Anda di halaman 1dari 10

BAB 5 : SUMBER MANUSIA

5.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

HASIL PEMBELAJARAN
a) Mentakrifkan pengurusan sumber manusia dan
menjelaskan kepentingannya
b) Menjelaskan fungsi pengurus sumber manusia
c) Membincangkan cabaran pengurusan sumber manusia
d) Menjelaskan pengurusan sumber manusia strategik
yang merangkumi menarik , membangun dan mengekal
sumber manusia

DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengurusan sumber manusia merujuk


pada penerapan objektif , falsafah ,
polisi ,amalan , dan prosedur yang
dilakukan oleh organisasi dalam
menguruskan sumber manusia

FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Merancang sumber manusia
Mengambil sumber manusia
Menjalankan induksi
Memberikan latihan
Membangunkan pekerja

Menilai pekerja
Memberikan faedah dan
ganjaran
Menguatkuasakan tindakan
displin

KEPENTINGAN SUMBER MANUSIA


Merancang keperluan
sumber manusia
Perancangan
sumber manusia
memberikan
penekanan pada
aspek kualiti dan
kuantiti

Pengambilan tenaga
kerja yang
bersesuaian

Membangunkan
sistem pembayaran
gaji yang cekap

Proses pemilihan
yang bertetapan dan
sistematik akan
memastikan hanya
pekerja yang
bersesuaian akan
dipilih untuk mengisi
jawatan yang
ditawarkan

Sistem pembayaran
gaji yang sistematik
dan cekap boleh
mendorong pekerja
untuk memberikan
sumbangan terbaik
dalam usaha
membangunkan
organisasi

Menguruskan sistem
pemberian ganjaran
dan pampasan

Merancang sistem
kesihatan dan
keselamatan

Ganjaran yang
bersesuaian akan
mengeratkan
hubungan antara
pekerja dengan
majikan
Pekerja akan
mempunyai sifat
keempunyaan
terhadap organisasi
dan bekerja
bersungguh sungguh

Mengikut keperluan
pekerja bagi
membolehkan
mereka memberikan
sumbangan
maksimum
terhadap organisasi

Menyediakan program
latihan dan
pembangunan

Penilaian tahap
pencapaian pekerja

Dapat memenuhi
keperluan pekerja
selaras dengan
tuntutan semasa
dalam bindang
pekerjaan

Penilaian
dijalankan bagi
memastikan
setiap pekerja
dapat
meningkatkan
produktiviti
organisasi

PERANAN PENGURUS SUMBER MANUSIA


Pengantara
Menjalankan tugas sebagai
orang tengah antara
pekerja dan industri
Perancang
program
penstafan
Program penstafan akan
dirancang oleh pengurus
sumber manusia

Penilaian prestasi akan


diadakan oleh pegawai
sumber manusia sama
ada berikan ganjaran

Penilai
prestasi

Penyelaras
Memastikan pekerja
mendapat perlindungan
yang bersesuaian dengan
jenis kerja yang dilakukan

Fasilitator
Menjalankan tugas
untuk pekerja yang
bersesuaian

FUNGSI JABATAN SUMBER MANUSIA


Pekerjaan

Perhubungan
perindustrian

Skim kebajikan
produktiviti

Latihan dan
pembangunan

Perkhidmatan
pekerja dan
kebajikan

CABARAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA STRATEGIK