Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
1.

.85,.8/80
0(1*$-$5
0HUDQFDQJ3HQJDMDUDQGDQ3HPEHODMDUDQPHQJLNXWVXNDWDQSHODMDUDQ.%60\DQJGLVHPDNVHPXOD
Petunjuk Prestasi

Kuantiti
D.+%3HUWDQLDQ7LQJNDWDQ
7LQJ( RUDQJ 
7LQJ) RUDQJ E
3-3.7LQJ, 
RUDQJ 3HUDOLKDQ 
RUDQJ 7LQJ& 
RUDQJ 7LQJ' 
RUDQJ 7LQJ( 
RUDQJ 7LQJ) 
RUDQJ
Masa
D.+%3HUWDQLDQ7LQJNDWDQ
7LQJ( :DNWX[
0LQLW PLQLW 7LQJ)
:DNWX[0LQLW 
PLQLW -DQ-XODL
Masa
b. PJPK
-Ting 3I (2
waktu X 40 minit = 80 minit)
- 2 waktu seminggu - JanJulai
- Peralihan (2
waktu X 40 minit = 80 minit)

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Menghabiskan sukatan
pelajaran pada awal Julai
Menghabiskan sukatan
pelajaran pada bulan
Oktober

Menghabiskan sukatan
pelajaran pada awal Julai

Menghabiskan sukatan
pelajaran pada awal Julai
Menghabiskan sukatan
pelajaran pada bulan
Oktober

Masa
b. PJPK
-Ting 4C (2 Menghabiskan sukatan
waktu X 40 minit = 80 minit) pelajaran pada bulan
-Ting 4D (2 waktu X 40
Oktober
minit = 80 minit)
-Ting
4E (2 waktu X 40 minit =
80 minit)
- Ting 4F (2
waktu X 40 minit = 80 minit)
- 2 waktu seminggu untuk
setiap kelas
- Jan- Okt

2.

2.Menyediakan RPT/ RPH yang lengkap.


Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Kuantiti
( i ) 4 persediaan RPT.
537VLDSDZDO-DQXDUL
- KHB PertanianTing 3
-PJPK Peralihan,Ting 3 & 4
Kuantiti
( ii ) 4 persediaan RPH
- KHB Pertanian Ting 3
- PJPK Peralihan, Ting 3 &
4
Masa
3HQJKDQWDUDQ53+-DQ
1RY

53+GLVHGLDNDQKDUL
VHEHOXP3G3

RPH dihantar kepada


Ketua Bidang/PKI/Pengetua
Setiap hari Jumaat
mengikut
giliran

NaN

3.

0HQ\HPDNEXNXODWLKDQSHODMDU
Petunjuk Prestasi

Masa
Januari - November

4.

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

% Pencapaian

Ulasan

%XNXODWLKDQNHUMDSHODMDU
GLVHPDNVHPLQJJXVHNDOL

78*$6.+$6
$KOL3DQLWLD.+% 3-3.
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Kuantiti
Bilangan mesyuarat ? 4 kali NDOLPHV\XDUDW%LGDQJ
setahun
9RWHN3DQLWLD.+%.DOL
PHV\XDUDW3DQLWLD3-3.
Masa
2 jam mesyuarat Bidang
Votek/Panitia KHB/PJPK
( Jan/April/Jun/Okt)

5.

2. Menyediakan kertas soalan Ujian /Pentaksiran/Peperiksaan


Petunjuk Prestasi

Kuantiti
4 kali

Kuantiti
4 kali

6.

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Soalan disediakan dan


dihantar untuk dicetak dua
minggu sebelum
Ujian/peperiksaan

NaN

Mematuhi JSU yang telah


ditetapkan

3. Melaksanakan (PBS) Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Kuantiti
36 evidens PBS KHB
Pertanian 66 evidens PBS
PJPK

Mematuhi dan akur dengan


Panduan Perkembangan
Pembelajaran Murid

Masa
Jan - Julai

7.

NDOLPHV\XDUDW%LGDQJ
9RWHN3DQLWLD.+%.DOL
PHV\XDUDW3DQLWLD3-3.

Pencapaian
Sebenar

PBS KHB Pertanian dan


PJPK siap dilaksanakan
awal Julai

.2.85,.8/80
*XUX3HQDVLKDW.HODE%RODVHSDNMXUXODWLKERODVHSDN860.%DNR

% Pencapaian

NaN

Ulasan

Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
Bil. Perjumpaan - 12 kali
NDOL3HUWDQGLQJDQ
2 Pertandingan Bola sepak %RODVHSDNL=RQ$LL
$QWDUD=RQ
Masa
Jan-Sept

12 kali Perjumpaan

Kuantiti
2 Pertandingan Bola sepak 3HUWDQGLQJDQ%ROD
VHSDNL=RQ$LL$QWDUD
=RQ
Kualiti
3HUWDQGLQJDQ%ROD
VHSDNL=RQ$LL$QWDUD
=RQ

8.

NHGXGXNDQWHUDWDV
SHULQJNDW=RQ$GDQ
$QWDUD=RQ2UDQJ
PHZDNLOL%DKDJLDQ

+$/(+:$/3(/$-$5
$KOL-DZDWDQNXDVD'LVLSOLQ3HODMDU$-.3HPEDQJXQDQ6DKVLDK3HODMDU$-.$QWL3RQWHQJ
Petunjuk Prestasi

Kuantiti
Semua pelajar sesi pagi 5
kali seminggu
Masa
Jan-Nov

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Menjalankan semua tugas


dan tanggungjawab yang
dipertangungjawabkan

NDOLVHPLQJJX

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun


1.

Aktiviti / Projek Yang Ditambah


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

2.

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP)

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD
dan PPP
1.

Laporan / Ulasan Oleh PYD

2.

Laporan / Ulasan Oleh PPP