Anda di halaman 1dari 7

CIRI-CIRI GURU PROFESIONAL

1. KONSEP GURU YANG PROFESIONAL


Guru boleh dikategorikan sebagai golongan profesional kerana sikapnya yang
berdedikasi tinggi, sentiasa peka dengan perubahan dan keperluan persekitaran,
sentiasa bersikap positif dan terbuka, berkeupayaan memenuhi aspirasi falsafah
pendidikan negara.
Tugas seorang guru memerlukan banyak kepakaran dan kemahiran serta mempunyai
peribadi dan sahsiah yang unggul dalam dirinya. Hasil pendidikan yang dibentuk
mestilah mempunyai kualiti. Di samping itu, tugas guru menuntut banyak kesabaran
dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang jitu dan tinggi.
Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan
pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuhbangunnya
sesebuah bangsa dan negara.Masyarakat ketika itu menjadikan gurusebagai idola dan
pakar rujuk dalam segala hal. Kalau dulu guru terpaksa berhadapandengan pihak
penjajah secara terang-terangan, kini, jajahannya diterjemahkan dalambentuk yang lain
pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran,budaya dan jati
diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif.
Konsep guru yang profesional adalah guru yang mempunyai ilmu pengetahuan dan
kepakaran serta kemahiran yang pelbagai menjadi tuntutan utama dalam diri seseorang
guru

bagi

melaksanakan

satu

proses

pendidikan

secara

berterusan.

Bagi

menjalankantugas dengan cekap, guru hendaklah berupaya menjadikan proses


pengajaran dan pembelajaran yang menarik, bermakna serta menyeronokkan muridmurid.
Dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru
mestilah memperolehi beberapa kemahiran keguruan seperti:

1 | Page

1. Kemahiran belajar
2. Kemahiran berfikir
3. Kemahiran merancang
4. Kemahiran menyediakan bahan pengajaran pembelajaran
5. Kemahiran mengajar
6. Kemahiran mengurus
7. Kemahiran menilai
8. Kemahiran membuat kajian
9. Kemahiran berkomunikasi
10. Kemahiran mengendalikan aktiviti luar
11. Kemahiran menjalinkan hubungan sesama manusia
12. Kemahiran menangani cabaran atau masalah dan sentiasa berusaha ke
arahperbangunan kendiri
2. SESEORANG YANG PROFESIONAL MESTILAH MEMILIKI CIRI-CIRI
PROFESIONAL SEPERTI BERIKUT:
Dalam dunia yang sedang mengalami ledakan pengetahuan dan perkembangansains
dan teknologi yang pesat, guru hendaklah sentiasa berusaha untuk menambahilmu
pengetahuan

dan

dapatmenampungi

kemahiran.Zaman
keperluandalam

ini
bidang

banyak

menuntut

pendidikan.

Guru

para

guru

yang

agar

bersikap

professionalakan menjamin kesejahteraan dan dapat melahirkan bangsa yang


cemerlang, gemilangdan terbilang pada masa yang akan datang. Guru-guru yang
profesional hendaklahmempunyai ciri-ciri seperti berikut:
1) Mempunyai kuasa pakar dalam perbagai kemahiran.
2) Mempunyai kebolehan untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara cekap dan
berkesan.
3) Mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan dan membuat keputusan dengan
bijak.
4) Mempunyai kebolehan untuk menyampaikan pelajaran atau maklumat dengan
cepat dan tepat serta berkesan.
5) Mempunyai komitmen dan kesungguhan yang kuat untuk mendidik anak bangsa.
6) Mempunyai kemahiran untuk membuat sebarang penilaian dengan tepat dan
benar.
7) Mempunyai kemahiran berkomunikasi berkesan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
8) Mempunyai kemahiran untuk mengguna teknologi dan menjadi penyumbang
kepada kemajuan dan pengkayaan sains dan teknologi.

