Anda di halaman 1dari 2

Borang Soal Selidik

Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 Geografi 2015


Tajuk: Kajian lapangan tentang pekerjaan penduduk dalam pelbagai
kegiatan ekonomi
di Taman Perpaduan Koperasi Ipoh, Perak.
Nama:
Umur:
No. K/P:
Alamat:
1. Sudah berapa lamakah anda menetap di sini?
Kurang dari 1 tahun
1 hingga 5 tahun
[

]
]

6 hingga 10 tahun [
11 tahun ke atas
[
]

2. Anda sekarang bekerja dalam sektor


Sektor awam
Sektor swasta

[
[

]
]

Bekerja sendiri
[
]
* Sila nyatakan pekerjaan : _______________

3. Jumlah pendapatan bulanan anda..


RM 1000 ke bawah
Melebihi RM 4000
RM 1000 hingga RM 2000
[
]

[
[

]
]

RM 2000 hingga RM3000


RM 3000 hingga RM 4000 [

]
]

4. Jarak dari rumah ke tempat kerja anda.


1 km ke bawah
1 km hingga 2 km

[
[

]
]

2 km hingga 3 km
3 km ke atas

]
[

5. Nyatakan alamat tempat bekerja.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Pada pandangan anda, cadangan yang manakah wajar dilaksanakan untuk
meningkatkan taraf ekonomi penduduk di kawasan ini?
Membuat kelas tuisyen
[
]

Membuat industri kecil

Membuka taska / pengasuh [


]
Berniaga secara atas talian
[
[
]

Membuat perkhidmatan menjahit [


]

Membuka rumah tumpangan

(homestay / inap desa)