Anda di halaman 1dari 3

MISKONSEPSI DALAM PERPULUHAN

Miskonsepsi adalah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam
pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami
konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang mereka salah ertikan.
Terdapat beberapa isu dalam pengajaran bagi tajuk perpuluhan. Menurut Carpenter
et al.1981 Hart 1981 Hierbert dan Weame 1986 nombor perpuluhan adalah salah satu tajuk
yang didapati sukar oleh kebanyak murid. Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan
pelajar menghadapi kesukaran adalah kekurangan pengetahuan tentang konsep nombor
perpuluhan. Oleh itu, murid-murid lebih suka menghafal petua dan langkah-langkah yang
berkaitan dengan nombor pepuluhan. Contohnya pertukaran pecahan persepuluh dan
perseratus kepada perpuluhan.

= 0.5

= 0.9

= 0.08

= 0.12

Selain itu, terdapat juga murid-murid yang menghadapi masalah dalam pendaraban
nombor perpuluhan sebagaimana hasil kajian yang telah dibuat oleh Aida Suraya et. al
(1992). Kebanyakkan mereka tidak dapat menentukan tempat titik perpuluhan bagi jawapan
hasil darab yang mereka perolehi. Contohnya :

2.5
X 10
250
Muridakanmemberijawapanseperti di atastanpamenentukantitikperpuluhan yang betul.
Miskonsepsi

yang

berikutnyabagitajukperpuluhaniniialahkesilapanmenyatakannilaitempatbaginomborperpuluha
n.Sebagaicontoh,

muridberinombor27.096dannyatakannilaitempatbagi

digit

9dalamnombortersebut.Bagimurid

yang

mempunyaimasalahmenguasaikemahiranperpuluhantentunyamuridakanmenjawab
walaupunjawapan

yang

tepatialah

per

puluh
seratus.

Muridtidakdapatmembezakannilaitempatbaginomborbulatdannomborperpuluhan.Begitujuga
apabiladimintamenyatakannilai

digitbaginombortersebuttentunyamuridmenjawab

90

danbukannya 0.09atau

. Murid seharusnya perlu menguasai kemahiran ini kerana ia

adalah kemahiran asas dalam tajuk nombor perpuluhan.


Selainitujugamiskonsepsi
yang
berlakudalamperpuluhanialahmuridtidakmemahamiperanannilaitempatnomborperpuluhanse
masamenambah.Didapatimurid
melakukanoperasitambah
nomborperpuluhandengantidakmenyusunnyamengikutnilaitempat
yang
sebenarsertakedudukantitikperpuluhan yang tidakdisusundalamturus yang sama.

2 56 2
+
1 23
2685

Merujuksoalan di atas, kesalahan yang berlakuialah :


i. Digit 3 (iaitutempatpersepuluh) telahdisusun di bawah digit 2 (iaitutempatperseratus).
ii. Digit 2 (iaitutempatsa) telahdisusun di bawah digit 6 (iaitutempatpersepuluh).
iii. Digit 1 (iaitutempatpuluh) telahdisusun di bawah digit 5 (iaitutempatsa).
iv.Titikperpuluhantidakdisusundalamturus yang sama.

Pelbagaipendekatanbolehdilaksanakanbagimengatasimiskonsepsi
di
kalanganmuridsamaadafaktorkecuaianataukesukaranmuridmemahamikonsep.
Sesetengahmurid tidakberminatuntukbelajardanlantastidakmemberitumpuanketika proses
pengajarandan pembelajaran berlaku.
Namun,
secara keseluruhannya,
terdapatpersamaanantaramasalah-masalah yang dihadapi.
Masalahkelemahanpelajardalampenguasaankonsepdankemahiranmatematikpadaper
ingkatsekolahrendahiniadalahsesuatu
yang
tidakbolehdipandangremeholehpihakpihakterlibatdalamsektorpendidikanterutamasekali
guruguru.Kelemahandalampenguasaankonsepdankemahiranmatematik
di
peringkatsekolahrendahtentunyamemberikesan
pula
apabilamerekaberada
di
sekolahmenengahsekiranyatidakditanganidariawal.

ml.scribd.com/doc/77067088/mISKONSEPSI

RUJUKAN
Mohd Uzi Dollah, Noor Shah Saad .(2012). Modul KRM3013
AsasNombor. TanjungMalim:
UniversitiPerguruan Sultan Idris
Jamil A, Norlia G, Norhashimah S. (11- 12 Oktober 2008). Seminar
PendidikanSainsdan
Matematik :MiskonsepsiMatematik SatuRefleksi. Open Universiti Malaysia
http://library.utem.edu.my/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=813&It

http://www.slideshare.net/salinalina77/miskonsepsi-mte-3111
http://www.scribd.com/doc/106881041/Asas-Nombor
http://khsee2007.blogspot.com/2008/11/ps-4305-213-misconception-in-maths.html