2 | Page

9) Mempunyai

keberanian

untuk

menghadapi

cabaran

dan

mampu

membuatperubahan ke ke arah yang positif.


Sebagai seorang guru yang profesional, guru tersebut mestilah mempunyai
tanggungjawab

dan

komitmen

yang

tinggi

terhadap

bidang

profesion

perguruan.Diantara tanggungjawabnya termasuklah seperti yang dinyatakan di bawah


ini.
1) Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga
bolehmencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan
kurangkepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.
2) Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa
kepadajatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan
kewangan.
3) Dalam semua

hubungan

dan

menjalankannyadengan jujur.
4) Tanggungjawab utama seseorang

tugas
guru

seseorang
ialah

guru

hendaklah

terhadap

pelajarnya.

Kepentinganpara pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain


seperti kepentinganmasyarakat, persatuan atau persendirian.
5) Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar
tidak kira bangsa, agama atau kepercayaan.
6) Dia haruslah bertugas sebagai pengganti

ibu

bapa

dalam

usaha

membentuktingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang


diterima olehmasyarakat.
7) Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya.
8) Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap
semuapelajar tidak kira bangsa, warna, jantina, bahasa, agama, kepercayaan
politik,tempat asal keluarga, intelek, akademik dan status-status lain.
9) Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar
danmemandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi
jasmani,intelek, daya cipta dan rohani.
10)Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat
sulitmengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain
yangtidak berkenaan.

3 | Page

11) Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa
yangboleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.
12)Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh

merosakkan

kepentinganpelajar, masyarakat awam atau negara.


13)Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya
supayamereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan
beragama.
14)Dia tidaklah

harus

menyatakan

atau

membuat

sesuatu

yang

bolehmengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya.


15)Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang
baikterhadap pelajar.
16)Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya
untukpelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu
sekolahatau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan.
17)Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen
ataupengajaran persendirian.
18)Dia tidaklah harus memaksa

kepercayaan

keagamaan,

politik

persendirianterhadap para pelajarnya.


19)Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa
parapelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas
profesionnya.
20)Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain.
21)Untuk
mendapatkan
pekerjaan
atau
kenaikan

pangkat

dia

haruslahmenggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan


kecekapan).
22)Dia tidaklah

harus

membesarkannamanya

mengiklankan
untuk

dirinya

mendapatkan

dengan
sesuatu

cara

membesar-

pangkat

dalam

profesion perguruan.

3. KOMUNIKASI BERKESAN MERUPAKAN SATU CIRI PENTING DALAM


PROFESION KEGURUAN.
Komunikasi merupakan proses penyampaian maklumat atau masej sama
adasecara lisan atau bertulis. Jika maklumat yang dihantar oleh penyampaidapat
difahamimaksudnya

oleh

penerima,

maka

komunikasi

berkesan

telahpun
4 | Page

berlaku.Sebagaiseorang guru, adalah jelas bahawa kemahiran berkomunikasi amatlah


mustahak.Komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau
arahanuntuk menjalankan sesuatu kerja amali.
Ketika guru menulis di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan muridmurid,maka

komunikasi

bertulis

telah

berlaku.Dalam

keadaan

atau

situasi

sedemikiankomunikasi berkesan amat penting dalam profesion perguruan. Guru yang


gagalmemperoleh komunikasi berkesan sama ada secara lisan atau bertulis, tidak
akanberupaya

menyampaikan

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

berkesan.

Komunikasijuga merupakan suatu interaksi sosial yang dilakukan melalui mesej.


