Anda di halaman 1dari 13

PENGENALAN

Dunia perniagaan antarabangsa pada masa kini telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Kepesatan dagangan ini telah mula terserlah apabila negara-negara yang sedang
membangun melebarkan sayap perdagangan mereka dengan menarik sebanyak mungkin
negara luar untuk berniaga di dalam negara tersebut. Selain itu, keadaan dalam negara yang
telah tepu akibat lambakan produk tempatan menyebabkan satu saluran perdagangan perlu
diwujudkan supaya produk-produk ini boleh keluar dari pasaran tempatan. Kewujudan ahliahli teknokrat dan pengurus-pengurus syarikat yang berjiwa besar dan sanggup memikul
risiko meneroka perniagaan antarabangsa menyebabkan munculnya Negara Perindustrian
Baru (NIC-New Industrialised Country).
Perdagangan antarabangsa sebenarnya telah lama berlaku di Malaysia. Jika dilihat
pada sejarah kegemilangan Melaka dahulu, jelas menunjukkan Empayar Melayu Melaka
telah menjalankan perdagangan antarabangsa dengan pedagang dari Eropah dan Timur.
Perdagangan rempah ratus dan kain dilakukan di pelabuhan-pelabuhan bagi membolehkan
rakyat mendapat bekalan yang tidak dapat disediakan oleh peniaga tempatan. Pedagangpedagang ini juga membeli akar kayu dan barangan lain yang dihasilkan oleh penduduk
tempatan untuk dibawa pulang ke negara asal dan menjualnya di negara mereka.
Jika dahulu, pasaran antarabangsa hanya dikuasai oleh peniaga dari barat, kini
Malaysia dan negara-negara Asia yang lain seperti Singapura, Indonesia, Jepun dan negaranegara yang lain telah berjaya memecahkan benteng perniagaan barat dalam perdagangan
antarabangsa. Keghairahan syarikat tempatan sekarang memberi tumpuan kepada
penyenaraian di papan Bursa Saham Kuala Lumpur memberi petanda positif kepada
perdagangan antarabangsa negara. Melalui penyenaraian tersebut, kedudukan kewangan dan
pembesaran syarikat dapat dilakukan melalui suntikan modal dan penglibatan daripada orang
ramai.
Seiring dengan itu, syarikat-syarikat ini akan lebih berpotensi untuk melibatkan diri di
arena antarabangsa. Peningkatan mutu produk dengan penggunaan teknologi yang terkini
membantu syarikat-syarikat ini menurunkan kos pengeluaran tetapi dalam masa yang sama
membuat pengeluaran produk secara besar-besaran. Ini menyebabkan terhasilnya ekonomi
bidangan dan menyebabkan syarikat berada pada paras kompetitif yang baik dalam
persaingan perniagaan antarabangsa.

FAKTOR PENYUMBANG KEPADA PERNIAGAAN ANTARABANGSA


1. Perbezaan sumber alam semulajadi
Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki sumber alam yang tidak sama. Sumber alam ini
merupakan anugerah daripada pencipta yang dianugerahkan kepada manusia untuk
digembleng dan dimanfaatkan dalam kehidupan seharian. Negara yang tidak memiliki
sumber alam semulajadi yang diperlukan akan mengimport sumber tersebut daripada negara
yang kaya dengan sumber alam tersebut. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang
mengimport sumber alam semulajadi kepada negara lain dalam perdagangan antarabangsa.
Kekayaan alam yang dimiliki Malaysia dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu sumber
mineral, sumber hutan dan sumber laut (Jabatan Perangkaan, 2013).
Sumber mineral adalah sumber yang terbentuk dari sebatian semulajadi dan jangka
masa penghasilannya mengambil tempoh masa yang sangat lama. Contoh sumber mineral
yang dimiliki oleh Malaysia adalah Petroleum, Gas Asli, Bijih Timah dan Emas. Sumber
hutan pula seperti kayu balak, rempah ratus, akar kaya, makanan (buah-buahan, ulam dan
sayur-sayuran) dimiliki oleh Malaysia kerana kekayaan hutan yang ada di Malaysia. Sumber
semulajadi ketiga yang dimiliki oleh Malaysia adalah sumber laut. Industri perikanan telah
memberi laluan kepada perdagangan antarabangsa melalui jualan ikan kepada negara jiran
seperti Singapura.

