Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan.

1. Imbuhan kata pinjaman diambil dari 3 jenis bahasa. Nyatakan 3 jenis


bahasa tersebut.
a.
b.
c.
2. Nyatakan empat faktor peminjaman kata.
a.
b.
c.
d.
3. Senaraikan 6 jenis kosa kata imbuhan pinjaman daripada Bahasa
Inggeris.
4. Nyatakan lima kaedah penyesuaian ejaan kata pinjaman dalam Bahasa
Melayu.
5. Terdapat 16 pola kekecualian keselarasan vokal untuk kata pinjaman.
Nyatakan 6 jenis pola yang dikecualikan daripada hukum keselarasan
vokal dalam Bahasa Melayu beserta contoh.
6. Berdasarkan pengejaan kata pinjaman di bawah apakah perkaitan yang
boleh diperjelaskan?
Class
Club
Plan

kelas
kelab
pelan

Jawapan :
7. Nyatakan 4 jenis kosa kata imbuhan pinjaman daripada Bahasa Sanskirt

Nota Ringkas.

Kaedah-kaedah penyesuaian ejaan kata pinjaman


1. Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu
cc- ks access menjadi akses
x- ks express menjadi ekspres
2. Pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang sama
- ff- f traffic menjadi trafik
3. Ejaan lama berhuruf e tidak menggunakan gugus konsonan .
Contohnya : class-kelas, club- kelab
4. Pengekalan gugus konsonan dalam bahasa Inggeris dengan penyesuaian
block menjadi blok
draft menjadi draf
5. Huruf g yang diucapkan sebagai [j] menurut sebutan BI ditulis sebagai g
dan disebut sebagai [g] dalam BM
- generation menjadi generasi
- agent menjadi agen
6. Kata yang asalnya berakhir dengan sion, -sional, -tion, -tional menjadi
-si, -sen, -syen, --sional
-lotion menjadi losen; section menjadi seksyen
7.. Pengekalan kata yang berakhir dengan ism
- nationalism menjadi nasionalisme
8. Pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang telah mantap
- pencil menjadi pensel
- action menjadi aksi
- dial menjadi dail
2

Terdapat 16 pola kekecualian vokal kata pinjaman.


a) a-e taling - panel
b) a-o - calon
c) e pepet - e taling - setem
d) e-pepet - o - gabenor
e) i- e taling - tiket
f) i-o - simbol
g) u-e taling - tulen
h) u- o - konduktor
i) a-e pepet - teater
j) e taling- u - serum
k) e taling - i - objektif
l) e pepet -e pepet - pepet
m) i- e pepet - filem
n) O - i - fosil
o) o -u - forum
p) u - e pepet -skuter

Jawapan
1.- bahasa arab
- bahasa Sanskrit
-bahasa inggeris
2.Rujuk Nota m/s 1
3.- antibiotik
-poliklinik
-autograf
-prokerajaan
-subtopik
-elektrolisis
-nasionalisme
-klinikal
4.Rujuk Nota m/s 2
5.Rujuk Nota m/s 3
6. Ejaan berhuruf e tidak menggunakan gugus konsanan
7.- mahasiswa
-prasekolah
-prasejarah
-dwibahasa
-tatasusila
-pancaindera