Anda di halaman 1dari 18

MAKALAH

CARPON (CARITA PONDOK)


Pikeun Nyumponan Tugas Pelajaran Basa Sunda

Disusun ku:
Adinda Amelita Namira
Adi Satria
Rere Rizki Karina
Nilam

Kelas X-IPS 2
SMA 1 MAJALENGKA
2015

PANGANTEUR

Puji sinareng sukur panyusun sanggakeun ka Alloh SWT anu parantos


ngamparkeun nimat nepi ka jantenna ieu makalah kanggo nyumponan tugas
Pendidikan Bahasa Daerah anu judulna Prosa : Dongeng, Carpon, Novel. Kalihna ti
eta, teu hilap salam kawilujengan mugia ginuluran ka jungjungan urang sadaya
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana, ka para sohabatna, tur lelebaranana
gubrag ka urang sadaya nu umangken umatna.
Maksad tina nyusun ieu makalah nyaeta nyumponan tugas pendidikan bahasa
daerah sareng sarana latihan jeung panyusun kanggo ngadamel makalah anu leuwih
mernah dina kahareupna.
Panyusun nyadar yen dina panyusunan ieu makalah teh teu weleh aya wae
bangbaluh nu karandapan ku panyusun, dina perkara kirangna buku sumber, margi
mung ku pangersa-Na, sareng katut karep panyusun anu kuat sareng bimbingan ti
saparakanca ieu makalah tiasa rengse sanajan jauh ti sampurna.
Pamungkas, nu nyusun ieu makalah rumaos masih sisip ku pangarti, ku kituna
panyusun kacida nganti-nganti boh saran boh kritik, sangkan ieu makalah teh leuwih
munel sakumaha nu dipiharep ku urang sadaya. Nu nyusun ieu makalah teu weleh
miharep sangkan sasieureun sabeunyeureun ieu makalah teh bisa mere mangpaaat
keur saparakanca.

Bantarujeg,
Panyusun

DAFTAR EUSI
PANGANTEUR..............................................................................................................
DAFTAR EUSI...............................................................................................................
BAB I BUBUKA.............................................................................................................
A. Kasang Tukang........................................................................................................
B. Tujuan......................................................................................................................
C. Rumusan Masalah...................................................................................................
BAB II PEDARAN.........................................................................................................
A. Pengertian Carita Pondok......................................................................................
B. Sajarah Carita Pondok...........................................................................................
C. Ciri Ciri Carita Pondok......................................................................................
D. Unsur-unsur Carpon..............................................................................................
E. Perbedaan Antara Carpon jeung Novel.................................................................
BAB III PANUTUP........................................................................................................
A. Kacindekan............................................................................................................
B. Saran......................................................................................................................
Contoh Carita Pondok.................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................14

BAB I
BUBUKA
A. Kasang Tukang
Cerpen minangka prosa fiksi ngagaduhan peunteun eksistensi sarta sipat nyalira
haturan nu nulis sarta pamaca na. umumna cerpen diwangun luhur 2 unsur (1) Unsur
Intrinsik anu meliputi: tema, amanat, kasang (setting), panempo (point of view),
palaku sarta penokohan, diksi/pilihan kata/gaya nalika, dsb. (2) Unsur Ekstrinsik
meliputi: peunteun sosial, pulitik, biografi pangarang, dsb.
Cerpen nyaeta gambaran kahirupan tela saurang palaku utami anu diperkokoh
kalawan kitu kaayaanana palaku nu ngarojong, kiwari cerpen barobah kaayaan
wangun prosa anu dominan margi gampil ditepikeun ngaliwatan serat kabar, majalah,
radio ataupun internet. Sumawonten aya majalah anu samata-mata memuat cerpen.
Rama cerpen sarta novelis Indonesia nyaeta Suman H.S.
Novel kahijina nyaeta Kaasih Tak Terlerai (1929) Kalawan ngahargaan cerpen,
urang tiasa nyokot peunteun positip anu aya di jerona saterusna tiasa urang
apresiasikan dina format kahirupan urang. Kaasup peunteun positip anu tiasa urang
candak ti cerpen, Kenangan Ngeunaan Ibu, Karya Mudjibah Utami.
B. Tujuan
Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu teh minangka katut :
1. Uninga pengertian carpon.
2. Uninga ciri-ciri carpon.
3. Uninga Unsur-isur carpon.
4. Tiasa ngabedakeun antawis carpon,novel,sarta dongeng.
C. Rumusan Masalah
1. Naon anu dimaksud Carpon? Jelaskeun !
2. Kumaha Sajarah Carpon?

