Anda di halaman 1dari 54

Fakulti Pengajian Pendidikan

Universiti Putra Malaysia


NAMA KURSUS:

Kemahiran Berfikir (Thinking Skills)

KOD KURSUS:

FCE3204

BILANGAN KREDIT:

2 (2+0)

PENGAJAR:

Prof. Madya Dr. Aminuddin Hassan


Bilik: Blok I, 014, FPP
Telefon: 89468187
E-mail: aminuddin@putra.upm.edu.my

OBJEKTIF KURSUS:

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat pengetahuan tentang kemahiran


berfikir dan boleh mengaplikasikan kemahiran berfikir tersebut dengan
berkesan.

SINOPSIS:

Kursus ini membincangkan konsep kemahiran berfikir, kemahiran


berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK), penyelesaian masalah dan
membuat keputusan, dan pendekatan pengajaran kemahiran berfikir.
(This course discusses concepts of thinking ; critical and creative
thinking skills, problem solving and decision making skills, and
approaches in teaching thinking skills)

TAJUK KANDUNGAN:
1. Konsep dan definisi kemahiran berfikir
2. Komponen kemahiran berfikir
Domain kognitif dan afektif
Metakognitif
Reflektif
KBKK
3. Teori dan peranan otak
4. Otak dan kecerdasan (multiple intelligence)
5. Alat berfikir
6. Kemahiran berfikir secara kritis: definisi, tujuan, langkah, contoh
7. Kemahiran berfikir secara kreatif: definisi, tujuan, langkah, contoh
8. Kemahiran menyelesaikan masalah: definisi, tujuan, langkah, contoh
9. Kemahiran membuat keputusan: definisi, tujuan, langkah, contoh

PENILAIAN: Tug Ujian 1


Peperiksaan Akhir
Tugasan Individu
Pembentangan kumpulan

20%
40%
30%
10%
1

Rujukan:
1. Beyer, B.K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston : Allyn and
Bacon.
2. Campbell, L. Cambell, B. & Dickinson, D. (1996). Teaching and learning through multiple
intelligences. Boston: Allyn and Bacon.
3. Elias, Maurice, J. et. al. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for
educators. Virginia: ASCD.
4. Epstein, R.L. (1999). Critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Co.
5. Goleman, D. (1996). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York:
Bantam Books.
6. Abdul Fatah Hasan (1996). Kecemerlangan Minda Dalam Pembelajaran Keseluruhan Otak
dan Daya Berfikir. Kuala Lumpur: Utusan Pub.
7. Abdul Fatah Hasan (1998). Penggunaan Minda Secara Optimum Dalam Pembelajaran.
Kuala Lumpur: PTS Pub. & Dist. Sdn Bhd
8. John Arul Phillips (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan. Kuala
Lumpur: Utusan Pub.
9. Poh Swee Hiang (1996). KBKK: Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kuala
Lumpur : Budiman
10. Som Hj. Nor dan Dahlan (2000). Kemahiran berfikir. Kuala Lumpur: Longman
11. Stice, James, E. (Ed.) (1987). Developing critical thinking and problem solving activities.
London: Jossey-Bass
12. Tajularipin dan Maria Chong (2004). Pendekatan Kreatif Dalam Pembelajaran Sains. Shah
Alam : Karisma Publications

KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Kelebihan manusia adalah kerana manusia dikurniakan akal. Manusia mempunyai pertimbangan
untuk menggunakan akal dan gerak hati (intuitive).
2. Dengan penggunaan akal yang bijak manusia dapat membuat :

Proses Penaakulan
 Memberikan sebab(reasoning) kenapa sesuatu itu berlaku.
 Cth : mengapa berlaku pasang surut air laut.

Membentuk konsep
 Berdasarkan cerapan dan kajian, pengetahuan baru akan dirumuskan sebagai konsep
dan teori.

Memahami fenomena yang diperhatikan


 Hasil daripada pemerhatian keadaan yang berlaku di sekeliling kita.
 Cth : bagaimana kejadian siang dan malam berlaku.

3. Kebijaksanaan seseorang juga dikaitkan dgn hati.


4. Seseorang yang bijak akan menggunakan akal dan hati untuk menghasilkan idea yg bernas.
5. Keputusan hasil penggunaan kemahiran berfikir harus memberi natijah yg positif kepada diri
sendiri serta orang lain.
6. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengajak manusia untuk berfikir.
7. Ahli bijak pandai juga amat menekankan konsep berfikir.

KEPENTINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Aspek yang penting untuk belajar berfikir adalah keupayaan memindahkan kemahiran yang
sudah dipelajari kepada situasi yang lain(baru).
2. Kemahiran berfikir penting dalam proses meninggikan lagi keupayaan menangani masalah
kerana melaluinya kita dapat mengawal, menentukan arah dan mengukur kemajuan tindakan.
3. Kita juga dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dgn lebih produktif.
4. Penting kita dapat menggunakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang terurus dalam
kehidupan.
3

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH


1. Socrates: menekankan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan
seseorang untuk menjana idea yang bernas.
2. Untuk menggalakkan seseorang berfikir, soalan aras tinggi harus digunakan.
3. Soalan aras tinggi digunakan untuk mencapai jawapan yang bernas : Mengapa
Kenapa
Bagaimana
4. Soalan aras rendah : Siapa nama awak?
Bila
Siapa
5. Idea Socrates telah dikembangkan oleh anak murid beliau seperti Plato dan Aristotle (ahli
falsafah Greek).
6. Pada 1956, Bloom memperkenalkan istilah Aras Pemikiran (Taksonomi Bloom).
Taksonomi Bloom
o Pengetahuan
 Untuk mengingat kembali sesuatu istilah, fakta atau konsep.
 Cth : siapa nama awak? Bakar
o Pemahaman
 Kebolehan menerapkan istilah, fakta atau konsep dlm situasi yg berlainan dgn perkataan
sendiri.
 Cth : jelaskan makna fotosintesis
o Aplikasi
 Kebolehan menggunakan konsep dan istilah dlm situasi yg baru.
 Cth : anda dibekalkan dgn alat untuk proses fotosintesis, cuba lakukan...
o Analisis
 Kebolehan membahagikan konsep atau kaedah kpd bahagian2 dan mengenalpasti
perkaitan antaranya.
 Cth : fotosintesis perlu air, cahaya dsb.
o Sintesis
 Kebolehan mencantumkan unsur2 supaya mendapat satu corak yg bermakna.
 Cth : pelajar2 diberi maklumat dan data.
o Penilaian
4

 Kebolehan menilai idea, konsep @ tindakan.


7. Krathwohl et.al (1964) menghasilkan taksonomi domain afektif dalam proses berfikir.
o Maklum balas ttg perasaan :
 Geram
 Mata merah
 Menangis
o Maklum balas ttg emosi :
 Sedih
 Kecewa
o Ada pendirian dan sikap terhadap sesuatu perkara.

DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Presseisen (1987) mengandaikan pemikiran sebagai aktiviti mental di mana pengetahuan
diperoleh dan diolah melalui proses penaakulan.
2. Ruggerio (1988) sependapat dengan kenyataan di atas tetapi menambah bahawa proses
pemikiran mesti ada tujuan atau matlamat. Individu juga perlu mempunyai keupayaan untuk
mengawal proses berkenaan.
3. Chaffee (1988) mendefinisikan pemikiran sebagai aktiviti mental yang mempunyai tujuan yang
tersusun serta melibatkan individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain.
4. Swartz (1989) menekankan bahawa kebolehan berfikir dengan berkesan dalam sesuatu bidang
pengkhususan akan terhalang jika pengetahuan individu terhad. Pemikiran memerlukan
kebolehan mencari maklumat yang ada dalam ingatan dan menyepadukannya dengan maklumat
baru.
Proses ASIMILASI dan AKOMODASI terlibat dalam keseimbangan (EQUILIBRIUM)
memperoleh pengetahuan (Piaget, 1952)
5. Edward de Bono (1976) : kemahiran pemikiran adalah perkaitan dgn pemikiran lateral yang
bukan sahaja untuk selesaikan masalah tetapi berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan
pelbagai perspektif bagi selesaikan masalah.
6. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka takrifan kemahiran berfikir dapat disimpulkan
sebagai :

PEMIKIRAN :
Proses mental yang memerlukan pengetahuan.
Melibatkan pengolahan kemahiran mental tertentu.
Digunakan untuk menyelesai masalah.
Menentukan tingkah laku yg dihasilkan.
5

Merupakan sikap yg ditunjukkan.

KEPENTINGAN BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITIS


1. Merealisasikan Wawasan 2020 dan hasrat mencapai negara maju.
2. Memupuk dan mewujudkan pemikiran yg baik.
i. Kesimpulan yang dibuat boleh dipercayai
ii. Keputusan yang dihasilkan lebih bijak.
iii. Perkara dapat dikaji lebih mendalam.
iv. Kritikan yang dibuat lebih membina.
3. Memperkembangkan daya intelek.
4. Mengelakkan kesilapan berfikir.
i. Terburu-buru : tidak meluangkan masa untuk meneliti factor yang terlibat
ii. Sempit : tidak menggunakan maklumat yang mencukupi
iii. Kabur : tidak mengorganisasi maklumat dan pemikiran dengan jelas
iv. Bercelaru : tidak mempertimbangkan semua faktor secara sistematik

DOMAIN KOGNITIF
1. Bloom (1956) mengkategorikan domain kognitif kpd 6 aras :

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

aras rendah (low order or convergent )

aras tinggi (high order or divergent )

2. Beyer (1992) mengemukakan model Functional Thinking.

Lingkaran 1 : Mengingat & menyimpan fakta


Lingkaran 2 : Memproses & penaakulan
Lingkaran 3 : Pemikiran kritis & kreatif
Lingkaran 4 : Menyelesaikan masalah, membuat
keputusan & menjana konsep.
Metakognitif

Meta kognitif

pengetahuan dan kesedaran yang wujud pada seseorang yang membolehkan


mengawal proses berfikir serta aktiviti yang dijalankan.

