Anda di halaman 1dari 38

Rancangan Pengajaran Tahunan

SK SUNGAI PINANG SIMUNJAN


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANBAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (KSSR )

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN
MINGGU 2

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.2.6

2.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.6

Menulis teks puisi secara mekanis


dengan betul dan kemas

4.1.

Menyebut dan memahami


unsurseni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu melalui nyanyian sambil berlakon

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

Tajuk :
IMPIAN
KELUARGA

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM
EMK
Nilai Murni :
Kerajinan
Keberanian
Kasih sayang
Hormat
menghormati
Ilmu :
Kerjaya
Pendidikan Moral
Muzik
Kemahiran Hidup
Sejarah

CATATAN

Buku teks
ms 2-7

KP :
Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB
Menjana Idea
Mengecam
Menghubungkait
Membuat
gambaran

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul

1.3.1

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan
kemas

3.2.7

Menulis ayat dalam perenggan secara


mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata


nama khas hidup manusia dengan
nama pangggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata


ganti nama diri tanya megikut
konteks dengan betul

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN
MINGGU 3
Tajuk :
KELUARGA
KREATIF

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah mengikut
intonasi yang betul

EMK
Nilai Murni :
Hormat
menghormati
Kesyukuran
Kerajinan
Bertatasusila
Ilmu :
Sastera
TMK
Muzik
Keusahawanan

Buku teks
ms 8 -13

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menganalisis
Mengecam
Menjana idea
Mengaplikasi
BCB
-

Bacaan intensif
Menulis
perenggan

(Pendidikan Keselamatan Jalan


Raya)

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Mendengar, menngecam dan

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2

Mendengar, memahami dan

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

EMK

Rancangan Pengajaran Tahunan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN
MINGGU 5

2.3

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.3.2

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata


kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks yang betul

Tajuk :
MOTIVASI
KELUARGA
3.3

MINGGU /
TARIKH

memberikan respons dan memberikan


secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dan memberikan
secara lisan terhadap ayat tanya yang

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kerjasama
Ilmu :
-

Pendidikan Moral
Muzik
Bimbingan &
Kaunseling
Kemasyarakatan

Interpersonal
Konstruktivisme

Buku teks
ms 14- 20

KP :

BCB
Bacaan Intensif
Strategi P&P:
KB
Menjana Idea
Menilai

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang

CATATAN

Buku teks

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU 5

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN

frasa dan ayat dengan betul


2.4

mengandungi kata tanya dengan


betul

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.1

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

Tajuk :
MOTIVASI
KELUARGA

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya)

Kerajinan
Kerjasama
Hormat
menghormati

ms 17, 19,
21-22

Ilmu :
-

Pendidikan Moral
Kemasyarakatan

Interpersonal
Kontekstual

KP :

Strategi P&P:
KB
Menjana Idea
Mengecam
Menghubungkait
Meramal

Penilaian 1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Tema :
KESIHATAN

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut urutan

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Prihatin
Rasional
Kasih sayang

CATATAN

Buku teks
ms 24-29

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU 5

DAN
KEBERSIHAN

2.4

Tajuk :
BERSIH DAN
SIHAT
3.3

4.1.

5.1.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

MINGGU
6

2.4.2

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.4

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
dengan alanasan yang betul
Membina kerangka dan menulis
karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul
Memahami dan mengubah suai seni
kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur
Memahami dan menggunakan kata
kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Ilmu :
-

Kebersihan fizikal
dan mental
Kesihatan
Kepenggunaan
Muzik
Pendidikan
Kesihatan

KP :
BCB:
-

Interpersonal
Muzik
Kontekstual
Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Menyusun
mengikut urutan
Membuat
keputusan
Mengkonsepikan
idea
Mereka cipta
Menjanakan idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kesederhanaan
Kebersihan fizikal
dan mental
Rasional
Kerjasama

CATATAN

Buku teks
ms 30 -34

Rancangan Pengajaran Tahunan


2.4
Tajuk :
AKTIF DAN
CERGAS
3.4

4.2.

