Anda di halaman 1dari 16

ISI KANDUNGAN

1. Penghargaan
2. Abstrak
3. Pengenalan
4. Tajuk Kajian
5.

Latar Belakang Masalah Kajian

6. Penyataan Masalah
7.

Pendekatan penyelidikan

8.

Alat pengutipan data

9. Sampel Kajian
10. Analisa data
11. Rumusan

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu izinkan saya berdoa kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnianya, saya
dapat menyiapkan kajian kes ini.Terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Dr. Hajjah
Fadzilah Amzah segala bimbingan, dorongan dan sokongan yang diberikan selama ini.
Seterusnya penghargaan diberikan kepada Tuan Guru Besar SJK (T) Sungai Bakap yang
telah memberi sokongan dan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian di sekolah
ini.Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang menjadi sampel kajian ini.
.Akhir sekali, saya amat berterima kasih rakan-rakan sejawat saya yang tidak jemu
memberi tunjuk ajar dan memberi dorongan untuk meneroka alam pengetahuan yang penuh
dengan cabaran.Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara
langsung atau tidak langsung membantu menjayakan kajian ini.

ABSTRAK
Penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji sejauh mana penekanan kepada Kemahiran Proses
Sains terutamanya Pemerhatian dan Menginference merupakan medium yang terbaik dalam
memberikan pendedahan dalam memahami sesebuah experiment. Kajian ini bertujuan untuk
menentukan tahap penguasaan Kemahiran Proses Sains Pemerhatian dan Menginference di
kalangan pelajar tahun 5 dalam mata pelajaran Sains. Tahap penguasaan kemahiran
2

pemerhatian dan menginference dapat membantu pelajar untuk memahami experiment


terutamanya soalan-soalan experiment di bawah soalan KBAT di kalangan pelajar tahun 5 di
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Bakap
dapatan yang diperolehi dianalisis secara manual dan dinyatakan dalam bentuk peratusan.
Dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan tahap penguasaan kemahiran proses sains
pelajar dalam Pemerhatian dan inferens. Pembelajaran menggunakan Kaedah soal jawab dan.
Teknik Penyoalan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran merupakan teknik yang paling
lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam
pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pelajar
i.

membina konsep daripada experiment bergambar

ii.

kesanggupan memberi pernyataan mengenai experiment bergambar

iii.

melahirkan perasaan

iv.

penglibatan dan percaya diri sendiri di kalangan pelajar.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan
gambar experiment dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas yang sewajarnya. Kejayaan
penggunaan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan
guru untuk menguasai teknik menyoal. Menyoal atau bersoal jawab sering menimbulkan
masalah kepada pelajar-pelajar sama ada dalam kelas KBSR , KBSM ataupun KSSR..
Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk kita mendapatkan sesuatu maklumat
tetapi dapat membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan memupuk sikap saling
memahami dan bekerjasama. Secara umumnya teknik menyoal merupakan teknik yang penting
dalam aktiviti pengajaran guru kerana hampir kesemua proses pengajaran dan pembelajaran
melibatkan teknik penyoalan.
PENGENALAN
Bidang pendidikan di Malaysia menggariskan beberapa matlamat yang termasuk dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Matlamat ini bertujuan untuk memperkembangkan lagi potensi
individusecara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan individu secara menyeluruh
dan bersepadu supaya dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi,
rohani dan intelek pelajar untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian Negara. Sains telah
3

diperkenalkan sebagai satu mata pelajaran di Tahap II dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah (KBSR) mulai Disember 1994. Menurut Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (1994), Sains akan dijadikan salah satu mata pelajaran yang akan diuji dalam
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Mulai 1997

Bidang : SAINS

TAJUK KAJIAN
Keberkesanan Penggunaan Kaedah Soal Jawab Dalam Pengajaran Mengkaji sejauh
manakah soalan pemerhatian dan inference dapat membantu pelajar untuk memahami
experiment terutamanya soalan-soalan experiment di bawah soalan KBAT di kalangan
pelajar Tahun 5 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai Bakap

