Anda di halaman 1dari 15

1.

0 TAJUK
2.0 ABSTRAK
3.0 LATAR BELAKANG MASALAH
Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya 2 merupakan sekolah yang baru 5 tahun
ditubuhkan. Struktur dan reka bentuk bangunannya masih dalam keadaan baru dan
dalam tanggapan orang ramai adalah segala kemudahan berfungsi dengan baik.
Bengkel kemahiran hidup sekolah ini juga mempunyai reka bentuk yang baru dan
segala peralatan masih dalam keadaan yang baru.
Reka bentuk bengkel adalah penting bagi memastikan keberkesanan
penggunaan ruang dan keselamatan individu yang terlibat dalam kerja-kerja di
dalam bengkel. Menurut Salina (1992), menyatakan bahawa reka bentuk yang tidak
sesuai dengan tubuh manusia juga menjadi masalah utama yang perlu ditekankan
oleh pihak tertentu bagi mengatasi ketidakselesaan semasa bekerja. Oleh itu, bagi
menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan latihan
kemahiran, reka bentuk bengkel yang efisien dan pengurusan yang praktikal adalah
aspek utama.
Pengurusan bengkel sekolah secara amnya menekankan peraturanperaturan yang telah ditetapkan bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran serta memastikan keselamatan terjamin dan keperluan kesihatan
dipatuhi. Pengurusan yang baik dan berkesan akan meningkatkan produktiviti
pelajar serta menyumbang kepada kepuasan kerja tenaga pengajar. Oleh itu, bagi
memastikan matlamat utama pengurusan bengkel tercapai, keadaan bengkel yang
selamat dan sihat perlu diwujudkan.
Reka bentuk yang efisien dan pengurusan yang praktikal hendaklah diaplikasi
ke atas bengkel kemahiran hidup di sekolah bagi menjamin keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran dan mewujudkan persekitaran yang selamat dan
sihat. Didapati bahawa bengkel-bengkel sekolah masa kini tidak mengaplikasikan
aspek-aspek tersebut. Oleh itu, kajian kes terhadap aspek reka bentuk dan
pengurusan bengkel bakal dilakukan di Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya 2.

4.0 KAJIAN LITERATUR


5.0 PENYATAAN MASALAH
Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah bertujuan untuk melahirkan murid
yang mempunyai kemahiran asas bagi membolehkan mereka mengendalikan
kehidupan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan social.
Bagi menjayakannya, keadaan persekitaran murid iaitu bengkel kemahiran hidup
hendaklah mempunyai ciri-ciri yang boleh membantu perkembangan mereka
dalam mengalami proses pengajaran dan pembelajaran.
Berdasarkan persoalan inilah, kajian ini ingin melihat sejauh manakah tahap
pelaksanaan aspek reka bentuk dan pengurusan di bengkel kemahiran hidup.
Perkara ini penting bagi memastikan pelajar selesa dan dapat menumpukan
perhatian ketika belajar dan melakukan kerja-kerja amali sekaligus menjamin
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, kajian
yang bertajuk : Keberkesanan Pengaplikasian Aspek Reka Bentuk dan
Pengurusan di Bengkel Kemahiran Hidup SK Seremban Jaya 2 telah dipilih.

6.0 PERSOALAN KAJIAN


Situasi dan saiz bengkel
Amalan keselamatan bengkel
Pengurusan peralatan dan bahan
Pengurusan dan pentadbiran bengkel
7.0 OBJEKTIF KAJIAN
8.0 KEPENTINGAN KAJIAN
9.0 REKA BENTUK KAJIAN
10.0 SAMPELAN / POPULASI

11.0

INSTRUMEN KAJIAN
11.1 Situasi dan saiz bengkel- (soal selidik) ASPEK A
11.2 Amalan keselamatan bengkel-(pemerhatian) ASPEK B
11.3 Pengurusan peralatan dan bahan-(pemerhatian) ASPEK C
11.4 Pengurusan dan pentadbiran bengkel-(temu bual) ASPEK D

12.0

ANALISIS DATA
12.1 ASPEK A : SITUASI DAN SAIZ BENGKEL
Aspek pertama yang hendak dikaji adalah berkaitan dengan situasi dan
saiz bengkel kemahiran hidup Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya 2.
Berikut merupakan carta pai yang menunjukkan peratus pendapat guruguru kemahiran hidup sekolah tersebut mengikut soalan-soalan yang
telah dinyatakan di dalam item boring kaji selidik.