DOMAIN AFEKTIF
1. Domain Afektif menekankan kepentingan elemen perasaan, kepercayaan, keyakinan diri dalam
membuat keputusan, memberikan pendapat, membentuk personaliti dan pegangan hidup
seseorang.
2. Krathwohl et.al (1964) mengkategorikan domain afektif kpd :
Penerimaan ( receiving)
Tindak balas (responding)
Menilai (valuing)
Menyelaras sistem nilai (organizing a value set)
Mengamalkan sesuatu mengikut sistem nilai yang kompleks.
Peringkat Afektif
1 Penerimaan
(Pemerhatian`)

Contoh Aktiviti Tingkah Laku


Membina sikap toleransi terhadap pelbagai kaum dan bangsa.
Mendengar pertuturan berkaitan dengan agama, bangsa dan adat resam
kaum lain.

2 . Membuat
gerak balas

Menunjukkan kesediaan dan kerelaan bekerjasama dengan orag lain.


Mematuhi undang-undang lain jalan raya
Meminati persekitarannya- puas hati membantu menjaga lanskap.

Berkerjasama sacara aktif untuk mengaturkan persembahan.


Setia kepada sesuatu kumpulan sebagai seorang ahli.
Penerimaan peranan agama dalam kehidupan sendiri dan keluarga.

4. Organisasi /
Menyelaraskan

Membentuk teknik mengawal perasaan yang terdapat dalam


kebudayaan kita.
Menerima mengikut batasan kebolehan, minat dan keadaan fizikal.

5.

3.

Menghargai/
Menilai

Mengamalkn
/ Perwatakan
oleh sesuatu
nilai atau
kompleks
nilai.

Sedia mengubah pertimbangan, atau tingkah laku mengikut maklumat


baru.
Menggunakan cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk
mengatasi sesuatu.
Membentuk tingkah laku berdasarkan prinsip-prinsip etika untuk
panduan kehidupan sehari-hari.

6. Morgan & Saxton (1991) mentakrifkan soalan domain afektif sebagai questions of feelings
(soalan berasaskan perasaan).
7. Soalan domain afektif memerlukan murid bergerak balas terhadap kenyataan tentang perasaan,
emosi, pendapat, sikap dan kepercayaan. Soalan tahap ini dikategorikan sebagai soalan aras
tinggi kerana ia melibatkan pemikiran divergent dalam membuat pertimbangan atau memberi
pendapat.
8. Cth : Lagu NegaraKu dimainkan.
Penerimaan : Mendengar dan hormat lagu itu
Tindak balas : Turut sama menyanyikan
Nilai : Meneliti nilai-nilai dalam lagu itu
8

Selaraskan : Menyesuaikan nilai diri dengan nilai dalam lagu


Mengamalkan: Nilai dalam lagu dapat diterap dan diamalkan dalam kehidupan

KECERDASAN EMOSI (EMOTIONAL INTELLIGENCE)


1. Mayer & Salovey (1990) mengkategorikan EQ kepada 6 domain :
a. Kesedaran kendiri (self-awareness)
:Keupayaan menyedari sesuatu perasaan
b. Mengendalikan emosi
:Berkebolehan mengendalikan emosi, perasaan dan sikap dalam mengambil sesuatu
tindakan
c. Timbang rasa
: Keprihatinan terhadap perasaan dan pendapat orang lain
d. Perhubungan
:Kebolehan berhubung dan sedar jenis perasaan yang ingin dikongsi dengan orang lain
e. Kerjasama
: Kebolehan meletakkan diri apabila bertindak sebagai pemimpin atau pengikut
f. Menyelesaikan konflik
:Menggunakan kebolehan emosi untuk menyelesaikan masalah
2. Goleman (1995) menyatakan EQ terdiri daripada beberapa faktor :
i. Kawalan diri
:Kebolehan mengenalpasti perasaan sendiri dan orang lain
ii. Regulasi emosi:
:Kebolehan mengendalikan emosi, perasaan, sikap dan sesuatu tindakan mengikut
cara yang bersesuaian dan seimbang
iii. Motivasi diri
:Kebolehan menangguhkan rasa puas hati yang merangkumi harapan dan
keinginan untuk mencapai kejayaan
iv. Empati:
: Menyedari dan sensitif terhadap perasaan dan emosi org lain
v. Mengendalikan hubungan
:Kemahiran bersosial yang membantu seseorang berinteraksi secara berkesan
dengan orang lain
9

3. Pengetahuan tentang EQ menjadikan pelajar lebih stabil dalam perhubungan dan interaksi sosial.
Kecerdasan ini juga merangkumi:
a) Tidak hanya bermaksud untuk menjadi baik
b) Tidak hanya bermaksud memberi kebebasan menerajui perasaan
c) Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeza
d) Tahap kecerdasan EQ berkembang sepanjang hidup

PEMIKIRAN REFLEKTIF
1. John Dewey (1911) manakrifkan pemikiran reflektif sebagai pengiktirafan sesuatu kepercayaan
atai ilmu pengetahuan dalam lingkungan dasar yang memperkuatkan keyakinan tersebut dan
kesimpulan yang boleh diandaikan darinya.

2. Lambright (1995) mengaitkan pemikitan reflektif dgn pemikiran kritis. Pemikiran ini memberi
penekanan terhadap tujuan atau maksud / idea yang ingin disampaikan.
 Justeru untuk berfikir secara reflektif para pelajar perlu diberi latihan yang
menggalakkan pemikiran secara kritis.
 Pemikiran ini akan dapat memperluaskan kefahaman seseorang tentang sesuatu idea,
isu atau sistem nilai.

3. West (1996) menyenaraikan kebolehan dalam pemikiran reflektif :

a. Mengenalpasti kesimpulan
b. Mengenalpasti sebab dan bukti
c. Mengenalpasti bahasa yang kabur
d. Mengenalpasti konflik dan nilai
e. Menilai penaakulan berdasarkan statistik
f. Menilai persampelan dan pengalaman
g. Menilai penaakulan secara logik
h. Mengenalpasti maklumat yang tertinggal atau tersingkir
i. Kebolehan menyuarakan pendapat melalui cara yang berhemah.
10

KESIMPULAN :

Pemikiran reflektif adalah merangkumi kebolehan memahami fakta, idea, mengaplikasi prinsip,
menganalisa, membuat sintaksis dan kebolehan menilai.

METAKOGNITIF
1. Metakognitif ditakrifkan sebagai elemen yang mempunyai kaitan rapat dengan kesedaran yang
wujud pada seseorang yang membolehkannya mengawal proses berfikir dan aktiviti yang sedang
dijalankan. Ia merupakan kebolehan seseorang mengaplikasi strategi, membuat perancangan,
menganalisis, dan menilai bagi melahirkan idea atau membuat sesuatu.

2. Brown (1980) menakrifkan metakognitif sebagai kesedaran atau pengetahuan seseorang untuk
mengawal proses berfikir dan aktiviti pembelajaran yang dilakukannya.

3. Gardner (1992) berpendapat kebolehan mengawal proses berfikir dipengaruhi oleh faktor umur
dan pengalaman seseorang.

4. Beyer (1992) menjelaskan metakognitif merangkumi kebolehan seseorang untuk merancang,


membuat pemantauan dan menilai sesuatu keputusan atau kenyataan yang ingin diutarakan. Ia
terletak di lingkaran luar kemahiran kognitif.

KESIMPULAN :
 Metakognitif adalah kebolehan seseorang dalam mengaplikasi strategi yang betul dalam
proses melahirkan idea tetapi ianya bukan buah fikiran yang dihasilkan.

11

Terdapat tiga perkara yang dikawal dalam proses metakognisi iaitu;


i) Perancangan: Kebolehan menyatakan matlamat, memilih operasi, mengatur operasi, dan
mengenal pasti halangan.
ii) Pengkonsepan: Kebolehan diri untuk sentiasa sedar tentang matlamat, menentukan aktiviti
dan operasi seterusnya, mengesan kesilapan atau halangan dan tahu cara mengatasinya.
iii) Penaksiran: Kebolehan menilai tahap pencapaian matlamat, menilai kesesuaian prosedur, dan
kualiti hasil kerja.

Rumusan:
 Secara amnya, Kemahiran Berfikir dibahagikan kepada 2 domain iaitu Kemahiran Berfikir
secara kritis dan Kemahiran Berfikir secara kreatif.
 Kesemua Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif akan digunakan untuk membuat
keputusan atau menyelesaikan masalah.

Kemahiran Berfikir Secara KritisDan Kreatif

Kemahiran Berfikir Secara Kritis


1. Membanding dan membeza
2. Membuat kategori
3. Meneliti setiap bahagian
4. Menerangkan sebab
5. Menyusun mengikut turutan
6. Mengusul periksa andaian
7. Membuat inferens
8. Membuat ramalan
9. Mengesahkan sumber maklumat
10. Membuat generalisasi
11. Membuat kesimpulan

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif


1. Menjana dan menghasilkan idea
baru
2. Mencipta metafora (perumpamaan)
3. Mencipta analogi (penyamaan)
4. Mencipta definasi

Membuat keputusan dan


menyelesaikan masalah

12

HALANGAN KEPADA KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Kegagalan untuk mengenalpasti masalah yang hendak diselesaikan (fahami tugasan).
2. Tidak dapat berfikir diluar pola pemikiran yg biasa (dikonkong oleh ruang yg biasa).
3. Peluang individu mempraktikkan Kemahiran Berfikir.

