Anda di halaman 1dari 3

QS 21 : 107

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
QS 7 : 158

7:158. Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang
mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang
menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang umi yang
beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu
mendapat petunjuk.
QS 21 : 25

Dan kami (Allah) tidak mengutus seorang rasul piun sebelum engkau, melainkan Kami (Allah) wahyukan
kepadanya : Bahwasanya tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Aku (Allah), maka abdikan dirimu kepada-ku
(Allah).
QS 34 : 28

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita
gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
QS 3 : 83

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain, dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri,
segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah-lah
mereka dikembalikan." (QS.3:83)

QS 3 : 84

"Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang
diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa,
'Isa dan para nabi dari Rabb-mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, dan hanya
kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri'." (QS.3:84)
QS 5 : 48

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang
sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di
antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu,
maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu," (QS.5:48)

QS 2 : 286

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup
untuk kami memikulnya. Maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami,
maka bantulah kami terhadap kaum yang kafir. (Al-Baqarah 2: 286)

Anda mungkin juga menyukai