Anda di halaman 1dari 3

JABATAN PENDIDIKAN PERAK

JALAN TUN ABDUL RAZAK,


30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.
Telefon :05-501

5000 Faks :05-527 7273

,. 1 MALAYSIA:
RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

,,

Ruj, Kami : J.Pel.Pk.(PKhas)SO12/23Jld. i 1(


Tarikh : 7 Aprrl2014

Pengetua / Guru Besar


Program Pendidikan Khas Integrasi
Seluruh Negeri Perak
Tuan,

ISU BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PENDIDIKAN KHAS


Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas,

2. Dengan ini dimaklumkan bahawa Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Perak
telah mengadakan perjumpaan dengan Pembantu Pengurusan Murid Pendidikan Khas di MH
Hotel, Ipoh pada 25 Mac2014.
3.

Beberapa isu berkaitan bidang tugas dan perjawatan PPM telah dibangkitkan dalam
perjumpaan tersebut. Sehubungan itu, bersama ini dilampirkan isu yang telah ditimbulkan
dan jawapan daripada Unit Pendidikan Khas untuk makluman dan tindakan pihak tuan,
Lampiran / adalah berkaitan.

4.

Kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima

kasih.
Sekian. Terima kasih.

* BERKHIDMAT UNTUK

NEGARA

"

Saya yang menurut perintah,

*
( AZNAN BrN HJ. ALrAS )
Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas

labatan Pendidikan Perak


b.p, Pengarah Pendidikan Perak

s.k

1. Timbalan Pengarah Pendidikan Perak

2. Pegawai Pendidkan Daerah,


Seluruh Negeri Perak

3. Penolong PPD Pendidikan Khas,


Seluruh Negeri Perak

t--r-"-t*-,el
I \-/
-liiNet-

bo

{o.

O-=
.(o

-:a
rq

G)

o-

z- (o
o- bo
-c cJ
-c
9E
ooo

-=
6-

-:z -

5 .qo
6E
(rl
<l

-l
!zl
zl

e
-tl

iloac

o-

(o

;ftr
ho(o
Cro .!o>.
(oC
c6

hlo;
c::(o

(o

I-*-9
CJ(!(E
(UCO-P-Y

ooc
(o(o
.- -:z

o=J=.:J

!q

6a(t''-

fod
6oE'=

I bnL;'ro Sl
s d Hs il
- Eii 3 E
4jZ!Cu
-6

-'-(uL F

-LLF

CJ-L
-!(6

>l

co
-=.-

o-l
a-l

=-oro
0Jp-

,nl

<t
(,l
flFI

o-Jc

>E
o-6=

C'l

(!Pb!

zl

f(ooo
oJroY
6cE

<l
ol
-t
col

zl
<l
ol

-=6fJ>CJ

I-.269ro=
='=-v.ts>(!

{Eas,SE
r=-h9t
G:la-L

(U*

-(!o;=(o
(ocFCJP

Hodqg.ro

;tEEEe
I i'so p'= s

OCJ(oOJOJ+
o- -:z >E
a-2.

<l
FI
<l

:SS
t $E

E5+
;_?:

SEJ

-=
!;
+!
e
:q.roY

3sS :=5
--(oo

=sorP;c
*s:

=cJ
t!
OJ
L(!
a)

9E

=-c
(o-

OJil=

-o

'=
-Y(q=
(o=
E-r=
PPX

-'!(o
z.'E(o
O--:z-O
O-66

c(o

qJaCrc:bo

s-q\

c X
E*t s;s
Ee$
--:<hC!
\)u^arl6

:L

+ilS
3 E + -. ;F}
: e

.=

(o

(o

C--6=

3F $E

ESS
rLgY'ip=i

=,

g iie;3_

(9.:*.rororE

9
^
-E
o\s

<l
=l
c.l
ul

c
.T

zl

q)
o_

(o

&.=6psh=
p'-LJ\L-)Y

* S F H--e &

o--eo*coE.i

(o
uo

oo

6-l

<l
Fl
<l
:zl

OJ

-:Z

'(!

bo

.(o
(o

(o

E
CJ

o-

(E

(!
(J
(!
P
(o

rl

;(g

Oro
Q-O

o-

>ro
ctn

Q)
-o

AJ

!!

(o-o

bo

:}

OJ

n=

.:Z

c
(u

(o

E,I

E
cq)

PO

3-c

(o

L=

(o

(o
=

qJ

-o

E
ho

E
OJ

(o

c(o
(of

S
6-

f
'=(o
6ro

-.6=
Iq

c..l

l:
oE
erE

E'a
o-(!

-ca'i3EiP
rEC5sc(o;

(o

-!h=L6q-e\^='--

(E

(o

-v.

6 3
cO
=e\-:26+
-,!..iSisJ

-9

St ts si!
cFC--

(!

-o

zl

.3

o0!
E=
-O!
'= 0J

EE
g

:E3

-:+ni

QJ-Q'\(g-g
-\<:=QL=

-o
('-Y
>L

!v

:bo
Yro
coJ
(96
b!6
C(g

-(gL>Z
x,:N(!
.5:=6.,1u
=ircc+
O-PsO
tn=$cN-cb.0lq(o
)64.E-.Y

-9

a-l

rl
trtl

Ul-.--L

zl
rlll

ml

o'-

-v'-ro;o=60-hd
roCJc
-- .l.i
rg
.9

p e &E
ooE =
S:-9
=
:or
(!t-o
l.B c kE
Y
gE EEgEsoP
tEEqo
;a!!ro

<l
YI
-t
al
ol

ul

cbo
qJc

: i b.s:

:x(o
h

:v
(oLnCJ
(o(o
-OO
C(E
0iL
6E
oS

so

tq

^(!
-=

o- -o

.'d
o-:Z

cO

(o

c>

(Eo'= o-

g.o
t-o

:o
E
v.-

(E

'rt

o-

c
q=

o)L:?(O
A(oU'=
hO'o
(o(oCL
bo-c f
=(o-c:
FcO(cb!

