Anda di halaman 1dari 11

Pangertosan serat / layang / nawala

Layang utawa nawala yaiku:


1.
basa kang diaturake nganggo tulisan
2.
salah sijining piranti komunikasi kang
awujud tulisan.

Manut basa, isi, sipat lan asale, layang bisa kaperang dadi :

a. Serat dinas
b. Serat kitir (memo, telegram)
c. Serat iber (pribadi)
d. Serat kekancingan (surat keputusan)
e. Serat prajanjen (surat perjanjian)
f. Serat ulem
g. Serat lelayu
h. Serat dhawuh
i. Serat panyuwunan
j. Serat lamaran kerja

1. UNDANGAN TRAH
Katur
Bpk/Ibu/Sedherek
keluarga Ageng Eyang Kartorejo Topo soho Yasir
Wonten Palenggahan

Assalamu alaikum wr.wb


Saderengipun kula nyuwun pangapunten, ngaturi kawuningan bilih minangka kange
ngempalaken sarta angrumaketaken pasederekan keluarga Eyang Kartarejo Topo saha
Yasir, saking genging karsa saking sesepuh, kasuwun putra wayah, buyut kersaa
anglonggaraken wekdal rawuh wonten ing pepanggihan /silaturahmi Halal Bihalal
ingkang badhe dipun adani benjang wulan Syawal/Idul Fitri 1431 H (dinten kaping 3)
ingkang kaleres
Ari : Minggu Pon
Surya : kaping 12 September 2010
Wanci : Watawis tabuh 10.00 enjang
Panggenan : Dalem Eyang SUPARMI bandil, Plosoharjo
Panyuwun : Ingkang nampi serat iber-iber/undaangan meniko kasuwun ngaturi kabar
dateng sederek keluarga, saha ing pangangkah putra wayah, buyut,
canggah sedaya saged rawuh
Makaten kulo nenggo rawuh panjenengan matur nuwun
Wassalamualaikum wr.wb

Pangarsa sesepuh
TTD

MARNO

PRAKARSA

TTD
KAMSI

2. UNDANGAN MANTEN
Ngayogjakarta, Oktober 2008
Bismillahirrohmanirrokhim ..
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nambut Silaning Akrami
Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, SH. ( Putri Bpk. B. Wiharjo / Ibu Yunitri, Ketanggungan,
Ngayokjakarta )
kaliyan
Hery Wahyu Wibowo, SE., M. Bus. ( Putra Bpk. Edy Suharto / Ibu Temuwatie, Ngalangan,
Ngaglik, Sleman )
Dhaup Suci :
Dinten : Minggu Kliwon, Suryo Kaping : 19 Oktober 2008, Wanci Tabuh : 09.30 WIB, Mapan
ing Ketanggungan, Ngayokjakarta

Winantu Sagunging Pakurmatan,


Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa
Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat
Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri
Penganten Anak Kula,
Dinten : Minggu Kliwon, Suryo Kaping : 19 Oktober 2008, Wanci Tabuh : 12.00 14.00 WIB,
Mapan ing Gedung Madu Chandya, Ngayokjakarta
Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing
Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring
Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang
Bagya Mulya
Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami
Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Atur Taklim Kula,
Keluarga Bpk. Edy Suharto/Ibu Temuwatie
Keluarga Bpk. B. Wiharjo/Ibu Yunitri
Agnes & Hery
3.Serat Kitir
Dhik Musa, yen kepareng lan dadi dhanganing penggalih, mengko sore jam 16.00 WIB
daksuwun tindak neng nggonku. Kae lho ngrembug prekara sumbangan sekolah. wis
lho ya, mengko dak arep-arep temenan.
Malang, 13 Mei 2000
Masmu

Peprincene gawe layang :


1. SATATA BASA : Alamate

layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa


ing dhuwur.

2. ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane :


a. Rinengga sugenging pakurmatan.
b. Tansah winantu suka basuki.
c. Katentreman lan karahayon
d. Winantu ing bagya mulya.
e. Sembah sungkem.

f. salam taklim
3. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan
pangarep - arep supaya kang dikirimi uga
slamet.
4. SURASA BASA : Isine layang, kekarepane layang.
5. WASANA BASA : Pungkasaning layang, tuladhane :
a. Cukup semene dhisik liya wektu disambung
maneh.
6. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang.
Parakan, 21 Agustus 2008
7. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha :
a. Saking ingkang putra
b. Bapakmu ing omah
c.Adhimu saka paran, lsp
8. TAPAK ASTA : Tanda tangan kang gawe layang.
9. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang.

4.SERAT IBER

Bapak saha Ibu Joko Surasa (1)


Jln. Aip Mungkar Parakan

Temanggung.
Sembah sungkem, (2)

kanthi lumantaring serat punika, kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang
tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah
SWT, mugi - mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. amin. (3)
Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun
kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya
sekolah. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. Ingkang kaping kalih, kula ngaturi
priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran. Pramila kula nyuwun tambahing berkah
pangestu mugi - mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae, amin.
(4)
Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula, sanes wekdal dipun sambet malih. menawi
wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu, kula nyuwun lumunturing samudra
pangaksami. (5)
(6) Semarang, 26 Nopember 2008
(7) Saking ingkang putra
(8)
(9) Hadi Prawira

5.Tuladha Serat Ulem Supitan


Supitan:
1. BAGUS WARSANA
2. BAGUS WARDAYA

Gresipun:
Jumuah Wage, 8 Desember 2006
Pukul 09.00 enjang
ing Dokter Supit Padmasuri
Jampiroso Temanggung
Parakan, 1 Desember 2006
Nuwun wiyosipun,
Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran
supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing:
Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]
Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939]
Pukul : 09.00 enjang
Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan, temanggung
Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu, kula matur sanget nuwun.
Salam taklim,
Sela Darmaji Kekalih

6. Layang Lelayu
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun

Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr.
Sardjito nalika dinten Ahad kliwon, 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11.50
siyang, Bapak/embah sutresna:
KI MANGKUSASMITA
(Yuswa 80 taun)
Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci, bidhal saking griya sungkawa Jeruksari
Gang Megatruh 50, dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14.00
Ngayogyakarta, 24 Desember 2006
Ingkang duhkita
*Nyi Mangkusasmita (garwa)
*Brayat Mangkutana, SH. (putra)
*Brayat Mangkurati, SPd. (putra)
*Brayat Sumargana (raka)
*Brayat Parengkuan (rayi)

SERAT PRAJANJEN

?0?ai=k=tpkHsTai=znDpMenik:
Nama : Dwi Haryani

Padamelan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Indah Asri 06, Banguntapan
Minangka Pihak I

Damel prajanjen kaliyan :


Nama : Lathifah Melati
Padamelan :PNS
Minangka Pihak II
Pihak I kaliyan Pihak II ngawontenaken prajanjen, ingkang isinipun :
1. Griya ing Perumahan Indah Asri 06, Banguntapan dipuntumbas Pihak II kanthi regi Rp.
150.000.000,00 (satus seket yuta rupiah )
2. Nalika tanggal 23 Desember 2010, Pihak II nembe mbayar dhateng Pihak I kathahipun Rp.
100.000.000,00 (satus yuta rupiah ), dene kekiranganipun badhe dipuncicil dangunipun
sewulan, wiwit tanggal 23 Desember 2010 ngantos tanggal 23 Januari 2011.
3. Menawi wonten prekawis ingkang dumados sadangunipun wekdal prajanjen, badhe
karampungaken kanthi pse[d[rkKn\ .0. 0.0.

Kula
Pihak II

Pihak I

Lathifah Melati

Dwi Haryani

Seksi
1. Nora Septi Arini

2. Rahmat Zulfan Fauzi