2. Perbezaan kos pengeluaran


Kemampuan sesebuah negara menghasilkan produk untuk kegunaan rakyatnya adalah
berbeza. Negara yang mampu menghasilkan produk dengan kos pengeluaran yang rendah
seperti China tidak perlu mengimport barang daripada negara luar untuk kegunaan rakyatnya.
Sebaliknya, jika sesebuah negara tersebut tidak mampu menghasilkan barang yang di
perlukan secara efektif, maka negara tersebut terpaksa mengimport barang atau perkhidmatan
tersebut daripada negara luar (Maidment, 2013).

3. Perbezaan tingkat teknologi


Kemajuan setiap negara dalam teknologi adalah berbeza. Dua major teknologi yang memberi
kesan kepada perdagangan antarabangsa adalah teknologi komunikasi dan mesin.
Perkembangan dunia perniagaan yang menggunakan komputer dan World Wide Web (www.)
sebagai medium komunikasi dan perpindahan maklumat menyebabkan perdagangan
antarabangsa berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi mesin dalam industri produk
2

dan perkhidmatan juga mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Penggunaan teknologi


yang canggih dapat meningkatkan pengeluaran produk dan dalam masa yang sama
meningkatkan kualiti produk tersebut (Rugman & Collinson, 2009). Justeru itu, perbezaan
teknologi ini mendorong negara yang tidak memiliki teknologi yang terkini dan canggih
mengimport teknologi tersebut ke negaranya. Manakala negara yang menghasilkan teknologi
seperti Amerika Syarikat dan Jepun pula menjadi negara pengeksport teknologi dalam
perdagangan antarabangasa.

4. Hubungan diplomatik dengan negara luar


Perdagangan antarabangsa tidak akan berkembang tanpa wujudnya hubungan diplomatik
antara kedua-dua negara. Interaksi perlu bagi membentuk Guanxi (hubungan) antara negaranegara terlibat untuk mewujudkan kehendak serentak antara pembeli dan penjual (Maidment,
2013). Tanpa hubungan ini adalah mustahil untuk sesebuah negara asing menembusi pasaran
tempatan dan seterusnya menjual produk mereka kepada rakyat tempatan. Hubungan
diplomatik ini juga telah menggalakkan perdagangan antarabangsa kerana situasi menangmenang antara negara tersebut menyebabkan laluan yang mudah bagi syarikat-syarikat
multinasional negara masing-masing menjual produk dan perkhidmatan mereka tanpa sekatan
yang ketat daripada kerajaan negara masing-masing.

JENIS PERNIAGAAN ANTARABANGSA


1. Syarikat usahasama
Syarikat jenis ini melibatkan perikatan antara dua atau lebih syarikat yang bertujuan untuk
mengeksport barang atau perkhidmatan ke pasaran antarabangsa. Syarikat-syarikat yang
terlibat akan berkongsi tanggungjawab dan kos semasa memasarkan produk ke pasaran
antarabangsa. Keuntungan yang diperoleh akan dibahagi antara syarikat yang terlibat
bergantung kepada jumlah pelaburan yang dikeluarkan.

2. Syarikat Francais
Francaisor merupakan pemilik asal kepada jenama syarikat yang di franciskan. Francaisor
akan memberi kebenaran kepada francaisi untuk menggunakan sebarang kepakaran
pembuatan atau perkhidmatan, teknik pemasaran, cap dagang, paten dan sebagainya untuk
mengeluarkan atau memasarkan produk mereka. Francaisor juga akan memberikan
pengetahuan, latihan, imej, kepakaran penghasilan produk atau perkhidmatan ternasuk teknik
memasarkan produk tersebut kepada francaisi. Sebagai balasan, francaisi akan membayar
3

royalti kepada francaisor dan francaisi akan menggunakan imej dan latihan yang diberikan
oleh francaisor untuk memulakan perniagaan di kawasan tertentu.