3. Naon nu ka asup unsur-usur carpon?

BAB II
PEDARAN
A. Pengertian Carita Pondok
Carita pondok atawa mindeng disingkat minangka carpon nyata hiji
wangun prosa naratif fiktif. Carita pondok condong munel sarta langsung dina
tujuanana dibandingkeun karya-karya fiksi anu leuwih panjang, kawas novella
(dina pengertian modern) sarta novel. Alatan singgetna, carita-carita pondok hasil
ngandelkeun tknik-tknik sastra kawas inohong, plot, tma, basa sarta insight
sacara leuwih lega dibandingkeun jeung fiksi anu leuwih panjang. Caritana bisa
mangrupa sagala rupa jenis.
Carita pondok asalna tina anekdot, hiji kaayaan anu digambarkan singget
anu kalawan gancang anjog kana tujuanana, paralel jeung talari carita lisan.
Kalawan mecenghulna novel anu realistis, carita pondok mekar minangka hiji
miniatur, contona dina carita-carita karya E.T.A. Hoffmann sarta Anton Chekhov.
Carita pondok teh karangan rekaan (fiksi) anu wangunna pondok sarta ngan
ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sipatna
realistis, diangkat tina kanyataan.
B. Sajarah Carita Pondok
1)

Asal-Usul
Carita pondok asal-muasalna mah tina talari carita lisan anu ngahasilkeun

carita-carita kawentar kayaning Iliad sarta Odyssey karya Homer. Carita-carita


eta ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda wirahma, kalayan wirahma anu
mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma pikeun nginget
caritana. Bagian-bagian singget tina ieu carita teh, dipuseurkeun kana naratifnaratif individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempetan pondok. Sakabh
caritana kakara katmbong saupama sakabh bagean caritana geus ditepikeun.

Fabel, anu umumna mangrupa carita rahayat kalawan talatah-talatah moral di


jerona, cenah dianggap ku sajarahwan Yunani Herodotus minangka hasil timuan
saurang budak Yunani anu ngaranna Aesop dina abad ka-6 SM (sanajan aya
carita-carita sjn anu asalna ti bangsa-bangsa sjn anu dianggap asalna ti
Aesop). Fabel-fabel kuna ieu kiwari dipikawanoh minangka Fabel Aesop. Tapi
aya og anu mikeun definisi sjn patali jeung istilah fabel. Fabel, dina hasanah
Sastra Indonsia remen og, diartikeun minangka carita ngeunaan sato. Carita
fabel anu populer contona Carita Si Peucang, jeung sajabana.
Saterusna, jenis carita mekar ngawengku sage, mite, sarta legenda. Sage
mangrupa carita kapahlawanan. Contona Joko Dolog. Mite leuwih menyaran
dina carita anu patali jeung kapercayaan balara satempat ngeunaan hiji hal.
Contona Nyi Roro Kidul. Sedengkeun legenda ngandung harti minangka hiji
carita ngeunaan asal usul lumangsungna hiji tempat. Contona Banyuwangi.
Wangun kuna sjnna tina carita pondok, nyata anekdot, populer dina
mangsa Kakaisaran Romawi. Anekdot boga fungsi kawas paumpamaan, hiji
carita realistis anu singget, anu ngawengku hiji talatah atawa tujuan. Ra tina
anekdot Romawi anu aya keneh kiwari dikumpulkeun dina Gesta Romanorum
dina abad ke-13 atawa 14. Anekdot tetep populer di ropa nepi ka abad ke-18,
sedengkeun surat-surat anekdot eusina fiksi karya Sir Roger de Coverley
dipedar.
Di ropa, talari nyaritakeun lisan mimiti ngembang jadi carita-carita nu
ditulis dina munggaran abad ka-14, utamana pisan mah kalawan medalna karya
Geoffrey Chaucer Canterbury Tales sarta karya Giovanni Boccaccio
Decameron. Kadua buku ieu disusun tina carita-carita pondok anu misah (ti
anekdot lucu tepi ka fiksi sastra anu dikarang kalawan hade), anu ditempatkeun
di jero carita naratif anu leuwih badag (hiji carita carangka), sanajan pakakas
carita carangka henteu diadopsi ku kabh nu nulis. Dina ahir abad ka-16,
sawarh tina carita-carita pondok anu pangpopulerna di ropa nyata "novella"

