Anda di halaman 1dari 1

Kepada Yth.

Pembantu Dekan I FK UNEJ


Di Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Pristhania Rizka
NIM

: 082011101027

Menyatakan permohonan untuk diperbolehkan memperbaiki nilai setelah yudisium yang


rencananya akan diadakan pada tanggal 7 januari 2014 apabila nilai indeks prestasi
(IPK) saya dibawah 3.00.
Demikian surat permohonan ini. Saya ucapkan terima kasih.

Jember, 3 Januari 2013


Dokter Muda

Pristhania Rizka