GALAKKAN KEPADA KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Bahan pengajaran yang sesuai, mencabar dan berupaya mencungkil Kem. Berfikir.
2. Kesedaran tentang kepentingan Kemahiran Berfikir dan bagi mewujudkan suasana yang
merangsangkan pelajar berfikir.
3. Penyelesian masalah perlu melibatkan pelbagai pihak.

KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM MENYATAKAN PENDAPAT


1. Kemahiran Berfikir dapat digunakan untuk menyakinkan seseorang dalam mengemukakan
dakwaan dan memberikan hujah. Cth: ejen insurans.
2. Ciri ciri dakwaan :
a. Terdiri daripada ayat-ayat pernyataan. Cth: kemahiran berfikir itu mudah.
b. Mempunyai nilai kebenaran samada ayat itu benar atau tidak benar.
cth:ayat arahan
c. Kenyataan tersebut dalam bahasa yang difahami.
3. Pernyataan hujah :
a. Bertujuan untuk menyakinkan dakwaan
b. Isu bagi sesuatu hujah dikenali sebagai penutup hujah (kesimpulan).
c. Kenyataan yang menyokong sesuatu hujah dan menghala ke arah kesimpulan dikenali
sebagai PREMIS
Contoh 1 : Nyatakan samada pernyataan dibawah boleh dianggap dakwaan atau bukan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lassie adalah seekor anjing. --Dia seorang pemuda yang tinggi --Ringan tangan berat perut --sampai hati awak tuduh saya begitu --ana, anta, anti, antu --2+ 2 = 5
13

Nyatakan samada pernyataan dibawah boleh dianggap dakwaan atau bukan.


7. Lassie adalah seekor anjing. --- dakwaan (mpyai nilai kebenaran)
8. Dia seorang pemuda yang tinggi --- dakwaan (mpyai nilai kebenaran)
9. Ringan tangan berat perut --- bukan dakwaan (peribahasa)
10. sampai hati awak tuduh saya begitu --- bukan dakwaan (luahan perasaan)
11. ana, anta, anti, antu --- bukan dakwaan (bhs tak difahami)
12. 2 + 2 = 5 --- dakwaan (nilai kebenaran tidak benar)

Contoh 2 : Nyatakan samada pernyataan dibawah boleh dianggap dakwaan atau bukan.
1. Kambing memang binatang bodoh. Sekiranya seekor terjun masuk gaung, yang lain pun akan
ikut sama. Sekiranya ia terbalik ke belakang, ia akan susah hendak bangun semula.

a. Adakah ia hujah : Ya
Kesimpulan : Kambing binatang bodoh
b. Premis
:
i. Seekor kambing terjun yang lain akan ikut sama
ii. Sekiranya ia terbalik ke belakang, susah untuk ianya hendak bangun semula

TEORI DAN PERANAN OTAK


STRUKTUR OTAK
1. Ciri-ciri otak manusia :
a)
b)
c)
d)
e)

Berat otak lebih kurang 3 paun (1.2 kg)


Terdiri drpd 78% air, 10% lemak dan 8% protein.
Mengandungi 100 billion sel saraf (neuron)
Memerlukan 20% jumlah oksigen yg diperlukan oleh badan.
Manusia hanya menggunakan sekitar 10% drpd kemampuan otaknya.

14

2. Struktur Keratan rentas otak.

3. Otak terdiri drpd 4 bahagian dipanggil lobes.


a) Occipital lobe (bhg.tengah) : penglihatan
b) Frontal lobe (bhg.depan): pemikiran, penaakulan, ingatan, tingkah laku
c) Temporal lobe : pendengaran, emosi, tingkah laku, ingatan
d) Pariental lobe : intelek, penaakulan, ingatan

15

FRONTAL LOBE

PARIENTAL
LOBE

OCCIPITAL
LOBE

TEMPORAL LOBE

16

4. Kajian Split Brain


a. Roger Sperry (1965) berjaya membuat pembedahan Split-brain
b. Beliau berjaya mengasingkan 2 bahagian otak; iaitu Hemisfera Otak Kiri
(HOKI) dan Hemisfera Otak Kanan (HOKA).

Kiri
-Matematik logic
-Bahasa , menulis , membaca
-Linear siri
-Analisis (analitik)

Kanan
-Mengenal secara keseluruhan
-Pengambaran cara imaginasi
-Kreativiti
-sintesis

Contoh : Umur Ahmad 10 tahun lebih tua drpd umur Ali. 3 tahun lagi umur Ahmad menjadi
2 kali ganda umur Ali. Berapakah umur Ahmad dan Ali?
Penyelesaian :
umur Ali = x
3 tahun lagi :
= 2x + 3 ,

, umur Ahmad = x + 10
= x + 10 + 3

2 ( x + 3) = x + 10 +3
2x + 6
= x + 10 + 3
2x x = 13 6
x=7
Jawapan :

Ali = 7 tahun

Ahmad = 17 tahun

17

5. Robert Ornstein (1978) menjalankan kajian membandingkan pergerakan gelombang otak kiri
dan gelombang otak kanan.
a) Gelombang Beta
Peringkat minda sedar. Gelombang otak sangat aktif untuk menyelesaikan
masalah, berfikir, mengemukakan pendapat dan menganalisis.
Julat 17 39 hertz , sgt aktif
Tidak digalakkan buat keputusan terburu-buru dan kurang tepat
b) Gelombang Alfa
Peringkat beristirehat/bertafakur. Cth : Mandi, Solat, Makan.
Julat 8 17 hertz , tenang
Keputusan paling tepat dan dapat menyelesaikan banyak masalah
c) Gelombang Theta
Peringkat sangat penuh istirehat spt yoga.
Tidur tidur ayam / separa sedar
d) Gelombang Delta
Peringkat semasa tidur @ tidak sedar.
6. Paul MacLean (1950)
Mengemukakan konsep 3 susunan otak (The Triune Brain Theory).

i. Otal neokorteks : - untuk mengawal dan melaksanakan aktiviti intelek.


- kebolehan melihat sebab dan akibat, proses deduksi, dan rumusan.
- kebolehan melihat hubungan antara maklumat
- kebolehan membuat visual
ii.Sistem Limbix : perlakuan emosi, motivasi, mood, dorongan seks, pernafasan dan tekanan darah.
iii.Reptilian Kompleks : mengawal perlakuan secara rutin, irama, automatic.(medulla ablogata)

18

7. Ned Herrmann (1975) mengemukakan teori pemikiran keseluruhan otak @ Herrmann Brain
Dominance Instrument (HBDI).
**** Mengikut teori ini, penggunaan otak boleh diukur dan kecenderungan seseorang untuk
berfikir @ belajar boleh mempengaruhi cara dia melihat sesuatu, cara ia memproses
maklumat dan cara membuat keputusan.

Fungsi otak boleh dibahagikan kepada 4 quadrant :

Quadrant
A
B
C
D

Bahagian Otak
Fungsi
Hemisfera Kiri Atas
Logic, analitik, fakta, kuantitatif
Hemisfera Kiri bawah
Pengelolaan, urutan, perancangan
Hemisfera Kanan Bawah Peramah, kinestetik, perasaan, emosi
Hemisfera Kanan Atas
Holistic, intuitif, kesepaduan, sintasis

OTAK DAN KECERDASAN


IQ atau kecerdasan intelek boleh didefinisikan sebagai satu ukuran untuk mengukur
perbezaan relative yang mampu menentukan tahap intelek berlandaslan ujian yang telah
diselaraskan. Ujian intelek yang pertama telah dicipta oleh Alfred Binet dan Theopile Simon
pada tahun 1905.

1. Thurstone (1938)
Teori Kebolehan Mental Utama
a) kefasihan perkataan : kelancaran mengutarakan pendapat dengan kata-kata
b) kefahaman verbal : Kemampuan memahami bahan verbal dan perkaitan konsep
c) kemampuan mengira : Kebolehan menggunakan fikiran melalui angka
d) membentuk visual ruang : Kemampuan mengimaginasi bentuk akhir sesuatu
rancangan
19

e) Kemampuan ingatan : Kemampuan mengingat peristiwa yang dialami atau dipelajari


f) Kepantasan persepsi : Kemampuan mengenali persamaan dan perbezaan antara
objek
g) Penaakulan : Kemampuan membuat rumusan dan mempertimbangkan secara logik

2. Sternberg (1988)
Teori Kecerdasan Triakik Manusia
Subteori kontektual, Subteori eksperential, Subteori komponential.
1. Aspek kontekstual (kecerdasan praktikal, bagaimana kecerdasan digunakan
untuk menghadapi perubahan persekitaran dapat menyesuaikan diri dengan
persekitaran baru dengan mudah)
2. Aspek

eksperimen

(kreativiti,

dapat

menghasilkan

idea

baru

dan

menghubungkan kenyataan yang tidak berkaitan)


3. Aspek komponential (analisis maklumat untuk menyelesaikan masalah terdiri
daripada perencanaan, pelaksanaan strategi dan perolehan pengetahuan)

3. Howard Gardner (1983)


Teori Pelbagai Kecerdasan
linguistic, muzikal, logic-matematik, ruang, kinestatik, interpersonal, intrapersonal,
naturalistic, dan emosi.