poek anu tragis karya Matteo Bandello (hususna dina tarjamahan Perancisna).
Dina mangsa Renaisan, istilah novella dipak pikeun ngarujuk dina caritacarita pondok.
Dina panengah abad ka-17 di Perancis lumangsung kamekaran novel
pondok anu diperhalus, "nouvelle", ku pengarang-pengarang kawas Madame
de Lafayette. Dina 1690-an, dongeng-dongeng tradisional mimiti dipedar
(salah sahiji ti kumpulan anu pangkawentarna nyata karya Charles Perrault).
Mecenghulna tarjamahan modern kahiji Sarbu Hiji Peuting karya Antoine
Galland

(ti

1704;

tarjamahan

sjnna

mecenghul

dina

171012)

ngabalukarkeun pangaruh anu hbat kana carita-carita pondok ropa karya


Voltaire, Diderot sarta lian-liana dina abad ka-18.
2)

Carita-carita pondok modern


Carita-carita pondok modern mecenghul minangka genrena sorangan dina

mimiti abad ks-19. Conto-conto munggaran tina kumpulan carita pondok kaasup
dongeng-dongeng Grimm Duduluran (18241826), Evenings on a Farm Near
Dikanka (1831-1832) karya Nikolai Gogol, Tales of the Grotesque and
Arabesque (1836), karya Edgar Allan Poe sarta Twice Told Tales (1842) karya
Nathaniel Hawthorne. Dina ahir abad ka-19, kamekaran majalah sarta jurnal
ngababarkeun pamnta pasar anu kuat kana fiksi pondok anu panjangna antara
3.000 nepi ka 15.000 kecap. Di antara carita-carita pondok kawentar anu
mecenghul dina priode ieu th "Kamar No. 6" karya Anton Chekhov.
Dina panengah kahiji abad ka-20, sajumlah majalah kasohor, kawas The
Atlantic Monthly, Scribner's, sarta The Saturday Evening Post, kabhanana
medar carita pondok dina saban terbitanana. Pamnta kana carita-carita pondok
anu mutuan kacida gedena, sarta bayaran pikeun carita-carita ta kacida luhurna,
ku kituna F. Scott Fitzgerald deudeuieun nulis carita pondok pikeun ngalunasan
sagala rupa hutangna.
Pamnta kana carita-carita pondok ku majalah ngahontal penclutna dina

