Anda di halaman 1dari 16

TUGAS TERSTRUKTUR

DOSEN PENGAMPU

Agama 4 (Akhlak Tasawuf)

Syarifuddin,M.Ag

MAKALAH KELOMPOK 5
7 MAQAM KENAIKAN ROHANI

DISUSUN OLEH :

1. DINA FADHILA
2. ELSY RAMADHANI

(11251201969)
(11251202070)

3. DIAN PURWADI

(11251102158)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA


FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
makalah yang berjudul 7 Maqam Kenaikan Rohani. Makalah ini diajukan guna
memenuhi tugas matakuliah Akhlak Tasawuf.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih
pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.
Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Dalam penyusunan
makalah ini penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri
maupun kepada pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 29 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................... 1

Daftar Isi.............................................................................................................. 2
I.

Pendahuluan
I. 1. Latar Belakang.................................................................................... 3
I.2. Rumusan Masalah................................................................................ 3
I.3. Tujuan Penulisan.................................................................................. 3

II. Pembahasan
II.1. Pengertian Maqom atau Maqamat................................................................ 4
II.2. Maqom Kenaikan Rohani............................................................................. 6
II.2.1. Maqom Taubat............................................................................... 7
II.2.2. Maqom Wara................................................................................ 8
II.2.3. Maqom Zuhud............................................................................... 9
II.2.4. Maqom Fakir................................................................................. 10
II.2.5. Maqom Sabar................................................................................. 11
II.2.6. Maqom Tawakal............................................................................ 12
II.2.7. Maqom Ridho............................................................................... 12
III. Penutup
III. 1. Kesimpulan..................................................................................... 14
Daftar Pustaka.................................................................................................... 15

BAB I
PENDAHULUAN
I. 1. Latar Belakang

Secara umum tasawuf merupakan perjalanan pada garis zuhud, menjauhkan diri
dari perhiasan hidup dengan segala bentuknya. Tasawuf itu adalah bermacam-macam ibadat,
wirid dan lapar, berjaga-jaga pada shalat atau membaca wirid sehingga lemahlah pada diri
manusia itu unsur jasadnya dan semakin kuatlah unsur jiwa dan rohaninya. Tasawuf itu
adalah menundukan jasad jiwa dengan jalan yang disebut sebagai usaha mencapai hakikat
kesempurnaan jiwa dan mengenal zat ketuhanan dan kesempurnaannya dan inilah yang
mereka gambarkan dengan mengenal hakikat.
Dalam mencapai hakikat kesempurnaan jiwa dan mengenal zat ketuhanan dan
kesempurnaannya agar lebih dekat kepada Allah, seorang sufi harus menempuh jalan panjang
yang berisi tentang kedudukan (station), yang disebut maqamat (bentuk jamak dari maqam) .
Di samping istilah maqamat ini, dalam literatur tasawuf terdapat pula istilah ahwal (bentuk
jamak dari hal).
Dalam makalah ini, kami akan mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan
tentang maqamat dan ahwal dalam tradisi tasawuf beserta maqam-maqam nya yang
berjumlah tujuh macam yang biasa disebut tujuh maqam kenaikan dalam rohani.
I. 2. Rumusan Penulisan
1.

Pengertian Maqom atau Maqamat dalam ilmu tasawuf.

2.

Macam macam Maqom atau Maqamat dalam kenaikan rohani.

I.3. Tujuan Penulisan


Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperdalam pengetahuan kami
dalam materi Akhlak Tasawuf khususnya tentang materi 7 Maqam Kenaikan Rohani.

