Anda di halaman 1dari 5

,

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
AMBILAN JAN 2013
________________________________________________________________
TUGASAN PROJEK
PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH
PKE3043 (E)
_______________________________________________________________

NAMA PELAJAR

LEE SEO LIN

LING CHIN CHUAN

LOW YING YEE

NO. KAD PENGENALAN

930207-13-5908

930425-13-5586

930509-02-5632

ANGKA GILIRAN

2013101340004

2013101340005

2013101340006

KUMPULAN/ UNIT
NAMA PENSYARAH
TARIKH HANTAR

6PISMP PJ1
EN HISHAM BIN ?????
30 SEPT 2015

Kandungan
Perkara
Halaman pengakuan
Penghargaan
1.0 Pengenalan
2.0 Video Program kesihatan sekoalh
Refleksi

Muka surat

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui karya ini hasil kerja kami bertiga kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya telah kami jelaskan sumbernya

TANDATANGAN :
NAMA

TARIKH

............................ ..............................

LEE SEO LIN

LING CHIN CHUAN

..........................

LOW YING YEE

Penghargaan
Pertama sekali, kami ingin melahirkan syukur kepada Tuhan di atas segala
petunjuk dan limpah kurniaNya, kerja kursus Program Kesihatan Sekolah ini telah
berjaya disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dengan lancar. Kejayaan semua
usaha ini amat bergantung kepada sokongan dan kerjasama pelbagai pihak.
Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak tertinggal kepada
Encik Hisham bin Mohamed selaku pensyarah kami yang terlalu banyak membantu,
membimbing dan juga sebagai pemudahcara kami sepanjang proses menyiapkan kerja
kursus ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin
kami akan dapat menghasilkan kerja kursus yang baik. Kami juga ingin merakamkan
ucapan terima kasih kepada En. Hisham kerana sanggup berkorban meluangkan masa
untuk menyemak kerja kursus kami ini.
Kami juga terhutang budi kepada rakan-rakan seperjuangan kami yang banyak
memberi sokongan dan dorongan di samping idea-idea yang bernas semasa kami
menghadapi masalah atau ketandusan idea. Terima kasih sekalung budi.
Tidak ketinggalan juga penghargaan kepada semua pihak Pusat Sumber Institut
Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan yang terlibat secara langsung ataupun tidak
langsung atas kerjasama yang diberikan kepada kami dalam proses pencarian,
peminjaman dan pemulangan buku-buku berkaitan yang digunakan untuk tujuan
menyempurnakan kerja kursus ini. Segala bantuan dan kerjasama pihak-pihak di atas
tidak akan kami lupai buat selama-lamanya.
Sekian, terima kasih.

1.0 Pengenalan