Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015

PERKARA

LAPORAN

Mata Pelajaran

FIZIK

Bilangan Guru

2 orang
MOHD TARMIZI BIN MOHD NOR (5 IS, 5 IR dan 5 IH)

Nama Guru
Mengajar

NORMAL BT CHE YUSOFF (5 IQ)

Bilangan Murid

110 orang

PERBANDINGAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN MENGIKUT GRED,


PERATUS DAN GPMP SPM
TAHUN
2012
2013
2014

PPT
PRC
2015

A
+
1
9
1

1
0

A-

B
+

11

1
7

20

B
1
3
1
8
1
9

C
+

JUM
CALON

JUM
LULUS

%
LULUS

NGP

2
7
1
5
3
8

3
4

114

114

100.0

5.37

11

119

118

99.2

3.87

4
5

2
6

160

159

99.4

5.98

11

58

52.7

7.65

1
0

1
3

5
2
3
3

110

2
7
3
7

110

77

70.0

7.41

18
19
19

ULASAN GURU :
Keputusan percubaan SPM bagi subjek fizik pada tahun 2015
menunjukkan peningkatan berbanding keputusan peperiksaan
Pertenghan Tahun.Peratus lulus meningkat 52.7% kepada 70.0%.
Dari segi kecemerlangan, bilangan pelajar yang mendapat A berkurang
dengan purata pelajar mendapat gred E. Calon yang gagal seramai 33

orang tetapi mempunyai potensi untuk lulus.


Punca-punca pelajar gagal mendapat markah yang baik;
1. Pelajar tidak dapat menulis takrif konsep fizik yang betul.
2. Pelajar lemah dalam pengiraan iaitu tidak mengingati rumus, tidak
dapat membuat gentian rumus yang betul, tidak menukar unit dan
gagal meletakkan unit
3. Masih lagi lemah menguasai sebahagian konsep fizik menyebabkan
jawapan tersimpang dari kehendak soalan.
4. Gagal mengaitkan konsep fizik dengan situasi yang diberi
menyebabkan jawapan yang diberi tiada kaitan dengan kehendak
soalan.
5. Gagal mengenal pasti pembolehubah dalam rangka perangkaan
eksperimen dan tidak dapat merangka prosedur eksperimen yang
betul.

Kekuatan

o
Kelemahan
o
o
o

Ancaman

Guru berpengalaman.
Koleksi soalan-soalan SPM tahun lepas
Murid daripada kelas-kelas terpilih
Guru yang mengajar adalah mengikut opsyen
Kebanyakan murid mempunyai keputusan yang cemerlang
dalam PMR
Sokongan yang yang kuat dari pihak PIBG
Disiplin dan sikap pelajar yang sambil lewa terhadap
pelajaran.
Murid tidak memahami konsep fizik dengan baik
Murid yang lemah kurang bermotivasi dan sering
mengganggu PdP.
Murid kurang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Kurang penglibatan dan kehadiran murid yang lemah
dalam bengkel dan program yang dianjurkan.
Pengetahuan asas dalam subjek sains dan matematik
adalah lemah.
Masa yang terhad bagi membuat ulangkaji disebabkan

program sekolah yang terlalu padat.

Peluang

Bengkel teknik menjawab bagi mendedahkan kaedah


menjawab dan bentuk sebenar soalan SPM.
Program-program pemulihan dan pengayaan seperti kelas
tambahan dan latih tubi berfokus.
Penggunaan modul-modul bagi memudahkan P&P.
Kemudahan internet bagi mendapatkan bahan-bahan P&P
dan latihan.

Cadangan
Mengadakan latih tubi soalan berformat sebenar dalam
kumpulan-kumpulan kecil.
Program/Aktivit
Membimbing pelajar untuk mengingatkan fakta / konsep /
i
Hukum secara mudah dan kreatif seperti menggunakan
akronim dan cerita.
Mempamerkan jawapan untuk menolong pelajar dalam
teknik menjawab soalan esei.
Mengadakan kelas tambahan dan kelas stay back bagi
mengulangkaji topik yang lepas dan juga perbincangan
soalan-soalan latihan.
Mengadakan kursus teknik menjawab soalan SPM terkini.
Menghabiskan sukatan awal bagi membuat ulangkaji lebih
banyak

DISEDIAKAN OLEH:

( MOHD TARMIZI BIN MOHD NOR )


KETUA PANITIA FIZIK
SMK SULTAN IBRAHIM (1)