Anda di halaman 1dari 3

Aralin sa Filipino

c 2012 Pia Noche, www.samutsamot.wordpress.com


Mga Salitang Magkasalungat (Antonyms)


abante
akyat
araw
ayusin
babae
bago
baguhan
bakante
bukang-liwayway
basa
bata
buhay
bukas
buo
dagdagan, magdagdag
dating, dumating
dito
gutom
harap
hawakan
hinog
hulihin
ibigay
ikabit/idugtong
ilalim
itago
itapon/ihagis
itigil
itim
ito
kaibigan
kanan
kongkreto
lahat
langit
ligtas
loob

atras
baba
gabi
sirain
lalaki
luma
beterano/dalubhasa
okupado
takipsilim
tuyo
matanda
patay
sarado
kulang
bawasan, magbawas
alis, umalis
diyan, doon
busog
likod
bitawan
hilaw
pakawalan
tanggapin
ihiwalay/tanggalin
ibabaw
ipakita
saluhin
ituloy
puti
iyan, iyon
kaaway
kaliwa
basal
wala
lupa
mapanganib
labas

forward movement, backward movement


go up, go down/come down
day, night
break, fix/repair
female, male
new, old
beginner/apprentice, veteran/expert
vacant, occupied
dawn, dusk
wet,dry
young/child, old/adult
alive, dead
open, closed
complete, incomplete
add, subtract
arrival/arrived, departure/departed or left
here, there
hungry, full
front, back
hold, let go/release
ripe, unripe
capture, release/liberate/let loose
give, receive
connect, disconnect/separate/remove
under, above
hide, show/reveal
throw, catch
stop/discontinue, continue
black, white
this, that
friend, enemy
right, left
concrete, abstract (grammar)
all, none
heaven/sky, earth/ground
safe, dangerous
out/exterior, in/interior

maaga
maaraw
maayos
mabangis
mabigat
mabilis
mabuti
magalang
maganda
mag-ipon
magtagumpay
magtiwala
mahaba
mahal
mahirap
mahiyain
maingay
mainit
makapal
makinis
malakas
malaki
malalim
malambot
malapit
malapot
malawak
malinaw
malinis
maliwanag
manalo
mapagbigay
marami
masaya
masikip
masipag
mataba
matagal
matalim
matangkad
mayaman
nakaraan/nakalipas
natural
ngiti

huli
maulan
magulo
maamo
magaan
mabagal
masama
bastos/walang galang
pangit
gumastos
mabigo
mag-alinlangan
maikli
mura
madali
agresibo
tahimik
malamig
manipis
magaspang
mahina
maliit
mababaw
matigas
malayo
malabnaw
makitid
malabo
marumi/madumi
madilim
matalo
makasarili/maramot
iilan/kaunti
malungkot
maluwag
tamad
payat
maigsi
mapurol
pandak
mahirap
hinaharap
artipisyal
simangot

early, late
sunny, rainy
orderly, disorderly
wild, tame
heavy, light
fast, slow
good, bad
polite, rude/impolite
beautiful, ugly
save, spend
succeed, fail
trust, distrust/doubt
long, short
expensive, inexpensive/cheap
difficult/hard, easy
shy, aggressive
noisy, quiet
hot, cold
thick, thin
smooth, coarse/rough
strong, weak
big, small
deep, shallow
soft, hard
near, far
viscous, diluted
broad, narrow
clear, unclear/vague
clean, dirty
light/bright, dark
win, lose
generous, selfish/stingy
many, few
happy, sad
tight, loose
hardworking, lazy
fat, thin
long, brief/concise
sharp, dull
tall, short
rich, poor
past, future
natural, artificial
smile, frown

pagsilang
palagi
panalo
pareho/magkapareho
piksyon
posible
puno
sang-ayon
sariwa
simple
simula/umpisa
sobra
suwerte
taas, mataas
takot
tama
tandaan/alalahanin
tanong
tiyak/sigurado
tulak
tulog
tunay
una

pagkamatay
bihira
talo
iba/magkaiba
di-piksyon
imposible
walang laman
hindi sang-ayon/kontra
bulok/bilasa
komplikado/masalimuot
wakas/katapusan
kulang
malas
baba, mababa
matapang
mali
kalimutan
sagot
di-tiyak
hila
gising
peke/huwad
huli

birth, death
constantly/always, seldom/rarely
winner, loser
alike, different
fiction, nonfiction
possible, impossible
full, empty
agree, disagree
fresh, decayed/putrid
simple, complicated
beginning/start, end
surplus, deficit
lucky, unlucky
low, high
afraid/scared, courageous/brave
correct, incorrect
remember, forget
question, answer
sure, unsure
push, pull
asleep, awake
real/genuine, fake
first, last