Anda di halaman 1dari 12

Sem 1

2015/16

PENILAIAN KURSUS
KRL3033
Kaedah Penyelidikan
Dalam Pendidikan Sekolah
Rendah

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN 0


MANUSIA

KANDUNGAN
1.0

Pengenalan

2.0

Hasil Pembelajaran Kursus

3.0

Penilaian Kursus:
3.1 Pemberatan penilaian kursus
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus

2
2

Bentuk Kerja Kursus:

4.0

Skala Pemarkahan Kerja Kursus


5.1 Skala pemarkahan proposal penyelidikan
i.

Cover tugasan kumpulan

1.0

PENGENALAN
Kursus ini mendedahkan pelajar tentang kemahiran asas dalam penyelidikan yang
berkaitan dengan dunia kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada penelitian teoriteori yang releven menjadi asas kepada penyelidikan dalam bidang kanak-kanak.
Kemahiran-kemahiran asas seperti mengenalpasti masalah kajian, pemilihan sampel,
kaedah kajian terpilih, analisis data dan menulis laporan. Akhirnya pelajar dapat
membina satu proposal penyelidikan yang kemas.

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


i. Menjelaskan perspektif dan teori penyelidikan dalam bidang pendidikan
sekolah rendah. (C3)
ii. Menghuraikan pemilihan masalah kajian, prosedur kajian dan persampelan.
(C2, A2)
iii. Membuat pemilihan metod kajian yang sesuai dalam bidang pendidikan
sekolah rendah. (C2, A3, P1, LL 1)
iv. Menjalankan dan membudayakan amalan penyelidikan dalam pendidikan.
(C4, CT7)
v. Menunjukan cara penganalisaan data. (C6, P3)
vi. Menghasilkan proposal yang sesuai untuk tujuan penyelidikan. (C6, P6,CS 5)
vii.
pelajar dapat membina satu proposal penyelidikan yang kemas.

3.0

PENILAIAN KURSUS
3.1.

Pemberatan
Kategori

Pemberatan

Kerja kursus
Peperiksaan akhir
JUMLAH

3.2

60%
40%
100%

Agihan Pemberatan Kerja Kursus


Jenis Kerja
Kursus
Penyediaan
proposal
penyelidikan

No.
Tugasan
T1
T2

BAB 1
BAB 2

T3

BAB 1,2,3

Forum 1
Forum 2
Forum &
perbincangan atas
talian

Forum 3
Forum 4
Forum 5

Peperiksaan

Jenis
Tugasan

cth: Permasalahan
kajian.
Cth: Instrumen
kajian
Cth :Teori dan
model dalam
penyelidikan
Cth :Reka bentuk
penyelidikan
Cth :Analisis data

Peperiksaan Akhir
JUMLAH

Agihan
Markah
(Peratus)
15%
10%

Jumlah
(%)
40%

15%
4%
4%
4%

20%

4%
4%
40%

40%
100%

4.0 BENTUK DAN PERINCIAN KERJA KURSUS


Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang
sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.
4.1 Tugasan - PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN
BIL.

PENILAIAN
TUGASAN 1

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN


Tarikh : Minggu ke 5
( 10.10.2015 )

MARKAH

15 %

Bab 1 Pengenalan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
T1

vii.
viii.
ix.
x.

Penghantaran: tapak tugasan


Pendahuluan
dalam MyGuru3
Latar belakang kajian
Pernyataan masalah
1. Tajuk penyelidikan
Kerangka Konseptual
2. Daftar kandungan
Objektif kajian (min 3 objektif)
Soalan kajian (antara 3 5
BAB 1
persoalan)
i. Pendahuluan
Kepentingan kajian
ii. Latarbelakang kajian
Batasan kajian
iii. Pernyataan masalah
Definisi operasional
iv. Kerangka Konseptual
Rumusan
v. Objektif kajian (maksimum 3
objektif)
vi. Soalan kajian (antara 3 5
persoalan)
vii. Kepentingan kajian
viii. Batasan kajian
ix. Definisi operasional
pembolehubah yang digunakan
x. Rumusan

3. Rujukan
T2
TUGASAN 2

Tarikh : Minggu ke 8
(1/ 11/ 2015)

Bab 2 Tinjauan literatur

Penghantaran: tapak tugasan


dalam MyGuru3

Pendahuluan
Teori dan model yang
berkaitan
Kajian-kajian lepas yang
berkaitan dengan peboleh
ubah yang dikaji
Rumusan

10 %

1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
BAB 2
Termasuk:
i.
Pendahuluan
ii.
Teori dan model yang
berkaitan
iii.
Huraian topik-topik kecil
yang berkaitan dengan
pembolehubah yang
dikaji.
iv.
Kajian-kajian lepas yang
berkaitan dengan

BIL.

