Anda di halaman 1dari 12

TAJUK: KEKUATAN DAN KELEMAHAN MODEL TYLER DAN MODELTAB

A DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM


1.0PENDAHULUANMalaysia merupakan negara yang pesat membangun
menuju negara maju seiringdengan negaranegara maju yang lain. Bagi mencapai matlamat itu, negara harusmenyed
iakan sejumlah besar golongan cerdik pandai bagi membolehkan kita
bersaing
di peringkat global. Oleh itu, bagi memenuhi tuntutan itu, pendidikan dijad
ikan agendautama bagi negara ini malah di mana-mana negara juga.
Dunia pendidikan hari ini adalah penentu masa depan negara.
Justeru itu, bagi memastikan pendidikan negara mencapaimatlamat,
sistem kurikulum haruslah unggul. Ini kerana Kurikulum merupakan
instrumen penting dalam mencapai tujuan pendidikan, malah digunakan s
ebagai garis panduandalam pelaksanaan proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP) pada semua peringkat danlapangan sekolah.
Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam
menjanaanjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga
memainkan peranan pentinguntuk melahirkan insan deduktif
yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (MasturaBadzis, 2008).
Kurikulum tercipta adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.Lantar
an itu kurikulum juga menjadi cerminan kepada falsafah pandangan hidup
suatu bangsa, yang akan menjadi panduan hala tuju dan acuan kehidupan
sesuatu bangsa dimasa hadapan.Seiring
dengan kepentingan kurikulum tersebut, Kurikulum yang
dibina
haruslah dinamis dan terus berkembang untuk disesuaikan dengan pelbag
ai perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia dan haruslah diteta
pkan hasil yangsesuai dengan matlamat. Pengembangan kurikulum sebaik
nya dilaksanakan secarasistematik berdasarkan prinsip yang bersepadu
iaitu memberikan garis panduan bahawakeseluruhan komponen haruslah
tepat dan saling berkait antara satu sama lain,
tidak berasingan, malah secara menyeluruh. Penyusunan satu komponen
harus dinilaikeseragamannya dan perkaitannya dengan komponenkomponen lainnya sehinggakurikulum benar-benar bersepadu dan utuh.
1

Seterusnya bagi menjayakan sesuatu sistem kurikulum tidak dapat


tinggalkaniaitu kaedah pendekatan atau penggunaan model yang sesuai
dengan pengembangankurikulum. Dengan itu, kurikulum dapat diubah
dengan baik dan benar. Sekali gus,tujuan pendidikan itu dapat tercapai
dengan apa yang diinginkan oleh negara.Tokohtokoh terdahulu telah mencipta banyak model yang digunakan dalam pen
gembangan kurikulum. Menurut Robert S. Zain dalam bukunya:

