Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh
Masa
Kelas
Bilangan Murid
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:

Pengetahuan Sedia Ada

Hasil Pembelajaran

Kemahiran Berfikir

Elemen Merentasi Kurikulum

Nilai murni
Bahan Bantu Mengajar

:
:

25 Ogos 2015 (Selasa)


9:50-10:50 (60 minit)
3B
27 orang
Sukatan Dan Geometri
Masa Dan Waktu
10.4 Menambah masa.
i)
Menambah hingga tiga masa melibatkan:
(a) Jam dengan jam.
(b) Minit dengan minit.
(c) Jam dan minit.
(d) Minit dan saat.
i. Murid telah berupaya untuk menyatakan waktu
dalam jam dan minit.
ii.
Murid telah berupaya untuk menyatakan
perkaitan antara minit dengan saat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat :
i. Menambah jam dengan jam, minit dengan
minit, jam dan minit serta minit dengan saat.
Membuat kaitan dan perhubungan (murid dapat
menukar jam kepada minit, minit kepada saat dengan
betul).
Kreativiti dan inovasi(berdasarkan masa yang diberi,
murid dapat memberi beberapa cantuman tambah
untuk menghasilkan masa tersebut).
Teliti, bekerjasama.
Jam dinding, lembaran kerja 1, pelekat.

Fasa

Cadangan Aktiviti

1. Persediaan
(5 minit)

1. Murid memerhatikan muka


jam yang ditunjukkan oleh
cikgu.
2. Murid diminta menyatakan
jarum yang mewakili jarum
jam dan jarum minit.
3. Murid diminta menyatakan
waktu yang ditunjukkan
pada muka jam tersebut.
4. Murid diminta menyebut
waktu yang ditulis pada

Cadangan
Komunikasi
i. Mana satu ialah
jarum jam?
ii.
Mana satu ialah
jarum minit?
iii.
Mana satu ialah
jarum saat?
iv. Pukul berapa
sekarang?
v. Sila sebutkan
masa ini.

Catatan
Bahan
bantu
mengajar:
jam
dinding

papan tulis dan


menyatakan bahagian jam
dan bahagian minit
berdasarkan waktu
tersebut.
2. Imaginasi
(20 minit)

Menambah jam dengan


jam:
1. Murid membaca contoh
pertama.
Menambah minit dengan
minit:
2. Murid membaca contoh
kedua dan ketiga.
3. Dua murid dipanggil untuk
menjawab contoh kedua
dan ketiga tersebut.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

i.

ii.

1 jam bersama
dengan berapa
minit?
1 minit bersama
dengan berapa
saat?

Contoh 1:
8 jam + 12 jam =

Contoh 2:
18 minit
Menambah jam dan minit: + 23 minit
_________
Murid menyatakan
perkaitan antara jam dan
Contoh 3:
minit.
Murid membaca contoh
35 minit
keempat dan kelima.
+ 6 minit
Murid dibimbing menjawab __________
contoh keempat.
Murid dipanggil nama untuk Contoh 4:
menjawab contoh kelima.
2 jam 8 minit
+ 3 jam 44 minit
Menambah minit dan
+ 1 jam 10 minit
saat:
=
Murid menyatakan
perkaitan antara minit dan
Contoh 5:
saat.
7 jam 37 minit
Langkah 5 hingga langkah
+ 4 jam 43 minit
7 diulang dengan
menunjukkan contoh
keenam dan ketujuh.
_____________

Contoh 6:
5 minit 22 saat
+ 10 minit 56 saat

______________
Contoh 7:
1 minit 10 saat
+ 5 minit 24 saat
+ 1 minit 45 saat
=
3. Perkembangan
(15 minit)

Aktiviti Berpasangan:
Arahan:
1. Murid disuruh membuat
i. Cikgu mahu
lembaran kerja 1 secara
kamu duduk
berpasangan.
secara
2. Masa yang digunakan oleh
berpasangan.
setiap pasangan untuk
ii.
Siapkan
menyiapkan lembaran kerja
lembaran kerja 1
tersebut akan direkod oleh
ini dengan
cikgu.
pasangan kamu.
3. Oleh itu, setiap pasangan iii.
Cikgu akan rekod
perlu menjawab lembaran
masa yang kamu
kerja tersebut dengan betul
gunakan dan
dan pantas.
semak jawapan
4. Jawapan disemak oleh
kamu.
cikgu.
iv. Tempat pertama,
kedua dan ketiga
akan mendapat
ganjaran.

Bahan
bantu
mengajar:
lembaran
kerja 1

4. Tindakan
(17 minit)

Perbincangan Set Soalan:


1. Murid ditunjukkan cara
untuk menyelesaikan
soalan-soalan yang
dijawab salah dalam
lembaran kerja tadi. (Murid
yang jawab betul dipanggil
untuk menunjukkan cara
dan memberi penjelasan di
depan kelas)

Bahan
bantu
mengajar:
pelekat

2. Murid diminta menjawab


soalan baru yang semirip
dengan soalan yang
dibincang tadi.
3. Keputusan bagi aktiviti
berpasangan tadi
diumumkan.
4. Pasangan yang mendapat
tempat pertama, kedua dan
ketiga akan diberi gajaran.
5. Penutup
(3 minit)

1. Murid disuruh membuat


latihan dalam buku
aktiviti(m/s 99) dan buku
kerja sebagai kerja rumah.

i.

Sila siapkan
latihan dalam
buku aktiviti(m/s
99) dan buku
kerja sebagai
kerja rumah.

Pentaksiran

Berdasarkan lembaran kerja 1, latihan dalam buku kerja dan buku


aktiviti, murid harus dapat melengkapkan latihan-latihan tersebut
dengan betul.

Nama:
Lembaran Kerja 1:
A) Jawab semua soalan.
1.

14 jam

2.

78 minit

+ 23 jam

4 minit

________

_________

4.

3 jam 44 minit
+ 19 jam 26 minit

_______________

5.

5 minit 30 saat
+ 25 minit 40 saat

________________

B) Jawab dalam bentuk lazim.


1. 4 jam 20 minit + 12 jam 30 minit + 5 jam 27 minit =

2. 8 minit 40 saat + 15 minit 9 saat + 22 minit 33 saat =

C) Pilih jawapan dengan betul.


1. 9 jam 14 minit =
A) 5 jam 3 minit + 4 jam 10 minit
B) 4 jam 50 minit + 4 jam 24 minit

2. 10 minit 26 saat =
A) 5 minit 18 saat + 4 jam 8 saat
B) 5 minit 19 saat + 5 jam 7 saat