PENILAIAN

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN

v.

MARKAH

pembolehubah yang
dikaji
Rumusan

3. Rujukan
T3
Tarikh : Minggu ke 10
TUGASAN 3
Bab 3 Metodologi

Pendahuluan
Rekabentuk kajian
Persampelan
kaji
Instrument kajian
Tatacara penumpulan dara
Tatacara penganalisissan
data (deskriptif)
Rumusan

15%
Penghantaran: tapak tugasan
dalam MyGuru3
# hantar semula bab1,2 dan 3
Hantar lengkap termasuk :
1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
BAB 1
i.
Pendahuluan
ii.
Latarbelakang kajian
iii.
Pernyataan masalah
iv.
Kerangka Konseptual
v.
Objektif kajian (maksimum 3
objektif)
vi.
Soalan kajian (antara 3 5
persoalan)
vii.
Kepentingan kajian
viii.
Batasan kajian
ix.
Definisi operasional
pembolehubah yang
digunakan
x.
Rumusan
BAB 2
i.
ii.
iii.

iv.

v.

Pendahuluan
Teori dan model yang
berkaitan
Huraian topik-topik kecil
yang berkaitan dengan
pembolehubah yang
dikaji.
Kajian-kajian lepas yang
berkaitan dengan
pembolehubah yang
dikaji
Rumusan

BAB 3
Pendahuluan
Rekabentuk kajian

BIL.

PENILAIAN

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN

MARKAH

Populasi dan Persampelan


Instrumen kajian
Kesahan instrumen
Kajian rintis (cadangan)
Tatacara pengumpulan data
Tatacara penganalisisan data
Rumusan

3. Rujukan
Lampiran
Sertakan Instrumen yang akan
digunakan dalam kajian nanti.
Jumlah

Proposal lengkap

40%

* PANDUAN UMUM PENULISAN PROPOSAL


.Tajuk kajian dan skop perlu berkaitan dengan ISU-ISU PENDIDIKAN di SEKOLAH
RENDAH pada masa kini.
1. Tugasan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang KEMAHIRAN ASAS
dalam PENYELIDIKAN ILMIAH yang berkaitan.
2. Rekabentuk kajian yang dicadangkan adalah seperti:
a. Tinjauan
b. Pemerhatian dalam bilik darjah.
c. Kuasai Eksperimental
d. Dan lain-lain rekebentuk kajian yang bersesuaian
3. Format penulisan
i.
ii.

Bilangan rujukan (minimum 15 ; tahun rujukan 2011 ke atas)


Bilangan patah perkataan minimum 5000 (Bab 1 : 2000 p.p; Bab 2: 2000

p.p; Bab 3: 1000 p.p) tidak termasuk rujukan dan lampiran .


iii.

Format penulisan:
o
o
o

jenis font (times new roman, size 12)


jarak 1.5 ( 1.5 line)
margin

Top : 3cm

Bottom : 2.5 cm

Left : 2.5 cm

Right : 2.5
o
Format penulisan : APA edisi ke 6
iv.
Penulisan dalam format Ms word
4. Penuliasan proposal penyelidikan perlu disediakan dalam Bahasa Malaysia.

4.2 Tugasan 2. - FORUM ATAS TALIAN


i. Soalan forum akan disediakan oleh pensyarah group E learning masingmasing.
ii. Soalan forum adalah berkaitan dengan perkara-perkara penting dalam
penulisan proposal..
iii. Pelajar dikehendaki memberi respon kepada soalan yang dikemukakan
pensyarah.
iv. Pelajar juga perlu memberi respon jawapan kepada 3 pelajar yang lain.

BIL.

F1

SOALAN FORUM

TARIKH
PENGHANTARAN

MARKAH

Soalan forum 1 : ( pelajar respon soalan +


respon 3 jawapan pelajar lain)

Minggu 3- 4

4%

Minggu 5-6

4%

Minggu 7-8

4%

Minggu 9- 10

4%

Contoh soalan:
Apakah ciri-ciri masalah kajian yang baik.
Bincangkan?

