Anda di halaman 1dari 16

2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 2

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI AMAN


34300 BAGAN SERAI, PERAK
05-7I43405

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 2

KSSR

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

KSSR

TAHUN 2

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT


TOPIK : 1) MANUSIA

1.1

Memahami manusia mempunyai


keperluan asas untuk hidup.

Murid boleh :
1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu
makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

TMK : BELAJAR MENGGUNAKAN


PAPAN KEKUNCI
Murid boleh :
1.0 Menggunakan TMK secara
bertanggungjawab dan
beretika

2.0 Memilih dan mengaplikasikan


Sumber TMK yang
bersesuaian
TMK : BELAJAR MICROSOFT WORD
(MS WORD)
2.0 Memilih dan mengaplikasikan
Sumber TMK yang Bersesuaian

1.1 Memastikan perkakasan komputer dan


persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan
bersih.
2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada
kekunci rumah di papan kekunci.

2.5 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan


perisian pemproses Kata (MS Word).
2.6 Menaip teks dan menyisipkan imej ke dalam jadual.

B1 D1 E1
Mengenal pasti keperluan asas
manusia iaitu makanan, air, udara
dan tempat perlindungan
B3 D1 E1
Meletakkan kedudukan jari
dengan betul pada kekunci rumah
(A, S, D, F, SPACE BAR, J, K,
L, ;) di papan kekunci
B3 D1 E2
Mengetuk 5 kekunci abjad
dengan betul dalam perisian
aplikasi (MS Word)
B3 D2 E3
Menambah lajur dan baris dengan
menggunakan perisian
pemproses kata (MS Word)
B3 D2 E4
Menyisipkan imej ke dalam jadual
menggunakan perisian
pemproses kata (MS Word) atau
perisian persembahan (MSPower
Point

B.Teks : m/s 1
B.Aktvt: m/s 1

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:

TMK: MENGHASILKAN PERSEMBAHAN


MICROSOFT OFFICE POWERPOINT
(MS POWERPOINT)
2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

KSSR

TAHUN 2

2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta


menyalin dan tampal
2.8 Menghasilkan persembahan yang
mengandungi elemen teks, imej
dan audio dengan menggunakan
perisian persembahan
(MS PowerPoint).
2.9 Menggunakan transisi slaid dalam
persembahan dengan
menggunakan perisian
persembahan (MS PowerPoint).
2.10 Menukar latar belakang dalam
perisian persembahan
(MS PowerPoint).

STANDARD
PRESTASI
B4 D1 E1
Menggunakan tetikus untuk klik
dan seret
B4 D1 E2
Menggunakan tetikus untuk
menyalin dan tampal dalam
perisian aplikasi
B5 D1 E1
Menghasilkan persembahan yang
mengandungi elemen teks, imej
dan audio dengan menggunakan
perisian persembahan (Microsoft
PowerPoint)
B3 D4 E1
Membina 2 slaid atau lebih dalam
persembahan dengan
menggunakan perisian
persembahan (Microsoft
PowerPoint
B3 D4 E2
Mencapai fail persembahan
(Microsoft PowerPoint) yang
sedia ada untuk menukar transisi
slaid
B2 D1 E1
Memilih dan menukar latar
belakang dalam perisian
persembahan (Microsoft
PowerPoint) pada slaid

CATATAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN
TMK: MENEROKA DUNIA E-MEL

1.0 Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan
beretika
4.0 Menggunakan TMK untuk
memperoleh dan berkongsi
maklumat

TMK : AKTIVITI PENGAYAAN


(PROJEK)

5
3

1.0 Menggunakan TMK secara


bertanggungjawab dan
beretika
5.0 Menggunakan TMK untuk
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:
1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks
semasa Berkomunikasi dalam talian.

4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas


e-mel kepada Seorang penerima.

Murid boleh:
1.1 Memastikan perkakasan komputer dan
persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan
bersih
5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan
perisian aplikasi dan sumber TMK yang
bersesuaian (MS Word atau MS PowerPoint).