3. Syarikat perlesenan
Licensor akan memberi kebenaran kepada licensi bagi mengeluarkan jenama produk atau
perkhidmatan bagi satu tempoh masa tertentu. Licensor memberi hak kepada licensi untuk
menggunakan proses pengeluaran, cap dagang, paten, rahsia perniagaan dan segala yang
berkaitan dengan produk dan perkhidmatannya kepada licensi. Sebagai balasan, licensi akan
membayar royalti kepada licensor kerana membenarkannya menggunakan lesen yang
diperoleh licensor.

4. Syarikat pelaburan
Firma-firma asing melakukan pelaburan bagi mendapatkan pulangan kewangan. Pelaburan
jenis ini dibahagikan kepada pelaburan langsung dan pelaburan portfolio. Pelaburan langsung
berlaku apabila firma asing memiliki firma tempatan dengan cara membelinya daripada
peniaga tempatan. Pemilikan ini membolehkan firma asing mempunyai kuasa mengawal
firma tempatan tersebut. Faktor pemilikan seperti ketiadaan sumber di negara asal, keinginan
meningkatkan daya saing dan lain-lain. Pelaburan portfolio pula merujuk kepada pembelian
aset kewangan seperti bon, saham, dan sebaginya yang diterbitkan oleh firma tempatan.
Tujuan pembelian ini adalah untuk mendapatkan pulangan ke atas dana yang dilaburkan.

EMPAT

NEGARA

YANG

TERLIBAT

DALAM

PERDAGANGAN

ANTARABANGSA DENGAN MALAYSIA

Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bergerak


aktif bagi memastikan pengeksport tempatan boleh mengeksport produk dan perkhidmatan
mereka ke pasaran antarabangsa. Banyak jalinan dan perjanjian dilakukan bagi memastikan
matlamat ini direalisasikan. Pada tahun 2013, Malaysia telah mengumumkan Singapura telah
memintas China sebagai rakan dagang terbesar bagi perdagangan antarabangsa. Selain
daripada Singapura, Malaysia juga ada menjalankan perdagangan antarabangsa dengan
negara barat lain seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah (EU), Afrika, Chile dan
Australia. Berikut merupakan negara yang terlibat dalam perdagangan antaranbangsa dengan
Malaysia.

1. Negara Singapura
Singapura merupakan negara yang paling besar menyumbang dalam perdagangan
antarabangsa dengan Malaysia. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan dalam perdagangan
eksport sebanyak 5.1% dan kontrak import meningkat kepada 0.3%. Singapura yang
merupakan rakan dagang terbesar Malaysia menyumbang sebanyak 14.0 % daripada jumlah
keseluruhan ekport Malaysia iaitu sebanyak RM100.4 billion berbanding hanya sebanyak
RM95.5 billion pada tahun 2012 (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri,
2012). Beberapa faktor menjadi sebab kepada sumbangan Singapura kepada perdagangan
antarabangsa negara. Antara faktornya adalah pembukaan Pusat Perniagaan Wilayah Iskandar
yang menjadi salah satu dari tarikah yang kuat bagi pelabur dan peniaga dari Singapura
berdagang ke Malaysia. Selain itu, faktor jarak antara Malaysia dan Singapura yang dekat juga
memberi pengaruh kerana ia boleh menurunkan kos pengangkutan sekiranya Singapura
hendak membawa masuk produk ke dalam pasaran Malaysia.

2. Negara China
Negara China merupakan rakan dagang antarabangsa kedua terbesar yang menyumbang
kepada pendapatan perdagangan antarabangsa dengan Malaysia iaitu sebanyak RM97.0
billion. Perdagangan dengan China

pada tahun 2013 telah meningkat sebanyak 12.5 %

kepada RM203.2 billion (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, 2013)


berbanding pada tahun 2012 iaitu sebanyak RM180.6 billion (Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri, 2012). Eksport ke China telah meningkat sebanyak 9.2 % kepada
RM97.0 billion. Produk yang banyak dieksport ke China adalah barangan Elektrik dan
elektronik, kimia dan produk kimia dan minyak sawit (Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri, 2013).