20

KECERDASAN MUZIK
KECERDASAN LOGIK
MATEMATIK

KECERDASAN
KINESTETIK

KECERDASAN
NATURALISTIK

TEORI
KECERDASAN
PELBAGAI

KECERDASAN VERBAL
LINGUISTIK

KECERDASAN VISUAL
RUANG

KECERDASAN
EMOSI

KECERDASAN
INTERPERSONAL

KECERDASAN
INTRAPERSONAL

Sumber kecerdasan adalah faktor


mempunyai kecerdasan tersebut

baka dan persekitaran. Setiap individu

pada tahap kemahiran yang berbeza. Tahap

kecerdasan boleh ditingkatkan melalui latihan dan peneguhan.

21

KOMPONEN TEORI PELBAGAI KECERDASAN

Komponen
Kecerdasan
Linguistik

Maksud
Kebolehan mengguna bahasa,
makna perkataan, dan
hubungan antara perkataan

Aktiviti boleh
dijalankan
menulis, membaca,
menulis sajak,
perbahasan

Kecerdasan
ruang

Kebolehan membuat gambaran merumus dalam bentuk


dalam minda atau bentuk nyata carta, peta minda,
melukis, membuat
hiasan, lukisan bangunan

Kecerdasan
muzikal

Memahami, menghasilkan, dan Bayangkan bunyi burung,


peka terhadap struktur muzik
bunyi hutan, hasilkan
lagu

Kecerdasan
kinestetik

Kemahiran mengguna dan


mengkordinasi bentuk badan

Menari, bermain bola,


aktiviti psikomotor

Kecerdasan
logikal matematik

Kebolehan menaakul dalam


matematik dan sains

Menyelesaikan masalah
matematik, membuat
kesimpulan hasil eksp.

Kecerdasan
interpersonal

Kebolehan berinteraksi,
memahami perasaan, fikiran
dan perlakuan orang lain

Aktiviti berkumpulan,
perbincangan, berkenalan

Kecerdasan
intrapersonal

Memahami dan menilai diri


sendiri secara mendalam

Kecerdasan
emosi

Keupayaan mengenal dan


memahami emosi sendiri dan
orang lain

Reflek diri, kenalpasti


matlamat diri dan minat
sendiri
Dapat memotivasi diri
dan mengurus emosi
(displin diri)

Kecerdasan
naturalistik

Mengenalpasti flora dan fauna


Peka terhadap alam sekitar

Minat terhadap hidupan


sekeliling

22

KAITAN PEMAKANAN DENGAN OTAK


1. Fungsi makanan adalah untuk membentuk dendron dan dendrit yang subur dan boleh
mencerdaskan otak.
2. Maklumat dalam system saraf dan otak dihantar dalam bentuk impuls saraf dan bahan kimia.
3. Bahan kimia dalam otak ini dikenali sbg neurotransmitter yang terdiri drpd : dopamine,
norepinephrine dan serotonin.
4. Ketiga-tiga bahan kimia ini diperolehi drpd bahan makanan.
5. Dopamine dan norepinephrine dikenal pasti sbg bahan kimia kewaspadaan (the alertness
chemical) yang terbina drpd asid amino tiroksin dlm makanan berprotein.

Kesan :
a)
b)
c)
d)

Berfikir dengan cepat terhadap sesuatu rangsangan.


Kebolehan kemahiran pemerhatian meningkat
Minda menjadi lebih aktif
Hubungan antara sinaps lebih cekap membolehkan keupayaan berfikir lebih cepat dan
kreatif.

6. Serotonin adalah bahan kimia ketenangan dalam makanan berkarbohidrat.


Kesan : dapat mengurangkan kesan stress dan menjadi lebih tenang.
7. Richard Wurtman (1988) memberikan 2 prinsip utama untuk pengambilan makanan dapat
meningkatkan daya berfikir.
a) Pengambilan bahan protein akan menambahkan asid tiroksin dlm otak dan semakin
banyak penghasilan Dopamine & norepinephrine.
Potensi otak akan meningkat dam minda menjadi lebih mencabar dan kreatif.
b) Pengambilan karbohidrat tanpa diseimbangkan dengan protein akan membentuk lebih
bahan serotonin. Anda akan berasa lebih istirehat dan kurang stress.
8. Diet yang seimbang sepatutnya mengandungi 60% kalori daripada karbohidrat, 15% drpd protein
dan 25% drpd lemak.
Air 2 liter sehari
Pastikan keseimbangan alkali dan asid dlm otak ( 50 % - 50% / 60% - 40%)
Digalakkan ambil asid lemak spt Omega 3 dan Omega 6.
9. Tempoh biologi dan kesan pemakanan

23

Tenaga

6 pagi

12 tgh

6 ptg

12 tgh mlm

a) Pengambilan diet protein dan karbohidrat pada tahap tenaga tinggi akan membolehkan
tenaga otak meningkat ke aras terbaik.
b) Pengambilan diet protein yang banyak dan mengurangkan karbohidrat pada tempo
biologi menurun akan membolehkan seseorang aktif semula.

ALAT BERFIKIR
1. Penggunaan alat berfikir membantu meningkatkan kemahiran berfikir.
2. Alat berfikir dpt membantu menyampaikan idea dgn lebih tersusun , jelas dan mudah
difahami.
3. Otak akan lebih mudah mengingat jika maklumat dapat disusun dalam suatu corak
yang sistematik dan menunjukkan perkaitan konsep.
4. Alat berfikir adl spt peta minda, pengurusan grafik, soalan dan penyoalan, dan Cort 1.
5. Peta Minda.
a) diperkenalkan oleh Tony Buzan (1984).
b) definisi : lakaran grafik dgn tajuk / isi utama diletakkan di bahagian tengah dan
tajuk dan idea yg lain dikembangkan dr sekelilingnya .
(ini adalah cara mencatat nota yg ringkas dan berkesan)
c) Tujuan penggunaan peta minda :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

mengorganisasi idea dalam bentuk gambar dan kata kunci


(dpt lihat tajuk itu dgn lebih luas)
membantu mengingat dgn mudah
mencatat nota dgn ringkas dan mudah
menseimbangkan penggunaan otak kanan (menggambarkan) dan otak kiri
(analisis)
mengembangkan kreativiti , organisasi dan persembahan idea.
(jadi lebih kreatif, data lebih teratur, idea jadi lebih jelas)

d) Ciri ciri peta minda


24

i) kreatif dan tidak formal


(boleh lukis , lorek , gambar yg boleh membantu)
ii ) tajuk diletakkan dibhg. tengah
(idea-idea lain dikembangkan di luar idea utama)
iii) penggunaan warna, anak panah, rajah dan kod utk menunjukkan
perkaitan antara tajuk kecil dan tajuk utama
iv)

membuat gambaran yg menarik agar otak lebih tertarik

e) kegunaan peta minda


i)
ii)
iii)
iv)
v)

mencatat nota
mencatat isi penting dr teks atau bahan yg dibaca
perancangan dlm membuat laporan
membuat sinopsis
membuat persembahan hasil perbincangan dan sumbang saran

f) Kelemahan peta minda


i) hanya difahami oleh segelintir golongan shj. Cth peta minda terlalu
ringkas, guna singkatan, bahasa atau perkataan tertentu.
ii) kata kunci tak sesuai mengakibatkan sukar utk diingati
iii) tiada huraian yg jelas tulis hanya dlm bentuk singkatan
iv) terlalu panjang dan kompleks ( berserabut atau berselerak)
g) Kebaikan peta minda
i)

mudah diingati kpd pembuat peta minda

ii)

dpt dibaca dgn mudah

iii)

mudah memahami sesuatu konsep

iv)

membantu membentuk gambaran mental dpd perkara yg didengari,


dilihat, dibaca dan difikirkan.

CARA MEMBINA PETA MINDA


25

1. Tuliskan tajuk ditengah tengah kertas


2. Lukis beberapa garisan atau apa jua bentuk utk melingkungi tajuk
3. Letakkan imej berwarna utk menggambarkan tajuk.
4. Buat garisan, ranting atau cabang berdasarkan tajuk utama
5. Buat garisan halus dari garisan yg besar
6. Gunakan satu perkataan atau kata kunci
7. Gunakan symbol tertentu atau gbr utk menunjukkan makna yg lebih jelas.
Cth lukis gbr orang tidur.
8. Warnakan garisan dan symbol dgn warna terang
cth : gbr buluh utk menerangkan kegunaan buluh.