STANDARD
PRESTASI
B4 D2 E1
Mendaftar e-mel dengan mengisi
butiran diri untuk mendapat user
ID dan kata laluan serta
mengamalkan etika penggunaan
kata laluan
B4 D2 E2
Menggunakan e-mel untuk
menghantar maklumat kepada
rakan atau guru serta
mengamalkan etika semasa
berkomunikasi dalam talian
B4 D2 E3
Menerima maklumat dan
membalas e-mel daripada rakan
atau guru serta mengamalkan
etika semasa berkomunikasi
dalam talian
B5 DT4 E1
Mencapai hasil kerja sedia ada
(Microsoft Word) dan
mengubahsuai jadual dan
pelbagai format fon mengikut
kesesuaian
B5 DT4 E2
Mencapai hasil kerja sedia ada
(Microsoft PowerPoint) dan
mengubahsuai imej dan audio
mengikut kesesuaian

CATATAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

6
7

STANDARD KANDUNGAN
TMK : AKTIVITI PENGAYAAN
(PROJEK)
6.0 Menggunakan TMK untuk
meningkatkan produktiviti
dan pembelajaran
TMK : AKTIVITI PENGAYAAN
(PROJEK)
7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan
Idea dan maklumat secara kreatif dan
inovatif

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:
6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan
menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai
format fon mengikut kesesuaian.

7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan


perisian aplikasi yang bersesuaian untuk
menyampaikan idea baru.

STANDARD
PRESTASI
B6 DT1 E1
Menghasilkan tugasan
menggunakan perisian aplikasi
(Microsoft Word atau Microsoft
PowerPoint) yang bersesuaian
untuk menyampaikan idea baru
B6 D1 E2
Membentangkan tugasan yang
dihasilkan dengan menggunakan
perisian aplikasi (Microsoft Word
atau Microsoft PowerPoint)

TEMA : SAINS HAYAT


TOPIK : 1) MANUSIA

8
9
4

Murid boleh :
1.1

1.1

Memahami manusia mempunyai


keperluan asas untuk hidup.

Memahami manusia mempunyai


keperluan asas untuk hidup

1.1.2

Menyatakan kepentingan keperluan asas


kepada manusia.

1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga,


membantu tumbesaran dan membantu menjaga
kesihatan.

B3 DS1E1
Menjelaskan kepentingan
keperluan asas kepada manusia

B4 D1 E1
Mengenal pasti makanan yang
memberi tenaga, membantu
tumbesaran dan membantu
menjaga kesihatan.

CATATAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

KSSR

TAHUN 2

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

Murid boleh :

10

1.1

Memahami manusia mempunyai


keperluan asas untuk hidup.

1.1.4

1.1.5

Menaakul kepentingan pelbagai jenis


makanan
kepada manusia.
Mencadangkan satu hidangan makanan dan
menerangkan mengapa makanan tersebut

dipilih.

B.Teks : m/s 7
B.Aktvt: m/s 7

B6 D1 E1
Mencadangkan satu hidangan
makanan dan menerangkan
mengapa makanan tersebut
dipillih

1.1.6

1.1

11

Menghargai keperluan asas yang


ada.

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK,


penulisan atau lisan
Murid boleh :

B5 D1 E1
Menaakul kepentingan pelbagai
jenis makanan kepada manusia

1.2.1

Menerangkan makanan, air, udara dan


tempat perlindungan yang bersih
adalah penting untuk menjamin
kesihatan.

1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai


jenis makanan berkhasiat supaya sihat.

12
5

1.3 Mengaplikasi pengetahuan


tentang tumbesaran manusia.

Murid boleh :
1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku
pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu
membesar dari segi pertambahan saiz,
tinggi dan berat.

