Anda di halaman 1dari 40

TEKNIK PENYOALAN

DALAM PdP MATEMATIK DI


BILIK DARJAH

Apakah
tujuan
menyoal
murid?

TUJUAN MENYOAL
Menilai pengetahuan sedia ada

Menimbulkan minat
Membina pemahaman yang mendalam
Membina idealisme, sikap dan
penghargaan
Memantapkan pembelajaran
Merangsang pemikiran kritis
Samb

TUJUAN MENYOAL
Mentaksir pembelajaran dan kemajuan
murid
Menjelaskan pemikiran
Mencari sebab atau penjelasan
Meneroka pandangan alternatif
Menguji implikasi dan akibat

TONTON
VIDEO

Soalan yang berkesan:


Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu)
Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang
dimaksudkan)
Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan
yang mungkin)
Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan
tindak balas)
Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada
penyoalan yang berikutnya dan mencungkil secara
mendalam)
Skop terhad (soalan yang mempunyai banyak bahagian
boleh mengelirukan)
Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai dan berbezabeza)
-Art Costa dan Bena Kallick
6

Pilih soalan yang paling mencabar


yang telah dibina dalam kumpulan (4
orang) dan justifikasi jawapan anda
Bersedia untuk berkongsi soalan dan
pemikiran anda dengan semua

AMALAN BAIK UNTUK GURU

Soalan yang dibina perlu:


dirancang
logik dan berurutan
ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
memberi masa kepada murid untuk berfikir
seimbang antara fakta dan pemikiran
tidak berulang
ditanya dalam nada perbualan
direka bentuk untuk mendapatkan maklum balas
yang berterusan
8

MEMBINA SOALAN

"Jika kita mengharapkan murid


untuk melibatkan diri dalam
proses pemikiran yang lebih
kreatif dan merangsang, kita
sebagai guru mesti menggalakkan
mereka bertanya soalan aras
tinggi."
Karron G. Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas
9

MEMBINA SOALAN
Kajian menunjukkan bahawa:
Guru menggunakan lebih daripada 70%
soalan
jenis mengingat semasa pengajaran
mereka
Guru terlalu menekankan soalan fakta
dalam
ujian dan peperiksaan
Soalan dalam buku teks kebanyakannya
adalah
jenis ingatan atau fakta.
10
Karron
G Lewis

MEMBINA SOALAN
Penyoalan yang berkesan adalah satu aset
yang amat penting bagi setiap guru. Sama
seperti seorang mekanik yang baik memilih
alat yang tepat untuk menjalankan tugas
dan
menggunakannya
dengan
betul.
Seorang guru yang baik menggunakan
soalan yang sesuai dengan tahap murid dan
teknik penyoalan yang baik.
William G Camp
Virginia Polytechnic Institute
and State University

11

TUGASAN
Teknik penyoalan guru dan murid
Bagaimana teknik penyoalan guru untuk
merangsang murid menyoal dan
menggalakkan mereka bertanya bagi
menjana pemikiran kreatif dan kritis
Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda
bersama murid

12

CONTOH A

2+1=5
CONTOH B

Johari mempunyai 9 biji guli


yang bewarna warni. Johari
ingin membahagikan guligulinya kepada 3 orang
kawan-kawannya. Berapakah
setiap orang akan dapat?

Thinking Out
of the Box

Thinking Out of
the Box
A
B

Oliver Wendell Holmes


Terdapat intelek aras satu, intelek aras
dua, dan intelek aras tiga dengan
jendela langit ...

17

Mereka yang mengumpul fakta tanpa


sebarang tujuan dikategorikan sebagai
para intelek aras satu

18

Para intelek aras dua akan


membanding beza, menaakul, membuat
generalisasi dengan menggunakan faktafakta yang dikumpul oleh pengumpul
fakta sebagai kepunyaan sendiri...

19

Mereka yang berada di intelek aras


ketiga
mampu
beridealisasi,
berimaginasi dan meramal - mereka
diterangi oleh cahaya dari jendela langit

20

INTELEK 3 ARAS
Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras
tiga dengan jendela langit.

Para intelektual aras ketiga


Beridealisasi, berimaginasi,
meramal dan mereka diterangi
cahaya dari jendela langit
Para intelektual aras dua
Membanding beza, menaakul,
membuat generalisasi dengan
menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta
Para intelektual aras satu.
Pengumpul fakta tanpa sebarang
tujuan

21

Intelek 3 Aras
O
U
T
P
U
T

MENGAPLIKASI

P
R
O
S
E
S

MEMPROSES

I
N
P
U
T

MENGUMPUL

22

Intelek 3 Aras

MENGAPLIKASI

MEMPROSES

MENGUMPUL

menilai, membuat generalisasi,


mengimaginasi, mempertimbang,
menentukan, membuat spekulasi,
jika ... maka, mengaplikasi
prinsip, membuat hipotesis, meramal,
mencetus idea
membanding beza, menerangkan mengapa,
memberi sebab, mengelas, mentafsir,
menganalisis, membuat kesimpulan awal,
membuat urutan, mensintesis, membuat
analogi
melengkap, mengira, mendefinisi,
menerangkan, mengenal pasti,
menyenaraikan, menyesuaikan,
menamakan, memerhati, memilih,
melafaz, mengimbas