5. Penggunaan Grafik (PG)


a) Definisi : Pola penyusunan yg mewakili hubungan antara maklumat bagi sesuatu idea.
Ia merupakan satu bentuk ilustrasi utk melihat sesuatu idea dgn pemikiran yg lebih
sistematis, jelas dan berkesan.
b) Prinsip: Proses pembelajaran dan ingatan menjadi lebih mudah jika otak menerima
rangsangan dlm bentuk pola atau grafik.
c) Tujuan PG :
i) berbentuk grafik yg perlu diisi dgn maklumat berkaitan tajuk
ii) membantu mengurus dan menyusun pemikiran menjadi lebih sistematik
dan berkesan.
d) Cara PG dpt bantu susun idea :
1. dpt membantu kita melihat perbezaan sesuatu perkara dgn tepat
2. dpt membentuk klasifikasi dgn lebih tersusun
3. dpt menerangkan proses/ aliran dgn lebih sistematik
4. mengelakkan maklumat yg penting dr tercicir
5. menjadikan kita lebih berfokus
6. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dgn tepat
7. mengelakkan berfikir scr kabur, sempit, terburu-buru dan bercelaru.
e) Contoh Pengurusan Grafik
1. membanding dan membeza.
2. membuat kategori
3. meneliti bahagian kecildan keseluruhan
4. menerangkan sebab dan akibat
5. mengusul periksa andaian
6. Soalan dan Penyoalan
26

a) Definisi : alat rangsangan utk mendapatkan maklumat, meninjau kefahaman,


mencungkil minat, menilai kebolehan dan pencapaian seseorang.
b) Prinsip: Proses berfikir akan meningkat apabila soalan tahap tinggi digunakan.
c) Tujuan soalan dan penyoalan :
i) memperkembangkan proses berfikir
ii) mengumpul dan menganalisis maklumat
iii) menggalakkan pemikiran metakognitif
iv) menggalakkan pencetusan idea dan penggunaan idea
v) mengenal pasti objektif pengajaran tercapai
vi) menilai kemajuan pembelajaran
d) Jenis jenis soalan :
i) soalan bertumpu dan mencapah
Soalan bertumpu jawapan terhad dan didapati scr langsung dlm teks
Soalan mencapah jawapan terbuka dan tak terhad kpd teks
Ciri-ciri soalan bertumpu dan mencapah

Ciri ciri SOALAN BERTUMPU

Ciri ciri SOALAN MENCAPAH

1. Mempunyai satu jawapan


cth soalan : Osni belajar di sekolah mana?

1. Pelbagai jawapan
cth soalan : Apakah pandangan kamu
thdp Osni?

2. Terhad kpd teks


cth soalan : Siapakah ayah Osni dalam
cerita itu ?

2. Terbuka luas
cth soalan : Pada pandangan kamu
mengapakah ayah Osni melarang Osni
berkawan dgn Amran dan Atan ?

3. Tersurat
3. Tersirat
cth soalan : Siapakah yg mencuri buah cth soalan : cuba cari beberapa bukti utk
rambutan itu ?
menunjukkan bahawa Osni budak yg jujur ?

4. Berbentuk mengingat kembali


Cth soalan : Nyatakan nama kawan-kawan
Osni yang menyanyanginya.

4. Berbentuk Taakulan
cth soalan : Mengapakah Osini disayangi
oleh rakan-rakannya?

27

5. Lebih Objektif
5. Lebih subjektif
cth soalan : Adakah Osni cerdik ?
cth soalan :
nyatakan (A) bg jawapan betul dan (B) bg i) Jika kamu menjadi Osni apakah yg akan
jawapan salah
kamu lakukan ?
ii) Pada pandangan kamu mengapakah ayah
Osni sangat saying pada Osni?
iii) Cuba anda ramalkan , apakah yg akan
berlaku jika Osni tidak lari bersembunyi?
ii. Soalan Aras Taksonomi Bloom
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pengetahuan
pengalaman
aplikasi
analisis
sintesis
penialaian

iii. Soalan dengan Teknik Penyoalan Socrates (soalan Socrates)


soalan sgt penting utk menjana sesorang berfikir dgn lebih kritis
melalui penyoalan, pemikiran pelajar akan tercambah dan akan dilebarkan
membahagikan soalan kps beberapa jenis
a) soalan utk mendapatkan penjelasan
cth : Apakah yang anda maksudkan dgn pengganas?
b) soalan utk menyiasat andaian
cth : Apakah andaian anda tentang kes bunuh sekarang?
c) soalan utk menyiasat sebab dan bukti
cth : Bagaimana kita dapat memastikan dakwaan ini benar?
d) soalan utk mendapatkan pandangan
cth : Mengapakah kamu membuat pilihan tersebut?
e) soalan utk menyiasat implikasi dan kesan
cth : Apakah kesan daripada tindakan mengharamkan konsert?
f) soalan mengenai soalan (metakognitif)
cth : Mengapa soalan ini penting ?
28

ALAT BERFIKIR CORT


a) diperkenalkan oleh Edward de Bono (1997)

Beliau telah memperkenalkan cort pada 1970-an dan tlh memperkenalkan 6 cort (6 jenis
projek)

Menghasilkan tidak kurang 30 buah buku berkaitan kemahiran berfikir

Menggunakan konsep literal thinking (meluaskan pandangan) dan vertical thinking


(melihat secara mendalam)

b) Cort bermaksud Cognitive Research Trust.


c)
Cort 1

bertujuan utk meluaskan persepsi (pandangan) seseorang ttg sesuatu


idea dan dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan
berkesan.

Cort 2

mengorganisasi proses berfikir

Cort 3

pemikiran kritis (kritik)

Cort 4

pemikiran kreatif (hasilkan sesuatu yg baru)

Cort 5

maklumat yg diterima dan kesan efektif (perasaan)

Cort 6

tindakan

d) 5 ciri Pemikiran Lateral


I. melibatkan proses evolusi, intuisi (apa yg difikirkan) dan
II. idea yg dihasilkan mesti idea baru & asli (jangan tiru)
III. tidak semestinya ada hubungan yang mesti wujud.
IV. idea sumbangsaran / brainstorming).
V. terdapat perubahan anjakan paradigma
VI. Penyelesaian masalah yg tidak konvensional (tidak mengikut cara biasa )

29

Cort 1 ada 7 teknik


Bil Teknik Cort

Langkah Perlaksanaan

Contoh
Perlaksanaan

PMI (Plus Minus Interesting) Luas fikiran ttg cadangan, Jangkamasa


disebut
PMI (Baik
Buruk idea dgn :sekolah
dilanjut
Menarik)
kpd
pukul
5
petang
senaraikan semua yg
baik, buruk,menarik
membuat keputusan
berdasarkan penilaian
di atas

CAF (Consider All Factors) ambil


kira semua faktor sblm buat
keputusan

C & S (Consequence and Sequel)


Kesan dan akibat

AGO (Anis, goals,objective)


Tujuan,matlamat, objektif
mesti jelas elak terpesong

pelajar
senaraikan
semua Semua
Universiti
faktor
memakai uniform
membuat
pertimbangan setiap
factor (serentak
baik/buruk)
menentukan
keputusan

meneliti kesan jangka Komputer


panjang dan pendek menggantikan guru
yg akan berlaku utk
tindakan yg diambil.
kesan ikut jangka
masa
a) j/masa terdekat = 5
tahun
b) j/masa panjang > 5
thn

Hari
sentiasa fokus dan Rancangan
Kantin.
menumpukan
perhatian kpd tujuan Apakah AGOnya?
30

asal dgn bertanya apa


AGO rancangan kita?

bersifat khusus(spesifik)
bersifat realistic dan boleh
diukur (guna kata kerja)

(senaraikan seberapa byk yg


boleh
rancang dan menilai
**AGO yg baik tdp pkr
semua idea dr pelbagai
tindakan yg komprehensif (jelas)
sudut dan perspektif ).
***digunakan bersama CAF dan
C&S

FIP
(First,Important,Priorities)
Utama, Penting, Prioriti

mengenalpasti
dan Merancang
menentukan
yg perbelanjaan
terpenting yg perlukan bulanan
tindakan
(keutamaan).

APC
(Alternative,
Possibilities,Choices)
Alternatif,Kemungkinan,Pilihan

Memikirkan beberapa
kemungkinan serentak
dlm
menyelesaikan
masalah.

OPV (Other Peoples View)


Pandangan orang lain setiap org
ada pandangan berbeza

Umur
bersara
Mengambilkira
pandangan org lain dinaikkan kpd 65
sms
membuat tahun
keputusan.Bagaimana
keputusan ini akan
mempengaruhi
org
lain.

Kemerosotan
pencapaian pelajar

cari
penyelesaiannya

31

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS


1. Perkataan kritis berasal daripada bahasa Yunani, kritikos yang bermakna mampu
menilai.

2. Definisi kemahiran berfikir secara kritis : Pemikiran kritis ialah kecekapan dan keupayaan
menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti
kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

3. Pemikiran kritis juga merupakan:

proses pemerhatian yang aktif bagi mengumpul maklumat untuk menilai dan
bertindak

pemikiran refleksi yang memberikan fahaman baru

pentafsiran pengetahuan berasaskan pemerhatian dan penilaian

proses memahami fenomena dan konsep berasaskan bukti dan penaakulan

suatu cara penilaian yang menuntut pemikir mengawal pemikirannya (metakognitif)

4. Kelebihan penggunaan pemikiran kritis:

untuk mengumpul seberapa banyak maklumat

menilai betul atau salah sesuatu idea

meningkatkan pemahaman dan keupayaan menggunakan maklumat dengan lebih


berkesan

membuat keputusan atau pilihan yang lebih tepat

membuat pertimbangan yang lebih rasional

32

5. Ciri-ciri individu berfikiran kritis:


a) Reaktif : gerakbalas terhadap idea yang sedia ada
b) Penilaian : menentukan sesuatu idea patut dipercayai
c) Analisis : mencari huraian yang lebih tepat, terperinci, dan difahami
d) Logik : menaakul secara logik dan bersepadu dengan andaian
e) Kesimpulan : dibuat setelah yakin tentang kebenaran andaian
f) berfikiran terbuka dan luas

6. Pemikiran kritis berguna untuk menilai dan memperbaiki idea yang sudah sedia ada.
Melalui pengurusan lisan individu berfikiran kritis mampu mencari:

Di mana silapnya?

Di mana salahnya ?

Di mana kelemahnya?

Di mana kebaikkannya ?

Di mana kekuatannya ?

Di mana yang tidak selaras ?

Di mana yang bertentangan ?

Adakah alasannya betul ?

Adakah analisisnya tepat ?

Adakah kesimpulannya memadai ?