5.1

***
*

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN
Tajuk :

2.4.3

Menulis imlak dengan tepat

3.4.1

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.5

2.5

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul
Menulis pelbagai jenis kata ganda
dengan ejaan yang tepat secara
imlak
Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya)

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
7

Membaca dan memahami


maklumat yang tesurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

Membaca, memahami dan


menaakul untuk

2.5.1

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila
Membaca dan memahami maklumat
yang terdapat dalam bahan puisi

Ilmu :
-

Pendidikan
Jasmani
Matematik
Semanagat
kemasyarakatan
Pendidikan
Kesihatan

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Konstruktivisme
Verbal-linguistik
Menulis
perenggan
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Membuat
kesimpulan
Menaakul

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kebersihan fizikal
dan mental
Hemah tinggi
Baik hati
Rasional
Ilmu :
Psikologi
Kesusateraan

CATATAN

Buku teks
ms 36 - 40

Rancangan Pengajaran Tahunan


SIHAT EMOSI

memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

dengan betul

Sains
Pendidikan Moral

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

KP :

MINGGU /
TARIKH

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi pelbgai jenis kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relatif mengikut
konteks yang betul

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 8

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN
Tajuk :
AIR DAN
KEHIDUPAN

2.6

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila
Membaca pelbagai bahan sastera
untuk meningkatkan daya fikir secara
kritis

BCB :
-

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Menaakul
Menganalisis
Menjana idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kebersihan fizikal
dan mental
Hemah tinggi
Baik hati
Rasional
Ilmu :
Psikologi
Kesusateraan
Sains
Pendidikan Moral

CATATAN

Buku teks
ms 41-44

Rancangan Pengajaran Tahunan


3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi pelbgai jenis kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat

KP :

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan komplemen
mengikut konteks yang betul

BCB :
-

***
*

(Pendiddikan Keselamatan
Jalan Raya )

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Menaakul
Menganalisis
Menjana idea

Penilaian 2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema :
KESELAMATAN
MINGGU 9
Tajuk :
KESELAMATAN
SEMASA
BERSUKAN

2.5

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.4

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.2

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan ayat yang
gramatis dan bahasa badan yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Rasional
Kebebasan
Hormat
menghormati
Ilmu :
Pendidikan
Jasmani
Pendidikan
Kesihatan

CATATAN

Buku teks
ms 46 - 50

KP :

Rancangan Pengajaran Tahunan

INGGU /
TARIKH

3.5

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan daripada pelbagai
sumber

4.2.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.2

Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata


naf, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks yang
betul.

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.1

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.3

Membaca , memahami dan menaakul


bahan puisi untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk prosa
dengan betul

3.6

Menulis untuk menyampaikan

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan

Tema :
KESELAMATAN
MINGGU 10
Tajuk :
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
ang sesuai.

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Menyusun
mengikut urutan
Menjana idea
Mengecam

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Rasional
Keselamatan
Ilmu :
Sains dan
teknologi
Pendidikan
Keselamatan
Jalan raya
Pendidikan
Jasmani

CATATAN

Buku teks
ms 52-56

Rancangan Pengajaran Tahunan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan
5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

maklumat yang betul dengan


menggunakan idea utama dan idea
sampingan secara kohesi dan koheren
dengan bahasa yang santun
5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
KESELAMATAN
MINGGU 10
Tajuk :
PATUHI
PERATURAN
JAMINAN
KESELAMATAN

2.6

3.6

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai
Membaca pelbagai bahan sastera
untuk meninngkatkan daya fikir
secara kritis
Menulis untuk menyampaikan
maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

Sosiobudaya

Kontekstual

KP :

Strategi P&P:
KB
Membuat
gambaran mental
Mensintesis
Menjana idea
Mengecam

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hemah tinggi
Kerjasama
Rasional
Ilmu :
Pendidikan Sivik
Sastera

CATATAN

Buku teks
ms 46 - 50

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan Intesnif

10

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan

5.2.

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
KESELAMATAN
MINGGU 11
Tajuk :
MENGIKUTI
LAWATAN

2.6

3.6

4.3.

