Anda di halaman 1dari 4

MIGRASIORANGCINAKETANAHMELAYU

ASALUSULDANPERKEMBANGANORANGCINA.
KehadiranorangCinakeTanahMelayusudahbermulapadaawalabadke15iaituzamanKerajaan
MelayuMelakatelahmenjalinkanhubunganperdagangandanpersahabatandengannegaraChina.
Penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu khususnya di Negerinegeri Selat semakin pesat pada
awal abad ke19, berikutan dengan perkembangan perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura.
Penghijrahan orang Cina secara beramairamai ke Johor berlaku semasa pemerintahan
Temenggunglbrahim(18251862).OrangCinadibawamasukmelaluiSistemKangchuuntukbekerja
sebagaiburuhdiladangladahitamdangambir.
Pada pertengahan abad ke19, jumlah imigran Cina di Tanah Melayu semakin meningkat akibat
perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah terutamanya di Perak, Selangor dan Negeri
Sembilan.
Akhirabadke19,pemerintahInggeristelahmemberikangalakanterhadapkemasukanimigranCina
keTanahMelayukeranaInggerismemerlukantenagaburuhyangramaisupayadapatmengeluarkan
bijihtimahyangbanyakuntukkeperluanRevolusiPerindustriandiBritain.
Kebanyakan imigran Cina yang tiba di Tanah Melayu berasal dari Selatan China iaitu dari wilayah
Kwangtung, Kwangsi, Hainan dan Fukien. Mereka terdiri dari orang Hakka, Kantonis, Teochew,
HailamdanHokkien.
Sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, orang Cina hanya menjadikan Tanah Melayu
sebagaipetempatansementarauntukmencarikekayaandanmerekapastiakankembalikenegara
asal.Namum,selepasPerangDuniaKeduatamatkeinginanorangCinamulaiberubahdanmereka
mulainginmenetapdiTanahMelayu.
CARAKEMASUKANORANGCINA
SISTEMTIKETKREDIT
Melaluisistemtiketkredit,kedatanganorangCinadibiayaisecarahutangolehseorangejen.Mereka
akan bekerja dengan ejen tersebut dalam tempoh masa tertentu sehingga hutang mereka selesai.
Selepas tempoh tersebut, mereka akan dibebaskan untuk memilih untuk mencari pekerjaan lain
dengan majikan lain atau terus kekal dengan majikan asal. Buruh Cina ini dikenali sebagai
Singkheh.
SISTEMKANGCHU
Melalui Sistem Kangchu, orang Cina digalakkan berpindah dari Singapura dan masuk menetap di
Johor dan membuka ladang lada hitam dan gambir di bawah pengawasan seorang Kangchu iaitu
ketua puakpuak orang Cina. Setiap Kangchu dipertanggungjawabkan mengawal, membayar sewa
bagi kawasan yang dibuka serta menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh buruh Cina di
bawah pengelolaannya. Pada tahun 1860an, seramai 15,000 orang Cina telah dibawa masuk ke
JohormelaluisistemKangchuini.

CARAPERSENDIRIAN
Orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu bagi mengatasi kesempitan hidup di China melalui bantuan
rakan,ahlikeluargaataupundenganperbelanjaansendiri.

SEBABSEBABPENGHIJRAHANORANGCINAKETANAHMELAYU.
FAKTORPENOLAK
1.MASALAHKEPADATANPENDUDUK
Negara China mempunyal kepadatan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk China tidak
seimbang dengan pengeluanan hasil pertanian menyebabkan bekalan makanan tidak mencukupi.
KeadaaninitelahmewujudkanmasalahkebulurandaninitelahmenjadikankehidupanrakyatChina
sengsara. Antara tahun 1751 hingga 1851, penduduk China telah bertambah dari 182 juta orang
kepada432jutaorang,akantetapihasilpertaniansemakinmerosot.
2.BENCANAALAM
Kesengsaraan hidup rakyat di China semakin bertambah apabila berlakunya bencana alam yang
telah memusnahkan sebahagian besar kawasan pertanian di China. Sepanjang tahun 1840an dan
1850an, negara China mengalami banyak bencana alam, iaitu kemarau yang berpanjangan di
WilayahHunandiUtaraChinadanmasalahbanjirdiselatanChinaterutamanyadisekitarLembah
Sungai Yangtze dan Sungai Hwang Ho. Kejadian ini telah memusnahkan kawasan pertanian dan
menyebabkanmasalahkebuluran.
3.MASALAHPENGANGGURAN
Kehidupan rakyat China semakin susah dan sengsara apabila negara China menerima kemasukan
kuasa asing. Pembukaan perusahaan barat di China telah menyebabkan industri tempatan
merosot.Tambahanpula,kemasukanbarangbarangbaratdenganbanyakdanmurahmenyebabkan
barangan tempatan tidak laku. Orangorang Cina yang terlibat dengan sistem pengangkutan
tradisional seperti tongkang dan kereta kuda hilang pekerjaan dengan pengenalan sistem
pengangkutan moden. Justeru itu, kesengsaraan dan masalah kemiskinan telah mendorong orang
CinakeTanahMelayuuntukmencarikehidupanyanglebihterjamin.
4.DASARKERAJAANMANCHU
Dasar kerajaan Manchu mengenakan cukai yang tinggi untuk menanggung kos pentadbiran yang
semakin bertambah turut menambah beban rakyat Cina. Akibatnya, tidak mampu membayar cukai
yangtinggiditambahdengankemusnahantanamanakibatbencanaalamtelahmengakibatkanpetani
terpaksa menjual tanah bagi membayar cukai tersebut. Atas desakan hidup inilah telah mendorong
orangCinaberhijrahkeTanahMelayu.
5.KEKACAUANPOLITIKPEMERINTAHANMANCHU
Menjelang pertengahan abad ke19, keadaan politik negara China di bawah pemerintahan Dinasti