Soalan 1 : Saiz bengkel mematuhi piawaian pembinaan bengkel (panjang = 2 x lebar bengkel)

sangat setuju

100%

soalan 2 : bilangan tingkap di dalam bengkel ini cukup untuk proses pengudaraan berlaku

sangat setuju

100%

soalan 3 : bilangan lampu dapat memudahkan murid-murid menghasilkan projek

sangat setuju

100%

soalan 4 : keadaan lantai adalah selamat dan tidak mudah menyebabkan kegelinciran berlaku

sangat setuju; 20% tidak setuju; 20%

tidak pasti; 20%


setuju; 40%

soalan 5 : pintu bengkel menepati peraturan pembinaan bengkel iaitu ada dua pintu
sangat tidak setuju tidak setuju

40%
60%

Soalan 6 : keadaan di dalam bengkel adalah selesa dengan bilangan kipas yang mencukupi
setuju sangat setuju

40%
60%

Soalan 7 : keluasan lantai adalah sesuai dengan aktiviti-aktiviti bengkel

sangat setuju

100%

Soalan 8 : dinding atau tembok bengkel menyerap bunyi ketika murid sedang melakukan kerja pertukangan

sangat setuju

100%

soalan 9 : kedudukan bengkel adalah strategik dan tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam kelas

sangat setuju

100%

soalan 10 : keperluan air di bengkel berfungsi dengan baik


tidak setuju

10%

setuju

sangat setuju

22%

67%

12.2

ASPEK B : AMALAN KESELAMATAN BENGKEL

12.3 ASPEK C : PENGURUSAN PERALATAN DAN BAHAN


Aspek ketiga yang hendak dikaji adalah berkaitan dengan situasi dan saiz
bengkel kemahiran hidup Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya 2. Berikut
merupakan carta pai yang menunjukkan peratus pendapat guru-guru
kemahiran hidup sekolah tersebut mengikut soalan-soalan yang telah
dinyatakan di dalam item boring kaji selidik.

soalan 1 : peralatan yang berharga dan menarik disimpan dan dijaga dengan baik

sangat setuju

100%

Soalan 2 : rekod penggunaan sentiasa diisi setiap kali peralatan dan bahan digunapakai
sangat tidak setuju tidak setuju

21%

79%

Soalan 3 : rak dilabel dengan kemas dan tersusun


setuju

52%

sangat setuju

48%

Soalan 4 : penyelenggaraan peralatan dan bahan dilakukan secara berkala


sangat tidak setuju tidak setuju

52%

48%

Soalan 5 : rekod inventori alatan sentiasa dikemaskini


sangat tidak setuju

2nd Qtr

20%

80%

Soalan 6 : troli bergerak disediakan dan digunakan setiap kali peralatan dikeluarkan dari rak dan almari

sangat tidak setuju

100%

Soalan 7 : peralatan dan bahan sentiasa dalam keadaan selamat


setuju 2nd Qtr

20%

80%

soalan 8 : saiz dan keadaan peralatan adalah bersesuaian dengan tahap kebolehan murid tahap 2

sangat setuju

100%

Soalan 9 : peralatan dan bahan sentiasa disimpan di tempat yang betul dan selamat

sangat setuju

100%

Soalan 10 : setiap peralatan di bengkel telah direkodkan pendaftarannya


tidak setuju tidak pasti

26%

74%

12.4
13.0

PERBINCANGAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

RUJUKAN