Curriculum Principles and Foundation


(Dakir, 2004: 95-99) berbagai model dalam pengembangankurikulum
secara kasarnya dinyatakan seperti berikut: Model Administratif (
Line Staf
),Model dari Bawah (
Gross-Roots
), Model Demonstrasi, Model Tyler, Model Taba, ModelBeauchamp, Model
Wheeler, Model Nicholls dan Model Dynamic Skilbeck. Akan
tetapisebelum diadaptasikan model-model
tersebut dalam pengembangan kurikulum, terlebihdahulu model tersebut
harus dikaji dan ditelaah sehingga pelaksanaannya dapatterlaksana
dengan lancar dan ia benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan.
Pemilihansuatu model pengembangan kurikulum bukan saja dinilai pada
kelebihan yang ada padamodel tersebut, dan kemungkinan hasil yang
bakal dicapai, tetapi juga perlu disesuaikandengan sistem kurikulum dan
sistem pendidikan sesebuah negara. Nadler (1988)menjelaskan bahawa
model yang baik adalah model yang dapat menolong si penggunauntuk
mengerti dan memahami suatu proses secara terperinci dan
menyeluruh.Oleh itu, dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan
kepada kekuatan
dankelemahan dua model yang dianggap sinonim dan relevan dengan pen
didikan diMalaysia iaitu Model Tyler dan Model Hilda Taba.2.0DEFINISI2.1K
URIKULUMMenurutRalph Tyler (1935), kurikulum adalah seluruh
pengalaman belajar yangdirencanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk
mencapai tujuan pendidikannya.
MenurutHilda Taba (1962) pula, kurikulumialahpernyataan tentang tujuantujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus dan materinya dipilih d
andiorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan
belajar dan
mengajar.Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks M
alaysia ,kurikulum boleh didefinisikan sebagai,Semua perancangan
pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau
institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulu
m mengandungi duaaspek :1.Sukatan dan kandungan mata pelajaran
dengan aktiviti pengajarandan pembelajaran2.kurikulum merangkumi
sukan, persatuan dan unit beruniformMengikut Akta Pendidikan 1996;
Pendidikan (Peraturan Kurikulum Kebangsaan)1997 mendefinisikan
Kurikulum Kebangsaan sebagai :Program pendidikan yang merangkumi
aktiviti kurikulum dan kokurikulum
yangmencakupi semua ilmu pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, eleme
n budaya dankepercayaan untuk membantu mengembangkan murid
sepenuhnya dari aspek fizikal,rohani, mental dan emosi serta memupuk
dan memperkembangkan nilai murni yangdiingini serta untuk

menyebarkan ilmu pengetahuanTerdapat pelbagai definisi terhadap


kurikulum yang diberikan oleh pakar-pakar dan pengkaji. Sesetengah
pengkaji berpendapat kurikulum merupakan satu
pengalaman.Menurut Neagly dan Evans dalam Kamaruddin Hj. Husin dan r
akan-rakan (2004)kurikulum ialah semua pengalaman yang dirancang dan
dikemukakan oleh pihak sekolahyang bertujuan untuk membimbing murid
memperoleh hasil pembelajaran yang telahditetapkan mengikut
keupayaan masing-masingPemahaman dalam menginterpretasi makna
kurikulum begitu luas. Maka hal itumenjadi sebuah pertanyaan, apakah
kurikulum itu ada pengertian yang telah disusunsecara spesifik dan
disetujui oleh banyak golongan? Ataukah pengertian kurikulum ituharus
disesuaikan dengan objek yang dituju? Tapi pada dasarnya dari berbagai
definisitentang kurikulum di atas, maksud dan tujuannya sama yaitu tenta
ng pengertiankurikulum pendidikan
3

2.2MODELMenurut Kamus Dewan Edisi ketiga model adalah


bermaksud seseorang atausesuatu yang dapat dijadikan contoh. Menurut
Good (1972) dan Travers (1973), modeladalah abstrak dari dunia nyata
atau persembahan peristiwa kompleks atau sistem,
dalam bentuk cerita, matematik, grafik, serta lambang-lambang lainnya, (
Sanjaya, 2009). Olehitu, model bukanlah sesuatu yang realiti tetapi merup
akan acuan dari sesuatu yangsebenar di alam nyata dijadikan sebagai
panduan dalam sesuatu kegiatan.
3.0MODEL RALPH TYLER
Buku
Basic Principles of Curriculum and Instruction
merupakan buku klasik

yangditulis oleh Tyler (1949), menjelaskan bagaimana merancang suatu


kurikulum, sesuaidengan tujuan dan matlamat suatu sistem pendidikan.
Dengan demikian model
ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkahlangkah konkrit atausecara rinci. Tyler hanya memberikan dasar-dasar
pengembangannya saja.Gambar rajah 1: Model Tyler ( di petik
darihttp://willzen.blogspot.com/2012/01/model-model-pengembangankurikulum_15.html)
4