3. Negara Jepun
Jepun merupakan rakan dagang global Malaysia ketiga terbesar pada tahun 2012 dan 2013.
Jepun juga merupakan rakan dagang kedua terbesar si rantau Asia Timur selepas China. Jepun
Pemerolehan pendapatan sebanyak RM79.9 billion daripada pendapatan perdagangan
antarabangsa Malaysia pada tahun 2013 adalah disumbangkan oleh Jepun. Jepun adalah
pengeksport terbesar

peralatan kejuruteraan

terutamanya peralatan dan komponen

penerbangan serta kenderaan bermotor untuk pasaran tempatan. Perkembangan positif serta
polisi yang digunakan di Malaysia menggalakkan perkembangan industri pengangkutan di
Malaysia.
5

4. Negara Amerika Syarikat


Sebuah lagi negara yang menjalinkan hubungan dagangan antarabangsa dengan Malaysia
adalah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan antara negara maju yang menjalinkan
perdagangan antarabangsa dengan Malaysia. Amerika Syarikat banyak mengeksport produk
seperti barangan elektrik dan elektronik, produk getah, produk kayu, peralatan optikal dan
saintifik ke dalam pasaran tempatan. Amerika syarikat adalah rakan dagang keempat terbesar
Malaysia manakala Malaysia pula adalah rakan daging ke-22 terbesar Amerika Syarikat.
Anggaran perdagangan tahunan dua hala antara Amerika dengan Malaysia berjumlah lebih
kurang RM44 billion (Wikipedia, 2014).

PRESTASI PERNIAGAAN ANTARABANGSA MALAYSIA: JUMLAH NILAI &


VOLUM DAN JUMLAH DAGANGAN (RM) EKSPORT DAN IMPORT DARI
TAHUN 2005 HINGGA 2013

Indeks perdagangan luar negeri digunakan untuk mengukur perubahan paras nilai seunit dan
volum eksport dan import produk Malaysia ke pasaran antarabangsa. Indeks ini disusun buat
pertama kalinya dengan menggunakan tahun 1970 sebagai tahun asas diikuti dengan tahun
1999. Selepas itu, indek tersebut diasaskan semula pada tahun 2005 dan kini menggunakan
tahun 2010 sebagai tahun asas. Nombor indeks yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan
Malaysia setiap tahun mencerminkan peratusan kenaikan atau penurunan dalam paras nilai
seunit dan volum dan jumlah perolehan yang diperoleh oleh Malaysia daripada perdagangan
antarabangsa.
Indeks Nilai seunit digunakan untk mengukur perubahan nilai seunit import dan
eksport Malaysia. Nilai seunit dihasilkan daripada pembahagian nilai barangan dengan
kuantitinya yang diimport atau dieksport bagi sesuatu barangan terpilih. Indeks nilai seunit
yang dihasilkan dikira dengan menggunakan indeks Laspeyres. Indeks Volum pula
digunakan untuk mengukur perubahan kuantiti yang diimport dan dieksport daripada
Malaysia. Indeks volum eksport dan import dihasilkan secara tidak langsung daripada
pembahagian indeks nilai eksport dan import dengan indeks nilai seunit yang berkaitan.
Indeks volum eksport dan import yang disusun merupakan indeks volum Paasche (Jabatan
Perangkaan Malaysia, 2013).
Jadual 1 menunjukkan indeks nilai seunit dan indeks volum dan jumlah dagangan
bagi eksport dan import dari tahun 2005 hingga 2013. Perbincangan selepas ini akan
dipecahkan mengikut tahun.
6

Jadual 1: Senarai Indeks Nilai Seunit, volum dan jumlah dagangan (RM billion) untuk tahun
2005 hingga 2013.

