan
konsisten dan
berkesan.
Konsisten dan berkesan
dalam melakukan
kawalan dan bimbingan
ke atas sesuatu tugas
dalam memastikan
aktiviti dijalankan
mengikut perancangan,
jangka masa dan

Menyelia, mencerap
dan memantau
pelaksanaan operasi
organisasi serta
memberi bimbingan
profesional mengikut
bidang tugas dengan
konsisten tetapi
kurang berkesan.
Konsisten tetapi tidak
berkesan dalam
melakukan kawalan dan
bimbingan ke atas
sesuatu tugas dalam
memastikan aktiviti
dijalankan mengikut
perancangan, jangka

Menyelia, mencerap
dan memantau
pelaksanaan operasi
organisasi serta
memberi bimbingan
profesional mengikut
bidang tugas dengan
kurang konsisten.
Kurang konsisten dalam
melakukan kawalan dan
bimbingan ke atas
sesuatu tugas dalam
memastikan aktiviti
dijalankan mengikut
perancangan, jangka
masa dan matlamat yang

E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

11

A1.5 Pembelajaran dan Pengajaran

Kaedah

Semakan Bahan dan Pencerapan


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Melaksanakan PdP
mengikut takwim
pengajaran,
menggunakan
pelbagai kaedah dan
teknik PdP berkesan,
menguruskan masa
PdP dan mencapai
objektif / hasil PdP pada
tahap cemerlang.

Melaksanakan PdP
mengikut takwim
pengajaran,
menggunakan
pelbagai kaedah dan
teknik PdP berkesan,
menguruskan masa
PdP dan mencapai
objektif / hasil PdP pada
tahap baik.

Melaksanakan PdP
mengikut takwim
pengajaran,
menggunakan
pelbagai kaedah dan
teknik PdP berkesan,
menguruskan masa
PdP dan mencapai
objektif / hasil PdP pada
tahap memuaskan.

Melaksanakan PdP
mengikut takwim
pengajaran,
menggunakan
pelbagai kaedah dan
teknik PdP berkesan,
menguruskan masa
PdP dan mencapai
objektif / hasil PdP pada
tahap kurang
memuaskan.

Penyampaian PdP yang


sangat berkesan,
kepelbagaian kaedah dan
teknik pengajaran yang
relevan serta kawalan
kelas dan masa

Penyampaian PdP yang


berkesan, kepelbagaian
kaedah dan teknik
pengajaran yang relevan
serta kawalan kelas dan
masa penyampaian bagi

Penyampaian PdP
dilaksanakan ikut
takwim, kepelbagaian
kaedah dan teknik
pengajaran yang relevan
serta kawalan kelas dan

Kurang penyampaian PdP


dilaksanakan ikut
takwim, kurang
kepelbagaian kaedah dan
teknik pengajaran yang
relevan serta kawalan

12

Kaedah

13

E2 PENGURUSAN
A2.1 Berfokuskan Bidang Tugas

Semakan Bahan/ Temu bual

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang,
melaksanakan pelbagai
strategi, melaporkan
pelaksanaan serta
membuat
penambahbaikan
sebagai sumber rujukan
bidang tugas secara
konsisten dan sangat
berkesan.

Merancang,
melaksanakan pelbagai
strategi, melaporkan
pelaksanaan serta
membuat
penambahbaikan sebagai
sumber rujukan bidang
tugas secara konsisten
dan berkesan.

Merancang,
melaksanakan pelbagai
strategi, melaporkan
pelaksanaan serta
membuat
penambahbaikan
sebagai sumber rujukan
bidang tugas secara
konsisten tetapi kurang
berkesan.

Merancang,
melaksanakan pelbagai
strategi, melaporkan
pelaksanaan serta
membuat
penambahbaikan sebagai
sumber rujukan bidang
tugas secara kurang
konsisten.