Menurut Tyler (1949), ada empat komponen yang dianggap asas bagimen
gembangkan kurikulum.1.Menentukan tujuan pendidikan.Dalam
penyusunan sesuatu sistem kurikulum, langkah yang paling penting dan
yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan. Fungsi tuj
uan pendidikanadalah memberikan arah kepada segenap kegiatan
pendidikan dan merupakan sesuatuyang ingin dicapai oleh segenap
kegiatan pendidikan. Menurut Ahmad D. Marimba,fungsi tujuan iaitu: 1)
Mengakhiri usaha. 2) Mengarahkan usaha. 3) Titik tolak untk mencapai
tujuan-tujuan lain. 4) Memberi nilai pada usaha-usaha tersebut. Oleh itu,
tujuan pendidikan ini harus menggambarkan hasil yang dicapai oleh pelaja
r setelah mengikutisesuatu program pendidikan. Menurut Tyler, persoalan
yang perlu ditanya ialah hendak dibawa ke mana pelajar-pelajar ?
kemampuan apa yang harus dimiliki oleh pelajar
setelahmengikuti program pendidikan? Lalu sebenarnya dari mana dan ba
gaimana kitamenentukan tujuan pendidikan ?Tyler menjelaskan bahawa
sumber perumusan tujuan dapat berasal dari
pelajar, pembelajaran kehidupan masa kini, disiplin ilmu, falsafah, dan psik
ologi belajar.Merumuskan tujuan kurikulum, sebenarnya sangat tergantung
dari teori
dan falsafah pendidikan serta model kurikulum apa yang digunakan. Terda
pat pelbagai tujuankurikulum, antaranya: Tujuan kurikulum bersifat "
discipline oriented
" merupakan penguasaan terhadap pelbagai konsep atau teori seperti yan
g ditetapkan dalam disiplinilmu. Tujuan kurikulum bersifat "
child centered
" adalah kurikulum yang lebih berpusatkepada pengembangan peribadi
pelajar. Maka Pelajar adalah sumber utama, sama
ada berhubungan dengan bakat, minat, mahupun keinginan untuk mengh
adapi kehidupannyata. Tujuan kurikulum bersifat "
society centered
" ini pula, lebih memfokuskan
kepadakurikulum sekolah sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan mas
yarakat. Tujuandirumuskan secara umum sehingga ke rumusan khusus
bagi mempermudah pencapaiantujuan tersebut. Oleh itu dapat
disimpulkan bahawa menurut Tyler ada tiga aspek yangharus
dipertimbangkan sebagai sumber
dalam penentuan tujuan pendidikan menurut
5

Tyler iaitu: 1) keinginan pelajar sebagai individu, 2) masyarakat dan 3)