7. Untuk mencapai kemahiran kritis ini seseorang perlu menguasai kemahiran mikro yang
berkaitan iaitu;

Membanding dan membeza

Membuat kategori

Menyusun mengikut urutan

kritis peringkat

Meneliti setiap bahagian kecil dan keseluruhan

rendah

Menerangkan sebab
33

Membuat ramalan

Mengusul periksa andaian

Membuat inferens

Mengesahkan sumber maklumat

kritis peringkat

Membuat generalisasi

tinggi

Mencari sebab dan membuat kesimpulan

Kemahiran Dalam Pemikiran Kritis:

1. Membanding dan membeza

Definisi: meneliti pelbagai persamaan dan perbezaan antara dua objek, peristiwa,
idea, organisma dan institusi berdasarkan aspek-aspek tertentu.

Tujuan :

a) mempelajari dua atau lebih perkara serentak


b) memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas
c) membantu membuat keputusan dengan lebih bijak
d) mengklasifikasi data
e) membuat generalisasi dan membina konsep

2. Membuat kategori:

Definisi : mengelompokkan maklumat ke dalam kumpulan atau kelas tertentu


mengikut ciri sepunya.

Tujuan:
a) mengesan ciri sepunya
b) menyusun mengikut ciri
34

c) memudahkan mencari maklumat


d) menerangkan sesuatu mengikut kategori
e) membuat analisis atau merangka untuk penulisan

3. Menyusun mengikut urutan:

Definisi: keupayaan mengatur perkara mengikut susunan atau urutan tertentu

Tujuan:
a) memilih susunan yang sesuai mengikut keutamaan dan tujuan
b) memudahkan cara penyimpanan ddan pemerolehan maklumat

4. Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan

Definisi: keupayaan melihat dan memahami perhubungan, perkaitan, kepentingan


dan pertalian antara bahagian kecil dengan keseluruhan.

Tujuan:
a) menentukan fungsi bahagian kecil
b) mengaitkan setiap fungsi bahagian kecil dengan keseluruhan

5. Menerangkan sebab

Definisi: menggunakan minda untuk mengkaji dan menjelaskan sebab kejadian


berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah

i.
ii.

Tujuan:
mencari pelbagai punca mengapa sesuatu perkara berlaku
memberi sebab sebenar untuk mengesahkan kemungkinan

35

1. Membuat ramalan
1. Definisi: membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku pada
masa akan datang berdasarkan bukti dan maklumat
2. Tujuan:
a) membuat persediaan tertentu untuk mengalami peristiwa baru
b) membuat keputusan awal berdasarkan maklumat dan bukti
c ) mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin

2. Mengusul periksa andaian

Definisi: menyiasat dan memeriksa sama ada sesuatu andaian yang telah dibuat
benar atau tidak berdasarkan bukti

Tujuan:
i. memeriksa sesuatu andaian benar atau tidak
ii. membuat keputusan berdasarkan hasil andaian yang telah diperiksa

3. Membuat inferens

Definisi: membuat kesimpulan berdasarkan maklumat, bukti, atau pola tertentu

Tujuan:
i. membuat kesimpulan berdasarkan maklumat, alasan dan bukti yang kukuh
ii. merumuskan berdasarkan pola maklumat yang tertentu

4. Mengesahkan sumber maklumat

Definisi: menentukan sama ada punca sumber maklumat boleh diterima atau
dipercayai

Tujuan:
i. menentukan ketepatan maklumat
ii. meningkatkan kemahiran dalam mengumpulkan maklumat

5. Membuat generalisasi

Definisi: membuat kesimpulan umum berdasarkan maklumat yang menyeluruh dan


konsisten

Tujuan:
36

i. menggunakan sampel yang bersesuaian dengan objektif


ii. memilih sampel yang dapat mewakili perkara yang ingin dikaji

6. Mencari sebab dan membuat kesimpulan

Definisi: menganalisis dan menilai sebab bagi mencari kesimpulan yang lebih tepat

Tujuan:
i. membuat keputusan berdasarkan analisis maklumat
ii. mengemukakan hujah dan cadangan yang lebih baik
iii. berfikiran lebih terbuka dan tidak bertindak terburu-buru

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF


Definisi KBSK
Pemikiran kreatif adalah kecekapan atau keupayaan minda utk menerokai pelbagai
kemungkinan, menghasilkan sesuatu yg baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada
bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
Definisi Ahli Fikir
a) Edward deBono : Bringing into being something that was not there before.
(menghasilkan sesuatu yg tidak wujud sebelumnya)
b) Prof. Engku Aziz : If everybody is thinking a like then no body is thinking at all.

Ciri ciri idea yang KREATIF - baru, asli, pelbagai, luar biasa, bernilai dan provokatif.

37

Ciri ciri ORANG yang kreatif :


1) Berfikiran terbuka - tak terkonkong dgn idea org lain dan melampaui had batasan

pemikiran biasa.
2) Sanggup menerima kritikan dan risiko
3) Keinginan yg tinggi
4) Tidak mudah putus asa
5) Berani membuat keputusan cth Dr.Mahathir :

Buat kereta proton saga, buat jambatan pulau pinang, KLCC dan KLIA

6) Suka menjelajah dan meneroka idea baru


7) Mempunyai perasaan ingin tahu yg kuat
8) Suka berkhayal

cth Albert Enstern menyatakan makmal terbesar adl pemikiran (otak)

9) mempunyai ego yg kuat (mesti ada alasan yg kuat)

FASA-FASA terlibat dlm KBS KREATIF 4 FASA


a) Fasa Penyediaan

Merupakan fasa mengumpul maklumat, buat kajian dan mendapatkan data


(minta pendapat orang lain)

b) Fasa Pemeraman (peram-busuk)

Berfikir scr separuh tidak sedar

Berfikir sambil buat aktiviti lain

Proses berfikir tanpa disedari (masa buat aktiviti lain)

c) Pencetusan

Idea datang / mendapat idea scr tiba-tiba

Idea tercetus scr tiba-tiba (ilmu ini rezeki)

d) Fasa Pengesahan
38

Sahkan idea nilai idea bpandukan criteria utk mgesahkan kebolehgunaan idea tsb

KEMAHIRAN MIKRO

1. Menghasilkan idea baru mencipta sesuatu yg baru dan kreatif atau sentiasa
mencari alternatif baru yang tak difikirkan oleh orang lain.

Teknik mengembangkan idea-idea kreatif

Cara memupuk pemikiran kreatif

 Mencari idea alternatif cara mdapatkan idea baru


a) Keluar dr idea biasa
b) Mencari idea yg baru
c) Akt. sumbang saran
d) Meperolehi idea malalui ilham, mimpi atau berkhayal

 Mengembangkan idea asas mjadi idea yg lebih produktif


Alex Osborn (1963) mempelopori teknik mengembangkan idea :a) Ubah warna , rupa , bentuk
b) Kecilkan apakah kesan dikecilkan
c) Besar apakah kesan dibesarkan
d) Ganti apa yg boleh ditukar
e) Atur semula susunan asal diubah atau dipusingkan
f) Terbalikkan
g) Gabungan cth handphone
Cth :- pelbgai penggunaan meja menggunakan teknik Osborn

2. Mencipta Analogi (ingin membentuk pemahaman ttg sesuatu konsep)


 Scr mengkaitkan konsep tsb dgn konsep lain yg mpunyai cirri yg sama
 Cth pelajar garang menakutkan : Azizah macam harimau

39

3. Mencipta metafora banyak figuratif / bahasa gabungan yg dicipta utk menyatakan makna
sesuatu perkara dlm menggunakan kata yang lain.
 Menggunakan makna dgn perkataan yg lain

4. mencipta definisi beri maksud ttg sesuatu makna atau konsep dgn menggunakan
perkataan sendiri yg difahami.
 Cth memahami pelbagai definasi dpd pelbagai tokoh

BEZA KRITIS DAN KREATIF


KRITIS

KREATIF

1. menilai idea yg sedia ada

1. menghasilkan sesuatu yg baru

2. melibatkan logik dan rasional

2.

mengembangkan

daya

kreativiti

utk

mendapatkan idea
3. membuat analisis dan menilai utk memahami

3. melihat scr menyeluruh

KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Maksud Masalah : Masalah adalah situasi yg dialami oleh individu apabila ia menghadapi
kekangan (rintangan) untuk mencapai sesuatu matlamat.
2. Rajah Masalah : Bagaimana utk mencapai matlamat

Masalah

Rintangan

Matlamat

(a) . Kenalpasti bentuk masalah


(i) Masalah Berstruktur (well-defined) masalah yg jelas dan tdp maklumat yg lengkap
(ii) Masalah tidak berstruktur (ill-define) masalah yg kabur, tidak berstruktur dan tidak
teratur jalan penyelesaiannya.
40

(b) . Kenalpasti cara untuk bertindak balas ke atas rintangan. Semakin kreatif seseorang
semakin mudah utk mengatasi rintangan.
(c ). Mencapai matlamat

3. Kemahiran menyelesaikan masalah memberi faedah :i) Boleh bertindak secara rasional dan objektif
(perlu melihat sebab dan rintangan)

ii) Mengamalkan proses penyelesaian masalah yg sistematik


iii) Membantu meningkatkan kemahiran berfikir scr kritis dan kreatif (sumbangsaran)
iv) Meningkatkan keyakinan diri dlm menghadapi dan menyelesaikan masalah

4. Definisi berdasarkan pendapat pengkaji dan ahli fikir


George Polya (ahli Matematik sistematik dan saintifik)
- Penyelesaian masalah bermaksud mencari jalan keluar dpd kesulitan jalan yg dikelilingi
penghalang, mempunyai matlamat yg tidak difahami dgn serta merta. Langkah yg
dicadangkan ialah :a) Memahami dan mengenalpasti masalah
b) Membuat perancangan
c) Melaksanakan perancangan
d) Menyemak semula

Asas membuat keputusan (George Polya)


1. Apa masalah pokok
2. Buat perancangan senaraikan rintangan, bgm hadapi rintangan
3. Laksanakan rancangan
4. semak semula / menilai keputusan

Woolfolk
41

- Penyelesaian masalah didefinisikan sbg membuat formulasi thd jawapan2 baru,


meneroka aplikasi-aplikasi mudah dpd aturan yg tlh dipelajari sbl ini utk mencipta satu
penyelesaian.