BAB II
PEMBAHASAN
II. 1. Pengertian Maqom atau Maqamat

Maqamat dan Ahwal adalah dua kata kunci yang menjadi icon untuk dapat
mengakses lebih khusus ke dalam inti dari sufisme, yang pertama berupa tahapan-tahapan
yang mesti dilalui oleh calon sufi untuk mencapai tujuan tertinggi, berada sedekat-dekatnya
dengan Tuhan, dan yang kedua merupakan pengalaman mental sufi ketika menjelajah
maqamat. Dua kata maqamat dan ahwal dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang
selalu berpasangan. Namun urutannya tidak selalu sama antara sufi satu dengan yang lainnya.
Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam, yang secara terminologi berarti
tingkatan, posisi, stasiun, lokasi. Secara terminologi Maqamat bermakna kedudukan spiritual
atau Maqamat adalah stasiun-stasiun yang harus dilewati oleh para pejalan spiritual (salik)
sebelum bisa mencapai ujung perjalanan.
Istilah Maqamat sebenarnya dipahami berbeda oeh para sufi. Secara terminologis
kata maqam dapat ditelusuri pengertiannya dari pendapat para sufi, yang masing-masing
pendapatnya berbeda satu sama lain secara bahasa. Namun, secara substansi memiliki
pemahaman yang hampir sama.
Menurut al-Qusyairi (w. 465 H) maqam adalah tahapan adab (etika) seorang
hamba dalam rangka wushul (sampai) kepadaNya dengan berbagai upaya, diwujudkan
dengan suatu tujuan pencarian dan ukuran tugas. Adapun pengertian maqam dalam
pandangan al-Sarraj (w. 378 H) yaitu kedudukan atau tingkatan seorang hamba dihadapan
Allah yang diperoleh melalui serangkaian pengabdian (ibadah), kesungguhan melawan hawa
nafsu dan penyakit-penyakit hati (mujahadah), latihan-latihan spiritual (riyadhah) dan
mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah.
Semakna dengan al-Qusyairi, al-Hujwiri (w. 465 H) menyatakan bahwa maqam
adalah keberadaan seseorang di jalan Allah yang dipenuhi olehnya kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dengan maqam itu serta menjaganya hingga ia mencapai kesempurnaannya. Jika
diperhatikan beberapa pendapat sufi diatas maka secara terminologis kesemuanya sepakat
memahami Maqamat bermakna kedudukan seorang pejalan spiritual di hadapan Allah yang
diperoleh melalui kerja keras beribadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan
latihan-latihan spiritual sehingga pada akhirnya ia dapat mencapai kesempurnaan.
Bentuk maqamat adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan diperoleh
seorang sufi melalui usaha-usaha tertentu; jalan panjang berisi tingkatan-tingkatan yang harus
ditempuh oleh seorang sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Tasawuf memang
bertujuan agar manusia (sufi) memperoleh hubungan langsung dengan Allah sehingga ia
menyadari benar bahwa dirinya berada sedekat-dekatnya dengan Allah. Namun, seorang sufi

tidak dapat begitu saja dekat dengan Allah. Ia harus menempuh jalan panjang yang berisi
tingkatan-tingkatan (stages atau stations). Jumlah maqam yang harus dilalui oleh seorang sufi
ternyata bersifat relatif. Artinya, antara satu sufi dengan yang lain mempunyai jumlah maqam
yang berbeda. Ini merupakan sesuatu yang wajar mengingat maqamat itu terkait erat dengan
pengalaman sufi itu sendiri.
Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 750 H) berpendapat bahwa Maqamat terbagi kepada
tiga tahapan, yaitu:
1.

kesadaran (yaqzah)

2.

tafkir (berpikir)

3.

musyahadah

Sedangkan menurut al-Sarraj Maqamat terdiri dari tujuh tingkatan yaitu:


1.

Taubat

2.

wara

3.

zuhd

4.

faqr

5.

shabr

6.

tawakkal

7.

ridha

Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumudin membuat sistematika maqamat adalah :


1.

Taubat

2.

Sabar

3.

Faqir

4.

Zuhud

5.

Tawakal

6.

Mahabah

7.

Marifat

8.

Ridha

At Thusi menjelaskan maqamat sebagai berikut :


1.

Al Taubat

2.

Wara

3.

Zuhud

4.

Faqir

5.

Sabar

6.

Ridha

7.

Tawakal

8.

Marifat,

Al Kalabadhi (w. 990/5) didalam kitabnya Al taaruf Li Madzhab Ahl Tasawuf menjelaskan
ada sekitar 10 maqamat, yaitu :
1.

Taubat

2.

Zuhud

3.

Sabar

4.

Faqir

5.

Dipercaya

6.

Tawadhu (rendah hati)

7.

Tawakal

8.

Ridho

9.