LATAR BELAKANG KAJIAN


.
Kurikulum sains sekolah rendah telah menekankan penguasaan kemahiran saintifik (kemahiran
proses dan manipulatif) serta kemahiran berfikir di samping pemahaman prinsip asas sains
serta sikap saintifik dan nilai murni. Ini bertujuan supaya sistem persekolahan di Malaysia dapat
melahirkan rakyat yang progresif dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Selain itu, ia juga bertujuan memberikan kesedaran kepadamurid tentang kepentingan

pengetahuan sains dan teknologi sebagai persediaan mereka melanjutkan pelajaran serta
bekerjaya dalam bidang pembangunan dan perindustrian.
Salah satu cabaran bagi guru sains sekolah rendah adalah bagaimana menerapkan kemahiran
proses sains dalam pengajaran pembelajaran mata pelajaran sains. Bagi melaksanakan
penerapan kemahiran proses sains ini, guru sains telah dilatih dan diberi kemahiran di Pusat
Pengajian seperti Institut Pendidikan Guru (IPG) bagi merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran sains yang dapat menerapkan kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran
proses sains ditekankan selain daripada penguasaan fakta-fakta dan prinsip sains. Ini adalah
kerana pengetahuan sains terhasil daripada aktiviti menyelesaikan masalah secara saintifik
bergantung kepada kemahiran murid terhadap proses sains(Harlen,2000). Langkah Kerajaan
Malaysia memperkenalkan mata pelajaran sains di tahun satu dalam pelaksanaan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2011 adalah satu langkah yang disokong oleh
semua warga pendidikan. Ini dapat menggalakkan daya pemikiranyang kritis dan kreatif serta
memupuk perasaan ingin tahu murid terhadap persekitaran mereka. Justeru,guru yang mengajar
perlu menguasai kemahiran proses sains dengan sebaik-baiknya bagi menjamin pelaksanaan
kurikulum berkesan (Burns.et al,1985).

Objektif Kajian
Kaedah Soal Jawab dan teknik penyoalan dalam Proses Pengajaran dan
Pembelajaran merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang
pendidikan. Walaupun kaedah yang diamalkan adalah lama, tetapi soalan-soalan yang
dirancang oleh guru adalah soalan yang membolehkan pelajar memahami soalan yang
berdasarkan gambar . Kaedah persoalan sebegini akan membantu pelajar memahami
experiment bergambar .

Kaedah Soal Jawab dalam mata pelajaran sains Bahagian B merupakan kaedah pengajaran yang
memberi peluang kepada pelajar mengarah kehala yang betul . Penggunaannya adalah paling
bernilai terutamanya untuk mencerna pemikiran. Ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan
akan membantu pelajar menganalisa gambar experiment.
Objektif kajian ini adalah untuk :
1. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran membuat pemerhatian dalam Kemahiran
Proses Sains dalam kalangan pelajar Tahun 5
2. Mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran memberi inference dalam Kemahiran Proses
Sains dalam kalangan pelajar Tahun 5
3. Membantu murid dalam membezakan kemahiran memerhati, dan menginfer dalam sesebuah
experiment bergambar.
Kajian yang berbentuk kajian kes ini menggunakan enam orang pelajar Tahun 5 . Iaitu 2 orang
dari kumpulan cemerlang 2 orang dari kumpulan sederhana dan 2 orang dari kumpulan lemah .
Pendekatan kualitatif adalah dengan
1. pengumpulan data melalui pemerhatian guru.
2. Temu bual pelajar .
3. Menganalisa latihan pelajar.
4. Dan analisis dokumen RPH guru.

Penyataan Masalah
1. Pelajar tidak dapat bezakan jawapan yang diberikan itu bagi soalan pemerhatian ataupun
inference ?
2.Pelajar keliru dalam memberi jawapan untuk soalan pemerhatian dan inference.
3. Pelajar merasa rumit dalam mendapatkan maklumat dari gambar.

4. Pelajar merasa lebih mudah untuk mendapatkan maklumat dari soalan experimen jenis
jadual ataupun jenis graf. Di mana maklumatnya tertera dalam soalan tersebut. Manakala
soalan experiment jenis gambar pula maklumatnya tersirat pada gambar.
5. Bagi menguasai kemahiran memberi jawapan , mereka perlulah menguasai kaedah dan juga
teknik bersoal jawab. Kemahiran memberi jawapan adalah berdasarkan pada penyedian soalan
oleh guru. Kemahiran mereka soalan aras tingi ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara spontan,
malah untuk mencapai tujuan dan matlamat yang dikehendaki, maka ia hendaklah dirancang
dengan sebaik-baiknya.
Guru perlu mengamalkan beberapa teknik semasa dan sebelum mengaplikasi kaedah Soal
jawab. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diberi perhatian oleh guru
1. Soalan yang dibentuk mestilah jelas, tepat dan ringkas
2. Fokus kepada satu idea/ atau lebih daripada satu idea.
3. Soalan ditujukan kepada semua pelajar.

Ini dapat mengelakkan yang lain-lain berasa

'selamat'.
4.

Melayan semua jawapan pelajar dengan baik tanpa membuatkan pelajar terasa

didiskriminasi/ pilih kasih.