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif

4.3.1

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai
Membaca pelbagai bahan sastera
untuk meninngkatkan daya fikir
secara kritis
Menulis untuk menyampaikan
maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun
Mengujarkan dialog dengan sebutan
yag jelas da intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menilai
Menjana idea
Membuat
gambaran ,
mental
Menganalisi

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hemah tinggi
Kerjasama
Rasional
Ilmu :
Pendidikan Sivik
Sastera

CATATAN

Buku teks
ms 64 - 66

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

BCB :
Bacaan Intesnif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait

11

Rancangan Pengajaran Tahunan


melalui lakonan secara didik
hibur
5.2.

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

kreatif melalui lakonan


5.2.2

Memahami dan menggunakan kata


ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul

Menilai
Menjana idea
Membuat
gambaran ,
mental
Menganalisis

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya PKJR)
Penilaian 3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU
14

Tema :
KEMASYARAKAT
AN
2.6
Tajuk :
MUAFAKAT
MEMBAWA
BERKAT

3.6

4.3.

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang seuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

Mengujarkan bahasa yang

4.3.1

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara
scara bertatasusila

Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan satera untuk
memperkaya laras bahasa
Menulis untuk menyampaikan
maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun
Mengujarkan dialog dengan sebutan

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Ilmu :
Sains
Pendidikan Sivik
Peraturan
sosiobudaya

CATATAN

Buku teks
ms 68 - 73

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:

12

Rancangan Pengajaran Tahunan


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur
5.2.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

5.2.3

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU
15

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

yag jelas da intonasi yang betul serta


menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui lakonan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.2.3

3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

5.3.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam elbagi
situasi

5.3.1

Memahami dan membina ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan

2.2
Tajuk :
KITA MEMBERI
ORANG MERASA

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Memahami dan menggunakan kata


majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang seuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

Tema :
KEMASYARAKAT
AN

KB

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca

Membuat
inferens
Merumus
Menjana idea
Mengkonsepikan
idea
Mengecam

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kasih sayang
Ilmu :
Pendidikan Moral
Sains
Kemasyarakatan

CATATAN

Buku teks
ms 74-79

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Mensintesis
Menjana idea

13

Rancangan Pengajaran Tahunan


betul dalam pelbagai situasi
(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya PSJK

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

MINGGU
16

Tema :
KEMASYARAKAT
AN

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

1.7.2

2.3

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancer,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.1

Menghasilakn draf perenggan


pendahuluan, isi dan penutp dalam
penulisan kreatif dengan baik

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yan g sesuai melalui
lakonan

5.3.

Memahami dan membina

5.3.2

Memahami dan membina ayat cakap

Tajuk :
SEDIA
MEMBANTU

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat
yang ramatis secara bertatasusila

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Prihatin
Kerjasama
Keberanian
Hemah tinggi
Ilmu :
Sains
Kemasyarakatan
Pertanian
Pendidikan moral

CATATAN

Buku teks
ms 80 -85

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

BCB :
Bacaan mekanis
Bacaan imbasan
Strategi P&P:
KB
-

Menjana idea

14

Rancangan Pengajaran Tahunan


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

MINGGU
17

Tema :
KEMASYARAKAT
AN
Tajuk :
TERIMA KASIH
SANG LEBAH

ajauk dan cakap pindah denga betul


dalam pelbagai situasi

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

1.7.2

2.3

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.1

Menghasilkan draf perenggan


pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan baik

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yan g sesuai melalui
lakonan

5.3.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam

5.3.2

Memahami dan membina ayat cakap


ajuk dan cakap pindah dengan betul

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat
yang ramatis secara bertatasusila

Mengkonsepsikan
Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Prihatin
Kerjasama
Keberanian
Hemah tinggi
Ilmu :
Sains
Kemasyarakatan
Pertanian
Pendidikan moral

CATATAN

Buku teks
ms 86-88

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

BCB :
Bacaan mekanis
Bacaan imbasan
Strategi P&P:
KB
-

Menjana idea
Mengkonsepsikan

15

Rancangan Pengajaran Tahunan


pelbagai situasi

dalam pelbagai situasi

Menganalisis

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 4

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

MINGGU
17

Tema :
WARISAN
BANGSA
Tajuk :
UNITNYA
BUDAYA KITA

2.3

3.7

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.2.6

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.3.2

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

4.4.

