Anda di halaman 1dari 18

CPE 3201

TOPIK 2 :
AKTA KAUNSELOR &
KOD ETIKA
KAUNSELOR
(Nota Sem 1, 2013/2014
Disediakan oleh
Maznah Baba, PhD)

OBJEKTIF UNIT 2 / TOPIK

Setelah mengikuti unit ini, pelajar akan


dapat:
i. menjelaskan Akta Kaunselor 1998
ii. menghuraikan kod etika kaunselor

AKTA KAUNSELOR 1998


(AKTA 580)
Suatu Akta untuk mengadakan
peruntukan bagi pendaftaran
dan amalan kaunselor dan
bagi perkara perkara yang
berkaitan dengannya.

BEBERAPA KANDUNGAN PENTING


AKTA KAUNSELOR 1998
Tafsiran (spt definisi kaunselor, kaunseling)
Majlis Penasihat Kaunselor Malaysia
Lembaga Kaunselor
Pendaftaran kaunselor
Perakuan daftar dan pameran
Prosiding tatatertib
Kesalahan dan Penalti

Definisi kaunselor

Seseorang yang mengadakan


perkhidmatan kaunseling
dengan suatu fee yang
ditetapkan atau apa-apa
balasan lain
Akta Kaunselor 1998
(Akta 580)

Definisi kaunseling
Suatu proses sistematik untuk membantu
perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip
psikologi yang dilaksanakan oleh
kaunselor berdaftar mengikut kod etika
kaunseling untuk mencapai suatu
perubahan,kemajuan, dan penyesuaian
yang holistik, baik dan sukarela pada diri
klien supaya perubahan, kemajuan dan
penyesuaian itu akan berterusan
sepanjang hayat klien.

Akta Kaunselor, 1998

Fungsi Lembaga Kaunselor


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selia perkhidmatan
Nilai keperluan
Kawalselia latihan & tentukan jenis
Tentukan kelayakkan untuk AKTA
Tentukan standard latihan
Syorkan kpd kerajaan standard
Daftar kaunselor berkelayakan
Kawalselia fee
Kawalselia tatalaku & tetapkan etika
Lantik anggota lembaga

Jika tidak mendaftar,


1. Tidak boleh amalkan, menjalankan,
mengendalikan, atau mengemukakan
diri sebagai kaunselor
2. Tidak boleh guna gelaran kaunselor
berdaftar
3. Tidak boleh guna / pamer tanda, papan,
kad, atau reka bentuk lain yang
menggambarkan diri seorang kaunselor
berdaftar

Kelayakan Pendaftaran Sebagai


Kaunselor di Malaysia
1. Warganegara / pemastautin tetap
2. Berumur 21 tahun atau lebih
3. Berkelayakan dari institusi yg
diiktiraf dalam Jadual 2
4. Atau lembaga berpuashati
dengan kelayakan pemohon

Makna Etika Secara


Umum (Ethics)

Suatu sistem tingkah laku atau asas


dasar akhlak (Kamus DBP)
Menyentuh persoalan perlakuan betul
dan salah

Makna Etika (Ethics)


making decisions of a moral nature about people
& their interactions in society (Gladding, 2009)
(membuat keputusan bersifat moral mengenai
manusia dan interaksi mereka dalam masyarakat)
Perlakuan beretika sering disama-ertikan dengan
perlakuan bermoral walaupun ada berpendapat
kelakuan beretika bermaksud kelakuan dalam
batasan perundangan manakala kelakuan
bermoral merujuk kepada kelakuan yang baik
atau tidak.
Perlakuan beretika amat relevan dalam
profesion kaunseling

Apa Makna
Kod Etika Sesuatu
Profesion?

Satu set standard (piawaian) dan


prinsip yang dibentuk oleh
sesebuah organisasi bertujuan
memberi panduan kepada ahli
mengenai tatalaku berinteraksi
antara ahli dan dengan orang luar
organisasi berkenaan
(Gladding, 1999)

Sumber utama kod etika kaunselor ialah Kod Etika


Kaunselor yang dikemukakan oleh Persatuan
Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
Kod etika Tatalaku & peraturan berhubung dengan
amalan profesional yang menjelaskan tanggungjwb etika
ahli yang dipersetujui bersama
Kaunseling- Suatu proses sistematik utnutk membantu
klien berdasarkan teori psikologi & prinsip2 kaunseling
yang dilaksanakan oleh kaunselor ,mengikut Kod Etika
Kaunselor untuk ,encapai perubahan, kemajuan dan
penyesuaian yg berkesan
(Kod Etika Kaunselor, PERKAMA semakan 2008):

Apakah Tujuan
Kod Etika Kaunselor?
1.

Menyediakan garis panduan kpd

pengamal kaunseling & sebagai asas kpd


isu etika
2. Menggariskan piawai perlakuan kaunselor
dalam menjalinkan hubungan profesional
dengan klien, rakan2 kaunselor, majikan,
individu dari profesion lain serta
masyarakat keseluruhannya
3. Mendidik kaunselor & masyarakat umum
mengenai hak & tanggungjwawab
masing2

kah Skop Kod Etika Kaunselor


Amnya, Skop Kod Etika kaunselor menggariskan
standard perlakuan kaunselor dalam 5 aspek:1. Tanggungjawab kaunselor (i.terhadap profesion;
ii. klien; iii. rakan profesional; iv. organisasi/majikan;
dan v. masyarakat).
2. Perkhidmatan persendirian (i. pengiklanan,
ii. pengurusan; iii. Fi atau pembayaran)
Bersambung slaid berikut

3. Penyelidikan & Penerbitan (i. etika


penyelidikan; ii.persetujuan subjek;
iii. penerbitan)
4. Latihan (program latihan kaunselor, Polisi
latihan, maklumat mengenai kaunselor pelatih,
kemahiran pendidik kaunselor dsbnya)
5. Penggukuran & Penilaian (maklumat
lengkap ujian psikologi, kelayakan kaunselor
mentadbir & mentafsir ujian psikologi)
(Sila rujuk maklumat khusus dalam booklet Kod Etika
Kaunselor)

RUJUKAN

1.
2.

3.

4.

AKTA Kaunselor 1998


Gladding, S. (2009) Counseling: A
th
comprehensive
profession.
(6
ed.)
pihak hospital yang berhampiran dengan
New Jersey:Pearson
Education
menghubungi pusat kecemasan
International.
Kod Etika Kaunselor (PERKAMA,
Semakan 2008)
http://www.lkm.gov.my