SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK KEM KHATAM AL-QURAN SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF NEGERI

PERAK 1. TAJUK Kem khatam al-Quran Sekolah-Sekolah Program j-QAF, Negeri Perak.

2.

DISEDIAKAN OLEH Unit Pengurusan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Negeri Perak.

3.

TUJUAN Kertas khatam ini disediakan sebagai panduan pelaksanaan Kem al-Quran Sekolah-Sekolah Program j-QAF.

4.

LATAR BELAKANG 4.1 Program j-QAF diperkenalkan oleh KPM mulai tahun 2005. Sebanyak 1221 sekolah rendah di seluruh negara telah terlibat dalam program dalam ini. Beberapa j-QAF model telah Model diperkenalkan program seperti

Pemulihan Jawi, Model Khatam al-Quran, Model Tasmi’, Model Peluasan Bahasa Arab dan Model Bestari Solat. 4.2 KPM telah mengarahkan pelaksanaan Kem Literasi alQuran 4.3 (KLaQ) melalui surat arahan ruj KP. (JAPIM)5206/4/1.2.12 (71) pada tahun 2007. Bagi memantapkan pelaksanaan KLaQ peringkat sekolah Perak, Jabatan Pelajaran Negeri telah mengeluarkan "SURAT SIARAN PANDUAN PELAKSANAAN j-QAF BIL 4/2009 : PELAKSANAAN KEM LITERASI AL-QURAN (KLaQ)

j- Q A F

1

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n I s la m , Ja b a t a n P e la ja r a n P e r a k

PERINGKAT SEKOLAH" bertarikh 23 Februari 2009. Pihak sekolah diarahkan untuk melaksanakan kem berkenaan mengikut jadual yang diselaraskan selama 18 jam setahun. 5. RASIONAL 5.1 Dapatan pencapaian murid bulan Oktober 2009

menunjukkan masih ramai murid buku Iqra’ seperti rajah di bawah.
TAHAP TAHUN 1 QURAN 3662 % QURAN 16.82%

masih berada di tahap

IQRA 1-3 10215

IQRA 4-6 7894

% IQRA 1-6 83.18%

TAHUN 2

8377

37.22%

6020

8111

62.78%

TAHUN 3

13372

56.39%

3506

6835

43.61%

TAHUN 4

13851

72.19%

1210

4127

27.81%

TAHUN 5

10981

83.74%

389

1743

16.26%

JUMLAH

50243

50.10%

21340

28710

49.90%

5.2

Pelaksanaan Kem khatam al-Quran adalah salah satu usaha untuk memastikan SEMUA murid yang masih Iqra dan di bawan sukatan Khatam dapat khatam al-Quran secara Baca Ikut Guru (BIG). Ia perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah keciciran penguasaan bacaan alQuran.

6.

OBJEKTIF

j- Q A F

2

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n I s la m , Ja b a t a n P e la ja r a n P e r a k

6.1 6.2 6.3 6.4 Quran. 7.

Membantu murid supaya dapat mengikuti sukatan pelajaran Model Khatam al-Quran program j-QAF secara BIG Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicir dalam bacaan al-Quran. Memastikan semua murid program j-QAF dapat khatam al-Quran sebelum tamat sekolah rendah. Memberi fokus kepada murid di bawah sukatan khatam al-

KUMPULAN SASARAN Semua murid Islam Tahap Dua dengan keutamaan murid Tahun 6 program j-QAF yang dikenal pasti masih di bawah Sukatan khatam al-Quran.

8.

TENAGA PEMBIMBING 8.1 8.2 Guru Pendidikan Islam Guru Pendidikan Islam j-QAF

9.

KAEDAH PELAKSANAAN 9.1 9.2 9.3 Kem khatam al-Quran dijalankan secara berkala sehingga semua murid KHATAM al-Quran secara BIG. Kekerapan pelaksanaan Kem tertakluk kepada bilangan murid sasaran. Bagi memudahkan pelaksanaan di sekolah, contoh jadual pelaksanaan seperti di lampiran 1 dan 2 disediakan. Walau bagaimanapun pihak sekolah BOLEH menentukan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kem tersebut. 9.4 Bacaan murid hendaklah direkodkan di dalam Kad Khatam al-Quran yang disediakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri.

10.