Melafaz dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur

4.4.1

Melagukan syair dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
memahami syair tersebut

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
betul

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Hormat
menghormati
Kesyukuran
Ilmu :
-

Pendidikan moral
Peraturan
sosiobudaya
Seni bina
Sejarah

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 90 95

KP :

BCB :
Bacaan intensif
Bacaan luncuran
Strategi P&P:
KB
Menganalisis
Menghubungkait
Menjana idea

16

Rancangan Pengajaran Tahunan


-

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
19

Tema :
WARISAN
BANGSA
Tajuk :
CITRA SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul

1.3.1

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.1

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan

4.4.

5.1.

Melafaz dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur

4.4.2

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.2

( Pendidikan Keselamatan
KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah mengikut
intonasi yang betul

Membina syair secara terkawal dan


melagukannya dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami syair
tersebut
Memahami dan menggunakan kata
nama khas hidup manusia dengan
nama pangggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks

Menaakul

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Menghargai
warisan
Kesyukuran
Ilmu :
-

CATATAN

Buku teks
ms 96-100

Seni teater
Seni pertukangan
Kesenian dan
kebudayaan
Seni
persembahan

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

BCB :
Bacaan imbasab
Bacaan luncuran
Strategi P&P:
KB
Membuat
gambaran mental
Inferens
Menganalisis
Menjana idea

17

Rancangan Pengajaran Tahunan


Jalan Raya )
KMD :
-

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
20

Tema :
WARISAN
BANGSA
Tajuk :
KEINDAHAN
SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.3.2

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
dengan alasan yang betul

3.9

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan bahan sastera yang
didengar

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang di dengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis.

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik
hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu melalui nyanyian sambil berlakon

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata


kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dan memberikan
secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul

Meramal

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Rasional
Kesyukuran
Patriotisme
Menghargai
warisan
Ilmu :
Peraturan
sosiobudaya
Sejarah
Muzik
Kesenian
KP :
Interpersonal
Kontekstual
Kinestik
BCB :
Menulis
perenggan
Bacaan intensif

CATATAN

Buku teks
ms 102 - 107

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Membuat
keputusan
Mengitlak
Menganalisis
Mengenal pasti

18

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
21

Tema :
WARISAN
BANGSA
Tajuk :
TARIAN KUDA
KEPANG

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.3.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.2

3.9

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan bahan sastera yang
didengar

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang di dengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis.

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata


ganti nama diri tanya megikut konteks
dengan betul

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

2.4

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 4

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dan memberikan
secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
dengan alasan yang betul

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Rasional
Kesyukuran
Patriotisme
Menghargai
warisan
Ilmu :
-

Peraturan
sosiobudaya
Sejarah
Muzik
Kesenian

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

CATATAN

Buku teks
ms 102
107

KP :

BCB :
-

Menulis
perenggan
Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Membuat
keputusan
Mengitlak
Menganalisis
Mengenal pasti

19

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
22

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA
Tajuk :
KEJAYAAN
TANAMAN KITA

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul

1.3.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tesurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.3

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.6

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut
konteks yang betul

2.4

3.2

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
megikut urutan
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul
Menulis teks puisi secara mekanis
dengan betul dan kemas

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Berdikari
Kesyukuran
Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Pertanian
Muzik

CATATAN

Buku teks
ms 112 - 116

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Membuat urutan
Mensinstesis
Menghubungkait
Membuat
gambaran mental
Menjana idea

20

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
23

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA
Tajuk :
KEJAYAAN
TANAMAN KITA

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


member respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul

1.3.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tesurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul

2.4.3

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.6

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lag secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut
konteks yang betul

2.4

3.2

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut urutan
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul
Menulis teks puisi secara mekanis
dengan betul dan kemas

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Berdikari
Kesyukuran
Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Pertanian
Muzik

CATATAN

Buku teks
ms 112 - 116

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Membuat urutan
Mensinstesis
Menghubungkait
Membuat
gambaran mental
Menjana idea

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

MINGGU /

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

21

Rancangan Pengajaran Tahunan


TARIKH

1.4

MINGGU
24

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.2

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.2

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA
2.5
Tajuk :
ERA
BIODIVERSITI
DAN
BIOTEKNOLOGI