Soalan forum 2 : (pelajar respon soalan +


respon 3 jawapan pelajar lain)
F2

Contoh soalan
Jelaskan apakah etika yang perlu guru patuhi
jika ingin menjalankan minat membaca novel
dalam kalangan murid perempuan.
Soalan forum 3 : (pelajar respon soalan +
respon 3 jawapan pelajar lain)

F3

Contoh.
Adakah definisi istilah sama fungsinya dengan
definisi operasional. Jelaskan kepentinganya
dalam penulisan proposal kajian anda.
Soalan forum 4 : (pelajar respon soalan +
respon 3 jawapan pelajar lain)
Contoh soalan:

F4

Cikgu Arif ingin mengumpul data berkaitan


dengan minat murid tahap satu terhadap
membaca buku cerita. Beliau menggunakan
borang soal selidik yang menggunakan skala
Likert 5 mata. Adakah cara yang digunakan
oleh cikgu Arif sesuai dan berikan justifikasi
jawapan anda.

Soalan forum 5 : (pelajar respon soalan +


respon 3 jawapan pelajar lain)

Minggu 11- 12

4%

Contoh soalan:

F5

Cikgu Faiz ingin membuat penyelidikan untuk


menentukan tahap pengetahuan murid tahun 6
sekolah-sekolah di Kuala Selangor berkaitan
penjagaan alam sekitar. Cadangkan
1. Rekabentuk kajian yang sesuai
2. Bentuk instrumen yang boleh digunakan
untuk mengumpul data.
3. Populasi dan sampel
4. Jenis analisis boleh digunakan untuk
mendapatkan
tahap
pengetahuan
pelajar.

Jumlah

20%

4.3 Peperiksaan Akhir


BIL.
1

PENILAIAN
PEPERIKSAAN AKHIR

BENTUK SOALAN
40 SOALAN ANEKA PILIHAN
Masa : 1 Jam 15 minit

MARKAH
40%

5.0 RUBRIK PEMARKAHAN


Komponen

Lemah (1-5)

Sederhana (6-10)

Cemerlang (10-15)

Bab 1

Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan
BAB 1
I. Pendahuluan
II. Latarbelakang
kajian
III. Pernyataan
masalah
IV. Kerangka
Konseptual
V. Objektif kajian
(maksimum 3
objektif)
VI. Soalan kajian
(antara 3 5
persoalan)
VII. Kepentingan kajian
VIII. Batasan kajian
IX. Definisi operasional
Rumusan

Tajuk dan masalah Tajuk dan


kajian kurang
masalah kajian
sesuai, tidak jelas
sesuai dan jelas
dan tidak terkini
dengan bidang
dengan bidang
pendidikan
pendidikan sekolah
sekolah rendah
rendah
Objektif dan
Objektif dan soalan
soalan kajian
kajian mengukur
mengukur
dengan tidak tepat.
dengan tepat.
Tidak semua sub
Tidak lengkap
topik dalam bab
1 dijelaskan

Tajuk dan
masalah kajian
sangat sesuai,
jelas dan terkini
dengan bidang
pendidikan
sekolah rendah
Objektif dan
soalan kajian
boleh mengukur
dengan tepat.
Semua sub topik
dalam bab 1
dijelaskan.

Komponen

Lemah (1-3)

Sederhana (4-6)

Cemerlang (7-10)

1. Tajuk penyelidikan
2. Daftar kandungan

Teori berkaitan
dinyatakan tanpa
huraian

Teori berkaitan
ada dinyatakan

Teori berkaitan
dinyatakan
dengan jelas

BAB 2
Termasuk:
i. Pendahuluan
ii. Teori dan model
yang berkaitan
iii. Kajian-kajian lepas
yang berkaitan
dengan
pembolehubah yang
dikaji
iv. Rumusan

3. Rujukan

Tiada membuat
hubungkait Teori
berkaitan dengan
permasalahan
kajian yang
dijalankan
Pembolahubah
yang dikaji tidak
diperjelaskan
Kajian lampau
sedikit dan
rujukan tidak
terkini.
.