Mahabbah (cinta)

10. Marifat
Jika kembali kepada sejarah, sebenarnya konsep tentang Maqamat dan ahwal
telah ada pada masamasa awal Islam. Tokoh pertama yang berbicara tentang konsep ini
adalah Ali Ibn Abi Thalib. Ketika ia ditanya tentang iman ia menjawab bahwa iman dibangun
atas empat hal: kesabaran, keyakinan, keadilan dan perjuangan. Akan tetapi, macam-macam
maqamat yang akan dijadikan acuan dalam bahasan ini lebih mengarah pada konsep alSarraj.
II. 2. Maqom Kenaikan Rohani
Harun

Nasution dalam bukunya Falsafat dan Mistisisme dalam Islam

mengatakan: Buku-buku tasawuf tidak selamanya memberikan angka dan susunan yang
sama tentang station-station (maqam-maqam) ini. Di sini akan diikuti pembagian dan
susunan Abu Nasr al-Sarraj al-Thusi dalam bukunya Kitab al-luma fiit Thasawwuf.
Dalam buku ini diketengahkan adanya tujuh maqam secara urut yang masingmasingnya umum terdapat dalam kitab-kitab lainnya.
Sebagaimana telah disebutkan diatas tingkatan - tingkatan(Maqamat) yang harus
dilalui oleh seorang salik menurut masing-masing ahli sufi terdiri dari beberapa tahapan.
Masing-masing ketujuh maqam ini mengarah ke peningkatan secara tertib dari satu maqam

ke maqam berikutnya. Dan pada puncaknya akan tercapailah pembebasan hati dari segala
ikatan dunia. Adapun maqamat yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:
II. 2. 1. Maqom Taubat
Menurut orang sufi, yang menyebabkan manusia jauh dari Allah adalah karena
dosa, sebab dosas adalah sesuatu yang kotor, sedangkan Allah Maha Suci dan menyukai yang
suci. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mendekatkan diri kepadaNya, maka ia harus
terlebih dahulu membersihkan dirinya dari segala macam dosa dengan jalan bertaubah.
Dalam beberapa literatur ahli sufi ditemukan bahwa maqam pertama yang harus
ditempuh oleh salik adalah taubat dan mayoritas ahli sufi sepakat dengan hal ini. Beberapa
diantara mereka memandang bahwa taubat merupakan awal semua maqamat yang
kedudukannya laksana pondasi sebuah bangunan. Tanpa pondasi bangunan tidak dapat berdiri
dan tanpa taubat seseorang tidak akan dapat menyucikan jiwanya dan tidak akan dapat dekat
dengan Allah.
Dalam ajaran tasawuf konsep taubat dikembangkan dan memiliki berbagai
macam pengertian. Secara literal taubat berarti kembali. Dalam perspektif tasawuf , taubat
berarti kembali dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, berjanji untuk tidak
mengulanginya lagi dan kembali kepada Allah. Menurut para sufi dosa merupakan pemisah
antara seorang hamba dan Allah karena dosa adalah sesuatu yang kotor, sedangkan Allah
Maha Suci dan menyukai orang suci. Karena itu, jika seseorang ingin berada sedekat
mungkin dengan Allah ia harus membersihkan diri dari segala macam dosa dengan jalan
tobat. Tobat ini merupakan tobat yang sebenarnya, yang tidak melakukan dosa lagi. Bahkan
labih jauh lagi kaum sufi memahami tobat dengan lupa pada segala hal kecuali Allah.
Tobat tidak dapat dilakukan hanya sekali, tetapi harus berkali-kali Dalam hal ini
Dzu al Nunal-Mishry membagi taubat pada dua bagian yaitu taubatnya orang awam dan
orang khawas.
Lebih lanjut al-Daqqaq membagi taubat dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu
taubat kemudian inabah (kembali) dan tahap terakhir yaitu awbah. Menurut al-Sarraj tobat
terbagi pada beberapa bagian. Pertama, taubatnya orang-orang yang berkehendak (Muridin),
mutaarridhin, thalibin dan qashidin. Kedua, taubatnya ahli haqiqat (kaum khawwas). Pada
bagian ini para ahli haqiqat tidak ingat lagi akan dosa-dosa mereka karena keagungan Allah
telah memenuhi hati mereka dan mereka senantiasa berzikir kepadaNya. Ketiga, taubat ahli
marifat (khusus al-khusus). Adapun taubatnya ahli marifat yaitu berpaling dari segala
sesuatu selain Allah.

