Anda di halaman 1dari 17

REKABENTUK KURIKULUM

Kuliah 7
PLG 517
Dr. Shuki Osman
Apakah yang terdapat dalam kuriklum?

 Kurikulum terdiri daripada komponen-


komponen, yang
– Saling berkaitan
– Terancang dan tersusun secara tertentu
 Penyampaian kurikulum – perlukan cara
terbaik menyusun komponen-komponen
kurikulum
Apakah Reka bentuk Kurikulum?

 Sebagai kata nama: Penyusunan elemen-


elemen kurikulum menjadi satu entiti yang
mempunyai isi
– Maka reka bentuk kurikulum boleh dipilih
 Sebagai kata kerja: Proses menghasilkan
rancangan kurikulum dengan susunan
elemen-elemen
– Maka reka bentuk boleh dibina dan dirancang
– Maka Rekabentuk kurikulum = pembinaan
kurikulum
Komponen Kurikulum
 Matlamat, tujuan dan objektif
– What is the purpose of the
curriculum? Objektif
 Isi kandungan
– Apakah isi kandungan yang
akan dimasukkan?
 Pengalaman pembelajaran Isi Pengalaman
– Apakah strategi, sumber, kandungan pembelajaran
aktiviti yang akan
digunakan?
 Pendekatan Penilaian
– Apakah instrumen yang
digunakan untuk menaksir Penilaian
hasil kurikulum?
Interaksi Komponen Kurikulum
Sumber idea bagi mereka bentuk
kurikulum

 Kaedah dan pemikiran sains


– Bagaimanakah kita mengetahui sesuatu, sebagai boleh dipercayai, sah
dan benar?
– Adakah terdapat bukti, adakah ia logik dan rational ?
 Masyarakat
– Bagaimanakah kita dapat memenuhi kehendak individu, kumpulan dan
masyarakat secara umum?
 Pengetahuan
– Bagaimanakah ilmu pengetaahuan dicipta, dihasilkan dan distrukturkan?
 Pelajar
– Bagaimana mereka belajar? Apakah minat mereka?
– Bagaaimana psikologi membantu kita menghasilkan aktiviti pembelajaran
yang bermakna?
 Sumber eternal dan divine
– Apakah kebenaran mutlak? Apakah pengetahuan yang lalu yang dapat
membimbing?
Dimensi organisasi kurikulum
 Organisasi Melintang  Organisasi Menegak
– Susunan sebelah – Susunan Atas-Bawah
menyebelah elemen elemen kurikulum
kurikulum – Berdasarkan kebiasaan,
– Susunan isi kandungan kesukaran, jarak dsb
daripada berbagai mata – Matematik: Mengira,
pelajaran menjadi satu Menambah, Menolak,
matal pelajaran lain Mendarab, Membahagi
– Fiziks + Biologi + Kimia  – Geografi: Tempatan,
Sains Am Negara, Wilayah dan Dunia
– Sains Kesihatan, – Kandungan Darjah Satu
Pendidikan Alam Sekitar, mesti mudah daripada
Pertanian, Kewarnegaraan, kandungan Darjah Dua dan
dsb. Tiga
Menimbang dimensi melintang: Skop

 Luas dan Mendalam


– Apakah yang patut dimasukan?
 Apakah yang penting dalam mata pelajaran?
– Sejauh manakah terperincinya perincian isi kandungan?
 Apakah yang pelajar sudah pelajarari?
– Isi kandungan manakah perlu ditinggalkan?
 Bolehkah pelajar belajar dengan sendiri?
– Yang manakah perlu diberi penekanan?
 Kognitif atau afektif? Pengetahuan atau Kemahiran?
– Yang manakah paling bernilai?
 Yang dapat memenuhi matlamat dan tujuan
– Sejauh manakah kepelbagaian boleh dimasukkan?
 Yang dapat memenuhi kepelbagaian pelajar
Menimbang dimensi melintang:
Kesepaduan