Sangat konsisten dan


sangat berkesan dalam
melaksanakan tugas
berdasarkan fungsi kerja
yang terdapat dalam MPK
dan FM, kepelbagaian
strategi serta membuat

Konsisten dan berkesan


dalam melaksanakan tugas
berdasarkan fungsi kerja
yang terdapat dalam MPK
dan FM, kepelbagaian
strategi serta membuat
penambahbaikan bagi

Konsisten tetapi kurang


berkesan dalam
melaksanakan tugas
berdasarkan fungsi kerja
yang terdapat dalam MPK
dan FM, kepelbagaian
strategi serta membuat

Kurang konsisten dalam


melaksanakan tugas
berdasarkan fungsi kerja
yang terdapat dalam MPK
dan FM, kepelbagaian
strategi serta membuat
penambahbaikan bagi

E2 PENGURUSAN

14

A2.2 Kewangan

Kaedah
Semakan Bahan/ Temu bual

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang anggaran
perbelanjaan,
mengurus, mengawal
selia kewangan dan
melaporkan prestasi
perbelanjaan organisasi
mengikut bidang tugas
secara konsisten dan
sangat cekap.

Merancang anggaran
perbelanjaan,
mengurus, mengawal
selia kewangan dan
melaporkan prestasi
perbelanjaan organisasi
mengikut bidang tugas
secara konsisten dan
cekap.

Merancang anggaran
perbelanjaan,
mengurus, mengawal
selia kewangan dan
melaporkan prestasi
perbelanjaan organisasi
mengikut bidang tugas
secara konsisten
tetapi kurang cekap.

Merancang anggaran
perbelanjaan,
mengurus, mengawal
selia kewangan dan
melaporkan prestasi
perbelanjaan organisasi
mengikut bidang tugas
secara kurang
konsisten.

Sangat konsisten dan


sangat cekap dalam
pengurusan hal-hal yang
berkaitan dengan
kewangan dari aspek
perancangan, kawal selia

Konsisten dan cekap


dalam pengurusan halhal yang berkaitan
dengan kewangan dari
aspek perancangan,
kawal selia dan

Konsisten tetapi kurang


cekap dalam pengurusan
hal-hal yang berkaitan
dengan kewangan dari
aspek perancangan,
kawal selia dan

Kurang konsisten dan


tidak cekap dalam
pengurusan hal-hal yang
berkaitan dengan
kewangan dari aspek
perancangan, kawal selia

Kaedah

15

E2 PENGURUSAN
A2.3 Pembangunan Fizikal

Semakan Bahan/ Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

4
Menguruskan
pembangunan, fizikal
dan aset,
penyenggaraan aset
dan melaporkan
pembangunan
fizikal , aset serta
penyelenggaraan
aset mengikut bidang
tugas secara
konsisten dan sangat
efektif.

3
2
Menguruskan
Menguruskan
pembangunan ,
pembangunan , fizikal
fizikal dan aset,
dan aset,
penyenggaraan aset
penyenggaraan aset
dan melaporkan
dan melaporkan
pembangunan
pembangunan fizikal ,
fizikal , aset serta
aset serta
penyelenggaraan
penyelenggaraan aset
aset mengikut bidang
mengikut bidang tugas
tugas secara secara konsisten tetapi
konsisten dan efektif.
kurang efektif.

Sangat konsisten dan


sangat efektif dalam
pelaksanaan proses

Konsisten dan efektif


dalam pelaksanaan
proses perancangan,

Konsisten tetapi kurang


efektif dalam
pelaksanaan proses

LEMAH
1
Menguruskan
pembangunan , fizikal
dan aset,
penyenggaraan aset
dan melaporkan
pembangunan fizikal ,
aset serta
penyelenggaraan aset
mengikut bidang tugas
secara kurang
konsisten.
Kurang konsisten dan
tidak efektif dalam
pelaksanaan proses

E2 PENGURUSAN

16

A2.4 Sumber Manusia

Kaedah
Semakan Bahan/ Temu bual

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang keperluan,
mengoptimumkan
penggunaan kepakaran
sumber manusia dan
membangunkan potensi
serta merancang laluan
kerjaya sumber manusia
bawah kawalan secara
sangat berkesan.

Merancang keperluan,
mengoptimumkan
penggunaan kepakaran
sumber manusia dan
membangunkan potensi
sumber manusia bawah
kawalan secara berkesan.

Merancang keperluan
dan mengoptimumkan
penggunaan kepakaran
sumber manusia bawah
kawalan secara kurang
berkesan.

Kurang merancang
keperluan dan kurang
mengoptimumkan
penggunaan kepakaran
sumber manusia bawah
kawalan.