II. 2. 2. Maqom Wara


Kata wara secara etimologi berarti menghindari atau menjauhkan diri. Dalam
perspektif tasawuf wara bermakna menahan diri hal-hal yang sia-sia, yang haram dan hal-hal
yang meragukan (syubhat). Hal ini sejalan dengan hadits nabi:
Diantara (tanda) kebaikan ke-Islaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang
tidak penting baginya.
Adapun makna wara secara rinci adalah meninggalkan segala hal yang tidak
bermanfaat berupa ucapan, penglihatan, pendengaran, perbuatan, ide atau aktivitas lain yang
dilakukan seorang muslim. Seorang salik hendaknya tidak hidup secara sembarangan, ia
harus menjaga tingkah lakunya, berhati-hati jika berbicara dan memilih makanan dan
minuman yang dikonsumsinya.
Dalam risalah al-qusyairiyah banyak membahas tentang makam wara beserta
pandangan atau rumusan para sufi tentang hal ini. Wara adalah meninggalkan hal yang
syubhat: tarku syubhat yakni menjauhi atau meninggalkan segala hal yang belum jelas haram
dan halalnya. Abu bakar as-shiddiq mengatakan Kami tinggalkan tujuh puluh pintu menuju
yang halal lantaran takut jatuh pada satu pintu menuju haram.
Wara memang salah-satu sendi etika islam yang sangat penting, oleh karena itu
nabi bersabda yang artinya
Ibadah itu sepuluh suku, Sembilan dari padanya dalam mencari halal.
Jadi Sembilan persepuluh dari ibadah adalah mencari halal. Pada hadist lain nabi
bersabda yang artinya :
Hendaknya kamu menjalankan laku wara, agar kamu jadi ahli ibadah.
Laku hidup wara memang penting bagi perkembangan mentalitas ke-islaman,
apalagi bagi tasawuf. Dalam tasawuf wara merupakan langkah kedua sesudah taubat, dan
disamping merupakan pembinaan mentalitas (akhlak) juga merukan tangga awal untuk
membersihkan hati dari ikatan keduniaan.
Wara itu ada dua tingkat, wara segi lahir yaitu hendaklah kamu tidak bergerak
terkecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan wara batin, yakni agar tidak masuk dalam hatimu
terkecuali Alloh taala.
Wara adalah meninggalkan setiap yang berbau syubhat dan meninggalkan apa
yang tidak perlu, yaitu meninggalkan apa yang tidak perlu, yaitu meninggalkan berbagai
macam kesenangan.

10

II. 2. 3. Maqom Zuhud


Sesudah maqam wara dikuasai mereka baru berusaha menggapai maqam di
atasnya, yaitu maqam zuhud. Berbeda dengan maqam wara yang pada maka dasarnya
merupakan laku menjauhi yang syubhat dan setiap yang haram, zuhud pada dasarnya adalah
tidak tamak atau tidak ingin dan mengutamakan kesenangan duniawi. Adapun zuhud menurut
bahasa Arab materinya tidak berkeinginan. Dikatakan, zuhud pada sesuatu apabila tidak
tamak padanya. Adapun sasarannya adalah dunia. Dikatakan pada seseorang bila dia menarik
diri untuk tekun beribadah ddan menghindarkan diri dari keinginan menikmati kelezatan
hidupadalah zuhud pada dunia.
Dalam tasawuf, zuhud dijadikan maqam dalam upaya melatih diri dan
menyucikan hati untuk melepaskan ikatan hati dengan dunia. Maka di dalam tasawuf zuhud
diberi pengertian dan diamalkan secara bertingkat.
Kata zuhud banyak dijelaskan maknanya dalam berbagai literatur ilmu tasawuf.
Karena zuhud merupakan salah satu persyaratan yang dimiliki oleh seorang sufi untuk
mencapai langkah tertinggi dalam spiritualnya. Diantara makna kata zuhud adalah
sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali mengurangi keinginan kepada dunia
dan menjauh darinya dengan penuh kesadaran, adapula yang mendefenisikannya dengan
makna berpalingnya hati dari kesenangan dunia dan tidak menginginkannya, kedudukan
mulia yang merupakan dasar bagi keadaan yang diridhai, serta martabat tinggi yang
merupakan langkah pertama bagi salik yang berkonsentrasi, ridha, dan tawakal kepada Allah
SWT.
Menurut Haidar Bagir konsep zuhud diidentikkan dengan asketisme yang dapat
melahirkan konsep lain yaitu faqr. Menurut Abu Bakr Muhammad al- Warraq (w.290/903 M)
kata zuhud mengandung tiga hal yang mesti ditinggalkan yaitu huruf z berarti zinah
(perhiasan atau kehormatan), huruf h berarti hawa (keinginan), dan d menunjuk kepada
dunia (materi).
Dalam perspektif tasawuf, zuhud diartikan dengan kebencian hati terhadap hal
ihwal keduniaan padahal terdapat kesempatan untuk meraihnya hanya karena semata-mata
taat dan mengharapkan ridha Allah SWT.
Menurut Syaikh Syihabuddin ada tiga jenis kezuhudan yaitu :
Pertama, Kezuhudan orang orang awam dalam peringkat pertama.
Kedua, kezuhudan orang-orang khusus (kezuhudan dalam kezuhudan). Hal ini berarti
berubahnya kegembiraan yang merupakan hasil daripada zuhud hanyalah kegembiraan
akhirat, sehingga nafsunya benar-benar hanya dipenuhi dengan akhirat.