(!

(!c

-)z

Lt!
c.r

(50-

:=
bo-

vTt

_.c =

o.o
cq
1gC
L(E
qf,

C,)

.=?
c'6gcro
bn
6JZ

5.(!
-o
-o
c(u
=

9qr
.!g
!(o
cE
O';
=.9
0Jq
^
7(E
AJS
ca.
=(o
oJ=
qE

o_o
o- o-

o__

(o'boc
cuJ
'o=
(o.:
F(o
(oo

o(E
_.c bo
(of
_P
(!g
-o

65

Pt *Ortq
U

bo

!06
(o(o

c.)

..o

O-(o
o- tt
-cJ q
-ii
(ooo
oc
cJ(!
-Y

E;
Lro

q.J

ffi6.
(oqJ

o-

o-

o
0J

(oj>.=
o-tcc
.2bnroro
L-YJ

(E

-o
E

(9;.9
o -!G
E(o:'=

E
(o

o5V
C.Jectr

-o
(o

;c
J(!
-(o
(!q)

t-o
!bo
fitc

-(!
6U
L(U
oq
-O4
O6
O-o(o

H9

Jn6._lZ -lZ

f=oJ

ro

Y
(tl

z. '= .-- r<-Y


=J(o(E

5)X6oJ
--=n^
b.o=-O-rjro
ooE I
=
=
icc(o.:ll
.uocJE0J'
co o- o- 'r= o_

vPc
a(o(o

t<9
Opc

CCo
(o(o(od

::30 .ooH-i
f(!:=
.so=
E:Egil !
u--e

EPbF
o-P;9.
iOFEb
o-Eoq

rc

-lz

c(o

=>_3d_

C6

*;_9E
j
!q so
c:(!o
Ia >=

-YP

(o(o
iEoJr
PJ-

6
?s

c;cb!

io

l\=6

o.o ?

(o6o

C.J O

E'.
v

c-J

Ple =E
E
qJ cJ -o
CJ
CFf
P

d-uL
O::A

v E;

=-oE
-6v!
:J-6
6-L:

xs s
:]:;(U
=
ooO.Y=

c >-o
0Jcc.=
ooo-(,
-Fo-p
;(o
lv

':

O-E]E

-(6
-t:

Pbo
=
-YoX
L>\!
P:d
9-cP

-lz cJ J

s3
p.!!

=E:

+qra
-F

=bn
X(o

Eg
0J g

.i

boi:

+39
-O(6:

g5

o-

ro

(g

(o

E
,-

o-

o-

o_

P
rc

(o

-o
(o

(!
E

c)

roP
(!(o
bof

o-

o(o

-:Z

oo(g

.IJ

(E

o-

oo-

h!

(!

CJ

c(!

_o

c(o

3g

=o-

(,

(o
-:Z
(o

(oj
E(o

boo
o- fo

-:Z

00

o-

o-

\Z

=o
O-11.1

LN

(o

r'.

O-q

(!
(o

f
f

(o

o!

(o

(g

CJ

ro
(o

'a!

-o
E
c)

(o

(o

oo

-.c

cq.)

(o

.g

o- cJ
O-6

o-

o-

oo-

Ol

O
-l

r-l
rl

(g

OJ

(o

i
'-(o(g

E
.I

i5

--E

-o

oo

eQ)
Ce

.)Z

-o

(!

(q

rs c.)
b,o -o
(o-

'6

OJ

-Y

o_

c>
cJq

a-

fo
-tf

(o

(o

(o

E
l
v

-:z

rq
-o

(o

.:

o_

fE

qJ

fo rc
cbo
(of

6g

o-

=
P

L:

rE

-v.

cqJ

(o

0.)

(U

(O

.Y

(!6

^F6.-

.-(o-(o ^F
-ft
)) Oa+-

=fcho
P:>0.Jc
q
-:Z
(oCJI: -)/.

u.g
'. -a

6-d6i

c.,61

:29
oF

(IJ=

-Y'J(o
6Yv

=b!
EL

CJ

(o

b!

oJ(o(o

q.)

{!n
Li-

=oJ
-c!
-bo
jiro
rE>

LL(E
sCq

L-

-:Z

c(g

E
bo
c

P=

=
.c

(o

f39

OO-

-c
co)

ro

(J

b!

(o

O6

-E-6

,P

(E:(Ulohc
.9d.qlE

LL

E;
(u=!

Ld=

.ij
=
Lcq
oo(!p

J-C6

-a-v.:
(oC-:

-L'- o-E

Q-o
!o--

gH

Zroc
!i o-or
o.r -:z

Jpb

==ql

J
P

l.-E

q9
dJ6

L(U

iE_dn
?=(ooo

bo

aE

(oShO

coE-P

(!0_';
ro*c

L(!-

(o

(o=
cE
ru=
oO

0J
-o
.-P
EOJ

^6
iY6z

P.-6
(!L-

.Y-o(!

LP

rcg

(oo_.-oE
tro)-

qJ

-)Z

Ec

(t

=<
PZ.
CO-

(o

E
P

c
c=
(u

-:z
(o

(orc
e(E

>:
o-

o-

a\

rl

(J
o_