23

O
U
T
P
U
T
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T

TAKSONOMI BLOOM
Benjamin Bloom membangunkan taksonominya
pada
tahun 1950-an
Ia adalah suatu hierarki enam peringkat
perkembangan pemikiran yang menjadi semakin
kompleks dan mencabar.
Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina
soalan yang merentasi semua peringkat
persekolahan dan dalam semua bidang
pembelajaran.
Pada 1990-an Lorin Anderson telah membuat
adaptasi pada taksonomi asal.
24

Mencipta

Penilaian

Analisis
Aplikasi
Kefahaman
Pengetahua
n
Bloom

Menilai

Memekarkan Pemikiran

Sintesis

Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingat
Anderson
25

Kompleks
iti
Pemikiran

Bahasa Pemikiran

Menginga Saya boleh ingat


t
semula maklumat

Memaha
mi

Saya boleh ingat


semula dan
menjelaskan idea dan
konsep

Saya boleh
menggunakan
Mengapli
pengetahuan dalam
kasi
keadaan biasa atau
baharu
Saya boleh
Menganal
mengeluarkan ideaisis
idea penting

Kata Kerja
Mengecam, mengulang,
menyenaraikan.
menerangkan, mengenal pasti,
menamakan
Mentafsir, menjelaskan,
memberi contoh,
meringkaskan, membuat
kesimpulan awal,
menunjukkan pemahaman,
menterjemah
Melaksanakan, menunjukkan,
menjalankan,
menggambarkan,
menggunakan
Membandingkan, sebaliknya,
mengklasifikasikan, menyusun
26

Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom


Aras pemikiran
dan penyoalan

Soalan
Mudah

Soalan Kompleks

Mencipta

Menilai
Menganalisi
s
Mengaplika
si
Memahami
Menginga
t

Penerangan

Bahasa
Pemikiran

Soalan Pemula

Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom


Aras pemikiran
dan penyoalan

Soalan
Mudah

Soalan Kompleks

Mencipta

Menilai
Menganalisi
s
Mengaplika
si
Memahami
Menginga
t

Penerangan
Gabungkan
maklumat untuk
mencipta sesuatu
yang baharu
Membuat
pertimbangan dan
penilaian untuk
membuat
Pecahkan kepada
kesimpulan
bahagian yang lebih kecil
-meneliti secara lebih
mendalam & memahami
perhubungannya

Mengaplikasikan
pengetahuan kepada
situasi atau
pengalaman baharu
Mengungkap semula
dan mentafsir untuk
menunjukkan
pemahaman

Jawapan berfakta,
mengingat
semula dan
mengenal

Bahasa
Pemikiran
Mereka bentuk,
mencipta, menambah
baik merancang,
membina, menggubah
Menentukan
kedudukan,
menyimpul,
menilai , mentaksir,
Membanding
menentukan beza,
mengelas,menyusun,
meneliti,
menganalisa
Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi,
membina,
menggambarkan
Menyatakan semula

, menerangkan,
mentafsir,
Mengulangi,
menterjemah,
menamakan,
merumus

mengingat semula,
menyatakan,
menyenaraikan

Soalan Pemula
Bagaimanakah kita boleh
mereka bentuk ...?
Bolehkah kita menambah ...?
Apa yang akan berlaku jika ...?
Mengapa anda berfikir tentang
...?
Mengapa anda suka ini ...?
Apakah yang terbaik ...?
Bagaimana mereka sama /
berbeza?
Bagaimana ia berfungsi ...?
Apakah bukti ...?

Apakah contoh-contoh
lain yang ada tentang
ini?
Apakah maknanya?
Apakah kegunaannya?
Bolehkah anda
terangkan ...?
Siapakah...?
Apakah ...?
Di manakah ...?
Apabila ...?
Yang manakah ...?
28

Membangunkan
KOLEKSI

29

Memperkembangkan
Kemahiran Penyoalan Guru
Rancang soalan anda
Bersedia untuk bertanya soalan susulan
Tentukan sama ada soalan itu hendak ditujukan
kepada seluruh kelas, kumpulan tertentu atau
individu
Beri masa untuk murid berfikir
Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan
pemikiran?
Bertanya dalam nada perbualan
Bentuk soalan yang akan mendapat maklum balas
yang berterusan

30

Memperkembangkan
Kemahiran Penyoalan
Murid

Guru perlu:
mengelakkan bertanya banyak soalan
menggalakkan murid bertanya lebih banyak soalan
jenis lisan dan bertulis
menggalakkan murid untuk menyoal murid lain
semasa perbincangan
menerima soalan yang diajukan
memberikan masa untuk membuat soalan susulan
kepada murid
mengumpul, membincang, membina dan
mengkategorikan soalan murid

31

8 Proses pemikiran

Bolehkah
anda
memberi
saya satu
contoh ..?

EN
M

N
A
G

S
I
IS
L
A

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

Bolehkah
anda
menjelaskan
nya dengan
cara lain?