berpusat pada bahan pelajaran

(subject-matter).
Ketiga-tiga aspek tersebut harus dipertimbangkan dandijadikan sebagai
rujukan dalam penentuan tujuan pendidikan umum. Selanjutnya
dalam penentuan tujuan khusus maka falsafah pendidikan dan psikologi b
elajar merupakanlandasan yang dijadikan dasar dalam penentuan tujuan
khusus. Ada lima faktor
yangdijadikan arah dalam penentuan tujuan pendidikan, di antaranya; pen
gembangankemampuan berfikir, membantu memperoleh informasi, penge
mbangan sikapmasyarakat, pengembangan minat peserta didik, dan
pengembangan sikap sosial.2.Menentukan Proses PembelajaranDalam
proses pembelajaran pandangan dan latar belakang pelajar harus
diambilkira. Pengetahuan sedia ada yang miliki perlu dijadikan
pertimbangan dalam
menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Dalam proses pembelajara
n akan melibatkan interaksiantara pelajar dengan persekitaran atau
sumber belajar yang bertujuan untuk membentuk sikap, pengetahuan dan
keterampilan sehingga membentuk tingkah laku yang baik.
Olehsebab itu, proses pembelajaran perlu diorganisasikan
secara berkesan agar dapatmemberikan gambaran terhadap pelaksanaan
kegiatan belajar. Pembelajaran yang berkesan terletak pada proses pembe
lajaran yang dijalankan. Tidak dapat tidak gurumemainkan peranan dalam
menjayakan proses pembelajaran itu. Guru perlumembimbing dan
memberi tunjuk ajar kepada pelajar selaras dengan pengetahuan
dan pengalaman sedia ada pelajar. Penentuan aktiviti pembelajaran dikem
bangkan berdasarkan pada tujuan yang lebih umum ke khusus berdasarka
n tujuan yang telahditetapkan. Menurut Tyler lagi ada beberapa prinsip
dalam menentukan
pengalaman belajar pelajar. Pertama, pengalaman pelajar harus sesuai de
ngan tujuan yang ingindicapai. Setiap tujuan akan menentukan pengalam
an pembelajaran. Kedua, setiap pengalaman belajar harus memuaskan pel
ajar. Ketiga, setiap rancangan pengalaman pembelajaran sebaiknya melib
atkan pelajar. Keempat, mungkin dalam satu pengalaman belajar dapat
mencapai tujuan yang berbeza.
3.Menentukan Organisasi Isi atau Bahan PelajaranSetelah proses
pembelajaran ditentukan, seterusnya menentukan isi kandungan
atau bahan bagi mencapai tujuan kurikulum serta berdasarkan pengalama
n-pengalaman yangtelah dimiliki oleh pelajar. Bahan yang dipelajari
pelajar disusun pada unit-unit
yangdapat menggambarkan suatu urutan pengalaman serta dapat memu
dahkan dalamimplementasi dan memberikan gambaran terhadap penilaia
n pembelajaran. Penyusunan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan
berbagai cara, salah satunya adalah dengan pengembangan bentuk vertik
al dan horizontal serta kesinambungan. Pengorganisasiansecara
vertikal : iaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam satu
kajian yang
samadalam aras yang berbeza. Contohnya, pengorganisasian pengalaman

belajar yangmenghubungkan antara bidang matematik di tingkatan empat


dan tingkatan lima.Pengorganisasian secara horizontal : iaitu
menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang matematik dan sains
dalam tingkat yang sama.4.Menentukan penilaian pembelajaranPenilaian
boleh didefinisikan sebagai satu kaedah untuk mengumpul,
merekod,menganalisis serta menggunakannya untuk membantu proses
pembelajaran (Harlen et
al.1992). Menentukan penilaian pembelajaran merupakan langkah yang te
rakhir dalammodel Tyler dan juga merupakan langkat terpenting. Ini
kerana langkah penilaian inimenentukan sama ada tujuan yang ditentukan
pada awal pembinaan kurikulum tercapaiataupun tidak. Penilaian harus
menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku
pelajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Penilaian
sebaiknyamenggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu
tertentu seperti penilaiansumatif dan penilaian
formatif. Penilaian sumatif digunakan untuk memperoleh
datatentang pencapaian akhir pelajar. Manakala Penilaian formatif adalah
untuk melihatkeberkesanan proses pembelajaran, apakah program yang di
susun telah dianggapsempurna atau sebaliknya.
7