panengah abad ka-20, nalika dina majalah 1952 Life medar carita pondok
panjang Ernest Hemingway anu panjang (atawa novella) Lalaki Kolot sarta Laut.
Terbitan anu ngamuat carita ieu payu 5.300.000 eksemplar ngan dina dua po.
Saprak ta, jumlah majalah komrsial anu medar carita-carita pondok geus
ngurangan, sanajan sawatara majalah kawentar kawas The New Yorker terus
ngamuatna. Majalah sastra og mere tempat keur carita-carita pondok. Sajaba ti
ta, carita-carita pondok kadieunakeun geus manggihan ambekan anyar
ngaliwatan penerbitan online. Carita pondok bisa kapanggih dina majalah online,
dina kumpulan-kumpulan anu diorganisir nurutkeun pengarangnya atawa
tmana, sarta dina blog.
C. Ciri Ciri Carita Pondok
Carita pondok condong kurang kompleks dibandingkeun jeung novel. Carita
pondok biasana museurkeun perhatian dina hiji kajadian, miboga hiji plot, setting
anu tunggal, jumlah inohong anu kawates, tur ngawengku jangka waktu anu
singget.
Dina wangun-wangun fiksi anu leuwih panjang, caritana condong ngamuat
unsur-unsur inti nu tangtu tina struktur dramatis: eksposisi (panganteur setting,
kaayaan sarta inohong utamana), komplikasi (kajadian di jero carita anu
ngawanohkeun konflik sarta inohong utama); komplikasi (kajadian di jero carita
anu ngawanohkeun konflik); aksi anu ningkat, krisis (waktu anu nangtukeun
pikeun si inohong utama sarta komitmen maranhanana kana hiji lngkah);
klimaks (titik minat pangluhurna dina harti konflik sarta titik carita anu ngandung
aksi pangrana atawa pangpentingna); pungkasan (bagian carita di mana konflik
direngsekeun); sarta moralna.
Alatan pondok, carita-carita pondok bisa ngamuat pola ieu atawa bisa oge
henteu. Contona, carita-carita pondok modern ngan sakali-kali ngandung
eksposisi. Anu leuwih umum nyata mimiti anu dumadakan, jeung carita anu

dimimitian di tengah aksi.


Kawas dina carita-carita anu leuwih panjang, plot ti carita pondok og
ngandung klimaks, atawa titik balik. Tapi sok sanajan kitu, ahir tina karraan
carita pondok biasana dumadakan sarta kabuka sarta bisa ngandung (atawa bisa
og henteu) talatah moral atawa palajaran praktis.
Kawas ra wangun seni naon wae oge, ciri has tina hiji carita pondok bedabeda nurutkeun pangarangna.
D. Unsur-unsur Carpon
1) Unsur Intrinsik
Unsur intrinsik nyaeta unsur nu ngabangun karya eta sorangan. unsurunsur intrinsik carpon nyaeta:
Tema nyaeta ide pokok hiji carita, nu diyakini jeung dijadikeun sumber
carita.
Latar(setting) nyaeta tempat, waktu, suasana nu aya dina carita.Hiji carita
kudu jelas dimana tempatna, iraha kajadianna jeung suasana keur carita.
Galur nyaeta rakitan (struktur) kajadian nu aya dina carita, anu kaalaman
ku tokoh carita. Galur carita disebut oge plot,nyaeta salah sahiji unsur nu
ngawangun hiji carita Galur dibagi jadi 3 nyaeta:
1. Galur maju nyaeta rangkaian kajadian nu urutanna sesuai jeung
urutan waktu kajadian atawa nu gerakna kaharep terus.
2. Galur mundur nyaeta rangkaian kajadian nu susunanna teu
sesuai jeung urutan waktu kejadian atawa carita nu gerakna
mundur(flashback).
3. Galur Campuran nyaeta campuran antara galur maju jeung mundur.
Galur boga sababaraha tahap:
1. Panganteur: bagian carita mangrupa lukisan, waktu, tempat atawa
kajadian nu mangrupakeun mimitina carita.

2. Penampilan masalah: bagian nu nyaritakeun masalah nu keur


dihadapan ku palaku carita.
3. Puncak kategangan/klimaks: masalah dina carita nu geus gawat pisan,
konflikna keur memuncak.
4. Kategangan nurun/antiklimaks: malasah tos bisa diatasi jeung
kekhawatiran mulai leungit.
5. Resolusi: masalah geus bisa di atasi atawa di bereskeun.
Perwatakan
Ngagambarkeun watak atawa karakter tokoh nu bisa ditingali dina 3 segi
nyaeta:
1.

