Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Masa
Kelas
Bilangan Murid
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:

Pengetahuan Sedia Ada

Hasil Pembelajaran

Kemahiran Berfikir

Elemen Merentasi Kurikulum

Nilai murni
Bahan Bantu Mengajar

:
:

1 September 2015 (Selasa)


9:50-10:50 (60 minit)
3B
28 orang
Sukatan Dan Geometri
Masa Dan Waktu
10.4 Menambah masa.
i)
Menambah hingga tiga masa melibatkan:
(a) Jam dengan jam.
(b) Minit dengan minit.
(c) Jam dan minit.
(d) Minit dan saat.
i. Murid telah berupaya untuk menyatakan waktu
dalam jam dan minit.
ii.
Murid telah berupaya untuk menyatakan
perkaitan antara jam dan minit, minit dan saat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :
i. Mengenalpasti sama ada mereka perlu
menukar unit dalam soalan-soalan menambah
jam dan minit serta minit dan saat yang diberi.
Membuat kaitan dan perhubungan (murid dapat
menukar jam kepada minit, minit kepada saat dengan
betul).
Kreativiti dan inovasi (aktiviti berpasanganmemadamkan jawapan dengan huruf sehingga
membentuk satu perkataan).
Teliti, bekerjasama.
gambar, lembaran kerja 1, lembaran kerja 2, paparan
kertas manjong, kad ayat matematik.

Fasa

Cadangan Aktiviti

1. Persediaan
(4 minit)

1. Murid meneka teka-teki


yang berbunyi:
Apa yang sudah lalu tidak
akan balik lagi? Jawapan:
masa.
2. Murid memerhatikan
gambar 1 dan gambar 2,
lalu menyatakan jumlah

Cadangan
Komunikasi
i. Apa yang sudah
lalu tidak akan
balik lagi?
ii.
Berapa lama
masa wayang
Minions.
iii.
Berapa lama
masa wayang
Frozen?

Catatan
Bahan
bantu
mengajar:
gambar.

masa bagi kedua-dua


wayang tersebut.
2. Imaginasi
(20 minit)

iv.

Berapa jumlah
masa bagi
kedua-dua movie
ini?
1 minit bersama
dengan berapa
saat?
1 jam bersama
dengan berapa
minit?
60 minit bersama
dengan berapa
jam?

1. Murid menyatakan
i.
perkaitan unit masa iaitu
minit dengan saat, jam
ii.
dengan minit.
2. Murid menyebut perkaitan
unit masa mengikut
kumpulan masing-masing. iii.
3. Murid diberi masa untuk
menyalin perkaitan unit
masa.
Contoh 1:
14 jam 10 minit
Menambah jam dan minit:
4. Murid membaca contoh 1,
+
7 jam 30 minit
contoh 2 dan contoh 3.
______________
5. Murid dibimbing untuk
menjawab contoh 1 dan 2.
6. Seorang murid dipanggil
Contoh 2:
untuk menjawab contoh 3.
14 jam 36 minit
+ 7 jam 24 minit
Menambah minit dan
saat:
7. Murid membaca contoh 4,
______________
contoh 5, contoh 6 dan 7.
8. Murid dibimbing untuk
menjawab contoh 4.
9. Murid dipanggil nama untuk Contoh 3:
20 jam 37 minit
menjawab contoh 5
+ 16 jam 43 minit
sehingga 7 sementara
murid lain menyalin contoh
5 sehingga 7 ke dalam
______________
buku latihan dan buat
latihan tersebut.
10. Murid dan guru menyemak
jawapan murid.
Contoh 4:
11. Murid diberi 10 minit untuk 10 minit 20 saat + 14
menyalin contoh 3, contoh
minit 13 saat + 20
5, contoh 6 dan contoh 7
minit 5 saat =
ke dalam buku latihan.

Bahan
Bantu
Mengajar:
kad ayat
matematik

Contoh 5:
20 minit 12 saat + 4
minit 30 saat + 32
minit 8 saat =
Contoh 6:
10 minit 10 saat + 14
minit 28 saat + 20
minit 41 saat =
Contoh 7:
10 minit 30 saat + 34
minit 7 saat + 12
minit 45 saat =

3. Perkembangan
(20 minit)

Aktiviti Berpasangan:
1. Setiap pasangan akan

Arahan:
i. Cikgu mahu
kamu buat
diedarkan dengan lembaran
secara
kerja 1.
berpasangan.
2. Murid diminta untuk
ii.
Siapkan
memadankan jawapan
lembaran kerja 1
ini dengan
dengan huruf dan
pasangan kamu.
menjadikan satu perkataan. iii.
Cikgu bagi kamu
3. Murid diberi masa sebanyak
10 minit untuk
10 minit untuk menjawab
jawab semua
soalan.
semua soalan.
4. Murid menyemak jawapan

Bahan
bantu
mengajar:
lembaran
kerja 1,
paparan
kertas
manjong

dan berbincang soalan yang


dijawab salah secara
4. Tindakan
(13 minit)

bersama-sama.
1. Murid diberi lembaran kerja
2.
2. Murid diminta untuk
menyiapkan semua soalan.
3. Jawapan murid disemak
secara meja ke meja.
4. Murid yang lemah akan
dibimbing terus oleh guru.

i.

Sila buat
lembaran kerja 2
sekarang.

Bahan
bantu
mengajar:
lembaran
kerja 2

5. Penutup
(3 minit)

1. Murid diberi penilaian.


2. Murid mendengar rumusan
yang diberi oleh guru.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab soalan di


lembaran kerja 1 (aktiviti berpasangan), murid perlu menjawab betul
4 soalan daripada 6 soalan.
Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab soalan di
lembaran kerja 2, murid perlu menjawab betul sebanyak 7 soalan
daripada 10 soalan.

Nama: _______________________

Kelas:_______

Lembaran Kerja 2:
A) Jawab semua soalan.
2.
1.

38 minit

3. 11 jam 17 minit

+ 24 minit

+ 19 jam 53 minit

4.

5 minit 30 saat

14 jam
+ 36 minit 40 saat

+ 20 jam
_________
________
_______________

B) Jawab dalam bentuk lazim.


1. 12 jam 20 minit + 7 jam 30 minit + 5 jam 19 minit =

2. 30 minit 24 saat + 15 minit 9 saat + 30 saat =

3. 35 minit 26 saat + 10 minit 20 saat + 3 minit 34 saat =

________________