Tahun

Indeks Nilai
Seunit1

Indeks Volum1

Jumlah Dagangan
(RM billion)2
Jumlah
Eksport Import
keseluruhan

Eksport

Import

Eksport

Import

2005

100.0

100.0

100.0

100.0

536.2

432.9

969.1

2006

101.8

95.1

107.9

116.8

589.2

478.1

1067.4

2007

107.5

96.7

105.0

120.6

604.3

502.0

1106.3

2008

124.6

104.6

100.1

116.6

663.0

519.8

1182.8

2009

119.3

114.2

87.3

88.9

552.5

434.7

987.2

2010

125.3

117.7

96.0

105.0

638.8

528.8

1167.7

2011

130.0

122.0

101.1

110.2

697.9

573.6

1271.5

2012

136.2

128.7

97.2

110.4

702.6

606.7

1309.3

2013

137.03

130.03

98.93

116.93

719.8

649.1

1368.9

Sumber: (1) Perangkaan Ekonomi Malaysia-Siri Masa, Jabatan Perangkaan Malaysia (2013)
(2) Laporan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, Kementerian Perdagangan
Antarabangsa dan Industri ( 2013)
(3) Indeks Perdagangan Luar Negeri, Jabatan Perangkaan Malaysia (2014)

Carta 1: Jumlah dagangan import dan eksport sepanjang tahun 2003 hingga 2013

Tahun 2005
Pada tahun 2005, jumlah dagangan bagi eksport adalah sebanyak RM536.2 billion di mana
indeks nilai seunit dan indeks volum adalah sama iaitu 100.0. Penyumbang utama bagi
eksport adalah sektor komoditi terutamanya eksport mineral yang disokong oleh harga tenaga
yang lebih tinggi. Perolehan daripada sektor perkilangan seperti eketronik, jentera dan
peralatan ekeltrik turut menjadi penyumbang utama kepada jumlah dagangan eksport. Import
pula menyumbang kepada RM432.9 billion manakala indeks nilai seunit dan volum adalah
sama iaitu 100.0. Sumbangan pendapatan tertinggi diperoleh melalui barangan pengantara
disebabkan permintaan untuk produk elektrik dan elektronik dan produk berasaskan sumber,
terutamanya dari AS dan negara serantau. Kebanyakan import terdiri daripada komponen
komputer dan alat ganti mesin, bekalan industri seperti logam dan bahan kimia (Bank Negara
Malaysia, 2005).

Tahun 2006
Jumlah dagangan bagi perdagangan antarabangsa pada tahun 2006 telah meningkat kepada
RM1067.4 billion. Jumlah dagangan bagi eksport turut meningkat kepada RM589.2 billion di
mana indeks nilai seunit juga meningkat kepada 101.8 dan nilai volum 107.9. Pertumbuhan
ini disokong oleh permintaan kukuh yang berterusan terhadap komoditi utama, serta
pengembangan yang mampan dalam eksport barangan perkilangan. Bagi import juga berlaku
peningkatan terhadap jumlah dagangan (RM478.1 billion) manakala indeks nilai seunit
adalah 95.1 dan nilai volum 116.8. Peningkatan ini disumbangkan oleh import barangan
pengantara. Permintaan global terhadap keluaran elektrik dan elektronik telah menyokong
pengeluaran komponen alat ganti elektronik dan aksesori telekomunikasi. Perbelanjaan
pengguna yang mampan juga mendorong peningkatan import bagi bahan utama yang
diproses untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman (Bank Negara Malaysia,
2006)

Tahun 2007
Peningkatan kepada jumlah dagangan sebanyak RM38.9 billion menjadikan jumlah
keseluruhan perdagangan antarabangsa bertambah kepada RM1106.3. Indeks nilai seunit juga
bertambah kepada 107.5 manakala indeks volum adalah 105.0 menjadikan jumlah dagangan
bagi eksport adalah RM604.3 billion. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan yang ketara
dalam eksport minyak sawit. Minyak sawit telah menjadi pilihan pengilang-pengilang di AS
dalam pengeluaran makanan. Untuk import pula, pendapatan yang diperoleh adalah RM502.0
8

billion (indeks nilai seunit=96.7 dan indeks volum=120.6). Barangan penggunaan seperti
makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan ketara kerana permintaan daripada
penggunaan isi rumah yang meningkat (Bank Negara Malaysia, 2007).

