Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran dan Kelas


Tema Pengajaran
Masa
Standard Pembelajaran

:
:
:
:

Pendidikan Muzik Tahun 4, Kelas 4 Mozart


Lagu Rakyat (Rasa Sayang)
60 minit
1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, sol.
1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik
berdasarkan skor.
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang

Objektif Pembelajaran

didengar.
: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyanyikan lagu Rasa Sayang dalam solfa
dengan baik,
2. Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang
dinyanyikan, dan
3. Bermain alat perkusi untuk mengiringi nyanyian
dan pergerakan lagu Rasa Sayang.
4. Memahami dan mengenal pasti tentang dinamik

Elemen Merentas

lagu Rasa Sayang.


: Bekerjasama, Kreativiti

Kurikulum
Bahan Bantu Mengajar

: Alat Perkusi (Tambourine, Finger Cymbal, Bass


Drum), skor lagu berserta lirik dan gubahan iringan
perkusi, kibod.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Langkah
Set Induksi

Isi Pengajaran
Bermain satu permainan tentang

Catatan
Mengajar murid tentang not

(5 minit)

Do Re dan Mi.

Do Re dan Mi dan
menyuruh mereka

Guru akan bercerita tentang Do Re

mengingatkannya dengan

dan Mi.

permainan yang
disediakan.

Setiap kali guru menyebut Do Re


atau Mi, murid perlu menyanyi not
itu dengan segera.

Langkah
Langkah 1:

Isi Pengajaran
Guru memainkan melodi Rasa

Catatan
Pendekatan Pengajaran

Menyanyi solfa

Sayang dan meminta pelajar

Kodaly dalam langkah

lagu

mendengar lalu menyanyikan solfa

pengajaran ini, nyanyian

(5 minit)

lagu berserta dengan gabungan

solfa berserta isyarat

isyarat tangan solfa.

tangan solfa.

Langkah 2

Guru bersama-sama dengan

Semasa guru bersama-

Menyanyi lagu

pelajar untuk menyanyikan lagu lirik

sama menyanyikan solfa

(10 minit)

dengan pic yang tepat.

lagu, guru memainkan


kibod (melodi lagu) sebagai

Guru memberi peluang kepada

alat bantu pelajar menyanyi

pelajar untuk menyanyikan secara

dengan pic yang lebih

solo (demonstrasi di hadapan

tepat.

pelajar lain) dengan iringan muzik


oleh guru.
Langkah 3:

Guru menjelaskan terhadap corak

Pendekatan Pengajaran

Permainan

irama dan tempo lagu tersebut, dan

Orff dalam langkah

Perkusi

mengiringi mereka bermain corak

pengajaran ini.

(15 minit)

irama tersebut.
Guru menyediakan alat
Guru agihkan kepada tiga

perkusi berkenaan:

kumpulan, dan memantau pelajar

Tambourine, Finger

semasa sesi latihan.

Cymbal, dan Bass Drum.

Guru memainkan lagu dalam kibod


dan pelajar memainkan alat
perkusi.
Langkah 3:

Guru membimbing pelajar

Pendekatan Pengajaran

Pergerakan

melakukan gerakan semasa

Dalcroze dalam langkah

Muzik

menyanyi lagu tersebut.

pengajaran ini.

(10 minit)

Langkah

Isi Pengajaran
(Gerakan yang dilakukan adalah

Catatan
Kreativiti pelajar.

gerakan yang menunjukkan


suasana yang gembira.)
Langkah 4:

Guru mengagihkan pelajar kepada

Semangat bekerjasama,

Permainan

tiga kategori, kategori nyanyian,

kreativiti.

ensembel

kategori mainan alat perkusi, serta

(10 minit)

kategori pergerakan muzik.


Guru berperanan untuk memainkan
iringan muzik dalam kibod.
Pelajar dalam sesi tersebut
membuat persembahan muzikal di
dalam bilik darjah.
Selepas itu, guru menukar peranan
pelajar. Sebagai contoh, pelajar
yang menyanyi menjadi bermain
alat perkusi, pelajar yang bermain
alat perkusi menjadi bermain alat
muzik dan seterusnya.

Penutup

Guru dan murid membuat rumusan

Konsep nyanyian:

(5 minit)

terhadap nyanyian solfa.

ketepatan pic dan solfa

Guru bersoal jawab dengan murid

Konsep mainan perkusi:

tentang nilai murni dalam

irama dan tempo

persembahan di atas.
Konsep pergerakan:
kreativiti
Semangat bekerjasama,

Langkah

Isi Pengajaran

Catatan
motivasi, kreativiti.