Perancangan dan
pengurusan dilaksanakan
sangat berkesan dalam
aspek-aspek keperluan,
kepakaran, pembangunan
potensi dan laluan kerjaya
sumber manusia.

Perancangan dan
pengurusan dilaksanakan
dengan berkesan dalam
aspek-aspek keperluan,
kepakaran, pembangunan
potensi dan laluan kerjaya
sumber manusia.

Perancangan dan
pengurusan dilaksanakan
secara kurang berkesan
dalam aspek-aspek
keperluan, kepakaran,
pembangunan potensi
dan laluan kerjaya sumber
manusia.

Kurang perancangan dan


pengurusan dalam
aspek-aspek keperluan,
kepakaran,
pembangunan potensi
dan laluan kerjaya
sumber manusia.

17

E2 PENGURUSAN

Kaedah

A2.5 Maklumat

Semakan Bahan/ Temu bual

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengumpul dan
mengesahkan,
mengurus,
menginterpretasi dan
mengaplikasikan
maklumat di bawah
kawalan
sebagai asas untuk
membuat keputusan
dengan sangat tepat.
Pengurusan maklumat
diuruskan dengan sangat
tepat dalam pelbagai
bentuk data yang

Mengumpul dan
mengesahkan,
mengurus serta
menginterpretasi
maklumat di bawah
kawalan
sebagai asas untuk
membuat keputusan
dengan tepat.
Pengurusan maklumat
diuruskan dengan tepat
dalam pelbagai bentuk
data yang mempunyai

Mengumpul dan
mengesahkan serta
mengurus maklumat di
bawah kawalan
sebagai asas untuk
membuat keputusan
tetapi kurang tepat.

Pengurusan maklumat
diuruskan tetapi kurang
tepat dalam pelbagai
bentuk data yang

Mengumpul dan
mengesahkan
maklumat di bawah
kawalan
sebagai asas untuk
membuat keputusan.

Pengurusan maklumat
tidak diuruskan dalam
pelbagai bentuk data
yang mempunyai makna

18

E3 KEPIMPINAN ORGANISASI

19

A3.1 Pengurusan Organisasi

Kaedah

Semakan Bahan/ Pemerhatian


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Memahami,
menterjemah,
menyebar luas dan
membudayakan visi
dan misi dalam
kepimpinan dan
pengurusan organisasi
dengan cemerlang.

Memahami,
menterjemah dan
menyebar luas
visi dan misi dalam
kepimpinan dan
pengurusan organisasi
dengan baik.

Memahami,
menterjemah dan
menyebar luas
visi dan misi dalam
kepimpinan dan
pengurusan organisasi
dengan memuaskan.

Memahami dan
menterjemahkan
visi dan misi dalam
kepimpinan dan
pengurusan organisasi.

Perancangan
Organisasi yang sangat
sistematik untuk
melaksanakan
perubahan-perubahan

Perancangan
Organisasi yang
sistematik untuk
melaksanakan
perubahan-perubahan

Perancangan
Organisasi yang kurang
sistematik untuk
melaksanakan
perubahan-perubahan

Perancangan
Organisasi yang tidak
sistematik untuk
melaksanakan
perubahan-perubahan

Kaedah

20

E3 KEPIMPINAN ORGANISASI
A3.2 Proaktif dalam Tindakan

Semakan Bahan/ Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengenal pasti,
menganalisis isu,
mencadangkan dan
mengambil tindakan
yang relevan dan
berkesan.

Merangka dan mengawal


tindakan yang dilakukan
lebih awal daripada
jangkaan akan berlakunya
sesuatu perkara dengan
cemerlang.

Mengenal pasti,
menganalisis isu dan
mencadangkan
tindakan yang relevan.

Mengenal pasti dan


menganalisis isu.

Mengenal pasti isu.

Merangka dan mengawal


tindakan yang dilakukan
lebih awal daripada
jangkaan akan berlakunya
sesuatu perkara dengan
baik.

Kurang merangka dan


mengawal tindakan
yang dilakukan lebih
awal daripada jangkaan
akan berlakunya
sesuatu perkara.

Tidak merangka dan


mengawal tindakan
yang dilakukan lebih
awal daripada jangkaan
akan berlakunya
sesuatu perkara.

Anda mungkin juga menyukai