Anda di halaman 1dari 11

LAMPIRAN A

Borang Soal Selidik


Maklumat Diri Responden
Arahan : Tandakan () dalam kotak berkenaan atau tulis maklumat dalam ruang yang disediakan.
1. Jantina

Lelaki
Perempuan

2. Kaum

Melayu
Lain-lain (nyatakan) : ____________

3. Agama

Islam
Hindu
Buddha
Lain-lain (nyatakan) : _____________

4. Umur

_______ tahun

5. Bilangan adik-beradik :

1-3 orang

4-6 orang
7-9 orang
Lebih 10 orang

6. Anak ke

: ________

7. Bahasa pertuturan di rumah :

Bahasa Melayu
Lain-lain (nyatakan) : _____________

8. Jarak rumah ke sekolah :

Kurang 1 km
2 5 km
Lebih 6 km

9. Cara / kenderaan ke sekolah :

Berjalan kaki
Basikal
Motosikal
Kereta
Lain-lain (nyatakan) : ____________

10. Markah Bahasa Melayu :


Pemahaman :

80 100
60 79
40 59
20 39
0 - 19

Penulisan :

80 100
60 79
40 59
20 39
0 19

11. Pernahkah anda mengikuti pembelajaran bahasa Melayu yang menggunakan permainan
bahasa?
Pernah
Tidak pernah
Jika pernah, nyatakan jenis permainan : __________________________________

LAMPIRAN B
Inventori Persepsi dan Minat Terhadap Permainan Bahasa
BAHAGIAN A - Persepsi
Arahan

: Sila bulatkan jawapan anda mengikut skala di bawah dengan jujur dan ikhlas.

1. Sangat Tidak Setuju


2. Tidak Setuju
3. Tidak Pasti
4. Setuju
5. Sangat Setuju
Melalui penggunaan teknik permainan bahasa.
Bil
1.
2.
3.
4.
5.

Perkara
Aspek tatabahasa yang diajar oleh guru lebih
jelas.
Saya lebih mudah memahami aspek tatabahasa
yang diajar oleh guru.
Kekeliruan yang timbul berkaitan aspek
tatabahasa semakin kurang.
Masa yang diambil untuk menjawab soalan
tatabahasa semakin kurang.
Saya semakin berminat mempelajari tatabahasa
bahasa Melayu.

BAHAGIAN B - Minat

Skala
1

Arahan : Bagi setiap aktiviti permainan bahasa, sila bulatkan jawapan anda mengikut skala di
bawah.
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Tidak Pasti
4. Setuju
5. Sangat Setuju
Bil
1.
2.
3.
4.

Perkara
Mengumpul Kad
Silang Kata
Bingo
Mencari Perkataan Tersembunyi

1
1
1
1

TERIMA KASIH

LAMPIRAN C
Borang Ulasan Pemerhatian

2
2
2
2

Skala
3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Instrumen ini dilengkapkan melalui pemerhatian ketika peserta kajian sedang mengikuti proses
pengajaran dan pembelajaran tatabahasa menggunakan teknik permainan bahasa. Tujuannya
untuk melihat reaksi peserta kajian semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.
Bil
1.
2.
3.
4.

5.

Perkara
Murid-murid dapat mewujudkan kefahaman

Ya

tentang aspek tatabahasa yang dipelajari.


Murid-murid berasa seronok sepanjang
aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Muird-murid terlibat secara aktif sepanjang
proses pengajaran dan pembelajaran.
Semua murid melibatkan diri dalam aktiviti
permainan bahasa yang dijalankan.
Murid-murid dapat belajar dan memahami
aspek tatabahasa yang dipelajari dalam
jangka masa yang singkat.
Permainan bahasa yang disukai oleh muridmurid:
1.

6.

2.
3.
4.
(Disusun mengikut keutamaan)
TERIMA KASIH

LAMPIRAN E
Permainan
Permainan Mengumpul Kad

Tidak

Cadangan

Bahan

: Kad board , kad soalan kata adjektif, dadu dan penanda

Cara bermain

: Berpasangan atau kumpulan kecil

Peraturan

: 1. Kad board (rujuk contoh bahan) diletakkan di tengah-tengah meja.


Setiap pemain diberikan penanda masing-masing. Kad-kad

soalan
yang bernombor antara 1 9 diletakkan di tengah-tengah meja.
2. Penanda digerakkan berdasarkan jumlah titik pada dadu. Petak
nombor menentukan kad soalan mana yang harus diambil pemain.
3. Sekiranya dapat menjawab soalan (melengkapkan ayat dengan kata
adjektif yang sesuai), kad ayat tersebut akan diletakkan akan
diletakkan dalam simpanannya. Sekiranya jawapan salah, kad itu
diletakkan semula di bawah kad-kad yang lain.
4. Jika tiada kad soalan yang sama seperti petak nombor (telah dimiliki
oleh pemain), peserta dibenarkan membaling dadu sekali lagi.
5. Permainan diteruskan sehingga kad soalan habis.
Penilaian

: Pemain yang berjaya mengumpul kad terbanyak dikira pemenang.

Pemenang

Contoh bahan

1
Mula

Kad Soalan

7
6

9
5

Permainan Bingo
Bahan

: 20 keping kad penjodoh bilangan, komputer, LCD dan slaid powerpoint


mengandungi set soalan penjodoh bilangan (urutan diubah-ubah setiap kali
bermain)

Cara bermain : Kumpulan kecil ( 5 orang)


Langkah

: 1.

Guru membahagikan kelas kepada empat kumpulan terdiri daripada 5


orang peserta.

2.

Setiap kumpulan diberikan 5 kad penjodoh bilangan.

3.

30 saat diberikan kepada peserta kumpulan untuk membaca kad masingmasing. Setelah dibaca, kad hendaklah ditelangkupkan di hadapan mereka.

4.

Guru memaparkan slaid powerpoint yang mengandungi soalan penjodoh


bilangan. Kumpulan yang mempunyai kad jawapan akan membacakan
ayat yang lengkap dan menampalkan kad pada ruangan yang disediakan di
hadapan kelas.

5.

Ulang langkah (4) di atas sehingga permainan selesai.

Penilaian
Pemenang

: Kumpulan yang paling awal membalikkan semua kad dikira pemenang.

Catatan

: Sekiranya kumpulan memberikan jawapan yang salah, bilangan kesalahan akan


dicatat akan diambil kira sewaktu menentukan pemenang.

Kumpulan 4

rumpun

jambak

gugus

Kumpulan 1
Kumpulan 3
Kumpulan

Kawan

berkas

bidang
Kumpulan 2

Permainan Mencari Perkataan Tersembunyi


Bahan

: Salinan keratin akhbar (sama bagi setiap kumpulan), komputer, LCD


dan slaid powerpoint.

Cara bermain

: Secara berpasangan.

Langkah

: 1.

Guru menerangkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh


peserta.

2.

Pemain akan membulatkan kata kerja yang tersembunyi dalam


keratan akhbar dan menyenaraikan perkataan tersebut.

3.

Guru dan murid akan menyemak jawapan berdasarkan jawapan


yang tertera pada slaid powerpoint. Semasa menyemak jawapan,
guru akan menjelaskan setiap kata kerja yang ditemui dalam
keratan akhbar.

Penilaian

: Kumpulan yang menyenaraikan paling banyak kata kerja yang betul

Pemenang
Contoh Keratan Akhbar

dikira pemenang.