- Penyelesaian masalah adl apa yg berlaku apabila respons yg rutin atau serta merta tidak
lagi sesuai utk situasi mereka.

-Terdapat 4 peringkat penyelesaian masalah iaitu :


a) Memahami dan menggambarkan masalah
b) Memilih dan merancang penyelesaian
c) Melaksanakan perancangan
d) Manilai hasil atau keputusan

Beyer Langkah2 yg dicadangkan :a) Menyelesaikan masalah


b) Mendifinisikan / Menyatakan semula masalah
c) Merancang dan memilih rancangan (alternative)
d) Melaksanakan perancangan
e) Menilai keputusan lihat perancangan sama atau tidak dgn apa yg diperlukan

Green dan Knippn


1. Menentukan matlamat apa matlamat kita?
2. Kenalpasti masalah
3. kenalpasti rintangan / kekangan
4. kenalpasti alternative atau pilihan
5. menilai pilihan
6. membuat pilihan thd alternative
7. membentuk perlaksanaan

Komponen Penyelesaian Masalah


42

Utk penyelesaian masalah yg berkesan , seseorang itu memerlukan beberapa kemahiran:

a) Kemahiran atau strategi generic iaitu kefahaman dan kemahiran dlm proses2 yg
terlibat dlm menyelesaikan sesuatu masalah. (langkah 2 menyelesaikan masalah)
b) Kemahiran atau strategi khusus ttg kdg subjek iaitu pengetahuan dlm aspek
teknikal subjek yg hendak diselesaikan (kemahiran teknikal ttg subjek)
c) Pengetahuan ttg masalah yg hendak diselesaikan bagi menentukan maklumat yg
perlu diperoleh
d) Kesedaran metakognitif bg mengawal, memantau dan menilai sesuatu aktiviti yg
sedang dilakukan agar lebih berkesan. (mengawal proses berfikir)

Syarat2 utk menyelesaikan Masalah


1. Faham masalah dgn berkesan
2. Yakin kebolehan diri sendiri
3. Analisis masalah dgn terperinci dan teliti
4. Bertenang dan terus berfikir
5. Sabar dan tidak mudah putus asa
6. Elakkan meletakkan had atau sempadan dlm berfikir semasa menyelesaikan masalah
( pemikiran diluar pola pemikiran biasa)

Halangan Mencapai Penyelesaian Masalah


1. Gangguan dpd maklumat yg tiada kaitan cth : dadah berkait dgn mslh lain cth social,
taraf hidup. (ill-define)

2. Memerhatikan objek hanya setakat kegunaan sahaja. Tidak melihat scr


menyeluruh. Fenomena Functional Fixedness kekurangan keupayaan utk
mengesan fungsi dan peranan elemen dlm menyelesaikan masalah. Cth pusat
serenti sepatutnya peranan menyeluruh tmsk moral.

3. Cara pemikiran yg sukar berganjak dr keadaan biasa


4. Perasaan gelisah tidak menentu semasa menghadapi masalah.
43

Menilai
Melaksana
Memilih
Mencari cara-cara
menyelesaikan
Mengenalpasti
Menganalisis
Menerima masalah
Tetingkat penyediaan Masalah
Proses menyelsaikan msl dilihat sbg proses berturutan

1. MENERIMA MASALAH Menerima masalah sbg satu cabaran


-

Terima msl sbg satu cabaran

Menyambung masa dan tenaga

Menetukan halatuju utk menyelesaikan msl

2. MENGANALISIS mengenali luar dan dlm mslh.sgl apa yg tkdg dlm dunia mslh itu

Pecahkan masalah kpd msl2 kecil

Soal dan siasat mengapa msl ini wujud

Cari hubungkait bhg kecil utk melihat hub. scr keseluruhan

3. MENGENALPASTI isu-isu penting, konsep, tujuan


-

Mengenalpasti dan memberi definisi

Menyatakan matlamat / tujuan kita

Menentukan konsep utama dlm situasi msl itu

Menentukan arah tuju tindakan yg akan diambil

4. MENCARI CARA-CARA PENYELESAIAN mencari semua kemungkinan penyelsaian


44

brainstorming ( bg idea tanpa dipersoalkan)

kaedah inkuiri (penyiasatan)

kaedah perbincangan (idea dibincangkan)

kaedah sinetik

5. MEMILIH Memilih cara terbaik tinjau kaitan dgn tujuan menyelsaikan msl itu
-

mempertimbangkan pilihan yang ada

mencari cara penyelesaian yg terbaik

buat laporan utk bertindak

6. MELAKSANA Merealisasikan
-

Bertindak thd idea yg tlh diambil

Melihat pencapaian penyelesaian masalah

7. MENILAI Menilai kesan perlaksanaan


-

Bandingkan tindakan dgn kesan dan akibat

Kesan kesilapan yg berlaku dan buat pembetulan

Penggunaan Grafik Penyelesaian Masalah

Sebab timbul masalah

Apakah Masalah

Kemungkinan penyelesaian masalah

Kesan dan Akibat pilihan penyelesaian

Pilihan penyelesaian terbaik

45

EMPAT KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH


(exam dlm bentuk situasi)

1. KAEDAH INQUERY
 Proses mencari maklumat / pengetahuan melalui kaedah penyoalan. (teknik
penyoalan)
 Bermula dgn proses pemerhatian
 Melibatkan proses menyiasat
 Merekabentuk eksperimen / ujikaji / hipotesis / mengumpul data dan membuat
kesimpulan utk menyelesaikan masalah.
 Timbul pelbagai persoalan
 Corak soalan :
a) mengapakah kamu berfikir demikian?
b) apakah yg kamu lihat apabil?
c) apakah yang kamu maksudkan dengan ..?
d) ada atau tidak cara lain?
e) apakah yg akan terjadi jika?
f) bolehkah kamu tunjukkan kpd saya bagaimana?
g) adakah cara itu shj yg akan berjaya?

2. KAEDAH SUMBANGSARAN
 3 aspek penting iaitu :
i. pengumpulan sejumlah pendapat atau idea
ii. penghasilan idea dpd kerja berkumpulan (bil 8-10 adl paling baik)
iii. penghasilan idea dlm masa singkat
 garis panduan sumbangsaran :a) peserta digalakkan menerima semua cadangan tanpa sekatan
b) tidak dibenarkan membuat penilaian kritik, cemuh just accept
c) kuantiti idea lebih penting dpd kualiti walaubagaimanapun idea yg
disumbang atau disaran boleh diubah, disesuai atau ditukar gantikan atau
dikembangkan.
46

3. KAEDAH PERBINCANGAN
 sama spt sumbangsaran
 idea yg diberikan akan dinilai
 dlm perbincangan kualiti idea lebih penting dpd kuantiti idea

4. KAEDAH SINETIK

 Kaedah yg menggunakan teknik analogi, metafora atau simili (persamaan) utk


menyelesaikan masalah.
 Contoh ahli kumpulan : 10 orang / 3 kumpulan yg mempunyai peranan berbeza
 Peranan :

a) Ketua
-

Kawal penilaian idea

Mencatat idea

Tidak keluarkan idea

Pastikan perbincangan lancer

b) Client / pelanggan
-

mengemukakan masalah

menentukan penyelesaian masalah (halatuju)

ada autoriti besar

kuasa veto utk menolak penyelsaian masalah yg tak dikehendaki

kuasa veto dia yg akan bayar kos

c) Ahli penyelesai masalah


-

beri idea-idea yg berkaitan scr analogi, matafora atau simili

merujuk kpd pelanggan utk menentukan arah hala tuju masalah

47

 Edward de Bono (1973) mengemukakan cth kaedah sinetik dlm menyelesaikan


masalah
- pelanggan syt pengeluar rokok ingin mengeluarkan jenis rokok terbaru yg ada
dipasaran. Perkataan yg dipilih scr rawak yg dikaitkan dgn msl ialah sabun.
- anggota penyelesai msl membuat perkaitan perkataan yg dipilih :
a) sabun ada kaitan dgn bersih
b) bersih ---- segar
c) segar --- nyaman
d) nyaman bererti tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas
e) keadaan seperti musim bunga
f) musim bunga ialah musim yg cantik, segar dan nyaman
g) bagaimana kalau rokok disisipkan dgn biji benih bunga (mentol)
h) biji benih akan bercambah dan menambah keindahan serta kesegaran suasana

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH


1. Cuba- Jaya ( try n error ) cuba cara penyelesaian
o jika berjaya terima n jika fail singkir

2. Membuat Analogi buat perbandingan dgn mslh yg dihadapi dgn mslh yg


lampau.

