Anda di halaman 1dari 9

TUGASAN 2

Persoalan Kajian
Soal selidik telah diagihkan kepada 15 orang pelajar SM LOK YUK LIKAS. Tujuan
soal selidik adalah untuk membuat kajian tentang masa yang akan diambil oleh
pelajar tersebut untuk berjalan ke tempat destinasi (Giant) dari pintu utama SM LOK
YUK LIKAS. Saya ingin mengaji sama ada masa yang diambil berjalan ke Giant
bergantung kepada berat badan pelajar tertentu.
Pelajar

Berat Badan (kg),

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Masa yang diambil (min),

45
50
60
70
55
65
78
68
73
67
59
49
57
52
53

16
19
20
23
17
21
28
19
26
23
16
21
14
17
17

(b) Tentukan persamaan garis regresi kuasa dua terkecil


Persamaan bagi garis regresi

atas

x .

y =a+bx

xy

1
2
3
4

45
50
60
70

16
19
20
23

720
950
1200
1610

2025
2500
3600
4900

256
361
400
529

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

n=

55
65
78
68
73
67
59
49
57
52
53

17
21
28
19
26
23
16
21
14
17
17

x=

y =

901

297

15
Cari nilai

b=

b=

b .

n ( xy )( x )( y )

[ n ( x )( x ) ]
2

15 ( 18251 )( 901 ) ( 297 )

[ 15 (55445 )( 901 )2 ]

b=

273765267595
831675811801

b=

6168
19874

b=0.310355238 0.310 3

Cari nilai

a .

a= y b x

a=

297
901
(0.310)
15
15

( )

a=19.80(0.3103)(60.07)

935
1365
2184
1292
1898
1541
944
1029
798
884
901

3025
4225
6084
4624
5329
4489
3481
2401
3249
2704
2809

xy=18251 x 2=
55445

289
449
784
361
676
529
256
441
196
289
289

y 2=6105

a=19.80(18.64)
a=1.16

y =0.3103+(1.16) x

(c) Lakarkan garisan regresi linear


Dengan menggunakan persamaan garisan

apabila

y=0.3103+1.16 x

x=25 ,

y=0.3103+ (1.16 )( 25 )
29.31
apabila

y=15 ,

15=0.3103+(1.16) x

150.3103=1.16 x
14.6897
=x
1.16
x=12.66

(25,29.3 1)

Titik

dan

(12.66,15)

akan disentuh oleh garisan regresi tersebut.

Oleh itu, kedua-dua titik ini akan dijadikan sebagai panduan untuk perlukisan garisan
tersebut. (Sila rujuk pangkah yang berwarna biru dalam kertas graph.)
(d) Hitungkan koefisien korelasi antara dua variabel.

xy

x2

y2

1
2

45
50

16
19

720
950

2025
2500

256
361

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

n=

60
70
55
65
78
68
73
67
59
49
57
52
53

20
23
17
21
28
19
26
23
16
21
14
17
17

x=

y =

901

297

15

r=

r=

1200
1610
935
1365
2184
1292
1898
1541
944
1029
798
884
901

3600
4900
3025
4225
6084
4624
5329
4489
3481
2401
3249
2704
2809

xy=18251 x 2=

400
529
289
449
784
361
676
529
256
441
196
289
289

y 2=6105

55445

n ( xy ) ( x )( y )

[n ( x )( x ) ][ n ( y )( y) ]
2

15 ( 18251 ) ( 901 )( 297 )

[ 15 (55445 )901 ] [ 15 (6105 )297 ]


2

r=

273765267597
(831675811801)(9157588209)

r=

6168
(19874)(3366)

r=

66036168
66895884

r=

6603
8178.99

r=0.7541273434 0.7541
Kesimpulan
Ini menunjukkan bahawa pertalian yang positif di antara berat badan dan masa yang
diambil adalah kuat, (r = 0.7541 menghampiri 1.00).

e. Ulangi langkah-langkah di atas dengan menggunakan perisian Microsoft


Excel untuk membuktikan ketepatan nilai koefisien kolerasi.
Persamaan garis regresi kuasa dua terkecil y atas x:

xy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

45
50
60
70
55
65
78
68
73
67

16
19
20
23
17
21
28
19
26
23

720
950
1200
1610
935
1365
2184
1292
1898
1541

2025
2500
3600
4900
3025
4225
6084
4624
5329
4489

256
361
400
529
289
449
784
361
676
529

11
12
13
14
15

n=
15

59
49
57
52
53

16
21
14
17
17

944
1029
798
884
901

x=

y =

901

297

3481
2401
3249
2704
2809

xy=18251 x 2=

256
441
196
289
289

y 2=6105

55445

Graf y atas x
30
25
20
masa yang diambil

15

Linear ()