Manchu menjadi tidak stabil akibat tercetusnya Perang Candu I (18391842) dan Perang Candu
II(18561860). Kekalahan China dalam Perang Candu membuktikan kelemahan Dinasti Manchu.
Justeru itu orang Cina terutamanya dari wilayah Kwangtung dan Kwangsi bangun memberontak
untukmenggulingkanDinastiManchu.
Pada tahun 18501864, telah berlaku Pemberontakan Taiping dipimpin oleh Hung HsiuChuan,
bertujuan menggulingkan pemerintahan Manchu, tetapi gagal. Mereka yang terlibat dalam
pemberontakan tersebut telah diburu oleh kerajaan. Ini telah menyebabkan golongan pemberontak
terpaksamelarikandirikenegaralainuntukmengelakkanhukumandariKerajaanManchu.
SentimenantiManchusemakinberleluasaakibatamalanrasuahataukorupsidikalanganpegawai
pegawai Manchu. Masyarakat Cina ditindas dengan dikenakan kadar cukai yang tinggi. Tambahan
pula,orangCinaberanggapanDinastiManchusebagaidinastiasing.KebencianorangCinaterhadap
pemerintahanDinastiManchumendorongpenghijrahanmerekakeTanahMelayu.

FAKTORDALAMAN
6.PERKEMBANGANEKONOMIDITANAHMELAYU
Tanah Melayu mula mengalami perkembangan ekonomi mulai pertengahan abad ke
19 yang telah
mendorong kedatangan orang Cina. Tanah Melayu mempunyai daya tarikan yang cukup tinggi
keranapeluangpekerjaanyangbanyakterutamanyadikawasanperlombonganbijihtimah,diladang
ladahitamdankopi.
Antara tahun 18991900, terdapat sejumlah 100 ribu orang Cina telah menetap di Tanah Melayu
akibatpenghijrahanorangCinasecaraberamairamaiekorankenaikanhargabijihtimah.
Kemajuan perusahaan getah turut menarik kedatangan imigran Cina. Pada tahun 1931, hampir
separuhdaripadapendudukyangterlibatdalampenanamangetahadalahmerupakanorangCina.
7.DASARINGGERISDITANAHMELAYU
KekurangantenagaburuhdisektorperladangandanperusahaanbijihtimahmenyebabkanInggeris
rnenggalakkankedatanganimigranCina.InikeranaorangMelayulebihtertumpudalamaktivitisara
diri terutamanya tanaman padi. Tambahan pula, Inggeris tidak begitu berminat memajukan orang
MelayukeranaInggerisbimbangorangMelayuakanbangunmenentangmereka.
Bagi menarik minat orangorang Cina berhijrah ke Tanah Melayu, Inggeris telah mewujudkan
kestabilanpolitikbagimenjaminkeselamatannyawadanhartabendaorangCinadiTanahMelayu.
Buktinya, Inggeris telah berjaya menamatkan Perang Larut, Perang Kelang serta membanteras
kegiatanperlanunan.
KerajaanInggerisjugatidakmengenakansebarangsekatan,malahorangCinadigalakkandatangke
TanahMelayutanpahadsehinggatahun1929.KehadiranimigranCinamampumengatasimasalah
kekurangan tenaga buruh terutamanya di sektor perlombongan. Hasrat Inggeris untuk
mengeksploitasihasilkekayaandiTanahMelayutercapai.
8.FAKTORLAIN

Kemajuan teknologi dalam sistem perhubungan turut menjadi sebab kedatangan imigran Cina.
Terciptanyakapalwap(stim)bagimenggantikankapallayartelahmenghidupkanminatorangCina
untuk datang ke Tanah Melayu dengan cepat dan murah. Orang Cina dari wilayah Selatan China
seperti Kwangtung dan Fukien terkenal dengan sifatsifat keberanian, gemar mengembara serta
berdaya usaha yang tinggi. Tanpa mengenal erti kecewa dan putus asa, mereka nekad membina
kehidupan baru yang lebih baik dan selesa meskipun terpaksa meninggalkan tanah air sendiri.
Berbekalkansemangatkental,orangCinaberhijrahkeTanahMelayu.