3. Kaedah means dan analisis membandingkan situasi / masalah sekarang dgn


tahap yg ingin dicapai.
4. Working Backword
- Bekerja dr arah belakang
- menyelsaikan masalah dgn cara songsang iaitu dgn mengkaji dan menetukan
matlamat awal

5. Membuat Perwakilan Minda


- Menukarkan cara masalah itu digambarkan
48

- mengubah cara persembahan masalah


- gambaran masalah dlm bentuk model, rajah (supaya mudah dilihat)

6. Membuat Jadual
- Memasukkan maklumat dlm jadual utk menetukan pola atau corak

7. Melakonkan Masalah
- lakonkan balik masalah supaya kita dapat memahami masalah yg dihadapi

8. Kaedah Algorithma (kaedah log)


- Kita mengikut prosedur yg tlh diuji dan ditetapkan utk menyelsaikan masalah
- urutan-urutan tertentu (tlh ada cara cth ISO)

9. Kaedah Heuristik
- Kaedah mendapatkan bantuan, pengalaman, kepakaran dan pandangan seorang
yg
pakar (merujuk kpd seseorang yg tlh mengalami masalah tsb)

BAB 9. KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN


1. Helpern menyatakan membuat keputusan merupakan membuat pilihan antara dua atau lebih
alternatif yang saling bertentangan yang menyukarkan. Kita mesti boleh memilih keputusan
terbaik berasaskan kriteria tertentu.

2. Sdorow membuat keputusan adalah satu usaha kita untuk mencuba membuat pemilihan terbaik
daripada alternatif2 yang ada dlm tindakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dlm
membuat keputusan kita menimbangkan 2 faktor iaitu:
a) kegunaan (utility) : nilai yg ditetapkan kpd hasil diperolehi
b) kemungkinan (probobality) : anggaran yg dijangkakan dimana alternatif yg ada
memberi panduan ke arah hasil khusus
49

3. Marzano melibatkan sesuatu situasi di mana seseorang itu memilih antara dua / lebih alternatif
yang ada untuk membuat pemilihan. Langkah dlm pemilihan :
a) Kenalpasti apa yg dikehendaki dari situasi
b) Kenalpasti kepentingan dari setiap kemungkinan
c) Kenalpasti alternatif yang perlu dipertimbangkan

4. Presseisen dalam sesuatu situasi bermasalah, tanggungjawab seseorang itu adalah untuk
menyelesaikan kesulitan atau kekangan yang dihadapi. Hasil daripada aktiviti tersebut adalah
sesuatu penyelesaian. Manakala pula, membuat pilihan terbaik maka hasilnya adalah respons
kepada masalah yang dihadapi.

5. Beyer membuat keputusan melibatkan membuat pilihan dpd berbilang alternatif yg sedia ada.
Manakala pula penyelesaian masalah berfokus kpd sesuatu jalan penyelesaian. Jika jalan
tersebut tidak sesuai, maka sesuatu jalan penyelesaian baru perlu dirancangkan.

6. Solso menyatakan bahawa membuat keputusan adalah proses induktive reasoning dimana
sesuatu kesimpulan biasanya dinyatakan dlm bentuk kebarangkalian implisit / eksplisit.

7. Muhamed Awang menyatakan membuat keputusan adalah proses menentukan kemungkinan


berlakunya sesuatu peristiwa, membuat ramalan tentang masa depan/ buat pilihan dpd 2 atau
lebih alternatif .

8. Som dan Dahalan membuat keputusan adalah keupayaan minda utk memilih satu pilihan
terbaik dpd beberapa alternatif utk mencapai tujuan / objektif yg ditentukan berdasarkan
kriteria tertentu.

9. Poh Swee Hiang menyatakan ianya proses yg memerlukan berfikir scr kreatif / kritis utk
membuat pemilihan terbaik dpd beberapa pilihan alternatif setelah dipertimbangkan dgn teliti.

50

10. Kem. Pendidikan (PPK) mendefinisikan ianya adl proses mental yg perlu befikir scr kreatif /
kritis seperti membanding beza, membuat ramalan, sahkan sumber maklumat dan menjana
idea. Ia memerlukan pemikiran yg rasional, terbuka, tidak sempit dan tidak terburu2 agar
bertindak berdasarkan pilihan terbaik untuk mengecapi sesuatu yg terbaik. Serta memilih satu
pilihan dpd beberpa pilihan berdasarkan kriteria tertentu.

Kesimpulan
Membuat keputusan melibatkan proses mental seperti pemikiran kreatif dan kritis dan penaakulan,
mengurus konflik dalaman bagi membuat pilihan terhadap alternatif yg ada, melibatkan proses
membuat ramalan situasi masa hadapan.

TUJUAN
Kemahiran membuat keputusan dgn bijak perlu dikuasai utk :

1. Memungkinkan individu membuat pilihan yang terbaik


2. Mengelakkan individu dpd bertindak scr terburu-buru yang boleh merugikan kita
3. Mencapai kegemberiaan bukannya perasaan menyesal dgn keputusan yg dibuat.
4. Menjadikan individu lebih rasional dan sabar
5. Memanfaatkan sumber maklumat

Kesilapan Semasa Membuat Keputusan

Kesilapan Umum

Cara Mengatasi

1. Membuat keputusan scr terburu-buru

Membuat keputusan setelah mengambil masa utk berfikir

(hasty)
2. Membuat keputusan yg sempit (narrow)

ttg pemilihan.
Membuat keputusan berdsrkan maklumat yg mengcukupi
dan relevan

3. Membuat keputusan yg kabur (sprawling)

Membuat keputusan dgn mengait dan mengorganisasi


semua faktor yg berkaitan

4. Membuat keputusan yg bercelaru (fuzzy)

Membuat

keputusan

setelah

memikirkan

dan
51

mempertimbangkan aspek-aspek yang penting dgn jelas.

Pengurusan Lisan
Soalan pengurusan lisan di atas membantu kita mengisi borang pengurusan grafik yg disediakan.
Mengapakah perlu membuat keputusan?
1. Apakah pilihan pilihan saya?
2. Apakah akibat yg mungkin utk setiap pilihan?
3. Sejauh manakah pentingnya akibat itu?
4. Pilihan manakah yg paling baik stl membanding bezakan akibat setiap pilihan berkenaan?

Langkah-langkah menguasai kemahiran membuat keputusan

Kenalpasti fakta tentang isu atau objektif tentang membuat keputusan


Fikirkan apa yang perlu dilakukan
Fikirkan Pilihan-pilihan
Bahaskan sama ada hendak menerima atau menolak pilihan
Menilai pilihan
Keputusan

Prasyarat menentukan mutu keputusan yang dibuat

a) Tumpukan perhatian pada definisi persoalan yg dihadapi dan bukan mencari jawapan bagi
masalah itu.
b) Berikan pertimbangan bagi semua faktor yang terlibat dlm persoalan itu.
o Faktor menyokong dan faktor menentang
c) Utamakan usaha mencari pelbagai alternatif dan bukan mencari penyelesaian yang betul.

Perkara yang menyebabkan keputusan yang dibuat salah


a) Tiada kepastian tentang apa yg akan berlaku selepas keputusan dibuat.
b) Membuat keputusan dlm keadaan kita tidak mengetahui segalanya berkenaan perkara itu.
c) Kita tidak biasa membuat keputusan dlm konteks.
52

MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN


1. Wales, Nardi dan Stager (1986)

1. Kenalpasti masalah
(ANALISIS)

2. Membentuk pilihan
(SINTESIS)
Penyataan Masalah
3. Memilih gol / matlamat
(PENILAIAN)

4. Kenalpasti masalah
(ANALISIS)

5. Membentuk pilihan
(SINTESIS)
Menjana Idea-idea
6. Memilih Idea
(PENILAIAN)

7. Kenalpasti masalah
(ANALISIS)

8. Membentuk pilihan
(SINTESIS)
Menyediakan rancangan
9. Memilih Rancangan
(PENILAIAN)

10. Kenalpasti masalah


(ANALISIS)

11. Membentuk pilihan


(SINTESIS)
Mengambil Tindakan
12. Memilih Tindakan Masa Depan
(PENILAIAN)

 Model ada 4 operasi dgn 12 langkah


 Setiap operasi terdiri daripada analisis, sintesis dan penilaian
 Sesuai digunakan apabila keputusan yg hendak dibuat melibatkan banyak pilihan
2. Model oleh Ehrenbergs dan Duffy (1979)
a) Menjelas dan mengesahkan keperluan sesuatu situasi
b) Kenalpasti , jelaskan dan sahkan ciri setiap alternatif
c) Sahkan pilihan sebagai pilihan yg boleh memenuhi keperluan situasi
 Sesuaikan utk menentukan yg mana satu dpd beberapa alternatif yg paling baik dlm
memenuhi keperluan situasi.
KAEDAH HEURISTIK (LAZIM) DLM MEMBUAT KEPUTUSAN
53

1. Kaedah heuristik memberi jawapan


a) Membuat pilihan jawapan dahulu dan kemudian mencari cara utk mendapat jawapan
yg tlh dipilih
b) Mengambil keputusan dr awal lagi kemungkinan akan berlaku kesilapan
c) Cth : memilih calon isteri
2. Kaedah heuristik mudah diingat
a) Terdapat situasi / peristiwa yg mudah diingat atau baru berlaku
b) Perkara yg mudah diingat akan mempengaruhi membuat keputusan
c) Cth: membeli rumah
3. Kaedah heuristik analogi
a) Dua situasi / peristiwa yg mempunyai persamaan
b) Merujuk cara yg pernah kita gunakan utk menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan
c) Cth: memandu kereta
4. Kaedah heuristik perwakilan
a) Menggunakan perwakilan utk maksud rumusan
b) Membuat keputusan cara ini dianggap sbg stereotaip dan mungkin berlaku kesilapan
c) Cth : membeli buah langsat

54

Anda mungkin juga menyukai