3.1KEGUNAAN MODEL TYLER Pada asasnya Model Tyler digunakan oleh


para guru, pembangun
kurikulumdan penilai profesional. Selain daripada untuk membuat pengub
ahsuaiankurikulum dan klasifikasi objektif, Model Tyler juga berguna dalam
situasi bilik darjah dan terserahlah kepada kebijaksanaan guru
menggunakan kaedah ini secara positif.Keputusan untuk memperbaiki
mutu pendidikan mesti menjadi tujuan
utama pendidikan walau pun darjah kecacatan begitu besar. Berguna un
tuk dijadikan panduan dalam pembelajaran pelajar. Ia boleh menyokong di
agnosis (learningdifficulty) dan melaksanakan langkah pemulihan dalam
proses pembelajaran samaada secara individu atau berkelompok.
Membolehkan guru mengubahsuai
objektif pembelajaran supaya selari dengan situasi pembelajaran dan kep
erluan pelajar.Membuat kurikulum pada umumnya
realistik.3.2 KEKUATAN DAN KELEBIHAN MODEL TYLER Setiap model yang
tercipta mempunyai tujuan yang tersendiri. Model-modelitu semestinya
unik bermaksud mempunyai kelebihan tersendiri yang mana
akandijadikan panduan kepada pengguna untuk memilih model tersebut
bersesuaiandengan tujuan kegunaan. Kelebihan Model Tyler adalah model
ini tidak tertumpu pada pelajar (pencapaian). Sematamata malah juga menekankan kepada aspek-aspek lain selain pencapaian
pelajar termasuklah:a.Pengetahuan tentang maksud falsafah program (kn
owledge about programmed intention). b.Matlamat dan objektif tingkah

laku. Matlamat dan objektif program perluditakrifkan dengan


jelas.c.Tatacara untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program.

Selain itu, kelebihan model ini juga ialah penentuan objektif sebagai
rujukanyang kukuh terdapat arahan,
bimbingan dan panduan. Mengandungi
kriteriauntuk menilai kejayaan program. Malah kaedah yang praktikal iaitu
bolehmenggunakan kaedah ini secara berterusan. Kaedah
management by objective
(MOB) oleh model ini boleh memantau sesuatu program atau institusi
dengancara tidak formal. Malah model ini juga sistematik kerana adanya
kompenan danlangkah. Malah model ini juga mempunyai kekuatan dengan
objektif yang
hendak dicapai digariskan dengan jelas. Selain itu, model ini sangat sesuai
keranamemberi penekanan kepada penglibatan pelajar oleh itu akan
melahirkan
pelajar yang berautonomi dan berdikari. Secara ringkasnya model ini mem
punyaikekuatan tersendiri iaitu model ini mudah, senang difahami, senang
diikuti
dandiimplementasikan dan menghasilkan maklumat relevan yang diterima
pihak tertinggi program.3.3KELEMAHAN MODEL TYLER Tiada yang
sempurna, jika ada kelebihan pasti ada kelemahan. Lantaran
itu,model Tyler juga tidak terlepas mempunyai kelemahan. Terdapat beber
apakelemahan dalam model Tyler seperti dibuktikan oleh Pophams (1969,
1973);Sulivan (1965) dan MacDonald Ross (1973) dipetik dari Sani (1992);
Sharifuddin (1996) dan Habibah (1996). Antara kelemahan-kelemahan
tersebutadalah masalah teknikal yang mana untuk memperoleh satu set
objektif yang
operational
, penilai dikehendaki memilih dan memurnikan objektif-objektif yang
sesuai. Justeru itu, Tyler mencadangkan proses tapisan awal
dilakukan berpandukan pada falsafah dan psikologi sesuatu program.
Walau
bagaimanapun beliau tidak menyatakan rupa bentuk proses yang perlu dil
akukan. Adakahmemadai dengan memfokuskan ke atas aspek isi
kandungan dan pembelajaransahaja dan aspek-aspek ini dinyatakan
dalam bentuk tingkah laku?
Akibatnya,objektif penting terutamanya yang berkaitan dengan aspek kur
ang konkrit
9