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Membaca, memahami dan menaakul


maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kesyukuran
Kerajinan
Ilmu :
Sains
Pentenakan

Buku teks
ms 124 - 129

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menganalisis
Membandingkan
& membezakan

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

22

Rancangan Pengajaran Tahunan


1.4

MINGGU
25

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA
Tajuk :
ERA
BIODIVERSITI
DAN
BIOTEKNOLOGI

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kesyukuran
Kerajinan
Ilmu :
Sains
Pentenakan

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul


maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul

KP :

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


karangan berbentuk naratif dan
imaginative dengan betul

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

Buku teks
ms 124 - 129

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menganalisis
Membandingkan
& membezakan

Penilaian 6

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Bertutur, berbual dan

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Berbual tentang sesuatu perkara

23

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU 26

Tema :
PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGA
RAAN

menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila
2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahann dengan betul

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul


bahan puisi untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk prosa
dengan betul

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.1

Menulis pelbagai jenis kata ganda


dengan ejaan yang tepat secara
imlak

Tajuk :
TOKOH
SANJUNGAN

4.2

5.2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.1

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan

5.2.2

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema :

daripada pelbagai sumber


menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk degan
betu dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita
Memahami dan menggunakan kata
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk degan

Nilai Murni :
Hormatmenghormati
Menghargai jasa
Kerajinan
Ketabahan
Ilmu :
Sejarah
Kesusasteraan
Bahasa
Pendidikan Seni
Visual
Pendidikan
jasmani

Buku teks
ms 134 -138

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan
Bacaan luncuran

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Mengecam
Membuat
gambaran mental
Menjana idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hormatmenghormati

CATATAN

Buku teks
ms 134 -139

24

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU 27

PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGA
RAAN

dalam situasi formal dan


tidak formal secara
bertatasusila

betu dalam situasi formal dan tidak


formal secara bertatasusila

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahann dengan betul

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul


bahan puisi untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk prosa
dengan betul

3.4

Menulis implak dengan tepat

3.4.1

Menulis pelbagai jenis kata ganda


dengan ejaan yang tepat secara
imlak

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.1

Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata


majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi

Tajuk :
TOKOH
SANJUNGAN

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema :
PATRIOTISME

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan ayat yang
gramatis dan bahasa badan yang
sesuai dalam situasi formal secara

Ilmu :
-

Menghargai jasa
Kerajinan
Ketabahan
Kegigihan
Sejarah
Kesusasteraan
Bahasa
Pendidikan Seni
Visual
Pendidikan
jasmani

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan
Bacaan luncuran

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Mengecam
Membuat
gambaran mental
Menjana idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Patriotisme
Hormat

CATATAN

Buku teks
ms 140
145

25

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU 28

DAN
KEWARGANEGA
RAAN

tidak formal secara


bertatasusila
2.6

2.6.1

Tajuk :
NEGARA YANG
KUSAYANGI

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

Membaca pelbagai bahan sastera


yang sesuai untuk meningkatkan daya
fikir secara kritis

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi pelbagai jenis kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.2

Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengn
bahasa badan yang kreatif

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.2

5.3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

MINGGU 29

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat
menggunakan sebutan yag
jelas dan intonasi yang
betul

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Ilmu :
-

menghormati
Keberanian
Sivik
Sejarah
Kesusasteraan

KP :

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGARAAN

bertatasusila

Memahami dan membina ayat cakap


ajuk dan cakap pindah dengan betul
dalam pelbagai situasi

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1

1.5.2

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
ang sesuai.
Menceritakan sesuatu perkara yang
dialami dengan tepat, sebutan yang

BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan intensif
Mendengar
dengan cekap

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menilai
Mengecam
Membuat
gambaran mental
Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Menghargai
Patriotisme
Bertanggungjawab
Ilmu :
Pelancongan

CATATAN

Buku teks
ms 146153

26

Rancangan Pengajaran Tahunan


jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai

Tajuk :
TANGGUNGJAWAB
KITA

Geografi
Kewarganegaraan

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

KP :
2.6

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan satera untuk
memperkaya laras bahasa

