Anda di halaman 1dari 11
PBS 50 Nama UNIT 8: SAYA BERSIKAP ADIL Halaman Buku Teks: 55 - 60 Tarik ‘TEMA: Diri Saya 'SP_&:14 Barindak ai dalom poriakuancoharan Nama Guru: ropuman () Moat (Oeste ante Tos Tndetengan Gun: Memberikan = makanan kepada dua ekor kucing dalam jumlah yang sama. OR { Menunggu sehingga | ibu habis bercakap dan makan bersama-sama. rn Membahagikan tugas menghias rumah kepada semua anggota keluarga. Se | Menegur kesalahan adik { dengan sopan. ee Cetetan Guru } PBS 56 Halaman Buku Teks: 61 - 66 Name:.. c Ko! een Tare ‘TEMA: Diri Saya UNIT 9: SAYA SEORANG YANG BERANI ivaharian ARAHAN: Padankan gambar di bawah dengan tindakan yang akan kamu lakukan. Saya akan menegur budak | | itu agar tidak menconteng | | berbuat bising kerana akan | melaporkan rakan sepunan (_) Menos (enon eros Tes Tandatangan Guru: ] rng ueSuetepve, spe, resenboon urea (] sung wee J sre buns resent (—]_uesmindey upyo nwoy “nwoy pnpodey uiqe, Bupfi pjoq Buom upyequiew jouns Ippex oBo1uad © upyo DIG ‘pfiuupyos ubuep ifunfieg py!}ey IDdwWOs JOme|Je} UOS|I\\ &) upyo Nuwoy “yooed Bunfi ofiupbung nsod Bupjue} pfiunyeq nq] € upyo Nwoy “nwo uDDfiundey uDyNg ny! jasued ‘doje, “nwioy opodey jesued Bunjoqes upyinjnyBuew nwoy udyOY @& ——— upyp fins ‘ypjoyes pfiey upydoifiuew odne} ojgody q nu p6ung nspd upyyooewiew Dfobues yopy NUDY OMOYDg nyoHuew Nuwioy uDodfiundey uDyNq ny! ;jesued DMOYOG UDyOJOAUeW pfluupjomejay qogas nyo\wequiew UDP JoDW DJUIWELW n6yio0 | ppodey yoow DjulWwelu UDP JOUeqas Buf DsOyed nyDyequiew Jnqesie, Bum pjnwes uoy6upjnwew *wnses Bupfi uodpmol sin, -‘NVHVHV we Buero vep ap epedsy YNCNE ONVA VAVS :0b LINN aN ‘ue, so 8e8 ee seen Z2- 19 ‘S401 nung ueweleH bo sad ung uebueepuey rire ewe “Injeq sensu nee resentuow (]_wesmndoy owe 6upfi upyppuyy unBuap yomong Ip apquiD6 uyxUDpdg :NVHVHV pues up ueweyogjesseAuN LER LeBUp Ua: BuRK eH ® ees Lid SWELL aan ‘ower 82-€2 :S401 nyng ueWweleH AV? VMVSINAI NICVY =Lb LINN 501031 ‘eweN s9sad PBS 64 Halaman Buku Teks: 73 - 78 Nama: Kelas: Tah ‘TEMA: Diri Saya UNIT 11: RAJIN MEMBAWA JAYA 5P_ 11.1.2 Moryedarkebstan mengamatankerajnan 2 | Menerangkan dengan sna Kerjnan 10 berkatan din send ARAHAN: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Rayyan akan di dalam peperiksaan. Raju akan memperoleh dalam pertandingan. Kelas Ng Teh Shia akan sentiasa___________ dan kemas. Pokok yang ditanam oleh kakak Adelia akan menjadi Nama Gu: Ccrttan Gor ) Tandatangan Gur: epunsan (—) wernt (beter eras ses ne vebuepue, ing wee ring een ‘owe peonouen anes (—) ssentuon ()_ ueemindey “pued YIge] Ippfuew up UDID|YaS19dg ee eee “npod nyosieq Bupfi joypupfisow upypninmeyy “ypieq DMOqUIEW JOYO|ONWEg “uowupy Buofi pupsons — upypninmey efes wid “WINE ‘we, cece 803 ‘eUeN 98 - 62 :S¥9L Ming UeWEIEH 29Sad PBS 76 Halaman Buku Teks: 87 - 92 Name: os Kelas: “ast: ‘TEMA: Diri Saya UNIT 14: SAYA BERTOLAK ANSUR ‘oP aaaa ARAHAN: Gariskan jawapan yang betul. Sikap (bersabar, boros) akan disenangi oleh semua orang. Janganiah kita membuat (bising, baik) ketika abang sedang belqjar. Kita perlu (berebut-rebut, bersopan) ketika makan bersama-sama ahli keluarga. Janganiah kita malu untuk meminta (maaf, wang) jika telah melakukan kesalahan. Amalan bertoleransi akan dapat mengelakkan berlakunya (pergaduhan, kemesraan) antara satu dengan yang lain. Anggota keluarga yang baik akan sanggup (berkongsi, berebut) barangan mereka dengan adik-beradik yang lain. Kita hendaklah (mendiamkan, menyibukkan) diri sekiranya ditegur oleh ibu atau bapa. Kita hendaklah (bersabar, bergaduh) sekiranya adik yang masih kecil menangis. roptsan (__) Most (SH ostin ro ‘Nama Guru ataton Guru Tandtangan Guru: PBS 84 36 Gambar di atas menunjukkan sikap A baik hati B_buah hati C_busuk hati 37 Amalan menjaga kebersihan diri adalah amalan A menyayangi diri sendiri B_ mementingkan diri sendiri C membanggakan diri sendiri 38 Sofia seorang anak yang baik hati kerana selalu dan bapanya membuat kerja rumah. A melihat B_ membantu C membiarkan 34. Berikut ialah tindakan yang tidak bertanggungjawab, kecuali A menconteng dinding rumah. B_ membuang sampah merata tempat. C membaca buku kerana ingin menghadapi ujian. 40 Ucapan yang sesuai bagi situasi di atas ialah A izinkan saya tumpang lalu, ayah. B tepi sedikit, saya hendak lalu. C hei, tepilah! Saya hendak lalu. junieq a wolp 9 ulol @ sopu ¥ “so[pjeq DIP DuDIey 410g Bun upsnjndey yodopuew bur MelS “Ss “yDMDq Ip soqwoB upyosppieq g uD|D0g pjony yrIs 1616 snueq Ipupw unqos “yisieq pfindn: qmoa a punw —pjIqodp upyoun6buew upyD unIDZ "h upnsuy puppng 9 npulH @ wojsl Vv “Buoyo} 1p Bupfiyoquiesieq DIG — puphpieq uns eM *E pynuw PID uo up6up} “upypw wnjaqes fonouew = 1p6p pfunq! upsed ypu! pspjues sIDY *Z qmoa “yomoq fp Joqup6 upysnsppieq Z uDjD0g Buoyol a pilaey 9 pIsoN @ wy ov “Bupfiyoquiesieg Wwn|s] Bunio yodwe} yop! “yong Ip 4spquo6 upyiosppieq | UDjDOS *yode} Buyod Bupfi undomo! ullld 4p1e[qo uDIDos - y uDIGoYyDg ‘up|pos pnwas qomof “g uDIBoYyDg upp y upj6pypg nyo! unj6oyog pnp |Gunpunbuew ju! upjpos spvey ‘PHL HVL NVHVONILYId NVIVIINId ‘soe WON pdogq nq! ppodey yoo} UDP JOWIOH upuninfey up uDys1eqey yoy 41bg EIUZDIN Yye|O UDy/DWDIP Suni iuunujpJuYyoydy-undopipupb6uid qmoa “yDMog, 1p spquioB upyiosopieq QZ UD|D0S Buoyog doyoueg = youpwo yePLL DO 4pueg dpyoueg SDIU! YOPLL WW guninf pnsyow yoyody ‘bl yele-yofebuew = iBuoyoquew 2 upBuepuew g upmojew “pdpg nq! D104 ypijsew = ofiuouojuy “pdoq nq! yowwoySuew ned youn-yoUy “8! “yomoq Ip soquin6 up»ynsopieq g] UD|DOS ‘\pUOL Sole pibpypq G pwep Oo ypsns @ pfipoy wv yoGuns pyeiew dBipnjey “UId} pwns nyps pinup ibuofinfiuew 6upfios ulwsD, pBuonjey “Zt yqoyups a mny 9 PY a nq W . giOWWOY DY Ned Buf yoypdnis yowm Ip Dy4Ney “91 YpIzy0} ypiuyp, yjsoy pwe} pwips-puDs VW a upydoonBuew pfips ‘pfios ynyun nung jasued upyJequew O40) “SI npupwew yonouew Buejuoouew yosoiow “yofin uogeq upyuDBuew qomo{6unBBunpeq pfing “pje104 upfin nupquiew pfiog “hi a 3 “yomoq Ip soquio6 uoynsppieq fl Udj|D0S !DWON Noma: Mimie rajin membaca buku.Apakah nilai murni yang ada pada Mimie? A Baik hati B_ Hemah tinggi C Berterima kasih D_ Kergjinan Kita perlu mengucapkan ——— kepada kawan yang berjaya. A takziah B terima kasih C_ selamat pagi D_ tahniah Apakah ucapan yang sesuai ketika bertemu guru? A Terima kasih, cikgu B_ Selamat pagi, cikgu C_ Silakan duduk, pakcik D_ Silalah masuk, abang Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. qa. Hanip memadam suis lampu sebelum keluar. Apakah nilai murni Hanip? A Kesederhanaan B Baik hati C Kejujuran D_ Hemah tinggi Kelas: . Antara berikut, . Apakah —nilai Tarikh yang manakah menunjukkan sikap sederhana? A Johan menunjukkan begnya yang mahal. B Mike mempunyai banyak alat permainan. C Jason membelanjakan semua wang sakunya. D Kamala memakai baju lusuh tetapi bersih. « Abang berjaya dalam pertandingan melukis. Kami semua berasa A bangga Bs sedih C curiga D_ bahagia muri jika kita membontu rakan yang susah? A Ikhlas B Kejujuran C Berterima kasih D_ Baik hati . Anda melihat orang tua berdiri di dalam bas. Orang yang berbudi bahasa akan bangun dan berkata A’ Sila duduk, pakcik. B_ Sila masuk, pakcik. C_ Sila keluar, pakcik. D_ Sila berdiri, pakcik.