Menurut Highetpula, komunikasi adalah pemancaran idea dari satu pemiliran kepada
pemikiran yanglain. Oleh itu seseorang guru perlu menggunakanpanduan ini sebagai
sumbermemperolehi komunikasi berkesan iaitu:
1) Guna bahasa yang mudah difahami.
2) Kekalkan fikiran terbuka dan menerima idea-idea yang sesuai daripada murid
3) Wujudkan displin murid-murid dalam kelas. Kebisingan boleh
menghalangkomunikasi berkesan.
4) Emosi guru hendaklah stabil, jika guru mengajar dalam keadaan
marahkomunikasi berkesan akan terhalang.
5) Kikis prasangka terhadap murid-murid. Anggaplah mereka sebagai individu
yangberkebolehan kerana prasangka tersebut boleh menghalang komunikasi.
6) Guru hendaklah mempercayai murid-murid. Kekurangan kepercayaan
bolehmenghalang komunikasi.
7) Guru hendaklah mengelak amalan kutuk mengutukmurid kerana
bolehmenjejaskan komunikasi.
8) Pastikan percakapan dan tingkah laku adalah sejajar. Jika guru hendak
menyampaik maklumat dengan serius dan guru tersebut mestilah tegas.
Guru berkomunikasi kerana hendakmenyampaikan konsep, prinsip dan formula kepada
murid-murid.

Guru

berkomunikasi

adalah

untuk

memudahkan

murid-muridnya

memperolehi ilmu pengetahuan,membentuk sikap yang positif dan mendapat


kemahiran. Oleh itu, komunikasi yang berkesan amat penting demi menjamin
keberkesanan pengajaran dan pembelajaranyang lebih efektif.Justeru itu, guru
5 | Page

hendaklah mempelajari dan sentiasa berlatih agardapat berkomunikasi dengan


sempurna.
Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan kejelasan, kefahaman, komitmen dan
kreativiti.

Supaya

kejelasan

dan

kefahaman

diperoleh,

saluran

komunikasi

yangmenegak mestilah dibuka.Orang bawahan berhak ntuk mengetahui sesuatu


yangdikehendaki oleh penyelia daripada mereka.Mereka mesti diberi maklumat
yangberkaitan dengan segera, dengan ringkas lagi padat dan secara lansung.
.
Komunikasi

ini

boleh

digalakkan

oleh

guru

kalau

dia

bersungguh-

sungguhmeminta maklum balas; dengan meminta, mengakui dan menghargai idea


yangdikemukakan; dengan bersikap fleksibel dalam megambil kira perbaikan
yangdicadangkan murid. Langkah ini akan menghasilkan komitmen dan kreativiti pada
pihakorang bawahan; dan pengurusan masa tidak mungkin menjadi masalah sekiranya
adaorang yang komited lagi kreatif.

4. CIRI-CIRI PERSONALITI YANG PERLU ADA PADA SESEORANG GURU


Personaliti

adalah

sebenarnya

merujuk

secarakeseluruhan.Ini

merangkumi

minat,kepercayaan,

cita-cita

kepada

perangai,
dan

psikologi

kecergasan,

nilai-nilai.

seseorang

individu

sentiment,

Menurut

sikap,

Kagan,dan

Segal(1988)menakrifkan personaliti sebagai corak keseluruhan seseorang individu


yangmerangkumi cara dia berfikir, berasa, tingkah laku dan cara berhubung dengan
alamsekitarnya.
Guru adalah idola kepada masyarakat. Oleh itu guru-guru hendaklah mempunyai
personaliti yang baik dan unggul untuk dipamerkan dan seterusnya diikutioleh
masyarakat. Di antara ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang guru dapat
huraikanseperti berikut:
1) Mempunyai ilmu untuk keperluan semasa di dunia dan ilmu tuntutan akhirat.
2) Berbudi pekerti dan berakhlak mulia.
6 | Page

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mempunyai pelbagai kemahiran dalam bidang pendidikan.


Mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membangunkan anak bangsa.
Sentiasa bergerak maju ke hadapan.
Bijak membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Mempunyai kemahiran untuk menjalinkan hubungan mesra dengan masyarakat.
Sentiasa peka terhadap perubahan semasa dan persekitaran.
Sabar dan tabah menghadapi cabaran yang dialami

PETA MINDA CIRI-CIRI GURU PROFESIONAL

7 | Page

Anda mungkin juga menyukai