Dialog tokoh

2.

Penjelasan tokoh

3.

Penggambaran fisik tokoh

Tokoh nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun dina carita jeung loba


nyandak peran dina carita. tokoh dibagi jadi 3 nyaeta:
1.

Protagonis: tokoh utama

2.

Antagonis: tokoh penentang atawa lawanna tokoh utama

3.

Tritagonis: Penengah dina tokoh utama jeung tokoh lawan

Amanat nyaeta pesan atawa nasehat nu rek disampaikeun pangarang


lewat carita.
2) Unsur Ekstrinsik
Unsur ekstrinsik nyaeta unsur-unsur nu aya diluar karya sastra, tapi sacara
teu langsung ngapengaruhan bangunan atawa sistem organisme karya sastra.

unsur-unsurna nyaeta:
Nilai-nilai dina carita(agama,budaya,politik,ekonomi) latar belakang kahirupan
pangarang situasi sosial keur carita diciptakeun
E. Perbedaan Antara Carpon jeung Novel
1. Dina novel lumangsung konflik batin, sedengkeun dina cerpen henteu kedah
lumangsung.
2. Dina novel, perwatakan digambarkeun sacara rinci, sedengkeun dina cerpen,
perwatakan digambarkeun sacara singget.
3. Novel ngabogaan alur langkung rumit, sedengkeun dina cerpen, ahir carios
na basajan.
4. Dina novel, kasang langkung lega sarta waktuna langkung lami, sedengkeun
dina cerpen, kasang ngan sakedap sarta kawates.
5. Novel langkung paos karangan na batan cerpen, sedengkeun cerpen langkung
pondok karangan na.
6. Unsur-unsur carios dina novel langkung kompleks sarta rupa-rupa
dibandingkeun cerpen, sedengkeun unsur carios dina cerpen relatif basajan
sarta tangtos tunggal
7. Novel biasana ditulis dina saeutikna 100 halaman kuarto, sedengkeun cerpen
biasana ditulis maksimal 30 halaman kuarto.
8. Jumlah sanggem dina novel saeutikna 35.000 sanggem, sedengkeun jumlah
sanggem dina cerpen maksimal 10.000 sanggem.
9. Lami kanggo maos novel sangki-sangki 30-90 menit, sedengkeun wanci anu
diperlukeun kanggo maos cerpen ngan 10 menit (aosan kalintang diuk).

BAB III
PANUTUP
A. Kacindekan
Carita pondok asal-muasalna mah tina talari carita lisan anu ngahasilkeun
carita-carita kawentar kayaning Iliad sarta Odyssey karya Homer. Carita-carita
eta ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda wirahma, kalayan wirahma anu
mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma pikeun nginget
caritana. Bagian-bagian singget tina ieu carita teh, dipuseurkeun kana naratifnaratif individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempetan pondok. Sakabh
caritana kakara katmbong saupama sakabh bagean caritana geus ditepikeun.
Carita pondok teh karangan rekaan (fiksi) anu wangunna pondok sarta ngan
ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu
sipatna realistis, diangkat tina kanyataan. Carita pondok biasana museurkeun
perhatian dina hiji kajadian, miboga hiji plot, setting anu tunggal, jumlah
inohong anu kawates, tur ngawengku jangka waktu anu singget.Carpon
ngabogoaan dua unsur nyaeta unsur Intrinsik jeung unsur Ekstrinsik. Nu kaabus
kana unsur Intrinsik nyaeta tema, latar, galur, perwatakan, palaku jeung amanat.
Sedengkeun nu ka asup kana unsur Ektrinsik nyaeta Nilai-nilai dina carita
(agama, budaya, politik, ekonomi), latar belakang kahirupan pangarang jeung
situasi sosial keur carita diciptakeun
B. Saran
Pikeun ngembangkeun kanyaho kana karya sastra khususna carpon anu
leuwih ngembang, saena kedah ngalakukeun sababaraha kagiatan, diantarana:
1. Guru-guru anu ngajar kana bidang sastra di harepkeun supaya leuwih giat
kana ngabimbing murid-muridna
2. Murid anu diajarna di harepkeun supaya diajarna bener-bener.
10