11

Ketiga, Kezuhudan orang-orang khusus dikalangan kaum khusus. Dalam peringkat


ketiga ini adalah kezuhudan bersama Allah. Hal ini hanyalah dikhususkan bagi para Nabi dan
manusia suci. Mereka telah merasa fana sehingga kehendaknya adalah kehendak Allah.
Sedangkan menurut al-Sarraj ada tiga kelompok zuhud :
1. Kelompok pemula (mubtadiin), mereka adalah orang-orang yang kosong tangannya
dari harta milik, dan juga kosong kalbunya.
2. Kelompok para ahli hakikat tentang zuhud (mutahaqqiqun fi al-zuhd). Kelompok ini
dinyatakan sebagai orang-orang yang meninggalkan kesenangan-kesenangan jiwa dari apaapa yang ada di dunia ini, baik itu berupa pujian dan penghormatan dari manusia.
3. Kelompok yang mengetahui dan meyakini bahwa apapun yang ada di dunia ini
adalah halal bagi mereka, namun yakin bahwa harta milik tidak membuat mereka jauh dari
Allah dan tidak mengurangi sedikitpun kedudukan mereka, semuanya semata-mata karena
Allah.
II. 2. 4. Maqom Fakir
Jika pada dasarnya wara berusaha meninggalkan syubhat agar hidup hanya
mencari yang jelas, kemudian dengan zuhud telah mulai menjauhi keinginan terhadap yang
halal-halal dan hanya yang amat penting bagi kelangsungan hidupnya, di dalam maqam fakir
telah sampai puncaknya, yaitu mengosongkan seluruh hati dari ikatan dan keinginan terhadap
apa saja selain Tuhan. Maka maqam fakir merupakan perwujudan upaya tathhir al-qalbi
bii-kulliyatian ma siwa llah, yaitu penyucian hati secara keseluruhan terhadap apa yang
selain tuhan. Yang dituju dengan konsep fakir sebenarnya hanyalah memutuskan
persangkutan hati dengan dunia, sehingga hatinya hanya terisi pada kegandrungan pada
keindahan penghayatan makrifat pada Zat Tuhan saja di sepanjang keadaan.
Faqir bermakna senantiasa merasa butuh kepada Allah. Sikap faqir sangat erat
hubungannya dengan sikap zuhud. Jika zuhud bermakna meninggalkan atau menjauhi
keinginan terhadap hal-hal yang bersifat materi (keduniaan) yang sangat diinginkan maka
faqr berarti mengosongkan hati dari ikatan dan keinginan terhadap apa saja selain Allah,
kebutuhannya yang hakiki hanya kepada Allah semata.
Orang yang faqir bukan berarti tidak memiliki apaapa, namun orang faqir adalah
orang yang kaya akan dengan Allah semata, orang yang hanya memperkaya rohaninya
dengan Allah. Orang yang bersikap faqr berarti telah membebaskan rohaninya dari
ketergantungan kepada makhluk untuk memenuhi hajat hidupnya. Ali Uthman al-Hujwiri
dalam Kasyf al-Mahjub, mengutip seorang sufi yang mengatakan Faqir bukan orang yang