B6 D1 E2
Menerangkan makanan, air,
udara dan tempat perlindungan
yang bersih adalah penting untuk
menjamin kesihatan
B6 D1 E3
Mempraktikkan pengambilan
pelbagai jenis makanan
berkhasiat supaya sihat
B2 D1 E1
Mengenal pasti perubahan yang
berlaku pada diri sendiri sejak
dilahirkan iaitu membesar dari
segi pertambahan saiz, tinggi dan
berat

B.Teks : m/s 10
B.Aktvt: m/s 10

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

13

STANDARD KANDUNGAN

1.3 Mengaplikasi pengetahuan


Tentang tumbesaran manusia.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran


mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan
berat dengan menjalankan aktiviti.
1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan

2.1

Memahami haiwan
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

Murid boleh :
2.1.1
2.1.2

14

TEMA : SAINS HAYAT


6

KSSR

TAHUN 2

Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu


makanan, air, udara dan tempat perlindungan.
Menyatakan kepentingan keperluan asas
kepada haiwan.

STANDARD
PRESTASI

B3 D2 E1
Menjalankan aktiviti untuk
membanding dan membezakan
tumbesaran diri dengan rakan
dari segi saiz, tinggi dan berat

B1 D2 E1
Mengenal pasti keperluan asas
haiwan iaitu makanan, air, udara
dan tempat perlindungan
B5 DS2 E1
Menyatakan kepentingan
keperluan asas kepada haiwan

CATATAN

B.Teks : m/s 16
B.Aktvt: m/s 13

B.Teks : m/s 25
B.Aktvt: m/s 17

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU
TOPIK : 2) HAIWAN

15

2.1

Memahami haiwan
mempunyai keperluan asas
untuk

KSSR

TAHUN 2

Murid boleh :
2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang
dimakan
2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang
dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan
haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan

STANDARD
PRESTASI
B3 D3 E1
Memberi contoh haiwan dan
makanan yang dimakan

CATATAN

B.Teks : m/s 30
B.Aktvt: m/s 21

B4 DS3 E1
Mengelaskan haiwan mengikut
makanan yang dimakan iaitu
makan tumbuhan sahaja, makan
haiwan sahaja atau makan
haiwan dan tumbuhan

Murid boleh :

16
17

2.1

2.1

Memahami haiwan
mempunyai keperluan asas
untuk hidup.

Memahami haiwan mempunyai


keperluan asas untuk hidup.

2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan


seperti sarang, reban, lubang, atas pokok,
kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di
celah batu atau kayu.
Murid boleh :
2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada
manusia, tumbuhan dan haiwan lain.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B3 D4 E1
Mengenal pasti tempat
perlindungan haiwan seperti
sarang, reban, lubang, atas
pokok, kandang, gua, di dalam air,
di dalam tanah, dan di celah batu
atau kayu
B4 D2 E1
Menyatakan kepentingan haiwan
kepada manusia, tumbuhan dan
haiwan lain

Murid boleh :

18
7

2.2.

Menghargai pelbagai haiwan di


sekeliling kita

2.2.1

Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan


dengan cara tidak menganiaya haiwan.

B6 D1 E4
Menunjukkan kasih sayang
terhadap haiwan dengan cara
tidak menganiaya haiwan

B.Teks : m/s 36
B.Aktvt: m/s 26

B.Teks :m/s 42
B.Aktvt:m/s 30

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

19

Memahami tumbesaran haiwan.


2.3.1
2.3.2

20

STANDARD
PRESTASI

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:

2.3

KSSR

TAHUN 2

Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu


melahirkan anak dan bertelur.
Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

B1 D3 E1
Mengenal pasti cara haiwan
membiak iaitu melahirkan anak
dan bertelur

CATATAN
B.Teks : m/s 48
B.Aktvt: m/s 34

B3 D5 E1
Mengelas haiwan berdasarkan
cara pembiakan

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Murid boleh:

21

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.


2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada
haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi
perubahan rupa dan pertambahan saiz.

Murid boleh:

22
8

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.


2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai
ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

B2 D2 E1
Mengenal pasti perubahan yang
berlaku pada haiwan sejak
dilahirkan iaitu membesar dari
segi perubahan rupa dan
pertambahan Saiz

B2 D2 E2
Mengenal pasti anak haiwan yang
menyerupai ibunya dan yang
tidak menyerupai ibunya

B.Teks : m/s 52
B.Aktvt: m/s 36

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

23
24

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:

2.3

Memahami tumbesaran haiwan.

2.4

Memahami pergerakan haiwan.

2.4

Memahami pergerakkan haiwan.

