Anda di halaman 1dari 2

Nama:

BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II


LAPORAN KAJIAN (70%)
____________________________________________________

Kumpulan:

____________________________________________________

Major:

____________________________________________________

Elektif: 1.

_______________________________________________

2.

_______________________________________________

Bil
1

Aspek
PENDAHULUAN (5%)
Refleksi pengalaman
Sorotan Literatur

Ulasan Pensyarah Penyelia

yang lalu / Refleksi

FOKUS KAJIAN / ISU


KEPRIHATINAN (20%)
Tinjauan Masalah
Analisis Tinjauan Masalah

OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN


(5%)

4
5

KUMPULAN SASARAN (5%)


TINDAKAN

KAJIAN

Prosedur Tindakan (5%)


Cara Mengumpul Data (5%)

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA


(10%)
DAPATAN (5%)

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA (5%)

PENGOLAHAN/ KEJELASAN PENULISAN


(20%)
SENARAI RUJUKAN (10%)
SAHSIAH (5%)
JUMLAH MARKAH
(WAJARAN 70%)

10
11

Tandatangan pensyarah penilai:

Markah sebenar = 0.70 x markah diperoleh


= ____%

______________________________________

Nama pensyarah penilai: ____________________________________________


Tarikh:

______________________________________

22

Markah

LAMPIRAN L
BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II
PEMBENTANGAN (30%)
Nama:

____________________________________________________

Kumpulan:

____________________________________________________

Major:

____________________________________________________

Elektif: 1.

_______________________________________________
2.

Bil

_______________________________________________
Aspek

Penyampaian (20%)

Pengolahan
pembentangan (30%)

Isi Kandungan (25%)

Soal-Jawab (20%)

Sahsiah (5%)
JUMLAH MARKAH
(WAJARAN 30%)

Ulasan Pensyarah Penyelia

Markah sebenar = 0.30 x markah diperoleh


= ____%

Tandatangan pensyarah penilai: ______________________________________


Nama pensyarah penilai : ______________________________________
Tarikh:

______________________________________

23

Markah