Anda di halaman 1dari 1

Etika

Deskriptif

Normatif

Huraian
Melukiskan tingkah laku moral dalam erti yang luas, misalnya:
- adat kebiasaan
- anggapan tentang baik dan buruk
- tindakan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan
Tidak memberi penilaian
Tidak mengatakan bahawa adat itu diterima atau harus ditolak
Hanya menggambarkan noma-norma
Tidak memeriksa adakah norma itu sendiri benar atau tidak
Menolak adat itu kerana bertentangan dengan martabat manusia
Martabat manusia harus dihormati
Tidak melukiskan tingkah laku moral
Menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral
Merumuskan prinsip beretika yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
cara rasional dan dapat digunakan dalam amalan
Dibahagikan lebih lanjut kepada:
- Etika umum
Memandang tema-tema umum seperti: Adakah norma itu beretika?
- Etika khusus
Menerapkan prinsip-prinsip beretika yang umum atas perilaku
manusia yang khusus.