3.5

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan daripada pelbagai
sumber

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata


nama khas hidup manusia dengan
nama panggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks

5.1

BCB :
-

Bacaan intensif
Bacaan luncuran

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Membuat urutan
Menjana idea

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 7

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
EKONOMI
MALAYSIA

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Menceritakan sesuatu

2.2.3

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai

MINGGU 30
2.2

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Membaca dan memahami ayat yang

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kesederhanaan
Keberanian
Rasional
Kerjasama
Kebersihan fizikal
dan mental

CATATAN

Buku teks
ms 156-161

27

Rancangan Pengajaran Tahunan


Tajuk :
PERNIAGAAN DI
MALAYSIA

perkara yang dialami dengan


tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa
yang sesuai

mengandungi perkataan berimbuhan


pinjaman dalam bahan bacaaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca

Ilmu :
-

TMK
Keusahawanan
Kemahiran Hidup
Geografi

KP :
3.6

4.3

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.1

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema :
EKONOMI
MALAYSIA

Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan secara kohesi dan koheren
dengan bahasa yang santun
Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan
Memahami dan menggunakan kata
kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang seuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.3.1

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara
scara bertatasusila

MINGGU 31
Tajuk :
KEUSAHAWANA
N

2.3

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang

BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan
dan luncuran
Bacaan intensif
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Menjana idea
Gambaran
mental
Menganalisis
-

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kerajinan
Berdikari
Ilmu :
Perniagaan
Keusahawanan

CATATAN

Buku teks
ms 162 167

KP :
-

Interpersonal

28

Rancangan Pengajaran Tahunan


betul
3.6

5.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut
konteks yang betul

BCB :
-

Kontekstual
Verbal-linguistik
Perbincangan
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menjana idea
Menghubungkait
Mensistesis
Menganalisis

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya PJSK

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema :
EKONOMI
MALAYSIA

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.3.2

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila

MINGGU 32
Tajuk :
PENGURUSAN
KEWANGAN

2.3

3.7

Menghasilkan penulisan

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

3.7.1

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat
secara mekanis dengan lancer,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul
Menghasilkan draf perenggan

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kesederhanaan
Rasional
Berhemat
Kerjasama
Berhemah tinggi
Ilmu :
Kewangan
Matematik
Pendidikan moral

CATATAN

Buku teks
ms 168 175

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual

29

Rancangan Pengajaran Tahunan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

pendahuluan, isi dan penutup dalam


penulisan kreatif dengan baik
3.7.2

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata


naf, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks yang
betul.

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

Penilaian 8

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

STANDARD PEMBELAJARAN

Bacaan luncuran

PENGISIAN KURIKULUM

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.1

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan

KP :

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk

BCB :
-

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Verbal-linguistik

Strategi P&P:
KB
Menjana idea
Menganalisis
Menghunungkait
Mengecam

1.7.2

Tajuk :
AKTIVITI
MESRA ALAM

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila

BCB :
-

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA
MINGGU 33

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginative dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
betul

Nilai Murni :
Berhemat
Kasih sayang
Semangat
bermsyarakat
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar
-

CATATAN

Buku teks
ms 178 183

Naturalis
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan

30

Rancangan Pengajaran Tahunan


bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur
5.2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

MINGGU 34

5.2.2

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

menyampaikan nilai murni dengan


menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yan g sesuai melalui
lakonan
Memahami dan menggunakan kata
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.2.6

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.3

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

3.9

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata


majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan

Tajuk :
ISU ALAM
SEKITAR

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat

Strategi P&P:
KB
Menilai
Meramal
Menganalisis
Menjana idea
Menghubungkait

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kesyukuran
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar
Geografi

CATATAN

Buku teks
ms 184-188

KP :
BCB :
-

Naturalis
Kontekstual
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB

31

Rancangan Pengajaran Tahunan


betul dalam pelbagai situasi

Mengecam
Menilai
Menjana idea
Mensintesis

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA
MINGGU 35

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.2.6

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.3

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

3.7

Menghasilkan penuisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginative dan deskriptif
menggunakanayat gramatis dengan
betul

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

Tajuk :
AKU DAN ALAM

5.3

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat

Memahami dan membina ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kesyukuran
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar
Geografi

CATATAN

Buku teks
ms 187 &
189

KP :
BCB :
-

Naturalis
Kontekstual

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam

32

Rancangan Pengajaran Tahunan


-

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

1.5.1

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahann dengan betul

2. 5.1

Membaca dan memahami maklumat


yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul

3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur

4.4.1

Melagukan syair dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
memahami syair tersebut

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut

5.1.6

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA
MINGGU 36

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk :
SELAMATKAN
BUMI KITA

5.1

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
yang sesuai.