10
5
0
40

45

50

55

60

65

70

75

80

Berat badan (kg) (x)

Koefisien Kolerasi:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
0.76794
Multiple R
03
0.58973
R Square
23
Adjusted R
0.55817
Square
33
Standard
2.61330
Error
8
Observatio
ns
15
ANOVA
df

Residual

13

SS
127.6180
739
88.78192
613

Total

14

216.4

Coefficie
nts
1.15799

Standard
Error
4.364948

Regression

Intercept

MS
127.6
18
6.829
38

F
18.6866
3

t Stat
0.265

P-value
0.79494

Significa
nce F
0.00082
758

Lower
95%
-

Upper
95%
10.5878

Lower
95.0%
-

Upper
95.0%
10.58789

54
0.31035
52

826
0.071794
9

29
4.322
8

31
0.00082
76

8.27190
326
0.15525
179

94
0.46545
87

8.27190
326
0.15525
179

4
0.465458
689

f. Bandingkan kedua-dua keputusan dan buat kesimpulan anda.

Kecerunan persamaan Titik persilangan Persamaan


Perhitungan

garis regresi, (b)


secara 0.31035

manual
Perhitungan

0.31035

y, (a)
1.16
1.1579

regresi

y=0.31035 x +1.16

ko
0.

y=0.31035 x +1.15

0.

menggunakan perisian
Microsoft Excel
Kesimpulannya, jawapan kedua-dua cara perhitungan adalah sama. Walau
bagaimanapun, jawapan daripada perisian Microsoft Excel adalah lebih sempurna
kerana ia memberi jawapan asal tanpa dibulatkan kepada dua tempat titik
perpuluhan. Dari sini, kita dapat merumuskan bahawa formula bagi persamaan garis
regresi dan koefisian koleransi secara manual adalah tepat dan betul.

g. Apakah komen anda daripada hasil projek ini?

garis Ko

Melalui projek ini saya dapat memplelajari sesuatu yang baru dan amat bermanfaat
kepada saya. Walaupun pada mulanya saya tidak berapa mahir dalam Microsoft
Excel tetapi akhir berbincang dan minta ajar dengan rakan, saya telah menghasilkan
kerja kursus ini dengan sempurna mengikut langkah-langkah daripada soalan
tugasan. Bagi situasi sebenar yang direka oleh sendiri juga dapat diselesaikan
dengan menggunakan formula yang diajar oleh pensyarah secara manual dan juga
perisian komputer. Situasi sebenar boleh membuat kesimpulannya iaitu masa yang
akan diambil oleh pelajar untuk berjalan ke tempat destinasi (Giant) dari pintu utama
SM LOK YUK LIKAS bergantung kepada berat badan pelajar tersebut. Justerunya,
keputusan dan kesimpulan telah dinyatakan bahawa berat badan seseorang pelajar
memang menjadi satu cabaran untuk mereka dalam perjalanan kaki ke tempattempat. Hal ini demikian kerana berat badan yang tinggi atau tidak sihat merupakan
sesuatu beban bagi pelajar tersebut untuk berjalan dalam kelajuan yang optimum.

h. Buat satu refleksi tentang pengalaman semasa melaksanakan projek mini


ini.
Melalui projek mini ini, saya telah membelajari banyak pengetahuan dan
pengalaman baru yang amat berguna kepada saya. Untuk menhasilkan projek saya
perlu memahami topik regresi linear dan koefisien korelasi. Dari projetk ini, saya
telah mereka sebuah persoalan daripada situasi sebenar di sekolah menengah
tentang masa yang akan diambil oleh pelajar untuk berjalan ke tempat destinasi dari
pintu utama SM LOK YUK LIKAS. Dalam kes ini saya ingin mengaji sama ada masa
yang diambil berjalan ke Giant bergantung kepada berat badan pelajar.
Saya telah minta ajar dan buat perbincangan dengan rakan sekelas cara-cara
menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung persamaan garisan linear dan
koefisien kolerasi. Dengan ini, saya dapat menyemak jawapan saya daripada
perhitungan manual. Saya difaham dalam membuat dalam cara manual jika ada data
yang salah maka jawapan semua pun akan salah.
Akhirnya, setelah menyelesaikan projek kali ini, saya ingin mencuba sedaya
upaya untuk memudahkan konsep Matemtik seperti regresi linear ini supaya pelajar
dapat menguasai dengan mudah dan lancar pada masa yang akan datang. Dengan
kemahiran yang dipelajari dalam projek ini, saya dapat menganalisi data-data
dengan tepat dengan perhubungan-perhubungan data-data yang telah dikumpulkan.

Anda mungkin juga menyukai