KSSR

TAHUN 2

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti


rama-rama atau katak dari segi rupa dengan
memerhati haiwan sebenar.
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui Lakaran TMK
penulisan atau lisan
Murid boleh:
2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti
berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar,
mengengsot, merayap, berlari dan melompat

STANDARD
PRESTASI
B5 D3 E1
Merekod perubahan tumbesaran
haiwan seperti rama-rama atau
katak dari segi rupa dengan
memerhati haiwan sebenar

CATATAN
B.Teks : m/s 52
B.Aktvt: m/s 38

B2 D3 E1
Menjelaskan cara haiwan
bergerak seperti berjalan,
merangkak, terbang, berenang,
menjalar, mengengsot, merayap,
berlari dan melompat

B.Teks : m/s 58
B.Aktvt: m/s 40

B4 D4 E1
Menjalankan aktiviti simulasi
untuk menggambarkan cara
haiwan bergerak seperti ikan
berenang, burung terbang, lembu
berjalan, kura-kura merangkak,
ular menjalar, siput babi
mengengsot, semut merayap,
kuda berlari dan katak melompat

B.Teks : m/s 58
B.Aktvt: m/s 40

B5 D4 E1
Menyatakan kepentingan
pergerakan kepada haiwan

B.Teks : m/s 61

Murid boleh:
2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak
seperti ikan berenang, burung terbang, lembu
berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar,
siput babi mengengsot, semut merayap, kuda
berlari dan katak melompat.

25

Murid boleh:

26
9

2.4

Memahami pergerakkan

haiwan.
2.4.3

Menyatakan kepentingan pergerakan


kepada haiwan.

2.4.4

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,


TMK, penulisan atau lisan.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT


TOPIK : 3) TUMBUHAN

27
28
29
30

Murid boleh:
3.1 Memahami keperluan asas
tumbuhan.

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas


tumbuhan iaitu air, udara dan cahaya
matahari.

B.Teks : m/s 67
B.Aktvt: m/s 43

Murid boleh:
3.1 Memahami keperluan asas
tumbuhan.

3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan


cahaya matahari kepada tumbuhan
dengan menjalankan penyiasatan.

B5 D5 E1
Menjalankan penyiasatan untuk
menaakul kepentingan air, udara
dan cahaya matahari kepada
tumbuhan

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Murid boleh:
3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai
keperluan asas untuk hidup.

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan


keperluan asasnya bagi memastikan ia
hidup dan subur.

B6 D1 E5
Menjaga tumbuhan dengan
memberikan keperluan asasnya
bagi memastikan ia hidup dan
subur

Murid boleh:
3.3 Memahami tumbesaran
tumbuhan.

3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada


tumbuhan semasa membesar dari segi
pertambahan tinggi atau bilangan daun
dengan menjalankan penyiasatan ke
atas tumbuhan sebenar.
3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui

10

B1 D4 E1
Mengenal pasti keperluan asas
tumbuhan iaitu air, udara dan
cahaya matahari

B5 D6 E1
Menjalankan penyiasatan untuk
merekod perubahan yang berlaku
pada tumbuhan semasa
membesar dari segi pertambahan
tinggi atau bilangan daun ke atas
tumbuhan sebenar

B.Teks : m/s 76
B.Aktvt: m/s 48

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TOPIK : TERANG GELAP
Murid boleh:

31

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

32

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

33

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

34
11

4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya seperti lampu,


lampu suluh dan api.

Murid boleh:
4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui
penyiasatan.

B1D5E1
Mengenalpasti sumber cahaya
seperti matahari, lampu, lampu
suluh dan api

B3D6E1
Menjalankan penyiasatan untuk
membezakan keadaan terang dan
gelap

Murid boleh:
4.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang
dihasilkan melalui aktiviti.

B4D5E1
Menjalankan aktiviti untuk
menerangkan bagaimana bayingbayang dihasilkan

Murid boleh:
4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia.


4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,

B5D7E1
Menaakul kepentingan cahaya
kepada manusia

CATATAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

35

STANDARD KANDUNGAN

4.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang


bayang-bayang

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

TMK, penulisan atau lisan.


