Anda di halaman 1dari 1

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Tb. Haeru Rahayu, M. Sc


selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan
semangat dalam penyusunan Paper I
Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada;
1.
2.

Dr. Ir. I Nyoman Suyasa, MS, selaku Ketua Sekolah Tinggi Perikanan
Ir. Basuki Rachmat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Teknologi Pengelolaan

3.

Sumberdaya Perairan
Maria Goreti Eny K, S.ST.Pi, M.MPi, selaku Ketua Program Studi

4.

Teknologi Akuakultur
Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa telah memberikan

5.

dukungan moril
Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Paper I.

ii