program seperti sikap dan emosi telah diabaikan. Pendapat ini selari deng
an pendapat Stake, (1970) dan Dressel, (1960) iaitu kelemahan Model Tyle
r ialahtiada pendapat yang konsisten mengenai siapa yang patut memilih
objektif atauobjektif yang mana patut dipilih.Selain itu, Model ini
menekankan proses penilaian akhir iaitumelihat padahasil
(product) sahaja. Tyler mengaitkan hasil dengan objektif. Oleh itu,
beliau perlu memerlukan maklumat tentang sesuatu program selepas satu
programlengkap berlangsung dan memerlukan masa yang lama untuk
melihat hasilnya.Pendapat ini
di sokong oleh McDonald Ross, (1973) iaitu menurut beliausungguhpun
objektif dapat didefinisikan dari segi pelaksanaan, masalah
untuk mendapatkan hasil pengukuran adalah jauh dari yang dapat
dikesan.Kelemahan seterusnya ialah bukan semua penggubal kurikulum
bersetujutentang perlunya menetapkan objektif terlebih dahulu (Atkin,
1963; Eisner,1967, 1969 dan Stenhouse, 1971). Model ini juga dikatakan
terlalu rigid apabilaterikat dengan objektif yang telah ditetapkan dan
menjejaskan elemen kreativiti.Biasanya pembinaan objektif lebih berfokus
kepada tingkah laku yang mudahdiukur. Sebaliknya aktiviti-aktiviti
berkaitan dengan sikap seperti menghargaidan menghakimi yang sukar
diukur jarang dimasukkan sebagai objektif khususdalam penilaian
kurikulum.
4.0MODEL HILDA TABA
Model Taba berbeza dengan model yang dikembangkan Tyler. Model Taba
lebihmenitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum
sebagai suatu
proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu dalam model ini di
kembangkan sesuatutahap yang harus dilakukan oleh para pengembang
kurikulum. Pengembangan
kurikulumsecara tradisional biasanya dilakukan secara deduktif yang dimu
lai dari langkah penentuan prinsip-prinsip dan dasar, merumuskan reka be
ntuk kurikulum secaramenyeluruh, menyusun unit-unit kurikulum selari
dengan reka bentuk kurikulum danmelaksanakan kurikulum di dalam
kelas. Namun, Hilda Taba berpendapat model itu tidak

sesuai kerana merangsang inovasi dan kreativiti. Alasannya lagi,


pengembangankurikulum secara deduktif juga tidak dapat menciptakan
pemahaman kurikulum, olehkarena itu menurut Hilda Taba, sebaiknya
kurikulum dikembangkan secara terbalik iaitudengan pendekatan
induktif
. Model Taba dengan Pendekatan Induktif bermaksudmenekankan caracara untuk mengukuhkan operasi mental dan proses berfikir

denganmenganalisis informasi dan membina konsep. Model Taba juga


lebih
menitikberatkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai sua
tu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Hilda Taba juga perca
ya bahawa guru-guru yang mengajar atau melaksanakan kurikulum
harus mengambil bahagian dalam
membangunkan ia.Pendapat beliau biasanya dipanggil "
grassroots approach
" di mana guru-guruseharusnya mempunyai input utama.Ada lima langkah
pengembangan kurikulum model terbalik dari Taba ini.1.Menghasilkan
unit kecil ( pilot unit ) melalui langkah-langkah:
i)Mendiagnosis keperluan pelajar dan harapan masyarakatLangkah
pertama ini merupakan langkah yang penting bagi
Taba. Langkah ini menitik beratkan keperluan pelajar sebagai permulaan d
alam mengembangkan kurikulum.Pada langkah ini permasalahan pelajar
di rungkai melaluimenganalisis tentang jurang ( gaps), berbagai
kekurangan(deficiencies), dan perbezaan latar belakang siswa.
Malahtentang apa yang pelajar inginkan dan perlu untuk belajar juga
perlu diberi perhatian.
ii)Pembentukan objektif pembelajaranTaba berpendapat bahawa hakikat
tujuan akan
menentukan jenis pelajaran yang perlu untuk diikuti. Oleh itu pembentuka
n objektif perlulah jelas dan komprehensif.
iii)Pemilihan isi kandungan pembelajaran
Secara umumnya pemilihan isi kurikulum adalah berdasarkan kepada tuju
an yang harus dicapai yang telahditetapkan pada langkah kedua. Walau
bagaimanapun
ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan sepertikesahan dan
kesesuaian kepada pelajar.
iv)Penyusunan isi kandungan
pembelajaranPenyusunan isi kandungan adalah dengan menyusundengan
urutan yang betul sehingga jelas melihatkan arahtujuan sesuatu kurikulum
itu dirancangv)Pemilihan pengalaman pembelajaranPada tahap ini
ditentukan pengalaman-pengalaman
belajar yang harus dimiliki pelajar untuk mencapai tujuankurikulumvi)Peny
usunan pengalaman
belajar Langkah seterusnya ialah guru menentukan bagaimanamenyesuai
kan pengalaman-pengalaman belajar yang telahditentukan itu ke dalam
aktiviti belajar. Dalam proses
itu,guru seharusnya melibatkan pelajar dalam aktiviti bagi pengalaman
yang bermakna kepada pelajar.vii)Penentuan apa yang dinilai
dan cara melakukannyaPada peringkat terakhir, pengujian ini perlu dilakuk