5. Memberi petua/ petunjuk dan peluang yang secukupnya kepada pelajar yang tidak dapat
menjawab.
6. Mencungkil pemikiran pelajar di dalam memberi pendapat dan idea baru.
7. Jangan sesekali memarahi pelajar dengan kata-kata negatif apabila mereka gagal menjawab
soalan.

Kaedah Soal - Jawab


1.

Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang
pendidikan.

2.

Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang
berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.

3.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan
dengan soalan bergambar Sains bahagian B dan pelajar dikehendaki memberi
tindakbalas yang sewajarnya.

4.

Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menjawab


soalan pemerhatioan dan inference

5.

Tujuan utama teknik soal jawab ialah :

a.

Untuk mengesan pengetahuan mengenai gambar

b. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
c. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan maklumat dari soalan gambar
experiment.
d. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di
samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.

Pendekatan Penyelidikan
Ciri-Ciri Kaedah Penyelidikan Kualitatif ialah:
8

1. Data dan maklumat


Data dan maklumat yang diperlukan berkenaan dengan soalan apa, mengapa, dan bagaimana
dari gambar yang diberikan.

Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana cara

melakukannya memerlukan pendedahan suatu proses mengenai sesebuah fenomena. Proses


alamiah dibiarkan berlaku tanpa campur tangan penyelidik, sebab proses yang terkawal tidak
akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penyelidik tidak perlu mentaransformasi data
menjadi angka untuk menghindari kehilangan maklumat yang telah diperolehi. Makna suatu
proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk menjadikan prinsip bahkan teori sebagai suatu
penemuan atau hasil kajian tersebut.
2.

Bersifat induktif

Penyelidikan kualitatif sifatnya induktif . Penyelidikan kualitatif tidak bermula dari potongan
teori, tetapi bermula dari lapangan yakni fakta pengalaman. Penyelidik terjun ke gelanggang,
mempelajari suatu proses atau penemuan yang tenjadi secara semula jadi, mencatat,
menganalisis, mentafsir dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses
tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang
sama dalam konteks persekitaran tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks persekitaran yang
lain baik waktu maupun tempat. Penemuan kajian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori
dibina dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Proses induktif iaitu
dari data yang berasingan tetapi saling berkaitan.
3.

Mengutamakan makna

Penyelidikan kualitatif mengutamakan makna . Makna yang diungkap berkisar pada persepsi
pelajar mengenai suatu gambar experiment yang diberikan. Misalnya gambar lampu dan
bayang-bayangnya pada skrin. Kajian tentang saiz dan bentuk yang beza pada skrin. Penyelidik
mencari maklumat dari sudut manakah lampu disuluhkan, berapa jauhkah lampu dan skrin
,apakah bentuk dan saiz objeck yang disuluhkan. Ketepatan maklumat daripada gambar
experiment diungkap oleh penyelidik agar dapat mentafsirkan hasil kajian secara sahih dan
tepat.

Berdasarkan ciri di atas dapat disimpulkan bahawa penyelidikan kualitatif tidak bermula dari
teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi bermula dari lapangan berdasarkan persekitaran
semula jadi. Data dan maklumat lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pendedahan
deskriptif analisis, tanpa perlu menggunakan nombor, sebab lebih mengutamakan proses
terjadinya suatu peristiwa dalam keadaan yang semula jadi. Generalisasi tak perlu dilakukan
sebab keterangan dan tafsiran berlaku dalam konteks dan situasi tertentu. Realiti yang kompleks
dan sentiasa berubah menuntut penyelidik cukup lama berada di lapangan.
Selaras dengan pendapat di atas, Bogdan dan Biklen (1992) menjelaskan bahawa penyelidikan
kualitatif mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di
lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukenali kekurangan dan kelemahan
pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannyMenganalisis dan menafsirkan
suatu fakta, gejala dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam
konteks ruang dan waktu serta keadaan persekitaran pendidikan secara semula jadi.
a. Menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data
dan maklumat yang berlaku di lapangan (induktif) untuk kepentingan ujian lebih lanjut
melalui pendekatan kuantitatif.
b. Bidang kajian penyelidikan kualitatif dalam pendidikan antara lain berkaitan dengan
proses pengajaran, bimbingan, pengurusan / pengurusan kelas, kepimpinan dan
pengawasan pendidikan, penilaian pendidikan, hubungan sekolah dan masyarakat, usaha
pembangunan tugas profesi guru, dan lain-lain. Selain kajian kualitatif yang digunakan
dalam bidang pendidikan adalah

Sampel Kajian
Pelajar Cemerlang
Dokumen Kemahiran Menginferens dan Memerhati

10

Pelajar sederhana

Pelajar Lemah

11

Analisa Kutipan Data


Semua data dianalisis secara manual. Hasil kajian menunjukkan di jadual seperti
dibawah :-Jadual :1
Bil

Kategori pelajar

Analisa dari Pengumpulan Data Melalui Pemerhatian Guru

1.