Murid boleh:

B6D1E6

4.2.1 Mencipta permainan bayang-bayang

Mencipta permainan bayangbayang

Murid boleh:

B2D4E1

5.1.1 Membaca dan menerangkan manual.

Mengambil maklumat daripada


manual

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TOPIK : ASAS TEKNOLOGI
5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang
pemasangan komponen set binaan
berdasarkan manual bergambar

5.1.2 Mengenalpasti komponen set binaan


berpandukan manual bergambar.

36

5.1.3 Memilih komponen set binaan berpandukan


manual bergambar
5.1.4 Memasang komponen set binaan berpandukan
manual bergambar.

B2D4E2
Mengenalpasti komponen set
binaan berpandukan manual
bergambar

B3D7E1
Memilih komponen set binaan
berpandukan manual bergambar

B4D6E1
Memasang komponen set binaan
berpandukan manual bergambar

37
12

Murid boleh:
5.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang
pemasangan komponen set binaan
berdasarkan manual bergambar

5.1.5 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk


asas
5.1.6 Menceritkan hasil binaan secara lisan

B4D6E2
Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk asas

B5D8E1
Menceritakan hasil binaan secara
lisan

CATATAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut urutan
5.1.8 Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas
Penyimpanan

STANDARD
PRESTASI
B6D2E1
Membuka hasil binaan mengikut
urutan

B6D2E2
Menyimpan komponen yang telah
dibuka ke bekas penyimpanan

Murid boleh:
TMK : AKTIVITI PENGAYAAN
(PROJEK)

38

6.0 Menggunakan TMK untuk


meningkatkan produktiviti
dan pembelajaran

39
40

B6 DT1 E1
Menghasilkan tugasan
menggunakan perisian aplikasi
(Microsoft Word atau Microsoft
PowerPoint) yang bersesuaian
untuk menyampaikan idea baru

Peperiksaan Akhir Tahun

TMK: MENEROKA DUNIA E-MEL


1.0 Menggunakan TMK secara
bertanggungjawab dan
beretika
4.0 Menggunakan TMK untuk

13

6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia ada dengan


menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai
format fon mengikut kesesuaian.

Murid boleh:
1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks
semasa berkomunikasi dalam talian.

B4 D2 E2
Menggunakan e-mel untuk
menghantar maklumat kepada
rakan atau guru serta
mengamalkan etika semasa
berkomunikasi dalam talian
B4 D2 E3

CATATAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN
MINGGU

STANDARD KANDUNGAN
memperoleh dan berkongsi
maklumat

TMK : AKTIVITI PENGAYAAN


(PROJEK)

41
42

KSSR

TAHUN 2
STANDARD PEMBELAJARAN
4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas
e-mel
kepada seorang penerima.

STANDARD
PRESTASI
Menerima maklumat dan
membalas e-mel daripada rakan
atau guru serta mengamalkan
etika semasa berkomunikasi
dalam talian

Murid boleh:

6.0 Menggunakan TMK untuk


meningkatkan produktiviti
dan pembelajaran

6.1 Mengubahsuai hasil kerja sedia


ada dengan menggunakan jadual,
imej, audio dan pelbagai format
fon mengikut kesesuaian.

TMK : AKTIVITI PENGAYAAN


(PROJEK)
7.0 Menggunakan TMK untuk
melahirkan idea dan
maklumat secara kreatif
dan inovatif

7.1 Menghasilkan tugasan dengan


menggunakan perisian aplikasi
yang bersesuaian untuk
menyampaikan idea baru.

B6 DT1 E1
Menghasilkan tugasan
menggunakan perisian aplikasi
(Microsoft Word atau Microsoft
PowerPoint) yang bersesuaian
untuk menyampaikan idea baru

B6 D1 E2
Membentangkan tugasan yang
dihasilkan dengan menggunakan
perisian aplikasi (Microsoft Word
atau Microsoft PowerPoint)

Hari Anugerah Cemerlang Peringkat Sekolah

CUTI AKHIR TAHUN


14

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

15

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 2

KSSR