Tahun 2008
Jumlah dagangan pada tahun ini adalah RM1182.8 billion dimana berlaku peningkatan untuk
hasil eksport (RM663.0 billion) dan import (RM519.8 billion). Indeks nilai seunit eksport
meningkat kepada 124.6 dan indeks volum juga meningkat kepada 100.1. Peningkatan ini
didorong oleh eksport pertanian iaitu minyak sawait dan getah yang teguh akibat peningkatan
permintaan pasaran global. Indeks nilai seunit import juga mengalami peningkatan kepada
114.2 dan indeks volum pula adalah 116.6. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan
import barang penggunaan sejajar dengan pertumbuhan berterusan dalam penggunaan swasta
(Bank Negara Malaysia, 2008).
Tahun 2009
Pada tahun ini, berlaku penguncupan dalam perdagangan antarabangsa akibat kemerosotan
ekonomi global. Penyelarasan inventori yang mendadak oleh pengeluar barangan akhir oleh
negara-negara pengimport makin memburukkan keadaan. Jumlah dagangan eksport pada
tahun ini menurun kepada RM552.5 billion. Boleh dikatakan semua penyumbang kepada
eksport menguncup termasuklah pertanian, barangan perkilangan dan mineral. Indeks nilai
seunit juga menurun kepada 119.3 dan indeks volum 87.3. Jumlah dagangan yang diperoleh
bagi import merosot kepada RM434.7 billion, indeks nilai seunit menunjukkan peningkatan
kepada 114.2 tetapi nilai volum menurun kepada 88.9. Semua kategori utama import
(barangan modal, pengantaraan, dan penggunaan) menguncup menyebabkan hasil
perdagangan antarabangsa negara juga merosot (Bank Negara Malaysia, 2009).

Tahun 2010
Pada tahun ini, jumlah perdagangan meningkat semula. Negara memperoleh RM1167.7
billion selepas berlaku kemelesetan pasaran global pada tahun 2009. Indeks nilai seunit juga
turut meningkat (125.3) dan nilai volum berada pada 96.0. Peningkatan ini disebabkan
permintaan serantau yang semakin kukuh. Eksport komoditi meningkat semula kerana
peningkatan harga minyak sawit mentah dan getah asli. Selain itu, produk perkilangan juga
menunjukkan peningkatan. Import juga turut menunjukkan peningkatan apabila jumlah
perdagangan yang diperoleh adalah RM528.8 billion (indeks nilai seunit=117.7, indeks
9

