Anda di halaman 1dari 2

SEJARAH POLITIK TANAH MELAYU

SEHINGGA AWAL ABAD KE-20


SOALAN TUGASAN

Tugasan 1: Pembentangan Kumpulan


Hasilkan suatu pembentangan berkaitan tajuk / sub tajuk dalam proforma kursus (secara
berkumpulan). Penilaian dalam tugasan ini adalah berdasarkan kandungan (fakta) dalam
slaid Powerpoint & penjelasan fakta semasa sesi pembentangan (secara berkumpulan)
Tugasan 2: Ulasan Kritis
Berdasarkan mana-mana satu artikel, nilaika secara kritis peranan/sumbangan seorang
tokoh yang wujud dalam sejarah politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Artikel
tersebut hendaklah dilampirkan.
Tugasan 3: Penulisan Esei
Banding bezakan impak penjajahan terhadap perkembangan politik, sosial dan ekonomi di
Tanah Melayu.

SEJARAH POLITIK TANAH MELAYU


SEHINGGA AWAL ABAD KE-20
PENGHARGAAN

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya saya dapat
menyiapkan kerja kursus pendek bagi subjek Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal
Abad ke-20 ini dengan begitu lancar sekali.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah
pembimbing yang amat saya hormati iaitu Puan Afinah Binti A.D. Matsud yang telah banyak
membimbing saya sepanjang saya berada dalam Persediaan Ijazah Sarjana Muda
Perguruan semester satu khususnya bagi subjek ini. Beliau banyak membantu, mengajar
dan memberi bimbingan kepada saya ketika proses menyiapkan kerja kursus ini
dilaksanakan. Beliau juga banyak memberikan saya masa untuk menyiapkan tugasan ini.
Tanpa bimbingan daripada beliau, saya pasti tidak akan dapat menyempurnakan amanah
yang diberi kepada saya dengan baik dan mengikut kriteria-kriteria pemarkahan yang perlu
dipenuhi.
Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa saya,
Encik Jasni Bin Tumat dan Puan Amjah Binti Muchi, yang telah banyak memberikan
sokongan dan juga semangat agar saya terus bersemangat menuntut ilmu. Begitu juga
rakanrakan seperjuangan yang telah membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus ini.
Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang menolong saya secara
langsung ataupun tidak langsung. Tanpa bantuan daripada anda semua, saya pasti tidak
akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Segala kerjasama anda, amatlah saya
hargai. Semoga segala pengorbanan yang dicurahkan mendapat ganjaran daripada Allah
yang maha pengasih dan maha penyayang.
Semoga kerja kursus ini dapat membantu saya memantapkan lagi ilmu sebagai
persediaan buat saya dalam profesion perguruan ini.

Insya Allah. Akhir sekali, saya

memohon ribuan kemaafan sekiranya terdapat sebarang kecacatan pada tugasan ini.
Sekian.