Ada membuat
hubungkait
Teori berkaitan
dengan
permasalahan
kajian yang
dijalankan

Ada membuat
hubungkait Teori
berkaitan dengan
permasalahan
kajian yang
dijalankan

Pembolahubah
yang dikaji tidak
diperjelaskan
secara
menyeluruh.

Pembolahubah
yang dikaji
diperjelaskan
secara dengan
jelas dan menarik

Kajian lampau
mencakupi

Kajian lampau
sangat
mencakupi dan
terkini.

Komponen
BAB 1
i.
Pendahuluan
ii.
Latarbelakang

Lemah (1-5)

Metodologi kajian

Sederhana (6-10)

Metodologi kajian

Cemerlang (10-15)

Metodologi kajian

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

kajian
Pernyataan
masalah
Kerangka
Konseptual
Objektif kajian
(maksimum 3
objektif)
Soalan kajian
(antara 3 5
persoalan)
Kepentingan
kajian
Batasan kajian
Definisi
operasional
Rumusan
BAB 2

xi.
xii.
xiii.

xiv.

Pendahuluan
Teori dan model
yang berkaitan
Kajian-kajian
lepas yang
berkaitan dengan
pembolehubah
yang dikaji
Rumusan

BAB 3
xv.
Pendahuluan
xvi.
Rekabentuk
kajian
xvii.
Populasi dan
Persampelan
xviii.
Instrument kajian
xix.
Kesahan
instrumen
xx.
Kajian rintis
xxi.
Tatacara
pengumpulan
data
xxii.
Tatacara
penganalisisan
data
xxiii.
Rumusan
xxiv.
Rujukan
xxv. IInstrumen yang akan
digunakan (lampiran)

tidak dihuraikan
dengan jelas.
Cara data dikutip
tidak dihuarikan
dengan jelas.
Pemilihan populasi
dan sampel
dinyatakan tanpa
memberi justifikasi
Penulisan tidak
mengikut format
yang ditetapkan
Perbincangan
dalam Bab 1 tidak
selari dengan bab
3
Penulisan tidak
dapat
menggambarkan
satu ururtan
penceritaan yang
jelas.
Rujukan tida ditulis
mengikut format
yang betul dan
kurang daripada15
rujukan.
Rujukan tidak
terkini.

kurang jelas.
Cara data dikutip
dinyatakan.
Cara data
dianalisis tidak
dijelaskan.
Pemilihan
populasi dan
sampel
dinyatakan tanpa
justifikasi.

dihuraikan dengan
jelas.
Cara data dikutip
dan analisis
dihuarikan dengan
jelas.
Pemilihan populasi
dan sampel
dinyatakan dengan
justifikasi pemilihan
Penulisan
mengikut format
yang ditetapkan

Penulisan
mengikut format
yang ditetapkan

Perbincangan
dalam Bab 1 selari
dengan bab 3

Perbincangan
dalam Bab 1
selari dengan
bab 3

Penulisan dapat
menggambarkan
satu ururtan
penceritaan yang
jelas.

Penulisan kurang
menggambarkan
satu ururtan
penceritaan
Rujukan ditulis
mengikut format
yang betul dan
melebihi 15
rujukan.

Rujukan ditulis
mengikut format
yang betul dan
melebihi 15
rujukan.
Menggunakan
rujukan terkini.

Rujukan tidak
terkini.

Skala Pemarkahan E-Forum


9

Gred

Kriteria E-Forum

Tahap perbincangan ilmiah , menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik &
kreatif, idea yang bernas,.

A-

Tahap perbincangan ilmiah , menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik &
kreatif, idea yang kurang bernas

B+

Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan menarik
& kreatif, idea kurang bernas

Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang
menarik & kreatif, idea yang kurang bernas

B-

Tahap perbincangan ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan kurang
menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

C+

Tahap perbincangan kurang ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan
kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

Tahap perbincangan tidak ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan
kurang menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas

C-

Tahap perbincangan tidak ilmiah , tidak menyertakan contoh yang sesuai, bahan
tidak menarik & kurang kreatif, idea yang kurang bernas.

D/E

Tiada perbincangan, melewati tarikh akhir.

RIS

PEMARKAHAN

10

SEMESTER 1 SESI 2010/2011


KOD & NAMA KURSUS

KRL 3033
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH
TAJUK

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA

NO. MATRIK

PROGRAM

PENSYARAH/PENYELIA: ____________________________________________

Tarikh :____________________________________

11

Anda mungkin juga menyukai