Anda di halaman 1dari 7

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

ANALISA PENGELOLAAN SISTEM PENYALIRAN


TAMBANG PADA SUMP DI PT. TAMBANG BUKIT
TAMBI DESA PADANG KELAPO KECAMATAN
MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI
PROVINSI JAMBI
Oleh
RESTU ILLAHI
DBD 111 0120
telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Palangka Raya,

Agustus 2015

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Ir. YULIAN TARUNA, M.Si


NIP. 19580705 198903 1 019

FAHRUL INDRAJAYA, ST
NIP. 19791215 200812 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Teknik Pertambangan
Universitas Palangka Raya

Ir. YULIAN TARUNA, M.Si


NIP. 19580705 198903 1 019
i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan hidayahNya sehingga proposal tugas akhir dengan judul Analisa Pengelolaan
Sistem Penyaliran Tambang Pada Sump Di PT. Tambang Bukit Tambi Desa
Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi
Jambi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Pada penyusunan proposal tugas akhir nantinya, penyusun melakukan
analisa pengelolaan sistem penyaliran tambang pada sump di PT. Tambang Bukit
Tambi. Penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neny
Sukmawatie, S.Hut., MP selaku dosen koordinator tugas akhir yang akan
dilaksanakan.
Penyusun berharap proposal tugas akhir ini dapat bermanfaat baik bagi
pembaca pada umumnya dan penyusun khususnya. Dengan penjelasan yang
dipaparkan oleh penyusun, diharapkan pembaca dapat mengetahui pengelolaan
sistem penyaliran tambang pada sump di PT. Tambang Bukit Tambi Desa Padang
Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Palangka Raya, Agustus 2015

Penyusun

ii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................
i
KATA PENGANTAR...............................................................................................
ii
DAFTAR ISI.............................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL.....................................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR................................................................................................
v
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................
vi
BAB I

PENDAHULUAN..................................................................................
1
1.1 Latar
Belakang
Masalah
.......................................................................................................
1
1.2 Maksud
dan
Tujuan
.......................................................................................................
2
1.2.1
Maksud
..............................................................................................
2
1.2.2
Tujuan
..............................................................................................
2
1.3 Manfaat
.......................................................................................................
3
1.4 Rumusan
Masalah
.......................................................................................................
3
1.5 Batasan
Masalah
.......................................................................................................
4

BAB II

STUDI PUSTAKA.................................................................................
5
2.1 Sistem
Penyaliran
Tambang
.......................................................................................................
5
2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Penyaliran
iii

............................................................................................
7
2.1.2 Dimensi
Saluran
Penyaliran
.......................................................................................
9
2.1.3 Sumuran
(Sump)
.......................................................................................
17
2.1.4 Pemompaan
.......................................................................................
18
BAB III
25

METODE PENELITIAN......................................................................
3.1

3.2

3.3
3.4

Gambaran
Umum
Wilayah
Penelitian
.......................................................................................................
25
3.1.1 Lokasi
dan
Kesampaian
Daerah
............................................................................................
25
3.1.2 Keadaan
Iklim
dan
Curah
Hujan
............................................................................................
26
3.1.3 Flora
dan
Fauna
............................................................................................
27
3.1.4 Sosial
dan
Kependudukan
............................................................................................
28
Kondisi
Geologi
.......................................................................................................
28
3.2.1 Kondisi
Geologi
Regional
............................................................................................
28
Alat
dan
Bahan
.......................................................................................................
32
Tata
Laksana
Penelitian
.......................................................................................................
32
3.4.1 Langkah
Kerja
............................................................................................
32
3.4.2 Metode
............................................................................................
34
iv

3.5

3.4.3 Bagan
Alir
............................................................................................
36
3.4.4 Waktu
Penelitian
............................................................................................
37
Penutup
.......................................................................................................
37

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1

Periode Ulang Hujan Untuk Sarana Penyaliran Pada Daerah


Tambang
............................................................................................................
11

Tabel 2.2

Hubungan Antara Derajat Curah Hujan dan Intensitas


Curah
Hujan
............................................................................................................
15

Tabel 2.3

Harga Koefisien Limpasan.................................................................


16

Tabel 3.1

Curah Hujan Kabupaten Batanghari Tahun 2005 2009...................


26

Tabel 3.2

Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir........................................................


37

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1

Grafik Penentuan Volume Sumuran Air Tambang.............................


11

Gambar 2.2

Perhitungan Menggunakan Alat Ukur Debit Manual.........................


21

Gambar 3.1

Bagan Alir Pelaksanaan Tugas Akhir.................................................


36

vi

DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Peta Geologi Regional Lembar Sarolangun
LAMPIRAN B Peta Kesampaian Daerah Penelitian

vii