volum=105.0). Pengambangan ini berlaku disebabkan pengembangan merentasi semua


kategori import utama (barangan modal, barangan pengantaraan, barangan penggunaan dan
eksport semula) (Bank Negara Malaysia, 2010).
Tahun 2011
Ekport pada tahun ini berkembang secara sederhana sejajar dengan pertumbuhan sederhana
ekonomi negara maju dan ketidakpastian dalam pasaran kewangan global. Jumlah dagangan
pada tahun ini yang diperolehi Malaysia meningkat lagi kepada RM1271.5 billion berbanding
tahun sebelumnya (Indeks nilai seunit=130.0, indeks volum=101.10. Bagi import pula,
barangan pengantaraan seperti bahagian dan komponen jentera terjejas teruk disebabkan
bencana yang berlaku di Jepun. Namun begitu, jumlah dagangan negara masih meningkat
kepada RM573.6 billion (indeks nilai seunit=122.0, indeks volum=110.2) (Bank Negara
Malaysia, 2011).
Tahun 2012
Walaupun permintaan luar negeri yang lemah dan harga komoditi yang rendah, jumlah
dagangan eksport masih meningkat kerana disokong oleh permintaan barangan bukan elektrik
dan elektronik. Negara masih menerima jumlah dagangan sebanyak RM702.6 billion (indeks
nilai seunit=136.2, indeks volum=97.2). Permintaan import pula bertambah kerana
peningkatan permintaan barangan modal dan penggunaan dalam negara semakin kukuh.
Import menyumbang sebanyak RM 606.7 billion (indeks nilai seunit=128.7, indeks
volum=110.4) daripada jumlah dagangan yang diperoleh negara iaitu sebanyak RM1309.3
billion. Pengukuhan aktiviti perbelanjaan pengguna mencerminkan pertumbuhan yang terus
kukuh dalam import barang penggunaan, khususnya barangan tahan lama dan separa tahan
lama (Bank Negara Malaysia, 2012).
Tahun 2013
Prestasi eksport negara semakin positif akibat perningkatan keluaran barangan perkilangan
dan komoditi. Peningkatan harga minyak sawit mentah dan LNG juga menggalakkan
peningkatan jumlah dagangan antarabangsa negara. Negara memperoleh RM1368.9 billion
bagi perdagangan pada tahun 2013. Sebanyak RM719.8 billion disumbangkan oleh eksport
dengan indeks nilai seunit (137.0) dan indeks volum (98.9). Sebanyak RM649.1 billion
disumbangkan oleh perdagangan import (indeks nilai seunit=130.0, indeks volum=116.9).
Peningkatan ini disumbangkan oleh aktiviti pelaburan yang mampan dalam sektor
10

berorientasikan dalam negeri (telekomunikasi dan pembinaan) (Bank Negara Malaysia,


2013).

KESIMPULAN
Sejak tahun 2000, terdapat dua trend yang nyata dilihat dalam struktur perdagangan
antarabangsa Malaysia. Trend pertama adalah tumpuan utama terhadap eksport barangan
elektrik dan elektronik (E&E) beransur-ansur beralih kepada barang perkilangan bukan E&E
dan komoditi. Peralihan komposisi ini mencerminkan permintaan dunia terhadap bahan
mentah yang semakin meningkat dan aktiviti perkilangan hiliran bernilai tambah lebih tinggi.
Selain itu, perubahan teknologi telekomunikasi juga mendorong kepada perubahan komposisi
ini. Trend kedua ialah kepelbagaian pasaran dagangan antarabangsa Malaysia. Walaupun
Malaysia masih menjalinkan hubungan dagangan ke pasaran tradisional seperti AS, China,
Jepun dalam masa yang sama Malaysia juga telah melebarkan sayap dagangan ke Asia
Timur, Negara ASEAN dan Republik Rakyat China. Kepelbagaian ini akan meningkatkan
lagi hasil pendapatan negara melalui perdagangan antarabangsa.

Jumlah patah perkataan: 2917

11

RUJUKAN
Bank Negara Malaysia. (2005). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2005 (pp.
5157). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2006). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2006 (pp.
4349). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2007). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2007 (pp.
3439). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2008). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2008 (pp.
3639). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2009). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2009 (pp.
3538). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2010). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2010 (pp.
4042). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2011). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2011.
Bank Negara Malaysia. (2012). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia Tahun 2012 (p.
26). Malaysia.
Bank Negara Malaysia. (2013). Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2013 (p. 29).
Malaysia.
Jabatan Perangkaan. (2013). Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Perlindungan Alam Sekitar.
Malaysia.
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2013). Perangkaan Ekonomi Malaysia - Siri Masa 2013.
Malaysia.
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2014). Indeks Perdagangan Luar Negeri. Malaysia.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. (2012). Laporan Perdagangan
Antarabangsa dan Industri 2012. Malaysia.
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. (2013). Ministry Of International
Trade and Industry Report 2013. Malaysia.
Maidment, F. H. (2013). International Business (17th ed.). McGraw-Hill.
Rugman, A. M., & Collinson, S. (2009). International Business (5th ed.). Prentice Hall.
Wikipedia. (2014). Hubungan Malaysia - Amerika Syarikat.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_perdagangan_bebas

Retrieved

from

12

13

Anda mungkin juga menyukai