12

tak punya rezeki/penghasilan, melainkan yang pembawaan dirinya hampa dari nafsu
rendah. Dia juga mengutip perkataan Syekh Ruwaym bahwa Ciri faqir ialah hatinya
terlindung darikepentingan diri, dan jiwanya terjaga dari kecemaran serta tetap
melaksanakan kewajiban agama.
II. 2. 5. Maqom Sabar
Dalam tasawuf sabar dijadikan satu maqam sesudah maqam fakir. Karena
persyaratan untuk bisa konsentrasi dlam zikir orang harus mencapai maqam fakir, tentu
hidupnya akan dilanda berbagai macam penderitaan dan kepincangan. Oleh karena itu harus
segera melangkah ke maqam sabar.
Sebagai satu maqam sabar dalam tasawuf direnungkan dan dikembangkan
menjadi konsep yang diungkapkan dalam berbagai pengertian. Ibnu atha misalnya
mengatakan (sabar adalah menerima segala bencana dengan laku sopan atau rela).
Jadi dengan maqam sabar para sufi memang telah menyengaja dan menyiapkan
diri bergelimang dengan seribu satu kesulitan dan derita dalam hidupnya dengan sikap sabar,
tanpa ada keluhan sedikit pun . itulah laku maqam sabar dalam tassawuf.
Sabar secara etimologi berarti tabah hati. Dalam Mujam Maqayis al-Lughah
disebutkan bahwa katasabar memiliki tiga arti yaitu menahan, sesuatu yang paling tinggi dan
jenis bebatuan.
Sabar menurut terminologi adalah menahan jiwa dari segala apa tidak disukai
baik itu berupa kesenangan dan larangan untuk mendapatkan ridha Allah.
Dalam perspektif tasawuf sabar berarti menjaga menjaga adab pada musibah yang
menimpanya, selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya serta tabah menghadapi segala peristiwa. Sabar merupakan kunci sukses orang beriman.
Sabar itu separoh dari iman karena iman terdiri dari dua bagian. Setengahnya adalah sabar
dan setengahnya lagi syukur baik itu ketika bahagia maupun dalam keadaan susah.
Makna sabar menurut ahli sufi pada dasarnya sama yaitu sikap menahan diri
terhadap apa yang menimpanya. Menurut al-Sarraj sabar terbagi atas tiga macam yaitu:
1.

Orang yang berjuang untuk sabar

2.

Orang yang sabar

3.

Orang yang sangat sabar.

II. 2. 6. Maqom Tawakal

13

Tawakkal atau tawakkul (bahasa Arab) berasal dari kata kerja (fiil) w-k-l , yang
berarti mewakilkan atau menyerahkan. Jika dilihat dari segi istilah, tawakkal berarti berserah
diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau
menanti akibat dari suatu keadaan.
Tawakkal dalam tasawuf dijadikan washilah untuk memalingkan dan menyucikan
hati manusia agar tidak terikat dan tidak ingin dan memikirkan keduniaan serta apa saja
selain Allah. Pada dasarnya makna atau konsep tawakkal dalam dunia tasawuf berbeda
dengan konsep agama.
Tawakkal menurut para sufi bersifat fatalis, menggantungkan segala sesuatu pada
takdir dan kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir Jailany menyebut dalam kitabnya bahwa
semua yang menjadi ketentuan Tuhan sempurna adanya, sungguh tidak berakhlak seorang
salik jika ia meminta lebih dari yang telah ditentukan Tuhan.
Tawakkal adalah suatu sikap mental seorang (sufi) yang merupakan hasil dari
keyakinannya yang bulat kepada Allah, karena di dalam tauhid ia diajari agar meyakini
bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, pengetahuanNya Maha Luas, Dia yang
menguasai dan mengatur alam semesta ini. Menurut ajaran Islam, tawakkal itu adalah
tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Jadi arti tawakkal yang sebenarnya
menurut ajaran Islam ialah menyerahkan diri kepada Allah Swt setelah berusaha keras dalam
berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan dalam mengikuti sunnah Allah yang Dia
tetapkan.
II. 2. 7. Maqom Ridho
Setelah mencapai maqam tawakal, nasib hidup mereka bulat-bulat diserahkan
pada pemeliharaan dan rahmat Allah, meninggalkan dan membelakangi segala keinginan
terhadap apa saja selain tuhan, maka harus segera diikuti menata hatinya untuk mencapai
maqam ridha.
Maqam ridha adalah ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk
penderitaan, kesengsaraan dan kesusahan menjadi kegembiraan dan kenikmatan.
Pada dasarnya beberapa ulama mengemukakan konsep ridha secara berbeda.
Seperti halnya ulama Irak dan Khurasan yang berbeda mengenai konsep ini, apakah ia
termasuk bagian dari maqam atau hal. Maqam ridha adalah ajaran untuk menanggapi dan
mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan menjadi kegembiraan dan kenikmatan.
Dalam kitab al-Risalah al-Qusyairiyah disebutkan beberapa pendapat ulama mengenai makna
ridha, diantaranya pendapat Ruwaim yang mengatakan bahwa :