anuntuk melihat kesesuaian antara isi, pengalaman belajar dancara


belajar. Guru perlu lebih kreatif dalam membentuk
alat pengujian dalam menilai hasil aktiviti yang dijalankan.Taba tidak
menentukan jenis penilaian ia bergantung padakebijaksanaan guru.

3.Mencuba unit yang dihasilkanUnit yang sudah dihasilkan pada langkah


yang pertama harus
diuji pada pelbagai situasi dan keadaan belajar. Pengujian perlu bagimemp
eroleh data dalam rangka menemukan kesahan dankebolehpercayaan
penggunaannya.4.Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahb
aikan.Setelah langkah pengujian, maka langkah selanjutnya
melakukan penyemakan semula pelajaran dan membuat penambahbaikan
.Langkah ini penting bagi melihat kekuatan dan kelemahan
sesuatuaktiviti yang dijalankan seterusnya akan dipertingkatkan mutu pad
a masa akan
datang.5.Menilai skop dan urutan programApabila siap melakukan penyem
akan dan penambahbaikan seterusnya perlu menilai skop dan urutan prog
ram .Ada beberapa pertanyaan yangharus dijawab dalam langkah ini.a.Apakah kandungan isi telah memadai b.Apakah isi telah tersusun secara
logik c.Apakah pembelajaran telah memberikan peluang terhadap pengem
bangan intelektual, keterampilan dan sikapd.Dan apakah konsep dasar
telah
disesuaikanPerkembangan kegiatan yang berdasarkan pada pertanyaan- p
ertanyaan di atas telah mewujudkan keseimbangan dan membantu
dalammenilai skop sesuatu program. Lantas dapat terjawab persoalan
pakah pengalaman pelajar dalam program mewujudkan pelajar yang berin
telektual dan emosional. Pengembangan ini dilakukan oleh ahlikurikulum
dan para professional kurikulum lainnya. Hasil dari langkah-

langkah ini akan didokumenkan sebagai kurikulum rasmi yang siap


untuk dilaksanakan dan disebarkan.6.Mengguna dan menyebar
hasil pelajaranKurikulum yang siap didokumenkan akan di terap dan
sebarkan
keseluruh daerah dan sekolah. Permasalahan yang timbul akandirekodkan.
Oleh itu, proses di lapangan nyata perlu diambil kiraseperti aspekaspek penerapan kurikulum. Pengembangankurikulum realiti dengan pelak
sanaannya, iaitu
mengadakan pengujian terlebih dahulu oleh orang profesional. Dengan itu,
model ini akan benar-benar berfungsi secara teori dan juga praktikal.