STRATEGI PENGURUSAN

j- Q A F

3

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n I s la m , Ja b a t a n P e la ja r a n P e r a k

10.1 Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Peringkat sekolah Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Penolong Kanan HEM Ketua Panitia Pendidikan Islam GPI j-QAF Semua GPI / Guru j-QAF

10.2 Jawatankuasa Pelaksana di peringkat sekolah adalah bagi memutuskan perkara berikut: a. Memasukkan aktiviti ini dalam kalender sekolah; b. Menyelaras jadual dan agihan tugas guru; c. Menentukan guru dan murid turus yang akan terlibat; d. Mengenalpasti murid sasaran di kalangan murid di bawah sukatan khatam al-Quran; e. Menentukan tempat untuk mengadakan program; f. Dan taklimat/ In House Training secara ringkas Modul Khatam kepada tenaga pembimbing. 10.3 Cadangan waktu pelaksanaan; 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 Bulan Jan - Mac Sisipan dalam Kem Bestari Solat (murid

sasaran) Bulan Ramadhan (Program Ihya Ramadhan) Selepas UPSR

11.

STRATEGI PELAKSANAAN 11.1 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kem: 11.1.1 Semua murid menggunakan Al Quran Mashaf Uthmani.

j- Q A F

4

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n I s la m , Ja b a t a n P e la ja r a n P e r a k

11.1.2 Setiap murid membaca mengikut kaedah talaqqi dan musyafahah. 11.1.3 Murid-murid berada di dalam kumpulan mengikut kemahiran masing-masing 11.1.4 Proses P&P dilaksanakan oleh seorang guru pembimbing dalam setiap kumpulan. 11.1.5 Guru hendaklah memastikan semua murid yang terlibat hendaklah mencapai tahap sukatan khatam al-quran mengikut tahun masing-masing. 11.1.6 Mengadakan Mesyuarat Post Mortem kekuatan dan kelemahan serta cadangan untuk memperbaiki kelemahan. 11.1.7 Semua rekod hendaklah dikemaskini dan disimpan menggunakan 11.1.8 Mengisi dan Kad Khatam al-Quran yang dibekalkan oleh JPN. menghantar laporan pelaksanaan dengan mengisi borang seperti di lampiran 3 ke PPD masing-masing sebelum 30 Oktober 2010 11. PENUTUP Adalah menjadi harapan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui program Kem Khatam Al-Quran ini akan dapat membantu pihak sekolah mengatasi masalah keciciran bacaan al-Quran. Program ini juga sebagai langkah akhir memastikan semua murid program j-QAF khatam al-Quran sebelum tamat sekolah rendah. Disediakan oleh Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajran Perak

j- Q A F

5

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n I s la m , Ja b a t a n P e la ja r a n P e r a k

Lampiran 1

CONTOH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM KEM KHATAM AL-QURAN FASA 1 Hari / Masa 8.00 pg – 10.00 pg 10.30 pg 12.30 tgh 1.30 ptg – 03.30 ptg

PERTAMA

LDK 1

LDK 2

LDK 3

FASA 2

KEDUA

LDK 4

LDK 5

LDK 6

KETIGA

LDK 7

LDK 8

Penilaian

LDK : Surah mengikut muka surat. Sasaran : Khatam

Lampiran 2

j- Q A F

6

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n Is la m , J a b a t a n P e la ja r a n P e r a k

CONTOH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM KEM KHATAM AL-QURAN

FASA 1 Hari / Masa HARI PERTAMA HARI KEDUA HARI KETIGA 1.30 ptg 3.30 ptg LDK 1 Hari / Masa HARI KEEMPAT HARI KELIMA HARI KETUJUH HARI KETUJUH HARI KELAPAN

FASA 2 1.30 tgh 3.30 ptg LDK 4

LDK 2

LDK 5

LDK 3

LDK 6

LD 7

LDK 8

HARI KESEMBILAN

LDK 9 / Penilaian

j- Q A F

7

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n Is la m , J a b a t a n P e la ja r a n P e r a k

Lampiran 3 LAPORAN PELAKSANAAN KEM KHATAM AL-QURAN (Diisi oleh sekolah)
Sekolah Tel / Fax : ...………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …….……………………………………….
Laporan ini HENDAKLAH di hantar ke PPD masing-masing sebelum 30 OKT 2010

Kod Sekolah : …………………………………………………….. Tarikh kem : ……………………………………………………… Bilangan peserta

Bi l 1 2 3

Aktiviti
Con: KKaQ 1

Tarikh

Jum Jam

Sasaran
Con: Tahun 6

Bil Murid

Kekuatan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kelemahan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadangan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adalah diakui bahawa semua maklumat tersebut adalah betul dan benar. Tandatangan Ketua Panitia Tandatangan Guru Besar

( ) Tarikh: ……………………………...

(

)

j- Q A F

8

K E MK H A T A M

A L -Q U R A N

S e k t o r P e n d id ik a n I s la m , Ja b a t a n P e la ja r a n P e r a k