14

Ridha itu seandainya Allah menjadikan neraka jahanam di kanannya, tidak akan
diminta untuk dipindah ke kirinya
Ibnu Khafif mengatakan: kerelaan hati menerima ketentuan Tuhan, dan
persetujuan hatinya terhadap yang diridlai Allah untuknya.
Dalam perspektif tasawuf ridha berarti sebuah sikap menerima dengan lapang
dada dan senang terhadap apapun keputusan Allah kepada seorang hamba, meskipun hal
tersebut menyenangkan atau tidak. Sikap ridha merupakan buah dari kesungguhan seseorang
dalam menahan hawa nafsunya.
Ridha menurut al-Sarraj merupakan sesuatu yang agung dan istimewa,
maksudnya bahwa siapa yang mendapat kehormatan dengan ridha berarti ia telah disambut
dengan sambutan paling sempurna dan dihormati dengan penghormatan tertinggi. Dalam
kitabnya al-Luma al-sarraj lebih lanjut mengemukakan bahwa maqam ridha adalah maqam
terakhir dari seluruh rangkaian maqamat.
Imam al-Gazali mengatakan bahwa hakikat ridha adalah tatkala hati senantiasa
dalam keadaan sibuk mengingatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa
seluruh aktivitas kehidupan manusia hendaknya selalu berada dalam kerangka mencari
keridhaan Allah.

BAB III
PENUTUP
III. 1. Kesimpulan
Setelah membahas dan memahami uraian di atas, dapat dibuat beberapa point
dalam sebuah kesimpulan sebagai berikut:

15

Maqam adalah tingkatan yang harus ditempuh oleh para pejalan spiritual untuk
sampai pada titik akhir tujuan.
Maqamat adalah jamak dari maqam, yang berarti tempat atau kedudukan
(stations). maqam diterjemahkan sebagai kedudukan spiritual. Karena sebuah maqam
diperoleh melalui daya upaya (mujahadah) dan ketulusan dalam menempuh perjalanan
spiritual. Namun sesungguhnya perolehan tersebut tidak lepas dari karunia yang diberikan
oleh Allah SWT. Perkataan maqam dapat diartikan dengan station, tahapan atau tingkatan,
yakni tingkatan spiritual yang telah dicapai oleh seorang sufi.
Pada dasarnya konsep mengenai tingkatan atau macam-macam maqam menurut
ahli sufi berbeda antara satu dengan yang lainnya, diantara mereka ada yang menyebutkan
bahwa tingkatan tersebut terdiri dari taubat, wara, zuhd, faqr, shabr, tawakkal dan ridha.
Adapula yang membuat sistematika maqamat dengan taubat sabar faqir zuhud tawakal
mahabah marifat dan ridha dan sebagainya.
Maqam sifatnya lebih dinamis dan aktif karena merupakan usaha dari para salik
sendiri. Tujuh maqam kenaikan rohani, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Maqam taubat: permohonan ampun segala kesalahan.


Maqam wara: meninggalkan yang subhat/samar.
Maqam zuhud: meninggalkan segala kesenangan duniawi.
Maqam fakir: mengosongkan seluruh hati dari ikatan dan keinginan terhadap apa saja

selain Tuhan.
5. Maqam sabar: menerima segala ketentuan tuhandengan kerelaan hati.
6. Maqam tawakkal: pasrah dan rela menerima ketentuan Tuhan.
7. Maqam ridha: mengubah segala bentuk penderitaan menjadi kegembiraan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardani, Moh. Akhlak Tasawuf. Karya Mulia: Jakarta, 2000.


Mahyudin, Pengantar Study Tasawuf. Raja Grafindo Persada: Jakarta,1994.
Simuh. Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam. Raja Grafindo Persada: Jakarta,
1997.
http://alyz86.wordpress.com/2011/05/09/tujuh-maqom-kenaikan-rohani/pdf.

16

http://my.opera.com/boekingken/blog/2011/01/25/maqamat-dan-ahwal.
http://mufazi881.blogspot.com/2009/07/tahapan-dan-tingkatan-dalam-tasawuf.html.
http://maqom kenaikan rohani/maqqmat/2010/05/02/maqamat/tasawuf/pdf.
http://google/7 maqom kenaikan rohani/pdf/2007/11/03/maqamat-ahwal.

Anda mungkin juga menyukai