Bolehkah
anda
menunjukk
an saya
cara...?

SI
KA

ME
NI
LA
I

Bolehkah
anda
menjelaska
n dengan
lebih lanjut
...?

Apakah
yang anda
maksudkan
dengan...?
Soalansoalan
Yang
Menjelask
an
Pemikiran

LI
AP
NG
ME

I
M ND
O
N /A
A
X OM
TA LO
B

N
O
S
R
E

Apakah
sebab-sebab
anda ...?

Kenapa anda
menyatakan
sedemikian?

Apakah
bukti yang
kita ada
untuk...?

8 Proses pemikiran

EN
M

N
A
G

S
I
IS
L
A

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

SOALANSOALAN
UNTUK
MENCARI
SEBAB
ATAU
PENJELASAN

SI
KA

Mengapa
anda
berfikir
bahawa ...?

Bagaimana
kita tahu
bahawa ...?

ME
NI
LA

LI
AP
NG
ME

I
M ND
O
N /A
A
X OM
TA LO
B

N
O
S
R
E

Apa yang
kamu dapat?
Apa yang
kamu
fikirkan?

ME
NI
LA
I

Sila bersedia
untuk
menerangkan
penyelesaian
yang kamu
dapat.

8 Proses pemikiran

Angkat
tangan
sekiranya
SOALAN
kamu ada
YANG
idea lain.
MENGGALAK
Apa yang
KAN MURID
telah kamu
UNTUK
jumpa
TERLIBAT
SECARA
setakat ini?
AKTIF
Ada tak
Sila terangkan
sesiapa
kepada kelas
yang guna
bagaimana
kamu dapat
kaedah
jawapan, .
lain?
Bagaimana
kamu
memulakan
menjawab
soalan ini

A
G
N
ME

L
A
N

IS
S
I

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

penyelesaian

SI
KA
LI

I
M ND
O
Sila angkat
N /A
A
tangan bila
X OM
kamu bersedia
TA LO
B
untuk berkongsi

Ada sesiapa
yang ingin
berkongsi
dapatan/jawap
an
/penyelesaian?

P
GA
EN
M

N
O
S
R
E

ME
NI
LA
I

8 Proses pemikiran

Apa yang kamu


perhatikan
apabila?

Kenapa kamu
..?

Bila kamu cakap


.kamu
maksudkan.

Boleh tak kamu


terangkan dengan
cara lain?
Bagaimana
kamu
dapat idea
sebegitu?

EN
M

N
A
G

S
I
IS
L
A

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA

Jadi, apa yang


kamu katakan
ialah.

SOALAN
YANG
MENCUNGKIL
PEMIKIRAN
MURID

Boleh tak
kamu ulang
apa yang
kamu cakap
tentang ..?

SI
KA

Bagaimana
kamu tahu?

Terangkan
apakah yang
kamu buat
setakat ini?
Apa lagi yang
perlu kamu
lakukan?

LI
AP
NG
ME

I
M ND
O
N /A
A
X OM
TA LO
B

N
O
S
R
E

8 Proses pemikiran

Boleh
kamu teka
dan
semak?

Kamu rasa
boleh lukis
rajah tak? Bina
jadual?
atauLukis
gambar?
EN
M

N
A
G

S
I
IS
L
A

MERANGSANG
KEMAHIRAN MURID
BERFIKIR ARAS TINGGI

MENCIPTA
ME
NI
LA
I

Bolehkah kamu
cuba dengan
nombor yang
lebih mudah?
Kurang bilangan
nombornya?
Menggunakan
garis nombor?

SI
KA

Apa fakta yang


kamu ada?

Cuba
terangkan
masalah ini
menggunakan
ayat kamu
sendiri
SOALAN
UNTUK
MEMBANTU
MURID
APABILA
MEREKA
TIDAK DAPAT
MENERUSKA
N SESUATU
PENYELESAIA
N:

LI
AP
NG
ME

I
M ND
O
N /A
A
X OM
TA LO
B

N
O
S
R
E

Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan


Murid
Menganalisis soalan

Apakah yang anda


maksudkan dengan ...?
Adakah anda maksudkan...?

Menyusun semula
soalan
Menyoal murid kembali Apakah pendapat anda ...?
Tanya soalan sokongan Saya tertanya-tanya sama
ada/sekiranya...?
Cadangkan
Mungkin kita boleh ...?
kemungkinankemungkinan
37

HASIL
PEMBELAJARAN
Dalam bengkel ini,
kita telah meneroka...

Soalan...?
Soalan...?
Soalan...?

Soalan berkesan

Bagaimana soalan-soalan
membina pemikiran

Taksonomi Bloom dan


Pemikiran Aras Tinggi

Menggunakan soalan dengan


berkesan

38

MEMBINA SOALAN
Soalan yang baik tidak terjawab.
Soalan bukan satu bolt yang perlu
diketatkan tetapi umpama benih
yang perlu disemai yang akan terus
bercambah ke arah menghijaukan
landskap idea.
John Anthony Ciardi (1916 1986)

39

CIRI ITEM KBAT

Anda mungkin juga menyukai