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut

Menilai
Menjana idea
Mensintesis

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Rasional
Semangat
bermasyarakat
Kerjasama
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar
Sains

CATATAN

Buku teks
ms 190 195

KP :
BCB :
-

Naturalis
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Mensintesis
Menjana idea
Merumus

33

Rancangan Pengajaran Tahunan


konteks

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

1.5.1

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahann dengan betul

2. 5.1

3.7

Menghasilakan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginative dan deskritif
menggunakan ayat yang gramatis

5.3

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

Memahami dan membina ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

2.5
Tajuk :
LESTARIKAN
BANDAR
TEKNOLOGI
HIJAU

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA
MINGGU 37

konteks yang betul

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
ang sesuai.
Membaca dan memahami maklumat
yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul

menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Rasional
Hemah tinggi
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar
Sains

CATATAN

Buku teks
ms 194 -198

KP :
BCB :
-

Naturalis
Kontekstual
Verbal-linguistik
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Mensintesis
Menjana idea
Merumus
menganalisis

Penilaian 9

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

34

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

MINGGU 38

Tema :
JELAJAH ALAM
SAINS DAN
CIPTAAN
2.6
Tajuk :
ALAM SAINS
3.8

4.3

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2. 6.2

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

3.8.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan

4.3.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

5.1.5

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk
memperkayakan laras bahasa
Mengedit daan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa katadan struktur
ayat dalam penulisan
Mengujarkan dialog dengan sebutan
yan jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan
Memahami dan menggunakan kata
kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kerajinan
Kesyukuran
Rasional
Ilmu :
Sains
Geografi
Sejarah

CATATAN

Buku teks
ms 200 -205

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Membuat rujukan
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengaplikasi
Menghubungkait
Menganalisis
Menjana idea

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

35

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU 39

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

2. 4.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan

4.3.2

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata


naf, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks yang betul

5.2

Memahami dan
mennggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan

Tema :
JELAJAH ALAM
SAINS DAN
CIPTAAN
2.4
Tajuk :
TEKNOLOGI
DALAM
KEHIDUPAN
3.3

4.3

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara
secar bertatasusila

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
membuat ulasan yang betul
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul
Mengujarkan diolag yan dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indan dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kebersihan
Kebersihan
mental dan fizikal
Rasional
Kesyukuran
Ilmu :
-

Pendidikan alam
sekitar
sains

Naturalis
Kontekstual

CATATAN

Buku teks
ms 206 211

KP :

BCB :
-

Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Menjana idea
Mengitlak
Mensintesis

36

Rancangan Pengajaran Tahunan


sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya
MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU 40

Tema :
JELAJAH ALAM
SAINS DAN
CIPTAAN
2.3
Tajuk :
KREATIF DALAM
CIPTAAN
3.5

5.1

5.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.2

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2. 3.2

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber
Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

3.5.2

Memahami dan membina


ayat yang etul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

5.1.6

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik meggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila
Membaca bahan yang mengandungi
ayat tungal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kerjasama
Kerajinan
Kasih sayang
Ilmu :
-

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan daripada pelbagai
sumber

KP :

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut
konteks yang betul

BCB :
-

Memahami dan membina ayat


tunggal ddan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

CATATAN

Buku teks
ms 212 218

Kreativiti dan
inovasi
Kemahiran hidup
Pendidikan
Kesihatan
Kontekstual
Interpersonal
Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Membanding dan
membezakan
Mengecam
Menjana idea

Penilaian 10

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

37

Rancangan Pengajaran Tahunan

KSSR BM TH 5 (ALIDAH BT YUSOF SK MARANG)

38