Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

AL KHOIRIYAH AL HUSNA SUKABUMI


No. SK. Ijin Operasional : 421.2/Kep-035/DISDIK/2015 NPSN : 69888443
Perum Cimahpar Endah II Jalan Pipit No. 50 B Desa Pasir Halang
Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi 43192
Telp. (0266) 235 845 email : sdit_alkhoiriyahsmi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM


TERPADU AL KHOIRIYAH AL HUSNA
Nomor :

TENTANG
KRITERIA KENAIKAN KELAS BAGI KELAS I-V DAN KELULUSAN
BAGI SISWA KELAS VI SDIT AL KHOIRIYAH AL HUSNA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KEPALA SDIT AL KHOIRIYAH AL HUSNA
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

: Bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada siswa untuk


dinyatakan naik / tidak naik, lulus / tidak lulus dipandang perlu adanya
Kriteria Kenaikan Kelas bagi siswa kelas I V dan Kriteria Kelulusan
bagi siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016.
: 1; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
2; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standart
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5; Perturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standart Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011
Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
: 1; Rapat Kerja Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Sukaraja;
2; Rapat Dinas Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Khoiriyah Al Husna
tentang Kriteria Kenaikan Kelas tahun pelajaran 2015/2016;
MEMUTUSKAN
:
: Siswa kelas I s.d. kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 dinyatakan naik
kelas apabila yang bersangkutan dapat memenuhi kriteria kenaikan
sebagaimana tercantum dalam LampiranI Surat Keputusan ini.
: Siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 dinyatakan lulus apabila yang
bersangkutan dapat memenuhi kriteria kelulusan sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Surat Keputusan ini.

Ketiga
Keempat

: Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ini bersifat mengikat bagi seluruh
peserta didik di Sekolah dasar Islam Terpadu Al Khoiriyah Al Husna.
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
: Sukabumi
PadaTanggal
: 13 Juli 2015
Kepala Sekolah

RIKY SHEPTIAN, S.Pd., Bc.Bio., M.Sc.


NIP. -

Lampiran I

: Keputusan Kepala SD Islam Terpadu Al Khoiriyah Al Husna


Nomor :
Tanggal : 13 Juli 2015
KRITERIA KENAIKAN KELAS

UNTUK SISWA KELAS I-V SD ISLAM TERPADU AL KHOIRIYAH AL HUSNA


TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran, peserta didik dinyatakan naik
kelas apabila memenuhi syarat meliputi aspek sebagai berikut :
Aspek akademik meliputi :
1; Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester di kelas yang
diikuti.
2; Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai laporan hasilbelajar semester
genap.
3; Peserta didik dinyatakan naik kelas bila telah mencapai kriteria ketuntasan minimal
(KKM)
4; Tidak terdapat nilai di bawah KKM maksimal 3 (tiga) mata pelajaran pada
semester yang diikuti dan boleh ada mata pelajaran yang nilainya kurang dari
KKM, maksimal 3 mata pelajaran.
5; Nilai rata-rata untuk 70 % dari semua mata pelajaran termasuk agama, PKn,
Bahasa Indonesia, dan muatan lokal sekurang-kurangnya 73 (tujuh puluh tiga) atau
maksimal hanya ada tiga mata pelajaran yang rata-rata nilainya kurang dari KKM.
6; Pesertadidik yang mengulang di kelas yang sama, nilai ketuntasan belajar minimal
sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.
7; Telah lulus Syarat Kecakapan Umum (SKU) Pramuka :
o Untuk Pramuka Siaga : SKU Siaga Mula untuk siswa kelas I
SKU Siaga Bantu untuk Siswa kelas II
SKU Siaga Tata untuk siswa kelas III
o Untuk Pramuka Penggalang ( Kelas IV, V, VI ) minimal telah
menyelesaikan dan lulus SKU Penggalang Ramu / Tata
Aspek Non Akademik meliputi ;
1.
2.
3.
4.

Nilai Kelakuan sekurang-kurangnya B


Nilai Kerajinan sekurang-kurangnya B
Nilai Kerapian sekurang-kurangnya B
Ketidakhadiran tanpa ijin (alpa) maksimal 5% dari jumlah hari efektif.
Ditetapkan di
: Sukabumi
PadaTanggal
: 13 Juli 2015
Kepala Sekolah

RIKY SHEPTIAN, S.Pd., Bc.Bio., M.Sc.


NIP. -

Lampiran II

Keputusan Kepala SD Islam Terpadu Al Khoiriyah Al Husna


Nomor
:
Tanggal
:
15 Juli 2013

KRITERIA KENAIKAN KELULUSAN


UNTUK SISWA KELAS VI SD ISLAM TERPADU AL KHOIRIYAH AL HUSNA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Kelulusan merupakan akhir proses pendidikan secara formal di Sekolah Dasar Islam
Terpadu Al Khoiriyah Al Husna. Siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijasah
yang bisa dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Sesuai
dengan ketentuan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 72 ayat (1), peserta didik Sekolah Dasar
Islam Terpadu Al Khoiriyah Al Husna dinyatakan lulus setelah memenuhi persyaratan
kriteria sebagai berikut :
1; Memiliki nilai rapor sampai dengan kelas VI
2; Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran
3; Telah mengikuti dan lulus ujian sekolah dan ujian nasional serta memiliki nilai
untuk seluruh mata pelajaran minimal sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang telah ditetapkan sekolah.
a; Peserta didik dinyatakan lulus US apabila peserta didik telah memenuhi kriteria
kelulusan yang ditetapkan oleh SDN 3 Sukabumi berdasarkan perolehan Nilai
Sekolah
b; Nilai Sekolah diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US dan nilai rata-rata
rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan
40% untuk nilai rata-rata rapor.
c; Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
d; NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai rata-rata gabungan
nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan
formula 60% nilai UN dan 40% nilai Sekolah
e; Kriteria kelulusan UN ditetapkan melalui rapat dewan guru berdasarkan :
;

Nilai minimal setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan;

Nilai rata-rata ketiga mata pelajaran yang diujinasionalkan.

4; Memperoleh nilai minimal Baik (B) untuk kelompok mata pelajaran ;


a; Agama dan akhlak mulia
b; Kewarga negaraan dan kepribadian
c; Estetika
d; Jasmani olah raga dan kesehatan
5; Menyelasaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) sebagaimana terdapat dalam buku

SKU siswa, sesuai tingkatan dalam rangka pendidikan wawasan kebangsaan dan
pendidikan karakter
6; Penetapan kelulusan dilaksanakan melalui sidang kelulusan dengan memperhatikan
nilai rapor, nilai ujian sekolah/ujian nasional, sikap/perilaku/budi pekerti, dan
wawasan kebangsaan
7; Siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan rapor, SKHUN dan ijasah yang
bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di
: Sukabumi
PadaTanggal
: 13 Juli 2015
Kepala Sekolah

RIKY SHEPTIAN, S.Pd., Bc.Bio., M.Sc.


NIP. -

Anda mungkin juga menyukai