Cemerlang

Pelajar fokus pada pengajaran dan pembelajaran

2.

Sederhana

Tidak memberi sepenuh perhatian

3.

Lemah

Memberi perhatian hanya pada permulaan sahaja

Jadual: 2
Bil

Kategori pelajar

Analisa dari Temu bual pelajar

1.

Cemerlang

Pelajar memberitahu mereka faham pengajaran yang berdasarkan gambar


semasa guru mengajar . Mereka juga dapat menjawab persoalan guru
dengan tepat . Namun tetapi , apabila menjawab soalan bergambar yang
lain, sebagai aktiviti mereka menghadapi kesukaran untuk menjawab
soalan pemerhatian dan inference.

2.

Sederhana

Pelajar memberitahu mereka faham pengajaran yang berdasarkan gambar


semasa guru mengajar . Ada kalanya mereka memberi jawapan yang salah
bagi persoalan guru . Namun tetapi , apabila menjawab soalan bergambar
yang lain, sebagai aktiviti mereka menghadapi kesukaran untuk menjawab
12

soalan pemerhatian dan inference. Mereka berpendapat soalan jenis


berjadual ataupun graf adalah lebih mudah untuk menjawap soalan
pemerhatian dan inference.
3.

Lemah

Pelajar memberitahu mereka faham pengajaran yang berdasarkan gambar


semasa guru mengajar . Tetapi mereka tidak berani untuk menjawab
soalan guru ,kerana takut ia salah. Apatah lagi bila menjawab soalan
bergambar yang lain, hanya sekali skala sahaja mereka faham tentang
persoalan pada gambar tersebut.

Jadual : 3
Bil

Kategori pelajar

Analisa dari Menganalisa latihan pelajar.

1.

Cemerlang

Analisa menunjukkan peratus pelajar mendapat dalam soalan pemerhatian


dan inference adalah - 50 % sahaja.

2.

Sederhana

Analisa menunjukkan peratus pelajar mendapat dalam soalan pemerhatian


dan inference adalah - 30 % sahaja.

3.

Lemah

Analisa menunjukkan peratus pelajar mendapat dalam soalan pemerhatian


dan inference adalah - 0 %

Analisis Senarai Semak Tingkahlaku Positif


Bil

Tingkahlaku

Murid

memberikan

tumpuan

Peratus

sepanjang

pengajaran
13

Peratus

sebelum

selepas

intervensi(%)
Ya
Tidak

intervensi(%)
Ya
Tidak

60

100

40

Murid menunjukkan minat terhadap aktiviti yang

40

60

100

dijalankan
Murid memberikan respond kepada guru

60

40

100

Murid berangan-angan ketika aktiviti pengajaran

20

80

100

Murid mengantuk semasa aktiviti dijalankan

20

80

100

Murid melakukan kerja lain semasa aktiviti

40

60

100

dijalankan
7

Murid menganggu murid lain secara lisan

60

40

100

Murid bercakap perkara yang tiada kaitan dengan

20

80

100

tugasan

KESIMPULAN
Secara

keseluruhannya,

pengunaan intervensi Kaedah

Soal-Jawab

dapat

meningkatkan

penguasaan murid dalam kemahiran proses sains memerhati dan

menginferens.

murid

dilatih

mengunakan

kaedah

Kaedah

Soal-Jawab

bagi

memudahkan mereka dalam menjawab soalan berkaitan memerhati dan menginferens.


Pengunaan

kaedah

soal jawab dapat


14

membantu

murid

dalam

membezakan

kemahiran proses sains memerhati menginferens dengan betul disamping membantu


mereka dalam meningkatkan kefahaman mereka dalam kemahiran-kemahiran tersebut
sepanjang pengajaran sains di sekolah mahupun luar sekolah.

15

Rujukkan
1. http://www.academia.edu/4655209/UNIT_1_KEMAHIRAN_SAINTIFIK_KEMAHI
RAN_PROSES_SAINS_DAN_KEMAHIRAN_MANIPULATIF
2. http://psasir.upm.edu.my/330/
3. Noraini Yazib (2010), Meningkatkan Kemahiran Menulis Inferens Di Kalangan Murid
Tahun 5
4.

PENELITIAN KUALITATIF : Metode Penelitian Kualitatif

Anda mungkin juga menyukai