 Kadar hubungan antara jenis-jenis pengetahuan dan


pengalaman berbeza yang dipilih
– Antara topik-topik dan tema-tema
 Avoid disjointed, fragmented curriculum
– Due to division of knowledge by nature of disciplines
 Pengetahuan bersepadu dalam minda pelajar!
 Ke arah kurikulum bersepadu: pelbagai disiplin,
antara disiplin, tematik
– Berdasarkan isu-isu yang dihadapi masyarakat, berkait
dengan kehidupan sebenar
Menimbang dimensi menegak: Urutan

 Urutan elemen bagi mengalakan pembelajaran yang


berterusan dan berhimpun
– Kandungan dan pengalaman pembelajaran yang berulang-
ulang yang dapat memupuk kefahaman pelajar
 Berdasarkan urutan logikal mata pelajaran
– Dari fakta  konsep prinsip  generalisasi  teori 
ATAU hukum
 Berdasarkan cara psikologikal tentang bagaimana
pelajar memproses pengetahuan
– Peringkat pembelajaran (Based on Piaget’s theory)
– Prinsip pembelajaran
Menimbang dimensi menegak:
Urutan(Cont.)

Prinsip Pembelajaran:
 Daripada mudah kepada sukar
– Drp mudah, konkrit, kepada sukar dan abstrak
 Daripada seluruh kepada bahagian
– Drp. Umum, ‘gestalt’ kepada khusus
 Urutan kronologi
– Daripada mula kepada akhir
 Prasyarat
– Daripada peringkat rendah kepada peringkat
tinggi
Menimbang dimensi menegak:
Kesinambungan

 Pengulangan elemen  Spiral Curriculum


kurikulum pada
peringkat yang berbeza
beberapa kali
 Idea & kemahiran
menjadi semakin
mendalam dan maju
sepanjang kurikulum
 “Spiral curriculum’
(Bruner)
Menimbang dimensi melintang dan
menegak: Urutan : Artikulasi

 Saling kaitan antara berbagai aspek dalam


kurikulum, yang saling menjelaskan
 Artikulasi Melintang: Konsep pada peringkat yang
sama secara serentak menjelaskan satu sama lain
– Bahasa, Matematik, Pemikiran, Nilai
– Merentas Kurikulum
 Artikulasi Menegak: Konsep terdahulu menjelaskan
konsep kemudian pada peringkat berikutnya
– Purata, Peratus dalam matematik sekolah rendah
– Menjelaskan min, sisihan piawai, varians dalam statistik
Menimbang dimensi melintang dan
menegak: Keseimbangan

 ‘Pemberatan’ yang diberikan terhadap setiap elemen


dalam kurikulum
 Memberi penekatan kepada satu elemen tanpa
meninggalakan elemen lain
– Antara kehendak individu dan masyarakat
– Antara kelebaran dan kedalaman
– Antara berpusatkan pelajar dan berpusatkan mata pelajaran
– Antara yang pandai dan yang lemah
 Menghadapi tekanan luaran tentang sesuatu aspek -
isu
Model-model Rekabentuk Kurikulum
3 Pendekatan

 Pendekatan Berpusatkan Isikandungan


– Paling popular & meluas
– Pengetahuan adalah sebahagian kurikulum
 Pendekatan Berpusatkan Pelajar
– Pelajar adalah fokus kurikulum
 Pendekatan Berpusatkan Masalah
– Kehidupan individu dan masyarakat yang
berdepan dengan masalah
Pendekatan Berpusatkan Isikandungan

 Rekabentuk ikut mata pelajaran


 Rekabentuk ikut disiplin
 Rekabentuk ikut bidang umum
 Rekabentuk korelasi
 Rekabentuk proses
Pendekatan Berpusatkan Pelajar

 Rekabentuk berpusatkan kanak-kanak


 Rekabentuk berpusatkan pengalaman
 Rekabentuk humanistik
 Rekabentuk radikal
Pendekatan Berpusatkan Masalah

 Rekabentuk situasi kehidupan


 Rekabentuk teras
 Rekabentuk masalah sosial