Anda di halaman 1dari 25

Kata kerja atau

Frasa
dalam DSKP

Penggunaan kata kerja dan frasa dalam


penulisan Standard Kandungan dan
Standard Prestasi DSKP Tahun 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mengenal pasti
Menyatakan
Memerihalkan
Menghubungkait
Menjelas dengan contoh
Menjelaskan melalui contoh

Penggunaan kata kerja dan frasa dalam


penulisan Standard Kandungan dan
Standard Prestasi DSKP Tahun 6:
12. Meramal

13.Melakar
14.Membuat kesimpulan
15.Berkomunikasi
16.Mengeksperimen
17.Menjalankan penyiasatan
18.Mereka bentuk
19.Menyelesaikan masalah
20.Mencerakinkan
21.Menjalankan projek

Mengenal pasti
Mengecam atau mengingat semula
sesuatu perkara
Boleh ditaksir secara lisan, bertulis,
lakaran atau TMK

Menyatakan
Memberitahu,
memaklumkan, melaporkan
Boleh ditaksir secara lisan,
bertulis, lakaran atau TMK

Memerihalkan
Menceritakan, menerangkan, menyatakan
dengan jelas,menghuraikan
Boleh ditaksir secara lisan, bertulis, lakaran atau
TMK

Menghubungkait
Membuat perkaitan dalam
sesuatu
keadaan atau peristiwa untuk
mencari sesuatu struktur atau
corak perhubungan.

Menjelas dengan contoh

Membuat penjelasan
tentang
sesuatu perkara dengan
memberi contoh yang
sesuai

Menjelaskan melalui
contoh
Menggunakan contoh
yang sesuai untuk
menerangkan
sesuatu perkara

Mencirikan
Mengenal pasti
kriteria seperti ciri,
sifat, kualiti dan unsur
sesuatu konsep atau
objek

Mengitlak
Membuat pernyataan umum
terhadap
sesuatu perkara untuk
keseluruhan kumpulan
berdasarkan pemerhatian ke
atas sampel atau beberapa
maklumat daripada kumpulan

Menjana idea
Menghasilkan idea berkaitan
sesuatu perkara.
Biasanya proses ini dijalankan
dalam bentuk perbincangan
kumpulan dan ia boleh dijelmakan
dalam bentuk carta, catatan dll

Menaakul
Memberi penerangan
munasabah untuk
menyokong hujahan,
tanggapan, rumusan
atau keputusan yang
telah dibuat.

Mentafsir
Memberi penerangan
atau penjelasan
mengenai sesuatu
ayat atau
gambarajah

Meramal
Membuat jangkaan
tentang sesuatu
peristiwa
berdasarkan
pemerhatian dan
pengalaman yang
lalu atau data yang

Melakar

Merupakan satu cara


atau proses melukis
secara kasar
atau membuat rajah
yang hampir baik untuk
mendapatkan
gambaran
yang dimaksudkan.

Membuat kesimpulan
Membuat ringkasan
atau rumusan daripada
apa yang dibicarakan/
dipelajari
daripada sesuatu proses

Berkomunikasi
Menerima, memilih,
menyusun dan
mempersembahkan
maklumat atau idea
dalam bentuk lukisan,
lisan, jadual, graf,rajah
atau model.

Mengeksperimen
Merancang dan menjalankan
penyiasatan untuk menguji
sesuatu hipotesis,mengumpul
data, mentafsir data sehingga
mendapat rumusan
daripada penyiasatan.
19

Menjalankan penyiasatan
Proses menguji/
membuktikan sesuatu
perkara atau kaedah
menyelesaikan sesuatu
masalah yang dijalankan
secara sistematik.

Mencerakinkan
Memisahkan dan
menghuraikan sesuatu
kepada bahagian-bahagian
asasnya

Mereka bentuk
Menghasilkan secara maujud
atau membuat lakaran idea
penghasilan sesuatu yang
baru atau pengubahsuaian
kepada yang
sedia ada untuk mengatasi
masalah secara terancang

Menyelesaikan masalah
Menggunakan pengetahuan
berkaitan sesuatu konsep
atau perkara untuk
menyelesaikan permasalahan
dalam situasi yang diberikan

Menjalankan projek
Kerja atau aktiviti yang
dijalankan
untuk mendapatkan maklumat
tentang sesuatu perkara.

Sekian .
Terima kasih
oumiealie@yahoo.com.my

Anda mungkin juga menyukai