4.1KEKUATAN DAN KELEBIHAN MODEL HILDA TABA

Model Hilda Taba juga mempunyai keunikan tersendiri. Kekuatan Modelini


jelas menunjukkan bahawa kurikulum dan pengajaran adalah saling
berkaitandan tidak wujud secara berasingan. Selain itu model ini Memberi
guru perananyang lebih besar dengan tidak
hanya membuat mereka pelaksana kurikulumsemata-mata tetapi
juga pemaju dalam menjaya matlamat kurikulum. Model
iniunik apabila menggunakan kaedah induktif. Kaedah induktif mewujudka
nsuasana lebih fleksibel apabila tidak terikat dengan pihak atasan. Model i
nimemberi kepercayaan sepenuhnya kepada guru apabilan menggunakan
gurusebagai pendekatan bagi mencapai matlamat kurikulum. Guru
merupakan tunjangkepada sistem pendidkan. Hilda Taba juga menekankan
guru merupakan orangyang paling dekat dengan pelajar, ibubapa dan
masyarakat. Oleh itu guru lebihmemahami keperluan bagi memenuhi
kurikulum dalam sistem pendidikan.Kekuatan Model ini juga dapat dilihat
secara lebih halus tentang produk yang dihasilkan iaitu pelajar. Model ini
mampu meningkatkan pemikiran
secara produktif dan kreatif , apabila pelajar meneroka di sebalik data yan
g diberikan.

Model ini juga memerlukan pelajar berkerja dalam kumpulan secara


koperatif danaktif. Selain itu, pelajar yang dapat menaakul konsep, ia
dapat menjana maklumatdalam pelbagai situasi.Kekuatan model
ini apabila melihat kurikulum sebagai "rancangan
untuk pembelajaran". Akhir sekali, model ini memberi kepentingan kepad
a objektif dalam usaha untuk mewujudkan tujuan untuk memutuskan
apa yang perlutermasuk, terkecuali dan penekanan dalam kurikulum

4.2KELEMAHAN MODEL HILDA TABAModel Taba juga mempunyai


kelemahan iaitu
ia Proses pelaksaannyamemakan masa yang panjang. Selain itu, proses m
engumpul dan memilihmaklumat harus dilakukan terus menerus sebelum
dapat membina idea(terutama kategori) dan membina konsep. Sukar
menentukan tujuan
kerana perlu menilai latar belakang pelajar yang berbeza-beza. Model ini l
ebihmembebankan guru selaku pendidik dan guru perlu lebih bekerja
keras dalam proses pelaksanaan model ini.
5.0KESIMPULAN
Kesimpulannya pelbagai model yang telah dicipta bagi mengembangkan
lagikurikulum yang tinggal hanya pengguna perlu memilih model mana
yang sesuai
dengan program yang ingin dilaksanakan. Model Tyler di lihat banyak kele
bihan walaupunmodel ini juga mempunyai kelemahan namun ia masih lagi
model yang terkenal

dan popular digunakan di Malaysia. Model Tyler lebih jelas arah tuju denga
n pembinaanobjektif yang jelas dengan matlamat pengajaran. Sementara
itu, Model hilda taba
juga pada asasnya sama dengan Model Tyler iaitu menekakan pembinaan
objektif namun

prosesnya sahaja yang terbalik. Model tyler bersifat deduktif iaiatu arahan
atau formatkurikulum diturunkan dari pihak atasan dan ia dikatakan
terlalu rigid kerana guru perlumengikut skema yang diberikan. Berbeza
dengan Model hilda taba objektif kurikulum bermula dari bawah iaitu
guru, pelajar dan masyarakat. Walaubagaimanapun model tabadikatakan
memakan masa yang lama bagi melihat keberkesana model tersebut.
Oleh itu,dengan adanya penulisan tentang Model Tyler dan Taba semoga
pembaca dapat
membuat penilaian berlandaskan kelemahan dan kekuatan model-model t
ersebut dan diacukandengan tujuan program masing-masing.
https://www.academia.edu/4903392/TAJUK_KEKUATAN_DAN_KELEMAHAN_
MODEL_TYLER_DAN_MODEL_TABA