3. Supaya lebih di tingkatkeun kana kagiatan ngenalkeun sastra-sastra Indonesia


4. Murid supaya kudu di lobakeun kana latihan-latihan sastra.
5. Ngayakeun hiji pasanggiri anu ngenaan kana sastra supaya leuwih resep
kana sastra-sastra Indonesia.

11

Contoh Carita Pondok


GIRIMIS TEU BA RAAT
Asa geus peuting pisan. Girimis can ba raat. Basa lilir th, karrt adi kuring keur
ngajanteng deukeut jandla. Hordngna bangun ngahaja disingraykeun. Meureun
ngarah laluasa nyawang ka luar. Leungeun katuhuna ba nyampay kana sarigsig.
Najan teu pati caang, cahaya lampu ti tebh buruan wasa ntlakeun yn adi kuring
keur alum ngungun.
Ti peuting kamari knh, adi kuring puguh bangun meunang pangabetah dina peta nu
kawas kitu. Utamana mun mangsa peuting lantis ku girimis cara ayeuna, manhna
sok ngajanteng deukeut jandla, nyawang ka luar. Kituna th sok bari ngembeng
cimata.
Hiji mangsa mah kungsi dideukeutan, laju ditanya naha ku naon. Jawabna th majar
keur ningali Apa.
Hawatos Apa kahujanan di buruan, omongna.
Emh.
Diteuteup deui, manhna bangun enya nu keur betah nyawang ka buruan nu majar
Apa keur ngajanteng lebah dinya. Sok lila kituna th. ta ba, mmh girimis raat
mah, bangunna cadu teuing kudu gancang lugay tina deukeut jandla geusan muru
pangsaran
Ari peuting ayeuna, adi kuring geus ngajanteng deui deukeut jandla. Lebah pipina
katmbong ba aya nu ngagurilap ssa cimata nu ngamalir taya reureuhna.
Girimis di luar can knh ba raat.
Pirajeuneun kuring turun tina pangsaran. Tuluy ngadeukeutan muru manhna.
Sarrtan g laju katangn, lebah juru panonna aya knh ssa cimata, ngeyembeng
bangun nu ngadago limpas.
Ti mangkukna mula, teu kalis ku dibeberah jeung dililipur, ngungunna th bangun nu
taya anggeusna. Tuda enya, sarra g taya nu teu ngarasa duheulang basa Apa nilar
th. Teu gering teu lungs ieuh, Apa bangun lah dipundut ku Nu Kagungan. Bari
calik keur ngariung balakcrakan satutas sambang Magrib, Apa rubuh
ngarumpuyuk. Kungsi neuteup ka sarra mmh enya nilar sabada ngucapkeun
12

