Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Kegiatan Tahap 1 KSSR)


Mata pelajaran

: Dunia Seni Visual

Tahun

: 3 Amanah

Bidang

: Menggambar

Tema

: Alam Semula Jadi

Tajuk

: Pemandangan senja

Tarikh / Hari

: 4 September 2013 / Selasa

Masa

: 10.45 pagi 11. 45 pagi (60 minit)

Bilangan Murid

: 25 orang (L=10 P=15)

Aktiviti
menggunakan

Media

: Alat
: Bahan

Bahan Bantu Mengajar

: Komputer riba, LCD, contoh gambar pemandangan.

EMK

: Keusahawanan, kretiviti, inovasi dan teknologi maklumat


dan komunikasi.

Objektif

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid


dapat:

Menghasilkan
lukisan
teknik lorekan.

pemandangan

dengan

- Pensel (HB 8B), pemadam, pembaris


- kertas lukisan

STANDARD KANDUNGAN
1.1

Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal, memahami ,dan menyatakan bahasa seni visual yang
ada pada lukisan.

1.2

Aplikasi Seni
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses
dan teknik Mengaplikasi bahasa seni dalam penghasilan lukisan.

1.3

Ekspresi Kreatif

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam dalam
penghasilan karya.
1.4

Apresiasi Seni
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1

Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal, memahami ,dan menyatakan bahasa seni visual yang
ada pada lukisan.

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Bentuk - ilusi
1.1.1.2 Garisan - tebal dan nipis
1.1.1.3 Warna - primer dan sekunder
1.1.1.4 Ruang - ilusi
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan
1.1.2.2 Kepelbagaian hal benda (subject matter )

1.2

Aplikasi Seni
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses
dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


1.2.1.1 Alat

- tiada

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

1.3

Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

1.4

Apresiasi Seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
memberikan tumpuan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah melihat pemandangan senja di
kawasan mereka tinggal.
KBKK

: Menjana idea, menentukan sumber, menimbang dan


membuat keputusan, menyelesaikan masalah, menganalisis
dan menilai.

Penyerapan Nilai

: Bekerjasama, tekun,
menyuarakan pendapat.

Kecerdasan Pelbagai

: linguistik, interpersonal,

Kosa Kata

: lukisan, matahari, burung dan sungai.

Pendekatan

: Kontekstual, konstraktivisme

Strategi

: Teknologi Komunikasi dan Maklumat, Kemahiran Berfikir,


Pemusatan murid, berasaskan sumber atau bahan

Teknik

: Soal jawab, penerangan, demonstrasi

Langkah/masa

Isi Pelajaran

rajin,

bersifat

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

inkuiri,

berani

Catatan

Set induksi
Persepsi Estetik
(5 minit)

Guru menayangkan video


pergerakan suasana
persekitaran di sebuah
kampung.
(micromedia flash &
power point)
1. Apakah yang anda

BBM :
1) Murid diminta mengamati
tayangan video tersebut.
2) Murid dipersoalkan tentang
video tersebut.
3) Guru mengaitkan jawapan
murid dengan tema dan

-komputer riba
-LCD
PENDEKATAN:
Komunikatif

tajuk pembelajaran pada


hari ini.

STRATEGI:

perhatian dalam

- Berpusatkan

tayangan video

murid

tersebut?
2. Apakah teknik yang

TEKNIK :

anda lihat?
3. Bagaimanakah

- Penerangan
- Soal jawab

untuk
menghasilkan
lukisan tersebut?
Jangkaan jawapan
1. Burung, sungai,
rumah, bukitbukau.
2. Teknik lorekan
3. Menggunakan
pensel dan
pemadam.

1. Guru menerangkan apa itu


Langkah 1

Aktiviti 1

Aplikasi Seni

(aplikasi Paint)

(10 minit)

lukisan?
2. Murid ditunjukan contoh
lukisan susunan motif
pergerakan
3. Murid diperkenalkan
dengan media dalam
penghasilan lukisan.

TEKNIK :
Penerangan,
demonstrasi
NILAI :
- Hormat-

4. Murid melihat guru

menghormati

menunjukkan proses
membuat lukisan
menggunakan teknik
lorekan.
5. Murid diminta oleh guru
1. Memperkenalkan

untuk meneroka media

alat dan bahan

dalam penghasilan lukisan

2. Guru menunjuk
cara membuat
teknik lorekan yang
betul pada kertas
lukisan.

(aplikasi Paint)
Langkah 2

Aktiviti 2

Ekspresi Kreatif

Langkah 1:

(40 minit)

MEDIA:
Langkah 1:
-

Sediakan alat &


bahan
lakaran motif

penyediaan alat dan bahan


untuk membuat lukisan
dan lakaran
hal benda
mengikut kreativiti.

-pensel (HB 8B)


-Kertas lukisan
EMK :
-Kreativiti dan
inovasi
STRATEGI:

Langkah 2:

Langkah 2:
-

menghasilkan lakaran hal


benda (mengikut kreativiti).

- Berpusatkan
murid
- Berpusatkan
bahan/aktiviti
PENDEKATAN :

Langkah 3:
-

memperhalusi lakaran
kasar dia atas kertas

-kontruktivisme
NILAI :

Langkah 3:

lukisan.

-Tekun

langkah 4:
-

membuat hiasan dan


kemasan terakhir pada

Langkah 4:

lukisan sebelum
dipamerkan.

Murid menghasilkan lukisan teknik


lorekan dengan bimbingan guru.

Penutup
Apresiasi Seni
(5 minit)

Kognitif:

1. Beberapa orang murid

Apresiasi berpandukan

diminta membuat apresiasi

(ASR)

terhadap karya yang

Sosial:
Pameran

dihasilkan
2. Murid mempamerkan
karya lukisan di hadapan
kelas.
3. Guru memberi pujian
kepada semua murid
diatas komitmen yang
diberikan.

Refleksi:

1) Kekuatan
2) Kelemahan
3) Penambahbaikan

KP:
-Interpersonal
-Verbal linguistik
Nilai :
-Menghargai