lapad Alloh.
Lah!
Diteuteup deui th, adi kuring anteng ba mencrong ka buruan. Ti tatadi g da teu
sing aya sasaha ari lain tangkal jambu jeung pager beusi mah. Tuh, najan enya lampu
ti tebh buruan teu caang teuing g, puguh sidik taya sasaha atawa sugan aya nu
ngadon ngulampreng rumingkang.
Hawatos Apa kahujanan di buruan, omongna deui.
Ema nu kitu th deuih. Ti saprak Apa mulih ta, Ema mah taya pisan kabragan. Mh
saban waktu Ema kudu wa bedah cimata. Tuga g Apa ngerelekna dina lahunan
anjeunnna pisan. Malahan Ema ku anjeun bangun enya ngiring ngedalkeun lapad
Alloh. Lailahaillalloh
Bet temahna, Ema
Sok rajeun katmbong numpi ngalangeu di kamarna. Ana pareng dilongokan mangsa
usum dahar, walonna th can hararayang atawa malik mariksakeun naha kuring jeung
adi kuring geus dalahar atawa acan?
Leuh!
Di luar, girimis kalah asa beuki kerep. Sawarh mah sawr pisan kana kaca jandla.
Sora sahna bet sada-sada talatah Apa ti kaanggangan, Masing leket bebekelan
ibadah keur bawaeun mulang
Ari dirrt, adi kuring kalah ka enya ngagukguk, cimatana limpas cara cihujan di luar
nu murubut sanggeus bah ti luhur langit.
Ku naon Apa teu keresaeun lebet ka bumi? cenahna th.
Disrangkeun ka buruan, cara tadi da puguh taya sasaha.
Kalah girimis beuki lila beuki kerep wa. Adi kuring anteng knh ngajanteng
deukeut jandla. Leugeunna beuki pageuh ngaranggeuman sarigsig. Tur kapireng
deui inghakna beuki rosa wa. Sakapeung tmbong obah taktakna tina nahan
piceurikeun nu boa pohara kacida.
Teu lila tina kituna, manhna malik neuteup ka kuring. Mencrong salila-lila.
Ku naon Apa teu disina lebet? tuluyna th.
13

Kari kuring nu bati hmeng. Disrangkeun deui ka buruan, angger taya sasaha.
Sanggeus ngaleupaskeun leungeunna tina sarigsig, ngan deregdeg ba manhna
ngejat ka luar ti kamar bari tuluy nelenyeng muru panto hareup.
Basa dituturkeun gagancangan, bet srog th horng Ema geus ngajanteng lebah
dinya. Boa geus ti tatadi Ema ngajantengna th. Pannona tmbong semu carindul.
Cimatana ba gugurilapan katojo ku cahaya lampu ti tebh buruan.
Sajongjongan mah anteng ba neuteup ka kuring.
Pangnyandakeun paying di pengker kanggo Apa, tuluyna th semu dareuda.
Basa diteuteup deui, Ema lir nu teu wasa ngabedahkeun deui cimatana. Geus kitu
mah, ngan segruk wa Ema muru korsi di rohangan tengah tuluy nyaluuh bari
nginghak.
Harita pisan deuih adi kuring ceurikna bedah sapisan. Girimis mah duka iraha raatna.
(Dicutat tina kumpulan Carpon Mini Sunda: Ti Pulpen tepi ka Pajaratan Cinta,
diterbitkeun ku Lembaga Kabudayaan Mekar Parahyangan, Klub Pecinta Sastra
Bandung, jeung PT Kiblat Buku Utama, 2002)

14

DAFTAR PUSTAKA

http://denymldn.blogspot.com/2011/11/conto-makalah-sunda.html
http://ikomangsena.blogspot.com/2012/09/pengertian-sejarah-dan-ciri-ciricarita.html
http://elgasyarah.blogspot.com/2012/01/dongengcarpon-jeung-nove.html
http://su.wikipedia.org/wiki/Carita_pondok
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110613193141AAJS1Xp
http://kokosadewo11bhs08.blogspot.com/2012/11/makalah-cerpen.html
http://nuuralvea.blogspot.com/2012/02/makalah-cerpen.html
http://ayuswand.blogspot.com/2011/10/contoh-makalah-tentang-cerpen.html
http://novel-is.blogspot.com/2011/07/pengertian-cerita-cerpen-novel-dan.html
http://ozzi99oke.blogspot.com/2011/05/cerpen-dan-novel-sertapengajarannya28.html
http://denymldn.blogspot.com/2011/11/conto-makalah-sunda.htm

15

Anda mungkin juga menyukai